منو
 کاربر Online
545 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:صفحه تمرین

نگارش: 123

<table dir align=left border=3 bgcolor=lightyellow>

<tr>
<td>مباحث علمی</td>
<td>مباحث کاربردی</td>
<td>آزمایشات</td>
</tr>

<tr>
<td>آشکارسازی اتمها</td>
<td>منتشر کننده فیلم نازک</td>
<td>آزمایش فرانک-هرتز</td>
</tr>

<tr>
<td>چشمه الکترون</td>
<td>لامپ ماکروویو</td>
<td>آزمایش فوتوالکتریک</td>
</tr>

<tr>
<td>نشر ترمویونی الکترون</td>
<td>مخلوط کن فرکانس</td>
<td>آزمایش کامپتون</td>
</tr>

<tr>
<td>کاتد</td>
<td>کاتد اکسیدی</td>
<td>تولید میدان مغناطیسی قوی</td>
</tr>

<tr>
<td>پدیده فوتوهدایتی</td>
<td>کاتد ماتریسی</td>
<td>تولید یون منفی</td>
</tr>

<tr>
<td>پدیده فوتوولتائیک</td>
<td>کاتد فلزی</td>
<td>تولید الکترون اوژه</td>
</tr>

<tr>
<td>اصول ماگنترون</td>
<td>لامپ فلاش پرتوان</td>
<td>تهیه چشمه اتمی رادیو اکتیو</td>
</tr>

<tr>
<td>نشر میدانی الکترون</td>
<td>اشعه ایکس باریک و پرانرژی</td>
<td>تولید ایزوتوپ با بمباران ذره ای</td>
</tr>

<tr>
<td>نشر فوتو الکتریک الکترون</td>
<td>تفنگ الکترونی</td>
<td>مبادله بار و تولید اتمهای سریع</td>
</tr>

<tr>
<td>نشر الکترون از نیمه هادی</td>
<td>میکروسکوپ الکترونی</td>
<td>تخلیه الکتریکی ماکروویو مولکولی</td>
</tr>

<tr>
<td>نشر الکترون ثانویه</td>
<td>تفنگ تزریق ماگنترون</td>
<td>آشکارسازی فوتونها</td>
</tr>

<tr>
<td>بهره کوانتومی موثر</td>
<td>مخمل الکترونی</td>
<td>آشکارسازی اتمهای سریع</td>
</tr>

<tr>
<td>تعاریف و اصطلاحات آشکارسازی</td>
<td>مونوکروماتور انرژی</td>
<td>آشکارسازی باریکه رادیواکتیو</td>
</tr>

<tr>
<td>نظریه مکانیک کوانتومی</td>
<td>فیلتر تشدید پراکندگی الکترونی</td>
<td>اندازه گیری الکترون ثانویه</td>
</tr>

<tr>
<td>مکانیک کوانتومی</td>
<td>عدسی الکتروستاتیکی</td>
<td>ساخت چشمه میدانی نشر الکترون</td>
</tr>

<tr>
<td>فوتون</td>
<td>عدسی الکترومغناطیسی</td>
<td>آشکارسازی ذرات</td>
</tr>

<tr>
<td>طیف اتمی</td>
<td>عدسی مغناطیسی</td>
<td>آشکارسازی نشر ثانویه</td>
</tr>

<tr>
<td>مدل اتمی تامسون</td>
<td>میکروگرافی</td>
<td>تولید امواج میلیمتری</td>
</tr>

<tr>
<td>مدل اتمی رادرفورد</td>
<td>تداخل سنجی ماکروویو</td>
<td>تولید یون منفی</td>
</tr>

<tr>
<td>مدل اتمی بوهر</td>
<td>اسپکترومتری</td>
<td>فوتوکنداکتور</td>
</tr>

<tr>
<td>مدل اتمی بوهر و رادرفورد</td>
<td>آنالیزور انرژی ذرات باردار</td>
<td>آزادسازی شیمیایی</td>
</tr>

<tr>
<td>اتم</td>
<td>اسپکترومتر یونی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>نظریه الکترونی بوهر</td>
<td>تکثیر کننده الکترونی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>واحد جرم اتمی</td>
<td>لامپ هیدروژن</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>جرم اتمی</td>
<td>رادیاتور حرارتی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>عدد اتمی</td>
<td>رادیومتری</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>یونیزاسیون</td>
<td>فوتومتری</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>ثابت ریدبرگ</td>
<td>اسپکترومتر کانونی کننده</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>اصل تطابق بوهر</td>
<td>فیزیک لیزر</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>مدار بیضوی الکترون</td>
<td>تکنیک خلا</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>انواع تخلیه</td>
<td>کاربرد اشعه ایکس</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>سری طیفی بالمر</td>
<td>طیف سنج جرمی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>سری طیفی لیمن</td>
<td>طیف سنج اشعه ایکس</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>سری طیفی پاشن</td>
<td>پراش سنج اشعه ایکس</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>سری طیفی براکت</td>
<td>شتاب دهنده الکتروستاتیکی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>سری طیفی فوند</td>
<td>چشمه پوزیترون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>مدل سیاره ای اتم هیدروژن</td>
<td>چشمه اتمی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>ستاره نوترونی</td>
<td>چشمه الکترون پلاریزه</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>طیف هیدروژن</td>
<td>چشمه گاز و بخارات تک اتمی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>اپتیک الکترونی</td>
<td>چشمه یون مثبت</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>اپتیک الکترونی فیزیکی</td>
<td>چشمه کاتدی یون هیدروژن</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تحریک اپتیکی</td>
<td>چشمه پلاسمایی یون هیدروژن</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>انتقالات اتمی</td>
<td>چشمه نشر میدانی یون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>ترازهای انرژی اتم هیدروژن</td>
<td>چشمه فوتویونیزاسیون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>قواعد گزینش انتقالات مجاز</td>
<td>چشمه فوتون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>کوانتش فضایی</td>
<td>چشمه یونی با بمباران الکترونی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>گشتاور دوقطبی مغناطیسی</td>
<td>چشمه ماورای بنفش دور</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>ماگنتون بوهر</td>
<td>چشمه تولید الکترونهای هم انرژی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تحریک اتم</td>
<td>اسپکتروسکوپی نوری</td>
<td></td>
</tr>


<tr>
<td>اثر فوتوالکتریک</td>
<td>فشارسنج پیرانی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>اشعه ایکس</td>
<td>آشکارساز بار فضا</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>پدیده نابودی زوج</td>
<td>یونشگر با بمباران الکترون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>پدیده تولید زوج</td>
<td>آشکارساز فشارسنج یونیزاسیون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تابش ترمزی</td>
<td>آشکارساز حرارتی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>برخورد الکترون با اتم</td>
<td>جواب دهی طیفی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>افوزیون مولکولی</td>
<td>ترموکوپل</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تفکیک مولکولی</td>
<td>یونیزاسیون حرارتی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>یونیزاسیون با مبادله الکترون</td>
<td>چشمه یونی رادیو فرکانس</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>آشکارساز حفره ای</td>
<td>ترمیستور</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تجزیه حرارتی</td>
<td>فوتودتکتور نیمه هادی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تحریک حرارتی اتم</td>
<td>دوربین مادون قرمز</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تخلیه الکتریکی</td>
<td>آشکارساز ژرمانیوم</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>آشکارساز حفره ای</td>
<td>فوتوکاتد</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تبدیل یونی و تکثیر الکترونی</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

</table>

مهبانگ

رشته ها

پیام:در دست تهیه


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:07 ]   141   علی هادی      جاری 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [07:44 ]   140   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [08:55 ]   139   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [08:02 ]   138   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:17 ]   137   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [10:07 ]   136   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [08:34 ]   135   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:06 ]   134   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:34 ]   133   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:18 ]   132   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:16 ]   131   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:14 ]   130   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:07 ]   129   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:03 ]   128   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:02 ]   127   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:00 ]   126   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:36 ]   125   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [06:35 ]   124   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [10:25 ]   123   مهدیار نوید      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:33 ]   122   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [01:25 ]   121   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [04:47 ]   120   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [06:05 ]   119   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [06:19 ]   118   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [04:14 ]   117   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [04:08 ]   116   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 مهر 1383 [08:59 ]   115   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 شهریور 1383 [11:59 ]   114   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:06 ]   113   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:00 ]   112   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:59 ]   111   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:59 ]   110   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:54 ]   109   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:51 ]   108   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:49 ]   107   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:46 ]   106   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:45 ]   105   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:43 ]   104   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:38 ]   103   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:36 ]   102   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:35 ]   101   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:35 ]   100   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:18 ]   99   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:17 ]   98   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:16 ]   97   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:16 ]   96   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:02 ]   95   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:37 ]   94   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:13 ]   93   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:09 ]   92   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:07 ]   91   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:05 ]   90   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [08:41 ]   89   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [08:40 ]   88   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:20 ]   87   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:38 ]   86   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:37 ]   85   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:36 ]   84   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:33 ]   83   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:33 ]   82   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:31 ]   81   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:31 ]   80   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:30 ]   79   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:30 ]   78   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:29 ]   77   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:29 ]   76   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:27 ]   75   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:27 ]   74   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:25 ]   73   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:20 ]   72   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:20 ]   71   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:19 ]   70   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:19 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:18 ]   68   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:14 ]   67   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:13 ]   66   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:08 ]   65   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:08 ]   64   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:07 ]   63   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:06 ]   62   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:06 ]   61   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:05 ]   60   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:05 ]   59   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:04 ]   58   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:04 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:03 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:01 ]   55   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:00 ]   54   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:00 ]   53   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:00 ]   52   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:56 ]   51   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:55 ]   50   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:53 ]   49   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:53 ]   48   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:51 ]   47   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:49 ]   46   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:48 ]   45   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:47 ]   44   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:46 ]   43   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:43 ]   42   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:42 ]   41   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:41 ]   40   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:41 ]   39   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:40 ]   38   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:39 ]   37   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:38 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:37 ]   35   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:36 ]   34   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:35 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:30 ]   32   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:08 ]   31   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:04 ]   30   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:03 ]   29   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:03 ]   28   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:44 ]   27   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:43 ]   26   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:42 ]   25   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:38 ]   24   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:38 ]   23   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:35 ]   22   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:28 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:26 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:26 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:25 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:25 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:24 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:24 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:23 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:23 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:22 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:21 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:20 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:20 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:19 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:15 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:02 ]   6   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:00 ]   5   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [10:56 ]   4   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [10:49 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [06:50 ]   2   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 مرداد 1383 [06:01 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..