منو
 صفحه های تصادفی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر زرین کوب
انتقال پایتخت برزیل
لایه برداری پوست
جشنواره ها و جوایز مهم سینمایی
مناظره امام باقر علیه السلام با عثمان الاعمی
طراحی بسته بندی و هویت محصول
احیای حیات شهری و شهر نشینی در اندلس
رابطه عقل و ایدئولوژی
کاربرد بازدارنده‌های هورمونی در باغبانی
 کاربر Online
355 کاربر online
تاریخچه ی: خودشناسی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-40Lines: 1-45
-اسلام عنایت خاص دارد که انسان " خود " رابشناسد و جا و موقع‏ خویشتن را در جهان آفرینش تشخیص دهد . +V{maketoc}
اسلام عنایت خاص دارد که انسان " خود " رابشناسد و جا و موقع‏ خویشتن را در جهان آفرینش تشخیص دهد .
   
 این همه تأکید در قرآن در مورد انسان برای این است که انسان خویشتن را آنچنانکه هست بشناسد و مقام و موقع خود را در عالم وجود درک کند و هدف از این شناختن و درک کردن این‏ است که خود را به مقام والایی که شایسته آن است برساند . این همه تأکید در قرآن در مورد انسان برای این است که انسان خویشتن را آنچنانکه هست بشناسد و مقام و موقع خود را در عالم وجود درک کند و هدف از این شناختن و درک کردن این‏ است که خود را به مقام والایی که شایسته آن است برساند .
-~~brown:قرآن کتاب انسان سازی است ، یک فلسفه‏ نظری نیست که علاقه‏اش تنها به بحث و نظر و چشم انداز باشد ، هر چشم اندازی را که ارائه می‏دهد برای‏ عمل و گام برداشتن است .
~~
{picture file=img/daneshnameh_up/page_coran
.jpg}
+!قرآن کتاب انسان سازی است.
-قرآن کوات که انسان " ود " را کف کند . این " و " ، " خد " شاسامه‏ی نیست ، که چیست س پ ی و در چ سای‏ متولد شده‏ای ا چه شی ی از کدا و خاکی و ا چه کسی‏ شویی بر قرار کردهی و د فرند دای ؟
<br />آن &quot; خود &quot; من یی است که " اهی " نمیده می‏شود و ا شاختن ن " خود " ، است که انسن احساس رفت و کرامت عالی‏ می‏کد و خویش را ز تن دادن به تیه برتر میماد به ا خیشی میبرد ، مقسا اقی و اجتعی بریش نی و ارزش پیدا می‏کن .
+((قرآن)) کا انسان ای ت ، یک سه‏ نری نیست که له‏ش تنه و و چش ادا ا ، هر ش زی ا ک اه می‏ برای مل و ا براشتن ات .
<IMG height=300 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/a/af/page_coran.jpg" width=250 align=left vspace=5 border=1> />

آن واست که ا " ود " ا کش کند . ین " خود " ، " خود " شناسنامه‏ای نیست ، که است یس ؟ اسم پر چیست و در چ الی‏ متلد شای تابع چه کشی هتی ا کدم آب اکی و چ کسی‏ زاشویی بر قا کای و چ فر داری
   
-قرآن از یگی انس خ ی‏گید ، را می‏و گی : تیک‏ وود " صادفی " نیستی که جریانات کروکر ، - مثلا تما ادفی اتمها - تو را ب وجود آورده باشد ، تویک موجود انتاب شد و برگزیدهای ، و به همین دلیل رسالت و مؤولیت داری . بدون ک انسان ر هان اکی قوی‏رین یومندتری موجودات ت . اگر زمین و موجودات زمینی را در کم ک " قیه " ض کنیم ، انسن کدخدای ینریه است . لی بید بینم ک یا انسان یک کخدای انتخاب شد و برگزیده ات یا یک کدایی ک ه زو قلدری خود را تحمیل کرده است‏ ؟ +__~~brown:آن " ود " همن چیی اس ک " ح ای " امیه می‏و ا خت آ " ود " است که انسا اا افت و کرات و تای‏ می‏کند و ویشتن ا ا ن ان ب تیا تر می‏شمارد ، ه اس خویی یبد ، مسا اخلای و اتاعی ایش معنی رز یدا میکند .~~ __
-فلسفه‏های مادی ، قدرت حاکمه‏ء انسان را صرفا ناشی از زور و قدرت انسان‏ می‏دانند . و مدعی هستند که انسان به علل تصادفی دارای زور و قدرت شده‏ است . بدیهی است که با این فرض ، " رسالت " و " مسؤولیت " برای‏ انسان بی‏معنی است . چه رسالتی و چه مسؤولیتی ؟ از طرف چه کسی و در مقابل چه کسی ؟ اما از نظر قرآن ، انسان یک کدخدای انتخاب شده زمین است و به حکم‏ شایستگی و صلاحیت ، نه صرفا زور و چنگال تنازع ، از طرف ذی صلاحیت‏ترین‏ مقام هستی ، یعنی ذات خداوند ، برگزیده و انتخاب و به تعبیر قرآن " اصطفا " شده است ، و به همین دلیل مانند هر برگزیده دیگر " رسالت " و " مسؤولیت " دارد : رسالت از طرف خدا ، و مسؤولیت در پیشگاه او . +!چرا قرآن از برگزیدگی انسان سخن می‏گوید؟

می‏خواهد بگوید : تویک‏ موجود " تصادفی " نیستی که جریانات کوروکر ، - مثلا اجتماع تصادفی اتمها - تو را به وجود آورده باشد ، تویک موجود انتخاب شده و برگزیده‏ای ، و به همین دلیل رسالت و مسؤولیت داری . بدون‏ شک انسان در جهان خاکی قوی‏ترین و نیرومندترین موجودات است . اگر زمین‏ و موجودات زمینی را در حکم یک " قریه " فرض کنیم ، انسان کدخدای این‏ قریه است . ولی باید ببینیم که آیا انسان یک کدخدای انتخاب شده و برگزیده است و یا یک کدخدایی که به زور و قلدری خود را تحمیل کرده است‏ ؟


^__~~orang:
فلسفه‏های مادی ، قدرت حاکمه‏ء انسان را صرفا ناشی از زور و قدرت انسان‏ می‏دانند . و مدعی هستند که انسان به علل تصادفی دارای زور و قدرت شده‏ است . بدیهی است که با این فرض ، " رسالت " و " مسؤولیت " برای‏ انسان بی‏معنی است .~~__ ^

چه رسالتی و چه مسؤولیتی ؟ از طرف چه کسی و در مقابل چه کسی ؟ اما از نظر قرآن ، انسان یک کدخدای انتخاب شده زمین است و به حکم‏ شایستگی و صلاحیت ، نه صرفا زور و چنگال تنازع ، از طرف ذی صلاحیت‏ترین‏ مقام هستی ، یعنی ذات خداوند ، برگزیده و انتخاب و به تعبیر قرآن " اصطفا " شده است ، و به همین دلیل مانند هر برگزیده دیگر " رسالت " و " مسؤولیت " دارد : رسالت از طرف خدا ، و مسؤولیت در پیشگاه او .
   
 اعتقاد به اینکه انسان موجودی انتخاب شده است و هدفی از انتخاب در کار است ، نوعی آثار روانی و تربیتی در افراد به وجود می‏آورد ، و اعتقاد به اینکه انسان نتیجه‏ء یک سلسله تصادفات بی هدف است ، نوعی دیگر آثار روانی و تربیتی در افراد به وجود می‏آورد ، و اعتقاد به اینکه انسان نتیجه‏ یک سلسله تصادفات بی هدف است ، نوعی دیگر آثار روانی و تربیتی در انسان به وجود می‏آورد . اعتقاد به اینکه انسان موجودی انتخاب شده است و هدفی از انتخاب در کار است ، نوعی آثار روانی و تربیتی در افراد به وجود می‏آورد ، و اعتقاد به اینکه انسان نتیجه‏ء یک سلسله تصادفات بی هدف است ، نوعی دیگر آثار روانی و تربیتی در افراد به وجود می‏آورد ، و اعتقاد به اینکه انسان نتیجه‏ یک سلسله تصادفات بی هدف است ، نوعی دیگر آثار روانی و تربیتی در انسان به وجود می‏آورد .
   
-~~green:خودشناسی به معنی این است که انسان مقام واقعی خویش را در عالم وجود درک کند ، بداند خاکی محض نیست ، پرتوی از روح الهی‏ در او هست ، بداند که در معرفت می‏تواند بر فرشتگان پیشی بگیرد ، بداند که او آزاد و مختار و مسؤول خویشتن و مسؤول افراد دیگر و مسؤول آباد کردن‏ جهان و بهتر کردن جهان است ( او شما را از زمین بیافرید و عمران آن را از شما خواست ) هو أنشأکم من الارض و استعمرکم فیها »( هود / 61 )بداند که او امانتدار الهی است ، بداند که بر حسب تصادف ، برتری نیافته است تا استبداد بورزد و همه چیز را برای‏ شخص خود تصاحب کند و مسؤولیت و تکلیفی برای خویشتن قائل نباشد .
~~
+__~~green:خودشناسی به معنی این است که انسان مقام واقعی خویش را در عالم وجود درک کند ، بداند خاکی محض__ __نیست ، پرتوی از روح الهی‏ در او هست ، بداند که در معرفت می‏تواند بر فرشتگان پیشی بگیرد ، بداند که او آزاد و مختار و__ __مسؤول خویشتن و مسؤول افراد دیگر و مسؤول آباد کردن‏ جهان و بهتر کردن جهان است ( او شما را از زمین بیافرید و عمران__ __آن را از شما خواست ) هو أنشأکم من الارض و استعمرکم فیها »( هود / 61 )بداند که او امانتدار الهی است ، بداند که بر__ __حسب تصادف ، برتری نیافته است تا استبداد بورزد و همه چیز را برای‏ شخص خود تصاحب کند و مسؤولیت و تکلیفی برای__ __خویشتن قائل نباشد .__
-منبع:کتاب انسان در قرآن +
~~__
منبع:کتاب انسان در قرآن
 شهید مطهری صفحه27 شهید مطهری صفحه27
 !همچنین ببینید: !همچنین ببینید:
 +*((انسان از خود بیگانه ))را حتماً ببینید
 *((دعوت به خود آگاهی)) *((دعوت به خود آگاهی))
 *((خود آگاهی فطری)) *((خود آگاهی فطری))
 *((خود آگاهی فلسفی )) *((خود آگاهی فلسفی ))
 *((خودآگاهی طبقاتی )) *((خودآگاهی طبقاتی ))
 *((خودآگاهی ملی )) *((خودآگاهی ملی ))
 *((خودآگاهی جهانی )) *((خودآگاهی جهانی ))
 *((خودآگاهی انسانی )) *((خودآگاهی انسانی ))
 *((خودآگاهی عرفانی یا عارفانه)) *((خودآگاهی عرفانی یا عارفانه))
 *((خودآگاهی پیامبرانه )) *((خودآگاهی پیامبرانه ))
-*((خود فراموشی و فرهنگ غرب))
*((خودآگاهی و جهان آگاهی ))
*((خود را باختن و خود را فراموش کردن))
*((انسان از خود بیگانه ))
+*((خودآگاهی و جهان آگاهی ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [06:46 ]   12   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [19:18 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [19:17 ]   10   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [19:16 ]   9   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [19:08 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [16:21 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [14:04 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [13:55 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 تیر 1384 [15:04 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [12:27 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [03:24 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [09:43 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..