منو
 کاربر Online
679 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:صفحه تمرین

<table dir align=left border=3 bgcolor=lightyellow>

<tr>
<td>__مباحث علمی__</td>
<td>__مباحث کاربردی__</td>
<td>__آزمایشات__</td>
</tr>

<tr>
<td>((آشکارسازی اتمها))</td>
<td>((منتشر کننده فیلم نازک))</td>
<td>((آزمایش فرانک-هرتز))</td>
</tr>

<tr>
<td>((چشمه الکترون))</td>
<td>((لامپ ماکروویو))</td>
<td>((آزمایش فوتوالکتریک))</td>
</tr>

<tr>
<td>((نشر ترمویونی الکترون))</td>
<td>((مخلوط کن فرکانس))</td>
<td>((آزمایش کامپتون))</td>
</tr>

<tr>
<td>((کاتد))</td>
<td>((کاتد اکسیدی))</td>
<td>((تولید میدان مغناطیسی قوی))</td>
</tr>

<tr>
<td>((پدیده فوتوهدایتی))</td>
<td>((کاتد ماتریسی))</td>
<td>((تولید یون منفی))</td>
</tr>

<tr>
<td>((پدیده فوتوولتائیک))</td>
<td>((کاتد فلزی))</td>
<td>((تولید الکترون اوژه))</td>
</tr>

<tr>
<td>((اصول ماگنترون))</td>
<td>((لامپ فلاش پرتوان))</td>
<td>((تهیه چشمه اتمی رادیو اکتیو))</td>
</tr>

<tr>
<td>((نشر میدانی الکترون))</td>
<td>((اشعه ایکس باریک و پرانرژی))</td>
<td>((تولید ایزوتوپ با بمباران ذره ای))</td>
</tr>

<tr>
<td>((نشر فوتو الکتریک الکترون))</td>
<td>((تفنگ الکترونی))</td>
<td>((مبادله بار و تولید اتمهای سریع))</td>
</tr>

<tr>
<td>((نشر الکترون از نیمه هادی))</td>
<td>((میکروسکوپ الکترونی))</td>
<td>((تخلیه الکتریکی ماکروویو مولکولی))</td>
</tr>

<tr>
<td>((نشر الکترون ثانویه))</td>
<td>((تفنگ تزریق ماگنترون))</td>
<td>((آشکارسازی فوتونها))</td>
</tr>

<tr>
<td>((بهره کوانتومی موثر))</td>
<td>((مخمل الکترونی))</td>
<td>((آشکارسازی اتمهای سریع))</td>
</tr>

<tr>
<td>((تعاریف و اصطلاحات آشکارسازی))</td>
<td>((مونوکروماتور انرژی))</td>
<td>((آشکارسازی باریکه رادیواکتیو))</td>
</tr>

<tr>
<td>((نظریه مکانیک کوانتومی))</td>
<td>((فیلتر تشدید پراکندگی الکترونی))</td>
<td>((اندازه گیری الکترون ثانویه))</td>
</tr>

<tr>
<td>((مکانیک کوانتومی))</td>
<td>((عدسی الکتروستاتیکی))</td>
<td>((ساخت چشمه میدانی نشر الکترون))</td>
</tr>

<tr>
<td>((فوتون))</td>
<td>((عدسی الکترومغناطیسی))</td>
<td>((آشکارسازی ذرات))</td>
</tr>

<tr>
<td>((طیف اتمی))</td>
<td>((عدسی مغناطیسی))</td>
<td>((آشکارسازی نشر ثانویه))</td>
</tr>

<tr>
<td>((مدل اتمی تامسون))</td>
<td>((میکروگرافی))</td>
<td>((تولید امواج میلیمتری))</td>
</tr>

<tr>
<td>((مدل اتمی رادرفورد))</td>
<td>((تداخل سنجی ماکروویو))</td>
<td>((تولید یون منفی))</td>
</tr>

<tr>
<td>((مدل اتمی بوهر))</td>
<td>((اسپکترومتری))</td>
<td>((فوتوکنداکتور))</td>
</tr>

<tr>
<td>((مدل اتمی بوهر و رادرفورد))</td>
<td>((آنالیزور انرژی ذرات باردار))</td>
<td>((آزادسازی شیمیایی))</td>
</tr>

<tr>
<td>((اتم))</td>
<td>((اسپکترومتر یونی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((نظریه الکترونی بوهر))</td>
<td>((تکثیر کننده الکترونی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((واحد جرم اتمی))</td>
<td>((لامپ هیدروژن))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((جرم اتمی))</td>
<td>((رادیاتور حرارتی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((عدد اتمی))</td>
<td>((رادیومتری))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((یونیزاسیون))</td>
<td>((فوتومتری))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((ثابت ریدبرگ))</td>
<td>((اسپکترومتر کانونی کننده))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((اصل تطابق بوهر))</td>
<td>((فیزیک لیزر))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((مدار بیضوی الکترون))</td>
<td>((تکنیک خلا))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((انواع تخلیه))</td>
<td>((کاربرد اشعه ایکس))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((سری طیفی بالمر))</td>
<td>((طیف سنج جرمی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((سری طیفی لیمن))</td>
<td>((طیف سنج اشعه ایکس))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((سری طیفی پاشن))</td>
<td>((پراش سنج اشعه ایکس))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((سری طیفی براکت))</td>
<td>((شتاب دهنده الکتروستاتیکی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((سری طیفی فوند))</td>
<td>((چشمه پوزیترون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((مدل سیاره ای اتم هیدروژن))</td>
<td>((چشمه اتمی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((ستاره نوترونی))</td>
<td>((چشمه الکترون پلاریزه))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((طیف هیدروژن))</td>
<td>((چشمه گاز و بخارات تک اتمی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((اپتیک الکترونی))</td>
<td>((چشمه یون مثبت))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((اپتیک الکترونی فیزیکی))</td>
<td>((چشمه کاتدی یون هیدروژن))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تحریک اپتیکی))</td>
<td>((چشمه پلاسمایی یون هیدروژن))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((انتقالات اتمی))</td>
<td>((چشمه نشر میدانی یون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((ترازهای انرژی اتم هیدروژن))</td>
<td>((چشمه فوتویونیزاسیون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((قواعد گزینش انتقالات مجاز))</td>
<td>((چشمه فوتون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((کوانتش فضایی))</td>
<td>((چشمه یونی با بمباران الکترونی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((گشتاور دوقطبی مغناطیسی))</td>
<td>((چشمه ماورای بنفش دور))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((ماگنتون بوهر))</td>
<td>((چشمه تولید الکترونهای هم انرژی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تحریک اتم))</td>
<td>((اسپکتروسکوپی نوری))</td>
<td></td>
</tr>


<tr>
<td>((اثر فوتوالکتریک))</td>
<td>((فشارسنج پیرانی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((اشعه ایکس))</td>
<td>((آشکارساز بار فضا))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((پدیده نابودی زوج))</td>
<td>((یونشگر با بمباران الکترون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((پدیده تولید زوج))</td>
<td>((آشکارساز فشارسنج یونیزاسیون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تابش ترمزی))</td>
<td>((آشکارساز حرارتی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((برخورد الکترون با اتم))</td>
<td>((جواب دهی طیفی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((افوزیون مولکولی))</td>
<td>((ترموکوپل))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تفکیک مولکولی))</td>
<td>((یونیزاسیون حرارتی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((یونیزاسیون با مبادله الکترون))</td>
<td>((چشمه یونی رادیو فرکانس))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((آشکارساز حفره ای))</td>
<td>((ترمیستور))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تجزیه حرارتی))</td>
<td>((فوتودتکتور نیمه هادی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تحریک حرارتی اتم))</td>
<td>((دوربین مادون قرمز))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تخلیه الکتریکی))</td>
<td>((آشکارساز ژرمانیوم))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((آشکارساز حفره ای))</td>
<td>((فوتوکاتد))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تبدیل یونی و تکثیر الکترونی))</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

</table>

((مهبانگ))

((رشته ها))

((دانشنامه:فرمول نویسی))

((پیام:در دست تهیه))


<table border="1">
<tr>
<th>Feature</th>
<th>Syntax</th>
<th>How it looks rendered</th>
</tr>
<tr>
<td>std. functions (good)</td>
<td>sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z\</td>
<td>{TEX()} {\sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>std. functions (wrong)</td>
<td>sin x + ln y + sgn z</td>
<td>{TEX()} {sin x + ln y + sgn z\,} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Modular arithm.</td>
<td>{s_k \equiv 0 \pmod{m</td>
<td>{TEX()} {s_k \equiv 0 \pmod{m}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Derivatives</td>
<td>nabla \partial x dx \dot x \ddot y\</td>
<td>{TEX()} {\nabla \ \partial x \ dx \ \dot x\ \ddot y} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Sets</td>
<td>\forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists \{x,y\}
\times C</td>
<td>{TEX()} {\forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists
\{x,y\} \times C} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Logic</td>
<td>p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q</td>
<td>{TEX()} {p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Root</td>
<td>sqrt{2}\approx 1.4\</td>
<td>{TEX()} {\sqrt{2}\approx 1.4} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>~np~ {sqrt[n]{x\ ~/np~</td>
<td>{TEX()} {\sqrt[n]{x}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Relations</td>
<td>sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne\</td>
<td>{TEX()} {\sim \ \simeq \ \cong \ \le \ \ge \ \equiv \ \not\equiv \ \approx \ \ne} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Geometric</td>
<td>~np~ triangle \angle \perp \| 45^\circ\ ~/np~</td>
<td>{TEX()} {\triangle \ \angle \perp \| \ 45^\circ} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Arrows</td>
<td>
\leftarrow \rightarrow \leftrightarrow<br/>
\longleftarrow \longrightarrow<br/>
\mapsto \longmapsto<br/>
\nearrow \searrow \swarrow \nwarrow<br/>
\uparrow \downarrow \updownarrow<br/>
</td>
<td>
{TEX()} {\leftarrow\ \rightarrow\ \leftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\longleftarrow\ \longrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\mapsto\ \longmapsto} {TEX}
{TEX()} {\nearrow\ \searrow\ \swarrow\ \nwarrow} {TEX}
{TEX()} {\uparrow\ \downarrow\ \updownarrow} {TEX}
</td>
</tr>
<tr>
<td>
\Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow<br/>
\Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow<br/>
\Uparrow \Downarrow \Updownarrow
</td>
<td>
{TEX()} {\Leftarrow\ \Rightarrow\ \Leftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\Longleftarrow\ \Longrightarrow\ \Longleftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\Uparrow\ \Downarrow\ \Updownarrow} {TEX}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Special</td>
<td>\oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times
\bullet \infty \vdash \models</td>
<td>{TEX()} {\oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots} {TEX}
{TEX()} {\circ \cdot \times \bullet\ \infty \ \vdash \ \models} {TEX}</td>
</tr>
</table>

!Subscripts, superscripts


<table border=1>
<th>Feature</th>
<th>Syntax</th>
<th colspan="2">How it looks rendered</th>
</tr>

<tr>
<td>Superscript</td>
<td> ~np~a^2 ~/np~ </td>
<td>{TEX()} {a^2} {TEX}</td>
<td>{TEX()} {a^2} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Subscript</td>
<td>a_2</td>
<td>{TEX()} {a_2} {TEX}</td>
<td>{TEX()} {a_2 \,\!} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td rowspan="2">Grouping</td>
<td> ~np~ {a^{2+2 ~/np~ </td>
<td>{TEX()} {a^{2+2}} {TEX}</td>
<td>{TEX()} {a^{2+2} \,\!} {TEX}</td>

</tr>

<tr>
<td>{a_{i,j</td>
<td>{TEX()} {a_{i,j}} {TEX}</td>
<td>{TEX()} {a_{i,j} \,\!} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Combining sub & super</td>
<td>~np~ x_2^3 ~/np~</td>
<td colspan="2">{TEX()} {x_2^3} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Preceding sub & super</td>
<td>~np~ {}_1^2\!X_3^4 ~/np~</td>
<td colspan="2">{TEX()} {{}_1^2\!X_3^4} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Derivative (good)</td>
<td>'x</td>
<td>{TEX()} {x'} {TEX}</td>
<td>{TEX()} {x' \,\!} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Derivative (wrong in HTML)</td>
<td>~np~ x^\prime~/np~ </td>
<td>{TEX()} {x^\prime} {TEX}</td>
<td>{TEX()} {x^\prime \,\!} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Derivative (wrong in PNG)</td>
<td>~np~ x\prime ~/np~</td>
<td>{TEX()} {x\prime} {TEX}</td>
<td>{TEX()} {x\prime \,\!} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Derivative dots</td>
<td>{dot{x}, \ddot{x\</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\dot{x}, \ddot{x}} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Underlines & overlines</td>
<td>\{hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\hat a \ \bar b \ \vec c \ \widehat {d e f} \ \overline {g h i} \ \underline {j k l}} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Sum</td>
<td>~np~ sum_{k=1}^N k^2\ ~/np~</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\sum_{k=1}^N k^2} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Product</td>
<td>~np~ prod_{i=1}^N x_i\ ~/np~</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\prod_{i=1}^N x_i} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Limit</td>
<td>lim_{n \to \infty}x_n\</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\lim_{n \to \infty}x_n} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Integral</td>
<td>~np~ int_{-N}^{N} e^x\, dx\ ~/np~</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Path Integral</td>
<td>~np~ oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy\ ~/np~</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy} {TEX}</td>
</tr>
</table>


!Fractions, matrices, multilines


<table border="1">
<tr>
<th>Feature</th>
<th>Syntax</th>
<th>How it looks rendered</th>
</tr>
<tr>
<td>Fractions</td>
<td>{frac{2}{4} or {2 \over 4\</td>
<td>{TEX()} {\frac{2}{4}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Binomial coefficients</td>
<td>{n \choose k}</td>
<td>{TEX()} {{n \choose k}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Small Fractions</td>
<td>{begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix\</td>
<td>{TEX()} {\begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6">Matrices</td>
<td>{begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix\</td>
<td>{TEX()} {\begin{matrix} x & y \\ z & v
\end{matrix}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>{begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix\</td>
<td>{TEX()} {\begin{vmatrix} x & y \\ z & v
\end{vmatrix}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>{begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix\</td>
<td>{TEX()} {\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v
\end{Vmatrix}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &
\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
0\end{bmatrix}</td>
<td>{TEX()} {\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots
& \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
0\end{bmatrix} } {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>{begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix\</td>
<td>{TEX()} {\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v
\end{Bmatrix}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>{begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix\</td>
<td>{TEX()} {\begin{pmatrix} x & y \\ z & v
\end{pmatrix}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Case distinctions</td>
<td>f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is
even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd}
\end{matrix} \right.</td>
<td>{TEX()} {f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix} \right. } {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Multiline equations</td>
<td>~np~ \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ &
= & n^2 + 2n + 1 \end{matrix} ~/np~</td>
<td>{TEX()} {\begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Alternative multiline equations (using tables)</td>
<td><pre>
<nbp>
{|
|-
|{TEX()} {f(n+1)} {TEX}
|{TEX()} {(n+1)^2} {TEX}
|-
|
|{TEX()} {=n^2 + 2n + 1} {TEX}
|}
</nbp>
</pre>
</td>
<td>
{|
|-
|{TEX()} {f(n+1) \,\!} {TEX}
|{TEX()} {(n+1)^2 \,\!} {TEX}
|-
|
|{TEX()} {=n^2 + 2n + 1 \,\!} {TEX}
|}
</td>
</tr>
</table>


!Fonts

<table border="1">
<tr>
<th>Feature</th>
<th>Syntax</th>
<th colspan="2">How it looks rendered</th>
</tr>

<tr>
<td>Greek letters</td>
<td>alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega\</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\alpha\ \beta\ \gamma\ \Gamma\ \phi\ \Phi\ \Psi\ \tau\ \Omega} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Blackboard bold</td>
<td>{x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C</td>
<td colspan="2">{TEX()} {x\in\mathbb{R}\subset\mathbb{C}} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>boldface (vectors)</td>
<td>mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0\</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>boldface (greek)</td>
<td>{boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma\</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Fraktur typeface</td>
<td>{mathfrak{a} \mathfrak{B\</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\mathfrak{a} \mathfrak{B}} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Script</td>
<td>{mathcal{ABC\</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\mathcal{ABC}} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>Hebrew</td>
<td>aleph \beth \gimel \daleth\</td>
<td colspan="2">{TEX()} {\aleph\ \beth\ \gimel\ \daleth} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>non-italicised characters</td>
<td>{mbox{abc\</td>
<td>{TEX()} {\mbox{abc}} {TEX}</td>
<td>{TEX()} {\mbox{abc} \,\!} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>mixed italics (bad)</td>
<td>{mbox{if} n \mbox{is even\</td>
<td>{TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even}} {TEX}</td>
<td>{TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even} \,\!} {TEX}</td>
</tr>

<tr>
<td>mixed italics (good)</td>
<td>{mbox{if }n\mbox{ is even\</td>
<td>{TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even}} {TEX}</td>
<td>{TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even} \,\!} {TEX}</td>
</tr>
</table>


!Parenthesizing big expressions


<table border="1">
<tr>
<th>Feature</th>
<th>Syntax</th>
<th>How it looks rendered</th>
</tr>
<tr>
<td>Not good</td>
<td>( \frac{1}{2} )</td>
<td>{TEX()} {( \frac{1}{2} )} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Better</td>
<td>left ( \frac{1}{2} \right )\</td>
<td>{TEX()} {\left ( \frac{1}{2} \right )} {TEX}</td>
</tr>
</table>

You can use various delimiters with \left and \right:

<table border="1">
<tr>
<th>Feature</th>
<th>Syntax</th>
<th>How it looks rendered</th>
</tr>
<tr>
<td>Parentheses</td>
<td>(left( A \right \</td>
<td>{TEX()} {\left ( A \right )} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Brackets</td>
<td>~np~[left[ A \right \~/np~</td>
<td>{TEX()} {\left [ A \right ]} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Braces</td>
<td>{\left \{ A \right \</td>
<td>{TEX()} {\left \{ A \right \}} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Angle brackets</td>
<td>left \langle A \right \rangle\</td>
<td>{TEX()} {\left \langle A \right \rangle} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>Bars and double bars</td>
<td>|\left | A \right | and \left \| B \right \</td>
<td>{TEX()} {\left | A \right | and \left \| B \right \|} {TEX}</td>
</tr>
<tr>
<td>
Delimiters can be mixed,<br/>as long as \left and \right match
</td>
<td>
(left [ 0,1 \right\<br/>|left \langle \psi \right\
</td>
<td>
{TEX()} {\left [ 0,1 \right ){TEX()} {<br/>} {TEX}\left \langle \psi \right |} {TEX}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Use \left. and \right. if you don't<br/>want a delimiter to appear:</td>
<td>left . \frac{A}{B} \right \} \to X\</td>
<td>{TEX()} {\left . \frac{A}{B} \right \} \to X} {TEX}</td>
</tr>
</table>تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [09:07 ]   141   علی هادی      جاری 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:44 ]   140   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [09:55 ]   139   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [09:02 ]   138   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:17 ]   137   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [11:07 ]   136   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [09:34 ]   135   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [08:06 ]   134   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:34 ]   133   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:18 ]   132   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:16 ]   131   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:14 ]   130   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:07 ]   129   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:03 ]   128   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:02 ]   127   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:00 ]   126   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:36 ]   125   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:35 ]   124   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [11:25 ]   123   مهدیار نوید      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [08:33 ]   122   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [02:25 ]   121   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [05:47 ]   120   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [07:05 ]   119   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [07:19 ]   118   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [05:14 ]   117   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [05:08 ]   116   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 مهر 1383 [09:59 ]   115   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 شهریور 1383 [12:59 ]   114   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [12:06 ]   113   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [12:00 ]   112   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:59 ]   111   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:59 ]   110   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:54 ]   109   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:51 ]   108   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:49 ]   107   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:46 ]   106   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:45 ]   105   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:43 ]   104   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:38 ]   103   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:36 ]   102   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:35 ]   101   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:35 ]   100   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:18 ]   99   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:17 ]   98   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:16 ]   97   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:16 ]   96   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:02 ]   95   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:37 ]   94   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:13 ]   93   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:09 ]   92   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:07 ]   91   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:05 ]   90   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:41 ]   89   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:40 ]   88   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [08:20 ]   87   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:38 ]   86   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:37 ]   85   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:36 ]   84   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:33 ]   83   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:33 ]   82   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:31 ]   81   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:31 ]   80   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:30 ]   79   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:30 ]   78   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:29 ]   77   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:29 ]   76   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:27 ]   75   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:27 ]   74   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:25 ]   73   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:20 ]   72   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:20 ]   71   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:19 ]   70   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:19 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:18 ]   68   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:14 ]   67   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:13 ]   66   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:08 ]   65   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:08 ]   64   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:07 ]   63   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:06 ]   62   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:06 ]   61   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:05 ]   60   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:05 ]   59   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:04 ]   58   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:04 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:03 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:01 ]   55   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:00 ]   54   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:00 ]   53   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:00 ]   52   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:56 ]   51   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:55 ]   50   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:53 ]   49   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:53 ]   48   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:51 ]   47   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:49 ]   46   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:48 ]   45   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:47 ]   44   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:46 ]   43   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:43 ]   42   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:42 ]   41   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:41 ]   40   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:41 ]   39   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:40 ]   38   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:39 ]   37   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:38 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:37 ]   35   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:36 ]   34   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:35 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:30 ]   32   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:08 ]   31   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:04 ]   30   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:03 ]   29   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:03 ]   28   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:44 ]   27   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:43 ]   26   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:42 ]   25   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:38 ]   24   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:38 ]   23   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:35 ]   22   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:28 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:26 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:26 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:25 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:25 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:24 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:24 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:23 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:23 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:22 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:21 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:20 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:20 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:19 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:15 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:02 ]   6   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:00 ]   5   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:56 ]   4   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:49 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [07:50 ]   2   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 مرداد 1383 [07:01 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..