منو
 صفحه های تصادفی
ارکسپور
سفارش امام باقر علیه السلام به مصافحه
طرزاستفاده:
چگونه می‌نوشیم؟
گالن
ارزش غذایی
خازن کروی
امام زمان در قرآن - هود : 111
سازمان نظامی
فاصله کشته شدن نفس زکیه تا ظهور
 کاربر Online
618 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه

تفاوت با نگارش: 35

Lines: 1-8Lines: 1-12
-{FANCYTABLE(border=1, cvalign=middle)}
__::~~green:__دانشنامه رشد :__~~::__ یک دائره المعارف (در سطح علمی جامعه) با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط شما: __دبیران__ - __ دانش‌آموزان__ - __اولیاء__ - __کارشناسان__ و __محققین__ علاقه‌مند، ایجاد شده و بسرعت در حال توسعه و گسترش می باشد. این پروژه که هدف اصلی آن __~~brown:ایجاد بستر تولید اطلاعات~~__ توسط __~~brown:مصرف کنندگان~~__ و تشویق آنان به __~~brown:مشارکت~~__ در ایجاد __ ((نامه ای که در آن راجع به علم و دانش بحث شود «لغت نامه دهخدا»~دانشنامه)) ~~brown:عظیم علمی جامعه آموزشی کشور~~__ بوده، توسط وزارت آموزش و پرورش(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی / دفتر تکنولوژی آموزشی) در بهمن 1382 در [http://www.roshd.ir|شبکه رشد] فعال گردید و در آبان 1383 به ((cms|مدل)) حاضر ارتقاء یافت. این مدل در حال حاضر در زمینه های زیر در حال گسترش می باشد. ~|~ ~w:100 {picture file=img/daneshnameh_up/spnin_globe.gif}{FANCYTABLE}<br />{FANCYTABLE(border=0, cvalign=middle)}
~w:25% ~h:100 __::((دانشنامه اسلامی))::__
::با مقالات برگزیده از تاریخ زندگی ((خلقت عالم به برکت وجود چهارده معصوم|ائمه معصومین)) علیهم السلام متبرک شده است.:: ~|~ ~w:15% {picture file=img/daneshnameh_up/IslamicSymbol2.JPG} ~|~ ~rs:2 ~w:30% __::((من ها))::__
::{picture file=img/daneshnameh_up/QuestionBOy.gif}:: <br> بحث و بال نر ر ورد [mavara-view_forum.php?forumId=20|صفحات دانشنامه]، [mavara-view_forum.php?forumId=30|پر و ا]، ینهاات و نادت، حثهای لی و تادی، ... ~|~ ~rs:2 ~w:30% __::((شهروند دانشنامه))::__
::{picture file=img/daneshnameh_up/shahrvandiTrrafic4.gif}::<br> ::آداب کار با دانشنامه، ((دانشنامه:ویرایش صفحه |روش ویرایش صفحات))، ((دانشنامه:ساختاربندی مقالات|چگونگی ساختار بندی مقالات))، ((دانشنامه: چگونه میتوانید عضو شوید؟|شیوه عضویت))::
~rs:2 __::((داننام عوم پایه))::__
::مقل ت در مووا علمی ا شارکت شما دانش مان و ملمین حترم حا گسرش یباشد.:: ~|~ ~rs:2 {picture file=img/daneshnameh_up/Atom3DOloom.gif}
~rs:2 __::((ص
حا ذاب))::__
::
ر ر گینده فات جاب دانامه ((گم))ها و ایشات علم ((ای))ه ...:: <br> <br> ::{picture file=img/daneshnameh_up/flowerSymbol2.JPG}:: ~|~ ~rs:2 __::((ای به ی ها))::__
::اطلاعات عمومی در زمی ((ر))، ((نایع تی))، ((ادیو)) و ((لیزیون))، ((گرشری))، ((نت))ها، ((سگرمی)) ...:: <br> ::{picture file=img/daneshnameh_up/TOOLBOx25.JPG}::
__::((دانشنامه علوم انسانی))::__
::اطلاعات گسترده ای در زمینه ((فرهنگ))، ((تاریخ))، ((جامعه))، ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... درباره ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خاواده شما!:: ~|~ {picture file=img/daneshnameh_up/humanitiesHis100.gif}
+{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#ccffcc)}
__::~~green:((دانشنامه رشد))~~::__
r>
یک __دائره المعارف__ (در سطح علمی جامعه) با __محتوای آزاد__ است که توسط مقالات شما: دبیران - دانش‌آموزان - اولیاء - کارشناسان و محققین علاقه‌مند، ایجاد شده و در حال توسعه و گسترش می باشد.این پروژه که هدف اصلی آن ایجاد بستر تولید اطلاعات توسط مصرف کنندگان و تشویق آنان به مشارکت در ایجاد دانشنامه عظیم علمی جامعه آموزشی کشور بوده، توسط وزارت آموزش و پرورش(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی / دفتر تکنولوژی آموزشی) در بهمن 1382 در شبکه رشد فعال گردید و در آبان 1383 به مدل حاضر ارتقاء یافت. این مدل در حال حاضر در زمینه های زیر در حال گسترش می باشد {picture=spnin_globe.gif}</td> r> </table> ~h:90 ~cs:5
~h:0% ~w:40% ~|~ ~h:0% ~w:5% ~|~ ~h:0% ~w:25% ~|~ ~h:0% ~w:5% ~|~ ~h:0% ~w:25%
__::((دانشنامه اسلامی))::__
با مقالات برگزیده از تاریخ زندگی ((ائمه معصومین)) علیهم السلام متبرک شده است. {picture=IslamicSymbol2.JPG}
~h:122 ~|~ ~|~ __::((ات جذاب))::__
ign=center border=1> d> enter> {picture=flowerSymbol2.JPG} </center>
ر یرده صفحات جالب دانشنامه، ((سرگمی))ه و آزایت علمی، ((ی))ا ...


__::((سا
ی طبقه بندی ها)):: __
r>
طلاعات عمومی ر زمینه ((هن))، ((صایع دتی))، ((ادیو)) و ((لیزیون))، ((گشگری))، ((سنت))ا ((سررمی))، ...

{picture=TOOLBOx25.JPG}
~rs:3 __::((شهروند دانشنامه))::__
<table border=1 align=center>
{picture=shahrvandiTrrafic4.gif} </center>
آداب کار با دانشنامه، ((دانشنامه:ویرایش صفحه |روش ویرایش صفحات))، ((ساختاربندی مقالات|چگونگی ساختار بندی مقالات))، ((دانشنامه: چگونه میتوانید عضو شوید؟|شیوه عضویت)) >
<
/font>

__::((انم ا))::__
r> <tr> > {picture=Atom3DOloom.gif} </td> able> ~h:122 ~|~
__::((دانشنامه علوم انسانی))::__
تباد ر در مو ((انمن:حث اشنامه|صفحات دانشنم)) ((انمن ر پاسرسش ا))، ر پینهات انا، ثای علمی و عتقای ... </font> r> {picture=QuestionBOy.gif} </center> </td> r> ble> ~rs:3 />__::((اننه وم پیه))::__
align=center border=1>
مقالات متنوع در مضعات عی، ا مرکت ما دانش آموزان و ملین محترم در ال گسرش میاشد. </font>
اطلاعات گسترده ای در زمینه ((فرهنگ))، ((تاریخ))، ((جامعه))، ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... درباره ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خاواده شما! {picture=humanitiesHis100.gif}
~h:122 ~|~
~|~ ~|~ ~cs:5
{FANCYTABLE}

{FANCYTABLE(border=1, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#ccffcc)}
~h:0% ~w:27% a1 ~|~ ~h:0% ~w:15% a2 ~|~ ~h:0% ~w:3% a3 ~|~ ~h:0% ~w:25% a4 ~|~ ~h:0% ~w:3% a5 ~|~ ~h:0% ~w:25% a6
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [11:17 ]   37   بابک خسروشاهی      جاری 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [09:12 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [08:36 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [09:12 ]   34   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [08:49 ]   33   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [08:15 ]   32   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [07:57 ]   31   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:24 ]   30   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [12:51 ]   29   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [09:49 ]   28   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [09:42 ]   27   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [06:22 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [06:14 ]   25   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [06:06 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [05:38 ]   23   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [05:37 ]   22   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [05:34 ]   21   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [11:14 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [10:55 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [09:20 ]   18   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [07:56 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [07:51 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [07:25 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [06:41 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:43 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:32 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:13 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [12:05 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:56 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:50 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [11:05 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:55 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [09:45 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [09:35 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [09:12 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [08:26 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [06:41 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..