منو
 کاربر Online
565 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:صفحه تمرین

تفاوت با نگارش: 124

Lines: 1-402Lines: 1-16
-<table dir align=left border=3 bgcolor=lightyellow> +((ماهیچه))
-<tr>
<td>__
باحث علمی__</td>
<td>__
مباحث کاربردی__</td>
<td>__زمایشات__</td> /></tr>
+((لیوم))
((لوم پایه))
-<tr> 
-<td>((آشکارسازی اتمها))</td> 
-<td>((منتشر کننده فیلم نازک))</td> 
-<td>((آزمایش فرانک-هرتز))</td> 
-</tr> 
-<tr> 
-<td>((چشمه الکترون))</td> 
-<td>((لامپ ماکروویو))</td> 
-<td>((آزمایش فوتوالکتریک))</td> 
-</tr> 
-<tr>
<td>
((نشر ترمویونی الکترون))</td>
<td>((مخلوط ن فرکانس))</td>
<td>((آزما
ی کامپتون))</td> /></tr>
+((گیت XOR))
((ی XNOR))
-<tr>
<td>
((ات))</td>
<td>((کاتد اکس
یدی))</td>
<td>((
تولید میدان مغناطیسی قوی))</td>
</tr>
+((گیت منطقی))
-<tr> 
-<td>((پدیده فوتوهدایتی))</td> 
-<td>((کاتد ماتریسی))</td> 
-<td>((تولید یون منفی))</td> 
-</tr> 
-<tr>
<td>
((پدیده فوتوولتائیک))</td><br /><td>((کاتد فلزی))</td>r /><td&gt;((تولید الکترون اوژه))</td>
</tr>

<tr>
<td>((اصول
ماگنترون))</td>
<td>((لامپ فلاش پرتوان))</td>
<td>((تهیه چشمه اتمی رادیو اکتیو))</td>
</tr>

<tr>
<td>((نشر میدانی الکترون))</td>
<td>((اشعه ایک
س باریک و پرانرژی))</td> /><td>((تولید ایزوتوپ با بمباران ذره ای))</td><br /></tr&gt; /> /><tr>
<td>((نشر فوتو الکتریک الکترون))</td>
<td>((تفنگ الکترونی))</td>
<td>((
مبادله بار و تولید اتمهای سریع))</td>
</tr>

<tr>
<td>((نشر
الکترون از نیمه هادی))</td>
<td>((میکروسکوپ الکترونی))</td>
<td>((تخلیه الکتریکی ماکروویو مولکولی))</td>
</tr>

<tr>
<td>((نشر الکترون ثانویه))</td>
<td>((ت
فنگ تزریق ماگنترون))</td>
<td>
((آشکارسازی فوتونها))</td>
</tr>

<tr>
<td>((بهره کوانتومی موثر))</td>
<td>((مخم
ل الکترونی))</td>
<td>((آشکارسازی ات
مهای سریع))</td>
</tr>

<tr>
<td>((
تعاریف و اصطلاحات آشکارسازی))</td> /><td>((مونوکروماتور انرژی))</td> /><td>((آشکارسازی باریکه رادیواکتیو))</td><br /></tr&gt; />
<tr>
<td>((نظریه مکانیک کوانتومی))</td>
<td>((فیلتر تشدید پراکندگی الکترونی))</td>
<td>((اندازه گیری الکترون ثانویه))</td>
</tr>

<tr>
<td>((مکانیک کوانتومی))</td> /><td>((عدسی الکتروستاتیکی))</td> /><td>((ساخت چشمه میدانی نشر الکترون))</td><br /></tr&gt; /> /><tr> /><td>((فوتون))</td>
<td>((عدسی الکترومغناطیسی))</td>
<td>((آشکارسازی ذرات))</td>
</tr>

<tr>
<td
>((طیف اتمی))</td>
<td>((عدسی مغناطیسی))</td>
<td>((آشکارسازی نشر ثانویه))</td>
</tr> /> /><tr> /><td>((مدل اتمی تامسون))</td><br /><td&gt;((میکروگرافی))</td>
<td>((تولید امواج میلیمتری))</td>
</tr>

<tr>
<td>((مدل اتمی رادرفورد))</td>
<td>((تداخل سنجی ماکروویو))</td>
<td>((تولید یون منفی))</td>
</tr>

<tr>
<td>((مدل اتمی بوهر))</td>
<td>((اسپکترومتری))</td>
<td>((فوتوکنداکتور))</td>
</tr>

<tr>
<td>((مدل اتمی بوهر و رادرفورد))</td>
<td>((آنالیزور انرژی ذرات باردار))</td>
<td>((آزادسازی شیمیایی))</td>
</tr>

<tr>
<td>((اتم))</td>
<td>((اسپکترومتر یونی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((نظریه الکترونی بوهر))</td>
<td>((تکثیر کننده الکترونی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((واحد جرم اتمی))</td>
<td>((لامپ هیدروژن))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((جرم اتمی))</td>
<td>((رادیاتور حرارتی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((عدد اتمی))</td>
<td>((رادیومتری))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((یونیزاسیون))</td>
<td>((فوتومتری))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((ثابت ریدبرگ))</td>
<td>((اسپکترومتر کانونی کننده))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((اصل تطابق بوهر))</td>
<td>((فیزیک لیزر))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((مدار بیضوی الکترون))</td>
<td>((تکنیک خلا))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((انواع تخلیه))</td>
<td>((کاربرد اشعه ایکس))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((سری طیفی بالمر))</td>
<td>((طیف سنج جرمی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((سری طیفی لیمن))</td>
<td>((طیف سنج اشعه ایکس))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((سری طیفی پاشن))</td>
<td>((پراش سنج اشعه ایکس))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((سری طیفی براکت))</td>
<td>((شتاب دهنده الکتروستاتیکی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((سری طیفی فوند))</td>
<td>((چشمه پوزیترون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((مدل سیاره ای اتم هیدروژن))</td>
<td>((چشمه اتمی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((ستاره نوترونی))</td>
<td>((چشمه الکترون پلاریزه))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((طیف هیدروژن))</td>
<td>((چشمه گاز و بخارات تک اتمی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((اپتیک الکترونی))</td>
<td>((چشمه یون مثبت))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((اپتیک الکترونی فیزیکی))</td>
<td>((چشمه کاتدی یون هیدروژن))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تحریک اپتیکی))</td>
<td>((چشمه پلاسمایی یون هیدروژن))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((انتقالات اتمی))</td>
<td>((چشمه نشر میدانی یون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((ترازهای انرژی اتم هیدروژن))</td>
<td>((چشمه فوتویونیزاسیون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((قواعد گزینش انتقالات مجاز))</td>
<td>((چشمه فوتون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((کوانتش فضایی))</td>
<td>((چشمه یونی با بمباران الکترونی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((گشتاور دوقطبی مغناطیسی))</td>
<td>((چشمه ماورای بنفش دور))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((ماگنتون بوهر))</td>
<td>((چشمه تولید الکترونهای هم انرژی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تحریک اتم))</td>
<td>((اسپکتروسکوپی نوری))</td>
<td></td>
</tr>


<tr>
<td>((اثر فوتوالکتریک))</td>
<td>((فشارسنج پیرانی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((اشعه ایکس))</td>
<td>((آشکارساز بار فضا))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((پدیده نابودی زوج))</td>
<td>((یونشگر با بمباران الکترون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((پدیده تولید زوج))</td>
<td>((آشکارساز فشارسنج یونیزاسیون))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تابش ترمزی))</td>
<td>((آشکارساز حرارتی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((برخورد الکترون با اتم))</td>
<td>((جواب دهی طیفی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((افوزیون مولکولی))</td>
<td>((ترموکوپل))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تفکیک مولکولی))</td>
<td>((یونیزاسیون حرارتی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((یونیزاسیون با مبادله الکترون))</td>
<td>((چشمه یونی رادیو فرکانس))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((آشکارساز حفره ای))</td>
<td>((ترمیستور))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تجزیه حرارتی))</td>
<td>((فوتودتکتور نیمه هادی))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تحریک حرارتی اتم))</td>
<td>((دوربین مادون قرمز))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تخلیه الکتریکی))</td>
<td>((آشکارساز ژرمانیوم))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((آشکارساز حفره ای))</td>
<td>((فوتوکاتد))</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>((تبدیل یونی و تکثیر الکترونی))</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

</table>

((مهبانگ))

((رشته ها))

((دانشنامه
:فرمول نویسی)) /> />((پیام:در دست تهیه))
+{FANCYTABLE(border=1, twidth=50%)}
::مسیر:: ~w:15% ~h:30 ~cbgc:#ccccff ~|~ ::مسافت (کیلومتر) ::~w:15% ~h:30 ~cbgc:#ccccff
<BR>::ABCDA::<BR><BR>::ABDCA::<BR><BR>::ACBDA::<BR><BR>::ACDBA::<BR><BR>::ADBCA::<BR><BR>::ADCBA:: ~w:15% ~h:150 ~cbgc:#ccffcc ~|~ <BR> 30+30+25+40=125<BR><BR>30+35+25+50=140<BR><BR>50+30+35+40=155<BR><BR>(ABDCA)140<BR><BR>(ACBDA)155<BR><BR>(ABCDA)125<BR><BR> ~h:150 ~w:35% ~cbgc:#ccffcc {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:07 ]   141   علی هادی      جاری 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [07:44 ]   140   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [08:55 ]   139   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [08:02 ]   138   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:17 ]   137   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [10:07 ]   136   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [08:34 ]   135   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [07:06 ]   134   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:34 ]   133   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:18 ]   132   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:16 ]   131   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:14 ]   130   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:07 ]   129   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:03 ]   128   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:02 ]   127   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [06:00 ]   126   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:36 ]   125   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [06:35 ]   124   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [10:25 ]   123   مهدیار نوید      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:33 ]   122   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [01:25 ]   121   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [04:47 ]   120   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [06:05 ]   119   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [06:19 ]   118   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [04:14 ]   117   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [04:08 ]   116   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 مهر 1383 [08:59 ]   115   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 شهریور 1383 [11:59 ]   114   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:06 ]   113   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [11:00 ]   112   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:59 ]   111   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:59 ]   110   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:54 ]   109   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:51 ]   108   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:49 ]   107   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:46 ]   106   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:45 ]   105   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:43 ]   104   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:38 ]   103   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:36 ]   102   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:35 ]   101   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:35 ]   100   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:18 ]   99   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:17 ]   98   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:16 ]   97   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:16 ]   96   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [10:02 ]   95   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:37 ]   94   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:13 ]   93   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:09 ]   92   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:07 ]   91   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [09:05 ]   90   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [08:41 ]   89   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [08:40 ]   88   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [07:20 ]   87   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:38 ]   86   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:37 ]   85   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:36 ]   84   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:33 ]   83   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:33 ]   82   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:31 ]   81   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:31 ]   80   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:30 ]   79   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:30 ]   78   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:29 ]   77   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:29 ]   76   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:27 ]   75   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:27 ]   74   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:25 ]   73   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:20 ]   72   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:20 ]   71   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:19 ]   70   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:19 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:18 ]   68   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:14 ]   67   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:13 ]   66   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:08 ]   65   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:08 ]   64   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:07 ]   63   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:06 ]   62   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:06 ]   61   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:05 ]   60   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:05 ]   59   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:04 ]   58   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:04 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:03 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:01 ]   55   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:00 ]   54   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:00 ]   53   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [06:00 ]   52   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:56 ]   51   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:55 ]   50   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:53 ]   49   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:53 ]   48   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:51 ]   47   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:49 ]   46   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:48 ]   45   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:47 ]   44   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:46 ]   43   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:43 ]   42   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:42 ]   41   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:41 ]   40   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:41 ]   39   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:40 ]   38   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:39 ]   37   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:38 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:37 ]   35   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:36 ]   34   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:35 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:30 ]   32   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:08 ]   31   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:04 ]   30   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:03 ]   29   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 شهریور 1383 [05:03 ]   28   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:44 ]   27   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:43 ]   26   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:42 ]   25   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:38 ]   24   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:38 ]   23   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:35 ]   22   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:28 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:26 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:26 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:25 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:25 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:24 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:24 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:23 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:23 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:22 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:21 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:20 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:20 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:19 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:15 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:02 ]   6   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [11:00 ]   5   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [10:56 ]   4   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [10:49 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 شهریور 1383 [06:50 ]   2   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 مرداد 1383 [06:01 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..