منو
 کاربر Online
583 کاربر online
تاریخچه ی: خوشه بندی کهکشان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-12Lines: 1-96
-!ید کلی
در سله مراتب نظام ساختانی جان ، هشانها ، خ واحدهایی در سیستم ای عالی تر هستند. هشانهای منفرد ، کمیبند و در عوض آنه فاوان است هشانهای ند تایی و دسته های کهکشانها ا تعداد کمی ض (ا مرتبه 10<sup>1</sup>) و اندازه ای ت 3moc است. در شعاع 16mpc از l ، 55 گره کهکشان ج ر ی تعداد بسیار کمی ز کهکشان های منفرد وود دد که نهرا می وان ب گروه ی دسته خاصی بت داد. برخی از گروهها (بیشتر نهایی که شال کهکشنهای بیضوی هستند) در یک هاه بان با اازه هایی تا حد 1.3mpc ، مستقر شده اند.
!عریف خوشه هی کشان
وشه های هکانها سیستم های بزرگر وزینتری ز گروههی کهکشاها هستند که قطر آنها ، از 2 تا 5mpc متغیر است. تعداد اعضا د رخوشه کهکشانهای فقیر ، می توان کم (دود 10<sup>2</sup>) ر یک خوشه غنی (10<sup>3</sup>) باش. برخی از خوشه ها منظم هستند و با رفتن به سمت مرکز خوشه ، تعداد کهکانها ازایش پیدا می کنند. در این قبیل وشه ها ، اکثریت با کهکشانهای یضی است. از طرف دی وشه های نامنظم دارای هیچ تمک نشاندار و مشخصی از کهکانها نیستن و در آها اکثریت با کهکانهای رپیی نمنظم است.
!کاربرد خوشه های کهکشانا
>خوشه های کهکشانه ، غابا ب عنون واحدای اساسی در ساختا بزرگ مقیا جان در نظر گفته می وند و یص آنه از و زیاد ؛ ساه است. از این ر برای ساختن رابطه سرعت -..... مورد استفاده قرار می گیند. این رابطه از روی مشاهدا به دست آمده و دلیل ملوس بر انبساط جان عرضه می کند.
!ابر وشه ها
بزرگترین
سیستم کهکشانی که کنون شناخته شد نزدیک به 10&lt;sup&gt;5&lt;/sup> عض داد و ته به مقی فصل مو پیرش ، انداه ای ی 30 ا 60mpc دارد. چنین سیستمهایی خوشه های خوشه ها ، ابر وشه ها یا بری از ککشانها ، خوانده می شن.ابر وشه ملی نیز نین اندازه ای دارد. مش در درون ی یکی خوشه سنبله قرار دارد و از روی چرخش آن جرم کلی 10&lt;sup>5</sup&gt;M برای ن بدست آمه ست. کهکشان ها در حاشیه ابر خه ملی ، یعنی نزدیک له جنوی آ وقع شده است.
!مشخصات خوشه های کهکانها
بسیاری از گروهها و خوشه های کهکشانها ، سیستم های ناپایداری هستند. سرعت نسبی کهکشانها در خوشه یا گروه (و بنابراین انرژی جنبشی کل آنها) البا بیش از حد بالاست. از این رو ، جرمهای مشاهده شده (و ارژی انسیل خاص از آن ) کوچکتر از آن است.
ر رشته های هکشانها، یعنی در گروه هایی که کهکشانها به دنبال هم قرار دارد ناپایاری آشکاری باید جود داشت باد. ار یک ض رشته نبت به سایر اعضا ، دارای سرعت چند هزار کیلومتر بر ثایه اشد باید از رشته فرار کند. یک چین کهکشان پ سرعتی بای از سه یک و بسیار فعال رشته یرو راه اشد.-
+{DYNAMICMENU()}
__ژهنام__ />*((اان وم)) />*((اان فی فا))
*((
واان یهان شنای)) />__مقا مرتبط__ />*((تاد کهکشانا))
*((
جن ر یاس)) />*((هانهای دو د)) />*((ر ا)) />*((ییک ا)) />*((کاوش فایی)) />*((کاشگ اولیس)) />*((کاگ ایی))
*((کوشگ ا))
*((کوشهای ساکیگک و وئی)) />*((کارهای وایکین)) />*((کوری وی)) />*(اوشرها مارینر)) />*((کانه ان قابل ویت)) />*((کیهان اسی))
__
های مرت__ />*((کابهای نو)) />*((کتاهای یی ا))
*((کتابهای کیهان شاسی))
>__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|
ان نو]__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|ساا نظرت ود ینا ح کید.] />__سایهای رتبط__ />*سایهای دالی />**[http://www.nojum.ir|مجل نجم]
**[http://parssky.com|پار اسکای] />**[http://www.hupaa.com|که زیک هوپا] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|لاد] />**[http://www.sact.ir/home.htm|مک لم و ره شنای ان] />*سایهای خاری />**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|ازان هوا - ای میا] />**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|ن یی اروپا] />**[http://www.space-frontier.org|بنید مهای ] />**[http://www.challenger.org|کو ا]
**[http://www.seds.org/MESSIER/cluster.html|خوشههای تارهای]
**[http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/gal_lss.html|خوشههای کهکشانی] />**[http://cassfos02.ucsd.edu/public/tutorial/Clusters.html|بخش کیهان شنای دانشگاه کاینیا]
**[http://www.telescope.org/btl/sg.html|تاران و کهکشانها] />**[http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni.html|مقدهای ر کیها شا]
**[http://www.pbs.org/faithandreason/intro/cosmo-frame
.html|یه شنسی] />**[http://www.astro.ubc.ca/people/scott/cosmology.html|پیوندهای مرب به کیان شنسی] />__ای ویر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالر لو] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گای نوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +!دید کلی
 +در سلسله مراتب نظام ساختمانی ((ابعاد جهان|جهان)) ، ((کهکشان|کهکشانها)) ، خود واحدهایی در سیستمهای عالی‌تر هستند. کهکشانهای منفرد کمیاب هستند و در عوض ، آنچه فراوان است کهکشانهای چند تایی و دسته‌های کهکشانی با تعداد عضو کمتر (از مرتبه 10) و اندازه‌ای تا 3mpc است. در شعاع 16mpc از ما ، 55 ((خوشه کهکشان|گروه کهکشان)) وجود دارد ولی تعداد بسیار کمی از کهکشانهای منفرد وجود دارد که آنها را نمی‌توان به گروه یا دسته خاصی نسبت داد. برخی از گروهها (بیشتر آنهایی که شامل ((کهکشان بیضوی|کهکشانهای بیضوی)) هستند) در یک هاله تابان با اندازه‌هایی تا حد 1.3mpc مستقر شده‌اند.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/b/ba/Galaxy_Cluster_Gravitational_Lens.jpg}
 +
 +
 +
 +!تعریف خوشه‌های کهکشان
 +خوشه‌های کهکشانها سیستمهای بزرگتر و سنگینتری از گروههای کهکشانها هستند که قطر آنها ، از 2 تا 5mpc متغیر است. تعداد اعضاء در خوشه کهکشانهای فقیر ، می‌تواند کم (حدود 210) و در یک خوشه غنی تا 10 3 باشد. برخی از خوشه‌ها ، منظم هستند و با رفتن به سمت مرکز خوشه ، تعداد کهکشانها ، افزایش پیدا می‌کنند. در این قبیل خوشه‌ها ، اکثریت با کهکشانهای بیضوی است. از طرف دیگر ، خوشه‌های نامنظم دارای هیچ تمرکز نشاندار و مشخصی از کهکشانها نیستند و در آنها اکثریت با ((کهکشان مارپیچی|کهکشانهای مارپیچی)) و نامنظم است.
 +!کاربرد خوشه های کهکشانها
 +خوشه‌های کهکشانها ، غالبا به عنوان واحدهای اساسی در جهان بزرگ مقیاس در نظر گرفته می‌شوند و تشخیص آنها از فواصل زیاد ساده است. از این رو برای ساختن رابطه سرعت و فاصله مورد استفاده قرار می‌گیرند. این رابطه از روی مشاهدات بدست آمده و دلیل ملموسی بر ((انبساط جهان)) عرضه می‌کند.
 +!ابر‌خوشه‌ها
 +بزرگترین سیستم کهکشانی که تا کنون شناخته شده ، نزدیک به 10 5 عضو دارد و بسته به مقیاس فاصله مورد پذیرش ، اندازه‌ای بین 30 تا 60mpc دارد. چنین سیستمهایی ، خوشه‌های خوشه‌ها ، ابر‌خوشه‌ها یا ابری از کهکشانها ، خوانده می‌شوند.ابر‌خوشه محلی نیز چنین اندازه‌ای دارد. مرکزش در درون یا نزدیکی خوشه سنبله قرار دارد و از روی چرخش آن جرم کلی 10 5 برای آن بدست آمده‌است. کهکشانها در حاشیه ابر ‌خوشه محلی ، یعنی نزدیک لبه جنوبی آن واقع شده است.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/c/cf/cluster.jpg}
 +
 +
 +
 +!مشخصات خوشه‌های کهکشانی
 +بسیاری از گروهها و خوشه‌های کهکشانها ، سیستمهای ناپایداری هستند. سرعت ‌نسبی کهکشانها در خوشه یا گروه (و بنابراین ((انرژی جنبشی)) کل آنها) غالبا بیش از حد بالاست. از این رو ، جرمهای مشاهده شده (و ((انرژی پتانسیل)) منتجه از آن ) کوچکتر از آن است. در ((رشته‌های کهکشانی|رشته‌های کهکشانها)) ، یعنی در گروههایی که کهکشانها به دنبال هم قرار دارند، ناپایداری آشکاری باید وجود داشته باشد. اگر یک عضو رشته نسبت به سایر اعضاء ، دارای سرعت چند هزار کیلومتر بر ثانیه باشد باید از رشته فرار کند. یک چنین کهکشان پر سرعتی باید از هسته یک عضو بسیار فعال رشته، بیرون رانده باشد.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((تصادف کهکشانها))
 +*((جهان بزرگ مقیاس))
 +*((جهانهای دور دست))
 +*((عصر فضا))
 +*((فیزیک فضا))
 +*((کاوش فضایی))
 +*((کاوشگر اولیس))
 +*((کاوشگر فضایی))
 +*((کاوشگر وگا))
 +*((کاوشگرهای ساکیگاکه و سوسئی))
 +*((کاوشگرهای وایکینگ))
 +*((کاوشگرهای ویجر))
 +*((کاوشگرهای مارینر))
 +*((کرانه جهان قابل رویت))
 +*((کیهان شناسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مهر 1385 [09:24 ]   7   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 02 خرداد 1385 [15:28 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [12:46 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [12:42 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [15:49 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [11:17 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [16:09 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..