منو
 صفحه های تصادفی
افغانستان
تعاریف مختلف درباره فلسفه
اپی ژینی
کود
آلبوم بقیع
مهندسی کشاورزی
مخیلات
فتوحات شاه اسماعیل یکم صفوی
تاریخ خاورمیانه
پیامبر اکرم
 کاربر Online
614 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:صفحه تمرین

نگارش: 122

<table dir align=left border=3 bgcolor=lightyellow>

<tr>
<td>مباحث علمی</td>
<td>مباحث کاربردی</td>
<td>آزمایشات</td>
</tr>

<tr>
<td>آشکارسازی اتمها</td>
<td>منتشر کننده فیلم نازک</td>
<td>آزمایش فرانک-هرتز</td>
</tr>

<tr>
<td>چشمه الکترون</td>
<td>لامپ ماکروویو</td>
<td>آزمایش فوتوالکتریک</td>
</tr>

<tr>
<td>نشر ترمویونی الکترون</td>
<td>مخلوط کن فرکانس</td>
<td>آزمایش کامپتون</td>
</tr>

<tr>
<td>کاتد</td>
<td>کاتد اکسیدی</td>
<td>تولید میدان مغناطیسی قوی</td>
</tr>

<tr>
<td>پدیده فوتوهدایتی</td>
<td>کاتد ماتریسی</td>
<td>تولید یون منفی</td>
</tr>

<tr>
<td>پدیده فوتوولتائیک</td>
<td>کاتد فلزی</td>
<td>تولید الکترون اوژه</td>
</tr>

<tr>
<td>اصول ماگنترون</td>
<td>لامپ فلاش پرتوان</td>
<td>تهیه چشمه اتمی رادیو اکتیو</td>
</tr>

<tr>
<td>نشر میدانی الکترون</td>
<td>اشعه ایکس باریک و پرانرژی</td>
<td>تولید ایزوتوپ با بمباران ذره ای</td>
</tr>

<tr>
<td>نشر فوتو الکتریک الکترون</td>
<td>تفنگ الکترونی</td>
<td>مبادله بار و تولید اتمهای سریع</td>
</tr>

<tr>
<td>نشر الکترون از نیمه هادی</td>
<td>میکروسکوپ الکترونی</td>
<td>تخلیه الکتریکی ماکروویو مولکولی</td>
</tr>

<tr>
<td>نشر الکترون ثانویه</td>
<td>تفنگ تزریق ماگنترون</td>
<td>آشکارسازی فوتونها</td>
</tr>

<tr>
<td>بهره کوانتومی موثر</td>
<td>مخمل الکترونی</td>
<td>آشکارسازی اتمهای سریع</td>
</tr>

<tr>
<td>تعاریف و اصطلاحات آشکارسازی</td>
<td>مونوکروماتور انرژی</td>
<td>آشکارسازی باریکه رادیواکتیو</td>
</tr>

<tr>
<td>نظریه مکانیک کوانتومی</td>
<td>فیلتر تشدید پراکندگی الکترونی</td>
<td>اندازه گیری الکترون ثانویه</td>
</tr>

<tr>
<td>مکانیک کوانتومی</td>
<td>عدسی الکتروستاتیکی</td>
<td>ساخت چشمه میدانی نشر الکترون</td>
</tr>

<tr>
<td>فوتون</td>
<td>عدسی الکترومغناطیسی</td>
<td>آشکارسازی ذرات</td>
</tr>

<tr>
<td>طیف اتمی</td>
<td>عدسی مغناطیسی</td>
<td>آشکارسازی نشر ثانویه</td>
</tr>

<tr>
<td>مدل اتمی تامسون</td>
<td>میکروگرافی</td>
<td>تولید امواج میلیمتری</td>
</tr>

<tr>
<td>مدل اتمی رادرفورد</td>
<td>تداخل سنجی ماکروویو</td>
<td>تولید یون منفی</td>
</tr>

<tr>
<td>مدل اتمی بوهر</td>
<td>اسپکترومتری</td>
<td>فوتوکنداکتور</td>
</tr>

<tr>
<td>مدل اتمی بوهر و رادرفورد</td>
<td>آنالیزور انرژی ذرات باردار</td>
<td>آزادسازی شیمیایی</td>
</tr>

<tr>
<td>اتم</td>
<td>اسپکترومتر یونی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>نظریه الکترونی بوهر</td>
<td>تکثیر کننده الکترونی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>واحد جرم اتمی</td>
<td>لامپ هیدروژن</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>جرم اتمی</td>
<td>رادیاتور حرارتی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>عدد اتمی</td>
<td>رادیومتری</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>یونیزاسیون</td>
<td>فوتومتری</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>ثابت ریدبرگ</td>
<td>اسپکترومتر کانونی کننده</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>اصل تطابق بوهر</td>
<td>فیزیک لیزر</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>مدار بیضوی الکترون</td>
<td>تکنیک خلا</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>انواع تخلیه</td>
<td>کاربرد اشعه ایکس</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>سری طیفی بالمر</td>
<td>طیف سنج جرمی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>سری طیفی لیمن</td>
<td>طیف سنج اشعه ایکس</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>سری طیفی پاشن</td>
<td>پراش سنج اشعه ایکس</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>سری طیفی براکت</td>
<td>شتاب دهنده الکتروستاتیکی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>سری طیفی فوند</td>
<td>چشمه پوزیترون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>مدل سیاره ای اتم هیدروژن</td>
<td>چشمه اتمی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>ستاره نوترونی</td>
<td>چشمه الکترون پلاریزه</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>طیف هیدروژن</td>
<td>چشمه گاز و بخارات تک اتمی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>اپتیک الکترونی</td>
<td>چشمه یون مثبت</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>اپتیک الکترونی فیزیکی</td>
<td>چشمه کاتدی یون هیدروژن</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تحریک اپتیکی</td>
<td>چشمه پلاسمایی یون هیدروژن</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>انتقالات اتمی</td>
<td>چشمه نشر میدانی یون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>ترازهای انرژی اتم هیدروژن</td>
<td>چشمه فوتویونیزاسیون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>قواعد گزینش انتقالات مجاز</td>
<td>چشمه فوتون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>کوانتش فضایی</td>
<td>چشمه یونی با بمباران الکترونی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>گشتاور دوقطبی مغناطیسی</td>
<td>چشمه ماورای بنفش دور</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>ماگنتون بوهر</td>
<td>چشمه تولید الکترونهای هم انرژی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تحریک اتم</td>
<td>اسپکتروسکوپی نوری</td>
<td></td>
</tr>


<tr>
<td>اثر فوتوالکتریک</td>
<td>فشارسنج پیرانی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>اشعه ایکس</td>
<td>آشکارساز بار فضا</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>پدیده نابودی زوج</td>
<td>یونشگر با بمباران الکترون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>پدیده تولید زوج</td>
<td>آشکارساز فشارسنج یونیزاسیون</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تابش ترمزی</td>
<td>آشکارساز حرارتی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>برخورد الکترون با اتم</td>
<td>جواب دهی طیفی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>افوزیون مولکولی</td>
<td>ترموکوپل</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تفکیک مولکولی</td>
<td>یونیزاسیون حرارتی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>یونیزاسیون با مبادله الکترون</td>
<td>چشمه یونی رادیو فرکانس</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>آشکارساز حفره ای</td>
<td>ترمیستور</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تجزیه حرارتی</td>
<td>فوتودتکتور نیمه هادی</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تحریک حرارتی اتم</td>
<td>دوربین مادون قرمز</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تخلیه الکتریکی</td>
<td>آشکارساز ژرمانیوم</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>آشکارساز حفره ای</td>
<td>فوتوکاتد</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>تبدیل یونی و تکثیر الکترونی</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

</table>

مهبانگ


پیام:در دست تهیه


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [09:07 ]   141   علی هادی      جاری 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:44 ]   140   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [09:55 ]   139   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [09:02 ]   138   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [07:17 ]   137   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [11:07 ]   136   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [09:34 ]   135   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [08:06 ]   134   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:34 ]   133   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:18 ]   132   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:16 ]   131   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:14 ]   130   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:07 ]   129   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:03 ]   128   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:02 ]   127   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:00 ]   126   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:36 ]   125   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:35 ]   124   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [11:25 ]   123   مهدیار نوید      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [08:33 ]   122   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [02:25 ]   121   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [05:47 ]   120   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [07:05 ]   119   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [07:19 ]   118   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [05:14 ]   117   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [05:08 ]   116   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 مهر 1383 [09:59 ]   115   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 شهریور 1383 [12:59 ]   114   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [12:06 ]   113   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [12:00 ]   112   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:59 ]   111   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:59 ]   110   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:54 ]   109   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:51 ]   108   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:49 ]   107   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:46 ]   106   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:45 ]   105   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:43 ]   104   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:38 ]   103   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:36 ]   102   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:35 ]   101   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:35 ]   100   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:18 ]   99   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:17 ]   98   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:16 ]   97   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:16 ]   96   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:02 ]   95   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:37 ]   94   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:13 ]   93   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:09 ]   92   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:07 ]   91   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:05 ]   90   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:41 ]   89   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:40 ]   88   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [08:20 ]   87   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:38 ]   86   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:37 ]   85   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:36 ]   84   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:33 ]   83   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:33 ]   82   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:31 ]   81   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:31 ]   80   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:30 ]   79   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:30 ]   78   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:29 ]   77   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:29 ]   76   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:27 ]   75   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:27 ]   74   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:25 ]   73   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:20 ]   72   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:20 ]   71   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:19 ]   70   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:19 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:18 ]   68   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:14 ]   67   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:13 ]   66   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:08 ]   65   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:08 ]   64   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:07 ]   63   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:06 ]   62   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:06 ]   61   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:05 ]   60   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:05 ]   59   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:04 ]   58   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:04 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:03 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:01 ]   55   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:00 ]   54   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:00 ]   53   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:00 ]   52   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:56 ]   51   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:55 ]   50   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:53 ]   49   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:53 ]   48   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:51 ]   47   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:49 ]   46   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:48 ]   45   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:47 ]   44   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:46 ]   43   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:43 ]   42   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:42 ]   41   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:41 ]   40   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:41 ]   39   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:40 ]   38   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:39 ]   37   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:38 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:37 ]   35   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:36 ]   34   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:35 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:30 ]   32   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:08 ]   31   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:04 ]   30   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:03 ]   29   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:03 ]   28   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:44 ]   27   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:43 ]   26   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:42 ]   25   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:38 ]   24   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:38 ]   23   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:35 ]   22   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:28 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:26 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:26 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:25 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:25 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:24 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:24 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:23 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:23 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:22 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:21 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:20 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:20 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:19 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:15 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:02 ]   6   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [12:00 ]   5   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:56 ]   4   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:49 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [07:50 ]   2   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 مرداد 1383 [07:01 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..