منو
 کاربر Online
762 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:فرمول نویسی

تفاوت با نگارش: 23

Lines: 1-522Lines: 1-537
 +!Special characters
 
 
 
 
 Feature Feature
 Syntax Syntax
 How it looks rendered How it looks rendered
 
 
 
 
 std. functions (good) std. functions (good)
 sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z\ sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z\
 {TEX()} {\sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z} {TEX} {TEX()} {\sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z} {TEX}
 
 
 
 
 std. functions (wrong) std. functions (wrong)
 sin x + ln y + sgn z sin x + ln y + sgn z
 {TEX()} {sin x + ln y + sgn z\,} {TEX} {TEX()} {sin x + ln y + sgn z\,} {TEX}
 
 
 
 
 Modular arithm. Modular arithm.
 {s_k \equiv 0 \pmod{m {s_k \equiv 0 \pmod{m
 {TEX()} {s_k \equiv 0 \pmod{m}} {TEX} {TEX()} {s_k \equiv 0 \pmod{m}} {TEX}
 
 
 
 
 Derivatives Derivatives
 nabla \partial x dx \dot x \ddot y\ nabla \partial x dx \dot x \ddot y\
 {TEX()} {\nabla \ \partial x \ dx \ \dot x\ \ddot y} {TEX} {TEX()} {\nabla \ \partial x \ dx \ \dot x\ \ddot y} {TEX}
 
 
 
 
 Sets Sets
 \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists \{x,y\} \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists \{x,y\}
 \times C \times C
 {TEX()} {\forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists {TEX()} {\forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists
 \{x,y\} \times C} {TEX} \{x,y\} \times C} {TEX}
 
 
 
 
 Logic Logic
 p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q
 {TEX()} {p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q} {TEX} {TEX()} {p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q} {TEX}
 
 
 
 
 Root Root
 sqrt{2}\approx 1.4\ sqrt{2}\approx 1.4\
 {TEX()} {\sqrt{2}\approx 1.4} {TEX} {TEX()} {\sqrt{2}\approx 1.4} {TEX}
 
 
 
 
 ~np~ {sqrt[n]{x\ ~/np~ ~np~ {sqrt[n]{x\ ~/np~
 {TEX()} {\sqrt[n]{x}} {TEX} {TEX()} {\sqrt[n]{x}} {TEX}
 
 
 
 
 Relations Relations
 sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne\ sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne\
 {TEX()} {\sim \ \simeq \ \cong \ \le \ \ge \ \equiv \ \not\equiv \ \approx \ \ne} {TEX} {TEX()} {\sim \ \simeq \ \cong \ \le \ \ge \ \equiv \ \not\equiv \ \approx \ \ne} {TEX}
 
 
 
 
 Geometric Geometric
 ~np~ triangle \angle \perp \| 45^\circ\ ~/np~ ~np~ triangle \angle \perp \| 45^\circ\ ~/np~
 {TEX()} {\triangle \ \angle \perp \| \ 45^\circ} {TEX} {TEX()} {\triangle \ \angle \perp \| \ 45^\circ} {TEX}
 
 
 
 
 Arrows Arrows
  
 \leftarrow \rightarrow \leftrightarrow
 \leftarrow \rightarrow \leftrightarrow
 \longleftarrow \longrightarrow
 \longleftarrow \longrightarrow
 \mapsto \longmapsto
 \mapsto \longmapsto
 \nearrow \searrow \swarrow \nwarrow
 \nearrow \searrow \swarrow \nwarrow
 \uparrow \downarrow \updownarrow
 \uparrow \downarrow \updownarrow
  
  
 {TEX()} {\leftarrow\ \rightarrow\ \leftrightarrow} {TEX} {TEX()} {\leftarrow\ \rightarrow\ \leftrightarrow} {TEX}
 {TEX()} {\longleftarrow\ \longrightarrow} {TEX} {TEX()} {\longleftarrow\ \longrightarrow} {TEX}
 {TEX()} {\mapsto\ \longmapsto} {TEX} {TEX()} {\mapsto\ \longmapsto} {TEX}
 {TEX()} {\nearrow\ \searrow\ \swarrow\ \nwarrow} {TEX} {TEX()} {\nearrow\ \searrow\ \swarrow\ \nwarrow} {TEX}
 {TEX()} {\uparrow\ \downarrow\ \updownarrow} {TEX} {TEX()} {\uparrow\ \downarrow\ \updownarrow} {TEX}
  
 
 
 
 
  
 \Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow
 \Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow
 \Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow
 \Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow
 \Uparrow \Downarrow \Updownarrow \Uparrow \Downarrow \Updownarrow
  
  
 {TEX()} {\Leftarrow\ \Rightarrow\ \Leftrightarrow} {TEX} {TEX()} {\Leftarrow\ \Rightarrow\ \Leftrightarrow} {TEX}
 {TEX()} {\Longleftarrow\ \Longrightarrow\ \Longleftrightarrow} {TEX} {TEX()} {\Longleftarrow\ \Longrightarrow\ \Longleftrightarrow} {TEX}
 {TEX()} {\Uparrow\ \Downarrow\ \Updownarrow} {TEX} {TEX()} {\Uparrow\ \Downarrow\ \Updownarrow} {TEX}
  
 
 
 
 
 Special Special
 \oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times \oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times
 \bullet \infty \vdash \models \bullet \infty \vdash \models
 {TEX()} {\oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots} {TEX} {TEX()} {\oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots} {TEX}
 {TEX()} {\circ \cdot \times \bullet\ \infty \ \vdash \ \models} {TEX} {TEX()} {\circ \cdot \times \bullet\ \infty \ \vdash \ \models} {TEX}
 
 
 
 
 !Subscripts, superscripts !Subscripts, superscripts
   
 
 
 Feature Feature
 Syntax Syntax
 How it looks rendered How it looks rendered
 
 
 
 
 Superscript Superscript
  ~np~a^2 ~/np~   ~np~a^2 ~/np~
 {TEX()} {a^2} {TEX} {TEX()} {a^2} {TEX}
 {TEX()} {a^2} {TEX} {TEX()} {a^2} {TEX}
 
 
 
 
 Subscript Subscript
 a_2 a_2
 {TEX()} {a_2} {TEX} {TEX()} {a_2} {TEX}
 {TEX()} {a_2 \,\!} {TEX} {TEX()} {a_2 \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 Grouping Grouping
  ~np~ {a^{2+2 ~/np~   ~np~ {a^{2+2 ~/np~
 {TEX()} {a^{2+2}} {TEX} {TEX()} {a^{2+2}} {TEX}
 {TEX()} {a^{2+2} \,\!} {TEX} {TEX()} {a^{2+2} \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 {a_{i,j {a_{i,j
 {TEX()} {a_{i,j}} {TEX} {TEX()} {a_{i,j}} {TEX}
 {TEX()} {a_{i,j} \,\!} {TEX} {TEX()} {a_{i,j} \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 Combining sub & super Combining sub & super
 ~np~ x_2^3 ~/np~ ~np~ x_2^3 ~/np~
 {TEX()} {x_2^3} {TEX} {TEX()} {x_2^3} {TEX}
 
 
 
 
 Preceding sub & super Preceding sub & super
 ~np~ {}_1^2\!X_3^4 ~/np~ ~np~ {}_1^2\!X_3^4 ~/np~
 {TEX()} {{}_1^2\!X_3^4} {TEX} {TEX()} {{}_1^2\!X_3^4} {TEX}
 
 
 
 
 Derivative (good) Derivative (good)
 'x 'x
 {TEX()} {x'} {TEX} {TEX()} {x'} {TEX}
 {TEX()} {x' \,\!} {TEX} {TEX()} {x' \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 Derivative (wrong in HTML) Derivative (wrong in HTML)
 ~np~ x^\prime~/np~  ~np~ x^\prime~/np~
 {TEX()} {x^\prime} {TEX} {TEX()} {x^\prime} {TEX}
 {TEX()} {x^\prime \,\!} {TEX} {TEX()} {x^\prime \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 Derivative (wrong in PNG) Derivative (wrong in PNG)
 ~np~ x\prime ~/np~ ~np~ x\prime ~/np~
 {TEX()} {x\prime} {TEX} {TEX()} {x\prime} {TEX}
 {TEX()} {x\prime \,\!} {TEX} {TEX()} {x\prime \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 Derivative dots Derivative dots
 {dot{x}, \ddot{x\ {dot{x}, \ddot{x\
 {TEX()} {\dot{x}, \ddot{x}} {TEX} {TEX()} {\dot{x}, \ddot{x}} {TEX}
 
 
 
 
 Underlines & overlines Underlines & overlines
-\{hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l +{hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l\
 {TEX()} {\hat a \ \bar b \ \vec c \ \widehat {d e f} \ \overline {g h i} \ \underline {j k l}} {TEX} {TEX()} {\hat a \ \bar b \ \vec c \ \widehat {d e f} \ \overline {g h i} \ \underline {j k l}} {TEX}
 
 
 
 
 Sum Sum
 ~np~ sum_{k=1}^N k^2\ ~/np~ ~np~ sum_{k=1}^N k^2\ ~/np~
 {TEX()} {\sum_{k=1}^N k^2} {TEX} {TEX()} {\sum_{k=1}^N k^2} {TEX}
 
 
 
 
 Product Product
 ~np~ prod_{i=1}^N x_i\ ~/np~ ~np~ prod_{i=1}^N x_i\ ~/np~
 {TEX()} {\prod_{i=1}^N x_i} {TEX} {TEX()} {\prod_{i=1}^N x_i} {TEX}
 
 
 
 
 Limit Limit
 lim_{n \to \infty}x_n\ lim_{n \to \infty}x_n\
 {TEX()} {\lim_{n \to \infty}x_n} {TEX} {TEX()} {\lim_{n \to \infty}x_n} {TEX}
 
 
 
 
 Integral Integral
 ~np~ int_{-N}^{N} e^x\, dx\ ~/np~ ~np~ int_{-N}^{N} e^x\, dx\ ~/np~
 {TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX} {TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX}
 
 
 
 
 Path Integral Path Integral
 ~np~ oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy\ ~/np~ ~np~ oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy\ ~/np~
 {TEX()} {\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy} {TEX} {TEX()} {\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy} {TEX}
 
 
 
 
 !Fractions, matrices, multilines  !Fractions, matrices, multilines
 
 
 
 
 Feature Feature
 Syntax Syntax
 How it looks rendered How it looks rendered
 
 
 
 
 Fractions Fractions
 {frac{2}{4} or {2 \over 4\ {frac{2}{4} or {2 \over 4\
 {TEX()} {\frac{2}{4}} {TEX} {TEX()} {\frac{2}{4}} {TEX}
 
 
 
 
 Binomial coefficients Binomial coefficients
 {n \choose k} {n \choose k}
 {TEX()} {{n \choose k}} {TEX} {TEX()} {{n \choose k}} {TEX}
 
 
 
 
 Small Fractions Small Fractions
 {begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix\ {begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix\
 {TEX()} {\begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}} {TEX} {TEX()} {\begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}} {TEX}
 
 
 
 
 Matrices Matrices
 {begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix\ {begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix\
 {TEX()} {\begin{matrix} x & y \\ z & v {TEX()} {\begin{matrix} x & y \\ z & v
 \end{matrix}} {TEX} \end{matrix}} {TEX}
 
 
 
 
 {begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix\ {begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix\
 {TEX()} {\begin{vmatrix} x & y \\ z & v {TEX()} {\begin{vmatrix} x & y \\ z & v
 \end{vmatrix}} {TEX} \end{vmatrix}} {TEX}
 
 
 
 
 {begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix\ {begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix\
 {TEX()} {\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v {TEX()} {\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v
 \end{Vmatrix}} {TEX} \end{Vmatrix}} {TEX}
 
 
 
 
 \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &
 \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
 0\end{bmatrix} 0\end{bmatrix}
 {TEX()} {\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots {TEX()} {\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots
 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
 0\end{bmatrix} } {TEX} 0\end{bmatrix} } {TEX}
 
 
 
 
 {begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix\ {begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix\
 {TEX()} {\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v {TEX()} {\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v
 \end{Bmatrix}} {TEX} \end{Bmatrix}} {TEX}
 
 
 
 
 {begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix\ {begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix\
 {TEX()} {\begin{pmatrix} x & y \\ z & v {TEX()} {\begin{pmatrix} x & y \\ z & v
 \end{pmatrix}} {TEX} \end{pmatrix}} {TEX}
 
 
 
 
 Case distinctions Case distinctions
 f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is
 even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd}
 \end{matrix} \right. \end{matrix} \right.
 {TEX()} {f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix} \right. } {TEX} {TEX()} {f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix} \right. } {TEX}
 
 
 
 
 Multiline equations Multiline equations
 ~np~ \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & ~np~ \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ &
 = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix} ~/np~ = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix} ~/np~
 {TEX()} {\begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}} {TEX} {TEX()} {\begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}} {TEX}
-
 
-
 
-Alternative multiline equations (using tables) 
-
 
- 
-{| 
-|- 
-|{TEX()} {f(n+1)} {TEX} 
-|{TEX()} {(n+1)^2} {TEX} 
-|- 
-| 
-|{TEX()} {=n^2 + 2n + 1} {TEX} 
-|} 
- 
- 
- 
- 
-{| 
-|- 
-|{TEX()} {f(n+1) \,\!} {TEX} 
-|{TEX()} {(n+1)^2 \,\!} {TEX} 
-|- 
-| 
-|{TEX()} {=n^2 + 2n + 1 \,\!} {TEX} 
-|} 
- 
 
 
 
 
 !Fonts  !Fonts
 
 
 
 
 Feature Feature
 Syntax Syntax
 How it looks rendered How it looks rendered
 
 
 
 
 Greek letters Greek letters
 alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega\ alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega\
 {TEX()} {\alpha\ \beta\ \gamma\ \Gamma\ \phi\ \Phi\ \Psi\ \tau\ \Omega} {TEX} {TEX()} {\alpha\ \beta\ \gamma\ \Gamma\ \phi\ \Phi\ \Psi\ \tau\ \Omega} {TEX}
 
 
 
 
 Blackboard bold Blackboard bold
 {x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C {x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C
 {TEX()} {x\in\mathbb{R}\subset\mathbb{C}} {TEX} {TEX()} {x\in\mathbb{R}\subset\mathbb{C}} {TEX}
 
 
 
 
 boldface (vectors) boldface (vectors)
 mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0\ mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0\
 {TEX()} {\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0} {TEX} {TEX()} {\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0} {TEX}
 
 
 
 
 boldface (greek) boldface (greek)
 {boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma\ {boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma\
 {TEX()} {\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}} {TEX} {TEX()} {\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}} {TEX}
 
 
 
 
 Fraktur typeface Fraktur typeface
 {mathfrak{a} \mathfrak{B\ {mathfrak{a} \mathfrak{B\
 {TEX()} {\mathfrak{a} \mathfrak{B}} {TEX} {TEX()} {\mathfrak{a} \mathfrak{B}} {TEX}
 
 
 
 
 Script Script
 {mathcal{ABC\ {mathcal{ABC\
 {TEX()} {\mathcal{ABC}} {TEX} {TEX()} {\mathcal{ABC}} {TEX}
 
 
 
 
 Hebrew Hebrew
 aleph \beth \gimel \daleth\ aleph \beth \gimel \daleth\
 {TEX()} {\aleph\ \beth\ \gimel\ \daleth} {TEX} {TEX()} {\aleph\ \beth\ \gimel\ \daleth} {TEX}
 
 
 
 
 non-italicised characters non-italicised characters
 {mbox{abc\ {mbox{abc\
 {TEX()} {\mbox{abc}} {TEX} {TEX()} {\mbox{abc}} {TEX}
 {TEX()} {\mbox{abc} \,\!} {TEX} {TEX()} {\mbox{abc} \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 mixed italics (bad) mixed italics (bad)
 {mbox{if} n \mbox{is even\ {mbox{if} n \mbox{is even\
 {TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even}} {TEX} {TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even}} {TEX}
 {TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even} \,\!} {TEX} {TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even} \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 mixed italics (good) mixed italics (good)
 {mbox{if }n\mbox{ is even\ {mbox{if }n\mbox{ is even\
 {TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even}} {TEX} {TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even}} {TEX}
 {TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even} \,\!} {TEX} {TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even} \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 !Parenthesizing big expressions  !Parenthesizing big expressions
 
 
 
 
 Feature Feature
 Syntax Syntax
 How it looks rendered How it looks rendered
 
 
 
 
 Not good Not good
 ( \frac{1}{2} ) ( \frac{1}{2} )
 {TEX()} {( \frac{1}{2} )} {TEX} {TEX()} {( \frac{1}{2} )} {TEX}
 
 
 
 
 Better Better
-left ( \frac{1}{2} \right )\ +(left ( \frac{1}{2} \right\
 {TEX()} {\left ( \frac{1}{2} \right )} {TEX} {TEX()} {\left ( \frac{1}{2} \right )} {TEX}
 
 
 
 
 You can use various delimiters with \left and \right:  You can use various delimiters with \left and \right:
 
 
 
 
 Feature Feature
 Syntax Syntax
 How it looks rendered How it looks rendered
 
 
 
 
 Parentheses Parentheses
 left ( A \right )\ left ( A \right )\
 {TEX()} {\left ( A \right )} {TEX} {TEX()} {\left ( A \right )} {TEX}
 
 
 
 
 Brackets Brackets
 ~np~left [ A \right ]\~/np~ ~np~left [ A \right ]\~/np~
 {TEX()} {\left [ A \right ]} {TEX} {TEX()} {\left [ A \right ]} {TEX}
 
 
 
 
 Braces Braces
 {\left \{ A \right \ {\left \{ A \right \
 {TEX()} {\left \{ A \right \}} {TEX} {TEX()} {\left \{ A \right \}} {TEX}
 
 
 
 
 Angle brackets Angle brackets
 left \langle A \right \rangle\ left \langle A \right \rangle\
 {TEX()} {\left \langle A \right \rangle} {TEX} {TEX()} {\left \langle A \right \rangle} {TEX}
 
 
 
 
 Bars and double bars Bars and double bars
 |\left | A \right | and \left \| B \right \ |\left | A \right | and \left \| B \right \
 {TEX()} {\left | A \right | and \left \| B \right \|} {TEX} {TEX()} {\left | A \right | and \left \| B \right \|} {TEX}
 
 
 
 
  
 Delimiters can be mixed,
as long as \left and \right match
 Delimiters can be mixed,
as long as \left and \right match
  
  
 (left [ 0,1 \right\
|left \langle \psi \right\
 (left [ 0,1 \right\
|left \langle \psi \right\
  
  
 {TEX()} {\left [ 0,1 \right )
\left \langle \psi \right |} {TEX}
 {TEX()} {\left [ 0,1 \right )
\left \langle \psi \right |} {TEX}
  
 
 
 
 
 Use \left. and \right. if you don't
want a delimiter to appear:
 Use \left. and \right. if you don't
want a delimiter to appear:
 left . \frac{A}{B} \right \} \to X\ left . \frac{A}{B} \right \} \to X\
 {TEX()} {\left . \frac{A}{B} \right \} \to X} {TEX} {TEX()} {\left . \frac{A}{B} \right \} \to X} {TEX}
 
 
 
 
 !Spacing  !Spacing
 Note that TeX handles most spacing automatically, but you may sometimes want manual control.  Note that TeX handles most spacing automatically, but you may sometimes want manual control.
 
 
 
 
 Feature Feature
 Syntax Syntax
 How it looks rendered How it looks rendered
 
 
 
 
 double quad space double quad space
 a \qquad b a \qquad b
 {TEX()} {a \qquad b} {TEX} {TEX()} {a \qquad b} {TEX}
 
 
 
 
 quad space quad space
 a \quad b a \quad b
 {TEX()} {a \quad b} {TEX} {TEX()} {a \quad b} {TEX}
 
 
 
 
 text space text space
 a\ b a\ b
 {TEX()} {a\ b} {TEX} {TEX()} {a\ b} {TEX}
 
 
 
 
 text space without PNG conversion text space without PNG conversion
 a \mbox{ } b a \mbox{ } b
 {TEX()} {a \mbox{ } b} {TEX} {TEX()} {a \mbox{ } b} {TEX}
 
 
 
 
 large space large space
 a\;b a\;b
 {TEX()} {a\;b} {TEX} {TEX()} {a\;b} {TEX}
 
 
 
 
 medium space medium space
 a\>b a\>b
-~np~[not supported]~/np~ +{TEX()} {a\>b} {TEX}
 
 
 
 
 small space small space
 a\,b a\,b
 {TEX()} {a\,b} {TEX} {TEX()} {a\,b} {TEX}
 
 
 
 
 no space no space
 ab ab
 {TEX()} {ab\,} {TEX} {TEX()} {ab\,} {TEX}
 
 
 
 
 negative space negative space
 a\!b a\!b
 {TEX()} {a\!b} {TEX} {TEX()} {a\!b} {TEX}
 
 
 
 
 +!Forced PNG rendering
 +
 +
 +Syntax
 +How it looks rendered
 +
 +
 +~np~{a^{2+2~/np~
 +{TEX()} {a^{2+2}} {TEX}
 +
 +
 +~np~,\{ a^{2+2~/np~
 +{TEX()} {a^{2+2} \,} {TEX}
 +
 +
 +~np~{a^{\,\!2+2~/np~
 +{TEX()} {a^{\,\!2+2}} {TEX}
 +
 +
 +~np~\int_{-N}^{N} e^x\, dx~/np~
 +{TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX}
 +
 +
 +~np~,\int_{-N}^{N} e^x\, dx \~/np~
 +{TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,} {TEX}
 +
 +
 +~np~!\,\int_{-N}^{N} e^x\, dx \~/np~
 +{TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,\!} {TEX}
 +
 +
 +اگر لازم است فرمولی مانند {TEX()}\int_{-N}^{N} e^x\, dx{TEX}   را درون سطر یک متن قرار دهید، می توانید از برچسب ~lt~ font ~gt~ استفاده کنید:
 +::__ ~lt~font style="vertical-align:-100%;"~gt~ ~np~{TEX()}{...}{TEX}~/np~ ~lt~/font~gt~ __::
 +فرمول فوق با استفاده از روش گفته شده به این صورت {TEX()}\int_{-N}^{N} e^x\, dx{TEX}   قرار می گیرد.البته گاهی لازم می شود برای جایگیری بهتر فرمول در سطر عدد 100 را تغییر دهیم.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 دی 1383 [08:41 ]   42   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [07:05 ]   41   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:56 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:52 ]   39   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:41 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:34 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [06:56 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [13:46 ]   34   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:38 ]   32   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:16 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:41 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:08 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:06 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:03 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:00 ]   26   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:58 ]   25   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:37 ]   24   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:31 ]   23   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:30 ]   22   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:25 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:24 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:47 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:38 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:36 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:32 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:59 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:49 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:43 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:48 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:37 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:33 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:43 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:40 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:31 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:15 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:56 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:01 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..