منو
 صفحه های تصادفی
حلقه‌های زحل
رشته کادانی فنی عمران کارهای عمومی ساختمان
طاهره صفار زاده
معنای کوثر
چشم انداز فناوری نانو الکترونیک
گ.مباحث تحقیقی
مواد مورد نیاز در راکتورهای هسته‌ای
عقرب ماهی
معاف کردن قنفذ از پرداخت جریمه
پالسار
 کاربر Online
489 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:جدول پیشرفته

تفاوت با نگارش: 12

Lines: 1-125Lines: 1-125
 {FANCYTABLE(head=head1 ~w:50%~|~ head2 ~w:20%~|~ head3 ~w:10%~|~ head4 ~w:20%, border=1, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#00ffff)} {FANCYTABLE(head=head1 ~w:50%~|~ head2 ~w:20%~|~ head3 ~w:10%~|~ head4 ~w:20%, border=1, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#00ffff)}
 r1c1 ~h:50 ~|~ r1C23 ~cs:2 ~|~ r1c4 r1c1 ~h:50 ~|~ r1C23 ~cs:2 ~|~ r1c4
 r2c1 ~|~ r2c2 ~|~ r2c3 ~|~ r2c4 r2c1 ~|~ r2c2 ~|~ r2c3 ~|~ r2c4
 r3c1 ~cbgc:#ffff00 ~|~ r34c23 ~rs:2 ~cs:2 ~|~ r3c4 r3c1 ~cbgc:#ffff00 ~|~ r34c23 ~rs:2 ~cs:2 ~|~ r3c4
 r4c1 ~|~ r4c4 r4c1 ~|~ r4c4
 r5c1 ~|~ r5c2 ~|~ r5c3 ~|~ r5c4 r5c1 ~|~ r5c2 ~|~ r5c3 ~|~ r5c4
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 __جدول پیشرفته__ قابلیتهای بسیاری دارد، که آن را از جدول معمولی دانشنامه متمایز می نماید. یکی از تفاوتهای آن با جدول معمولی، این است که عرض این جدول، بصورت خودکار با عرض صفحه پنجره ای که در آن نمایش می یابد تنظیم می شود. یعنی با کوچک و بزرگ کردن پنجره عرض آن کم و زیاد می شود. __جدول پیشرفته__ قابلیتهای بسیاری دارد، که آن را از جدول معمولی دانشنامه متمایز می نماید. یکی از تفاوتهای آن با جدول معمولی، این است که عرض این جدول، بصورت خودکار با عرض صفحه پنجره ای که در آن نمایش می یابد تنظیم می شود. یعنی با کوچک و بزرگ کردن پنجره عرض آن کم و زیاد می شود.
 عرض ستونهای این جدول در حالت پیش فرض از راست به چپ کاهش می یابد ولی می توان عرض ستونها را بصورت درصد عرض یا بصورت تعداد ((پیکسل)) (pixel) تعیین نمود. در حالتی که عرض بصورت درصد تعیین می شود بهتر است جمع آنها عدد صد باشد وگرنه نتیجه با آنچه شما انتظار دارید متفاوت خواهد بود. عرض ستونهای این جدول در حالت پیش فرض از راست به چپ کاهش می یابد ولی می توان عرض ستونها را بصورت درصد عرض یا بصورت تعداد ((پیکسل)) (pixel) تعیین نمود. در حالتی که عرض بصورت درصد تعیین می شود بهتر است جمع آنها عدد صد باشد وگرنه نتیجه با آنچه شما انتظار دارید متفاوت خواهد بود.
 برای کار با این جدول از ترکیب زیر یا آیکون مربوط در پیوندهای سریع ویرایش استفاده کنید. برای کار با این جدول از ترکیب زیر یا آیکون مربوط در پیوندهای سریع ویرایش استفاده کنید.
-<p align =left> +<br /> align =left dir=ltr>
  
 ~np~ ~np~
-{FANCYTABLE(border=1)}
r12c1 ~rs:2 ~|~ r1c2 ~|~ r1c3 <br />r2c2 ~|~ r2c3
r3c1 ~|~ r3c23 ~cs:2
{FANCYTABLE}
+{FANCYTABLE( head=header column 1 ~h:50 ~w:300 ~|~ header column 2 ~|~ header column 3, talign=center, cvalign=top, twidth=50%, theight=30%, border=1, bc=#ff0000, tbgc=#ffff00)}

row 1,2 column 1,2 ~h:200 ~w:100 ~cbgc:#0000ff ~a:center ~rs:2 ~cs:2 ~|~ row 1 column 3
row 2 column 3

{FANCYTABLE}
 ~/np~ ~/np~
  
-p> +div>
 علامت __~|~__ جدا کننده ستونها از یکدیگر می باشد پایان هر سطر بسادگی با فشار دکمه Enter مشخص می شود. علامت __~|~__ جدا کننده ستونها از یکدیگر می باشد پایان هر سطر بسادگی با فشار دکمه Enter مشخص می شود.
 !قابلیتهای جدول: !قابلیتهای جدول:
 !!عنوان: !!عنوان:
 برای ایجاد عنوان درسطر اول جدول از دستور __=head__ استفاده می شود. در سلول اول سطر اول عبارت عنوان head = 1 را می نویسیم که به جای عنوان 1، متن مورد نظر خود را می نویسیم. و در سلولهای بعدی سطر اول بدون آوردن عبارت __=head __فقط عناوین مورد نظر را می نویسیم. برای ایجاد عنوان درسطر اول جدول از دستور __=head__ استفاده می شود. در سلول اول سطر اول عبارت عنوان head = 1 را می نویسیم که به جای عنوان 1، متن مورد نظر خود را می نویسیم. و در سلولهای بعدی سطر اول بدون آوردن عبارت __=head __فقط عناوین مورد نظر را می نویسیم.
 !!تراز عمودی !!تراز عمودی
 می توان محل قرارگیری عمودی متن را در هر سلول با استفاده از دستور زیر تعیین کرد: می توان محل قرارگیری عمودی متن را در هر سلول با استفاده از دستور زیر تعیین کرد:
 

 

 ~~green:__cvalign= bottom|middle|top__~~ ~~green:__cvalign= bottom|middle|top__~~
 

 

 که در آن __bottom__ برای وضعیت پائین سلول، __middle __برای وسط و __top __برای بالای سلول به کار می رود. که در آن __bottom__ برای وضعیت پائین سلول، __middle __برای وسط و __top __برای بالای سلول به کار می رود.
 !!عرض جدول  !!عرض جدول
 برای تعیین عرض جدول از دستور زیر در سطر اول استفاده می کنیم:  برای تعیین عرض جدول از دستور زیر در سطر اول استفاده می کنیم:
 

 

 ~~green:__%twidth= n|n__~~  ~~green:__%twidth= n|n__~~
 

 

 که در آن __n__ عرض جدول به پیکسل و __%n__ ،نسبت عرض به کل پنجره می باشد.  که در آن __n__ عرض جدول به پیکسل و __%n__ ،نسبت عرض به کل پنجره می باشد.
 !!ارتفاع جدول  !!ارتفاع جدول
 برای تعیین ارتفاع جدول از دستور زیر در سطر اول استفاده می کنیم: برای تعیین ارتفاع جدول از دستور زیر در سطر اول استفاده می کنیم:
 

 

 ~~green:__%theight= n|n__~~  ~~green:__%theight= n|n__~~
 

 

 که در آن ارتفاع جدول به درصد ارتفاع جدول نسبت ارتفاع کل پنجره می باشد. که در آن ارتفاع جدول به درصد ارتفاع جدول نسبت ارتفاع کل پنجره می باشد.
 !!خطوط جدول: !!خطوط جدول:
 برای تعیین ضخامت خطوط جدول از دستور زیر در سطر اول استفاده می کنیم. برای تعیین ضخامت خطوط جدول از دستور زیر در سطر اول استفاده می کنیم.
 

 

 ~~green:__border=1__~~ ~~green:__border=1__~~
 

 

 که صفر در آن به معنای جدول بدون خط است.  که صفر در آن به معنای جدول بدون خط است.
 !!رنگ خطوط جدول !!رنگ خطوط جدول
 برای مشخص نمودن رنگ جدول از عبارت زیر استفاده می کنیم: برای مشخص نمودن رنگ جدول از عبارت زیر استفاده می کنیم:
 

 

 ~~green:__bc=color__~~ ~~green:__bc=color__~~
 

 

 که عبارت color رنگ مورد نظر یا کد هگزای آن در HTML می باشد. که عبارت color رنگ مورد نظر یا کد هگزای آن در HTML می باشد.
 !!رنگ پس زمینه جدول !!رنگ پس زمینه جدول
 برای تغییر رنگ پس زمینه از دستور زیر استفاده می کنیم. برای تغییر رنگ پس زمینه از دستور زیر استفاده می کنیم.
 

 

 ~~green:__tbgc=color__~~ ~~green:__tbgc=color__~~
 

 

 که عبارت COLOR رنگ مورد نظر یا کد هگزای آن در HTML می باشد. که عبارت COLOR رنگ مورد نظر یا کد هگزای آن در HTML می باشد.
 !!ادغام ستون ها !!ادغام ستون ها
 در یک سطر برای ادغام 2 یا چند ستون در یکدیگر در ستون اول عبارت زیر را وارد می کنیم. در یک سطر برای ادغام 2 یا چند ستون در یکدیگر در ستون اول عبارت زیر را وارد می کنیم.
  
 

 

 __cs:n~__ __cs:n~__
 

 

  
 که در آن __~~green:n~~__ تعداد ستونهای مورد نظر برای ادغام می باشد. مثلاً اگر __~~green:n~~__ را 3 در نظر بگیریم در آن سطر ستون مورد نظر با دو ستون پس از خود ادغام شده و یک ستون ایجاد می کنند. که در آن __~~green:n~~__ تعداد ستونهای مورد نظر برای ادغام می باشد. مثلاً اگر __~~green:n~~__ را 3 در نظر بگیریم در آن سطر ستون مورد نظر با دو ستون پس از خود ادغام شده و یک ستون ایجاد می کنند.
 !!ادغام سطرها: !!ادغام سطرها:
 برای ادغام سلول مورد نظر با سلول زیرین سطرهای بعدی از دستور زیر استفاده می کنیم. برای ادغام سلول مورد نظر با سلول زیرین سطرهای بعدی از دستور زیر استفاده می کنیم.
  
 

 

 __rs:n~__ __rs:n~__
 

 

  
 که در آن __~~green:n~~__ جمع آن سطر و سلولهای زیر آن، جهت ادغام می باشد. که در آن __~~green:n~~__ جمع آن سطر و سلولهای زیر آن، جهت ادغام می باشد.
 !!ادغام سطر و ستون:  !!ادغام سطر و ستون:
 برای ادغام سلول در سطر و ستون باید از ترکیب دو دستور فوق استفاده کرد. بعنوان مثال برای ادغام یک سلول با دو سلول بعدی آن در یک سطر و سه سلول زیرین آن از دستور زیر استفاده می کنیم.  برای ادغام سلول در سطر و ستون باید از ترکیب دو دستور فوق استفاده کرد. بعنوان مثال برای ادغام یک سلول با دو سلول بعدی آن در یک سطر و سه سلول زیرین آن از دستور زیر استفاده می کنیم.
 ~rs:2 ~cs:2 ~rs:2 ~cs:2
  
 

 

 __rs:4 ~cs:3~__ __rs:4 ~cs:3~__
 

 

  
 !!تعیین عرض و ارتفاع یک سلول: !!تعیین عرض و ارتفاع یک سلول:
 برای تعیین ارتفاع یک سلول از دستور برای تعیین ارتفاع یک سلول از دستور
  
 

 

 __%h= n|n~__ __%h= n|n~__
 

 

  
 وبرای تعیین عرض یک سلول از دستور وبرای تعیین عرض یک سلول از دستور
  
 

 

 __%w= n|n~__ __%w= n|n~__
 

 

  
 استفاده می کنیم که __~~green:n~~__ تعداد پیکسلهای مورد نظر و __~~green:%n~~__ برای تعیین درصد عرض یا ارتفاع نسبت به عرض یا ارتفاع کل جدول می باشد. استفاده می کنیم که __~~green:n~~__ تعداد پیکسلهای مورد نظر و __~~green:%n~~__ برای تعیین درصد عرض یا ارتفاع نسبت به عرض یا ارتفاع کل جدول می باشد.
 !!رنگ یک سلول: !!رنگ یک سلول:
 برای تعیین زنگ یک سلول از دستور زیر استفاده می کنیم: برای تعیین زنگ یک سلول از دستور زیر استفاده می کنیم:
  
 

 

 __cbgc:color~__ __cbgc:color~__
 

 

   
 که عبارت __~~green:COLOR~~__ رنگ مورد نظر یا کد هگزای آن در __~~green:HTML~~__ می باشد. که عبارت __~~green:COLOR~~__ رنگ مورد نظر یا کد هگزای آن در __~~green:HTML~~__ می باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [10:40 ]   14   بابک خسروشاهی      جاری 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [10:24 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [06:21 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [07:03 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [06:22 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [05:57 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 اردیبهشت 1384 [12:41 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [11:39 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [11:38 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [11:18 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [06:02 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [05:32 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [09:37 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [05:51 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..