منو
 صفحه های تصادفی
ینبع
گ.قضاوت ها
چوبی شدن
کشاورزان در امریکای باستان
رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه ای
ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان
موضوع علمای شیعه نسبت به تحریف قرآن
قضیه کوچک فرما
آل قارن
تعاریف آموزش و پرورش
 کاربر Online
265 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:راهنمای انجمن

تفاوت با نگارش: 12

Lines: 1-56Lines: 1-69
 V{maketoc} V{maketoc}
 !صفحه اصلی انجمن !صفحه اصلی انجمن
 در صفحه اول انجمن، فهرستی از انجمنها که طبقه بندی موضوعی شده، پنج موضوع از هر انجمن و گزینه ای برای مشاهده پاسخهای جدید دیده می شود. در صفحه اول انجمن، فهرستی از انجمنها که طبقه بندی موضوعی شده، پنج موضوع از هر انجمن و گزینه ای برای مشاهده پاسخهای جدید دیده می شود.
 +::||{picture=anjomanavval12.PNG}||::
 !!انجمنها !!انجمنها
 برای مشاهده صفحه اول هر انجمن کافی است بر روی نام آن در صفحه اصلی انجمنها کلیک کنید. با این کار انجمن در پنجره ای جدید باز می شود. برای مشاهده صفحه اول هر انجمن کافی است بر روی نام آن در صفحه اصلی انجمنها کلیک کنید. با این کار انجمن در پنجره ای جدید باز می شود.
 !!عناوین جدید یا فعال !!عناوین جدید یا فعال
 در مقابل نام هر انجمن، 5 عنوان اصلی انجمن دیده می شود. این عناوین یا جدیدترین عناوین هستند و یا جدیدترین پاسخها به آنها ارسال شده. با کلیک بر روی هر یک از عناوین، پنجره جدیدی باز خواهد شد که در آن صفحه اصلی انجمن مربوطه و عنوان مورد نظر دیده خواهد شد. در مقابل نام هر انجمن، 5 عنوان اصلی انجمن دیده می شود. این عناوین یا جدیدترین عناوین هستند و یا جدیدترین پاسخها به آنها ارسال شده. با کلیک بر روی هر یک از عناوین، پنجره جدیدی باز خواهد شد که در آن صفحه اصلی انجمن مربوطه و عنوان مورد نظر دیده خواهد شد.
 !!پاسخهای جدید  !!پاسخهای جدید
 در مقابل نام عناوین جدید گزینه به شکل __~~blue:n جدید~~__ دیده می شود، که به جای __n__ تعداد پاسخهای داده شده دیده می شود. مثلا اگر 3 پاسخ به عنوان مربوطه داده شده باشد، عبارت __~~blue:3 جدید~~__ دیده خواهد شد. در مقابل نام عناوین جدید گزینه به شکل __~~blue:n جدید~~__ دیده می شود، که به جای __n__ تعداد پاسخهای داده شده دیده می شود. مثلا اگر 3 پاسخ به عنوان مربوطه داده شده باشد، عبارت __~~blue:3 جدید~~__ دیده خواهد شد.
 با رفتن نشانگر به روی عبارت __~~blue:n جدید~~__ ، پنجره ای باز می شود که فهرست پاسخهای جدید عنوان مربوطه در آن دیده می شود. برای دیدن هر پاسخ باید بر روی آن کلیک کنید. پاسخها در یک صفحه جدید باز خواهند شد. با رفتن نشانگر به روی عبارت __~~blue:n جدید~~__ ، پنجره ای باز می شود که فهرست پاسخهای جدید عنوان مربوطه در آن دیده می شود. برای دیدن هر پاسخ باید بر روی آن کلیک کنید. پاسخها در یک صفحه جدید باز خواهند شد.
 !!شخصی !!شخصی
 در صورتی که با نام کاربری خود وارد شوید، در بالای صفحه اصلی انجمن گزینه ای به نام ~~blue:شخصی~~ خواهید دید. با انتخاب این گزینه، سیستم شما در n پاسخ جدید، فقط پاسخهائی را که تا کنون مشاهده نکرده اید نشان میدهد. برای برگشتن به حالت قبل، باید گزینه ~~blue:عمومی~~ را انتخاب نمائید. در صورتی که با نام کاربری خود وارد شوید، در بالای صفحه اصلی انجمن گزینه ای به نام ~~blue:شخصی~~ خواهید دید. با انتخاب این گزینه، سیستم شما در n پاسخ جدید، فقط پاسخهائی را که تا کنون مشاهده نکرده اید نشان میدهد. برای برگشتن به حالت قبل، باید گزینه ~~blue:عمومی~~ را انتخاب نمائید.
 !مشاهده و ارسال مطلب در انجمنها !مشاهده و ارسال مطلب در انجمنها
 !!خواندن مطالب انجمنها !!خواندن مطالب انجمنها
 ::|| {picture=anjomanMoshahede.JPG}||:: ::|| {picture=anjomanMoshahede.JPG}||::
 !چگونه میتوان مطالب انجمن را خواند؟ !چگونه میتوان مطالب انجمن را خواند؟
 برای اینکار پس از انتخاب انجمن از منو، روی انجمن مورد نظرکلیک نمایید تا لیست برای اینکار پس از انتخاب انجمن از منو، روی انجمن مورد نظرکلیک نمایید تا لیست
 عنوانهای ارسالی در آن انجمن نمایش داده شود. سپس عنوان مورد نظر را انتخاب کنید عنوانهای ارسالی در آن انجمن نمایش داده شود. سپس عنوان مورد نظر را انتخاب کنید
 تا متن و پاسخهای ارسالی به آن عنوان را مشاهد نمایید. تا متن و پاسخهای ارسالی به آن عنوان را مشاهد نمایید.
-::|| || {picture=anjomanSafhAval12.JPG}|| ||:: +::||{picture=anjomanSafhAval12.JPG}||::
-!ییا ی
!!فهرست ن />امکانت ملف نم ا قبی اس ی ویرایش و ... ا ری فهرتی که ر ف شناو قابل دسترسی می باشد. />در ابتدای د به انن یا نوان ینه های ای فهست ب ز گزینه نا ی یر عا ی اشن. ا نخا یکی ا واه، ه به و دتری کاربر مه یا بضی از گیه ی دی فا می شوند.
+!ه ا
در نمن برای کا وی نم ها بست ب سح کی ابزارهائی وجود دارد. تعدا ی ابزارها بری کرا ناشنا قل می باشد و مدیر ان به تم ازارا دسترسی دارد. ین ازار امناتی از قبی ستن از رن من اه، پ ه اه ویایش نمه ا اختیا کار رار ی دهن. ه ابزار به د شکل وود در که کاربر با ب نیاز و لیه خ می تواند یی ز آا ا اتخاب نماید.
-هر شناور در ت یر فال به ش زیر می باشد: +*برای تغییر حات به جعبه ابزار نور، گزینه جعبه ابزار شناور در ب ثابت ا انتخاب کنید و برای رفن از حالت شناور به ثابت، در جعبه ابزار شناور زیه جعبه ابزار ثابت را انتخاب کنید. حالت پیش فرض انجمنها، جعبه ابزار ثابت می باشد.
 +!!جعبه ابزار ثابت
 +در بالای هر نامه یک جعبه ابزار ثابت وجود دارد که مربوط به همان نامه می باشد.
 +::|| {picture=anjomanJabeAbzar14.JPG}||::
-فهرست شناور در حالت فعال به شکل زیر می باشد: +!!جعبه ابزار شناور
وقتی در جعبه ابزار ثابت، گزینه جعبه ابزار شناور را انتخاب می کنیم، کلیه جعبه ابزارهای ثابت محو می شوند و فقط یک جعبه ابزار به صورت شناور در صفحه دیده خواهد شد.
فهرست شناور در حالت غیر فعال به شکل زیر می باشد:
 +::||{picture=AnjomanShenavarG14.JPG}||::
 +فهرست شناور در حالت فعال به شکل زیر می باشد:
 +::||{picture=AnjomanShenavarF12.PNG}||::
 همانطور که مشاهده می کنید، وقتی نامه ای فعال باشد، نام آن در بالای فهرست شناور دیده می شود. همانطور که مشاهده می کنید، وقتی نامه ای فعال باشد، نام آن در بالای فهرست شناور دیده می شود.
 @#25:~~red:توجه:~~#@ @#25:~~red:توجه:~~#@
 دقت کنید که نامه مورد نظرتان انتخاب شده باشد. اگر نامه دیگری را انتخاب کرده باشید، تغییرات بر روی آن نامه اعمال می شود، و در مواردی مانند حذف نامه، قابل بازگشت نمی باشد. دقت کنید که نامه مورد نظرتان انتخاب شده باشد. اگر نامه دیگری را انتخاب کرده باشید، تغییرات بر روی آن نامه اعمال می شود، و در مواردی مانند حذف نامه، قابل بازگشت نمی باشد.
 ::|| {picture=anjomanersal.JPG}||:: ::|| {picture=anjomanersal.JPG}||::
-::|| {picture=anjomanJabeAbzar.JPG}||:: 
 +!ذخیره و چاپ مطالب یک عنوان
 +شما می توانید یک عنوان را به همراه پاسخهای آن ذخیره کنید. برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:
 +*اگر عنوان مورد نظر باز نیست آن را باز کنید. اگر می خواهید پاسخ های تو در تو ذخیره شوند آنها را هم باز کنید.
 +*بر روی یکی از علامتهای دیسکت شکل، که در گوشه پائین و سمت چپ هر نامه قرار دارد کلیک کنید(شکل بالا).
 +*پنجره ای باز می شود. محل ذخیره فایل و نام آن را تعیین کنید و گزینه ''save'' را انتخاب کنید.
 +برای چاپ کردن نامه ها، فایل ذخیره شده را باز کرده و توسط گزینه ''print'' مرورگر اینترنت(IE)، آن را چاپ کنید.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 16 اردیبهشت 1385 [07:20 ]   20   بابک خسروشاهی      جاری 
 شنبه 16 اردیبهشت 1385 [07:07 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 اردیبهشت 1385 [06:14 ]   18   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [06:58 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [07:05 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [06:33 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [07:07 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [07:02 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [07:01 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:25 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:23 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:16 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [05:47 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [12:50 ]   7   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [12:41 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [12:38 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [07:13 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [07:01 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [06:38 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [13:05 ]   1   جعفر صالحی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..