منو
 صفحه های تصادفی
هالوتریکیت
جبار «صورت فلکی»
پیرایشگر مردانه درجه 2
تلاش برای تفوق عنصر مغول
خودباوری
روشهای کنترل علف های هرز
تهیه تولوئن در آزمایشگاه
سخت افزار پایگاه داده
اسپهبد شروین
کاربرد لیزر در زیست شناسی
 کاربر Online
475 کاربر online
تاریخچه ی: خوارزمشاهیان

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-33Lines: 1-56
 V{maketoc} V{maketoc}
 !خوارزمشاهیان  !خوارزمشاهیان
 «616 - 491 ق / 1219 - 1098 م»  «616 - 491 ق / 1219 - 1098 م»
-نوشکتین نیای بزرگ ((خوارزمشاهیان))، غلامی بود از اهالی غرجستان که توسط ((سپهسالار)) کل سپاه ((خراسان)) در زمان ((سامانیان)) خریداری شد. این غلام در دوران فرمانروایی ((سلجوقیان)) به سبب استعداد سرشار و کفایتی که از خود نشان داد به زودی مدارج ترقی را طی کرد و به مقامات عالی رسید تا این که سرانجام به امارت خوارزم برگزیده شد. نوشتکین صاحب 9 پسر بود که بزرگترین آنها، ((قطب الدین محمد)) نام داشت. +!آغاز کار خوارزمشاهیان
نوشکتین نیای بزرگ ((خوارزمشاهیان))، غلامی بود از اهالی غرجستان که توسط ((سپهسالار)) کل سپاه ((خراسان)) در زمان ((سامانیان)) خریداری شد.
-پس از نوشتکین، فزندش محمد از جانب برکیارق به ولایت خوارزم رسید «491 ق / 1098 م» و سلطان سنجر نیز بعدها او را در آن مت ابقاء کرد. بدین ترتیب دولت جدیدی بنیانگذاری شد که بیش از هر چیز برآورده و دست پرورده سلجوقیان بد. ((قب الدین محمد ))به مت سی سال ت قیومیت و ااعت ((سلوقین)) امارت کرد. سرش اتسز هم که بعد از و در 522 / 1128 م ه فرمان ن ارت ورزم افت از زدیکان درگه لان سلجوقی بود. هر چند بعدها کورتی بین وی و سلطان سنجر پدید آد که به درگیریهای متعددی م منجر شد، اما تا ما حیات ((لطان سنجر)) تسز نتوانست به توسعه قلمرو خوارزمشاهیان کک چندانی بکند. چون اتس پیش از سنجر وفات یات، پرش ((ای ارسلان)) «551 ق / 1156 م» امیر خوارزم د. اما در زمان او ه سلطان سنجر نیز وفات یفته ود، نزاع داخلی ((سلجوقین)) امکانی را راهم ورد تا یل رسلان به سمتی از خراسان «558 ق / 1163 م» و مواءالنهر «553 ق / 1158 م» که ه و در آن ایا دار فرت بد، دست یا و به ای رتیب نزدیک ب پزده سال به عنوا وارزمشاه حکومت کند. +این لام در دوران فمانروایی ((سلجوقیان)) ب بب ستا سار و کایتی که از ود ان وی دار قی را ی کرد به مامات ای س تا این ک سانجا امارت خوارزم رزیه د.
نوکی ا 9 سر و که ترین ، ((ب این د)) نا اشت.
 +پس از نوشتکین، فرزندش محمد از جانب برکیارق به ولایت خوارزم رسید «491 ق / 1098 م» و سلطان سنجر نیز بعدها او را در آن سمت ابقاء کرد.
-! منازعات پسران ایل ارسلان
بعد از ای رسلان، منازعاتی که بین پرانش سلطانشاه و علاءالدین تکش ای دستیابی به فرمانروایی ولایات برز ر بارها موجب رویارویی نیروهای این دو برادر شد، تا این که عاقبت با استیلای تکش این درگیریه به پایا رسید. در زمان کش تمامی خرسان، ری و ((عر عجم))، یعنی آخرین میراث سلجوقی به دست وارزمشاهیان افتاد. غلبه تکش بر تمام میراث سلجوقی نارضایتی یفه ((غداد)) را به دنبال خود داشت که اثر این خرسدی و عواقب آن، بعدها دامنگیر محمد بن تکش د. ا درگذشت ((علاءالدین تک ))«مضان 596 ق / ژوئن 1200 م» پرش محمد خود را ((لالدین م ))خواد و به این ترتیب ((سلطان ممد خوارمشاه)) د.
+بدی رتیب ولت یدی بنیاگاری شد که بیش از ه یز رور و دست پورده سلجوقین د. ((قب الدین د ))به مدت ی ال ت قیوم و اا ((ویان)) مار کد.
 +پسرش اتسز هم که بعد از او در 522 ق / 1128 م به فرمان سنجر امارت خوارزم یافت، از نزدیکان درگاه سلطان سلجوقی بود. هر چند بعدها کدورتی بین وی و سلطان سنجر پدید آمد که به درگیریهای متعددی هم منجر شد، اما تا زمان حیات ((سلطان سنجر))، اتسز نتوانست به توسعه قلمرو خوارزمشاهیان کمک چندانی بکند.
-! م مانروایی ((عا ان کش)) />ی سا «596 - 616 ق / 1200 - 1219 م» فمنوایی مبداه و کنده ا تعدی ونت و رور ای سلطان رزشاهی در الب نکبت بارترین فرجای که شایسته یک ن با و مرور ات سراجا ب پایان ود رسد. وحشت، فرار تن دادن به تبعید اجباری که عاقبت نجر ه مرگ رداک غریبانه‏اش در تنهایی و ی کسی شد.
ع
لالین ممد که یاث دشمن ا خلیفه را از پر دات، از ما آغاز امارت، خود را ز تأیید و حمایت یهن و ائه ولایت محروم دید به همین دیل نچار د تا بر امیرا قچاق ویش، یعی ترکن قنقلی که خویشان مادریش بودند، تکیه کند و میدان اد به این ته از سپاهین متجاوز، بی رح عاری از انضباط که در نزد اهل وارز بیگانه هم ی می‏دند، به تدریج حکومت خوارزمشاه ا در مه جا مورد وحشت و نفرت عام سازد.
+چن ز ی از سنجر وا یات، پرش ((یل سلا)) «551 ق / 1156 م» می وا د. ام د من و ک سلطان ر ی فات یاته نا ال ((سجیان))، اکانی را رهم رد تا یل الن ه می از راان «558 / 1163 م» ماورااه «553 / 1158 م» که هر د ر ن ایا چا تر بودند، د یاد به این تی نزک ب انزده ا به ن خوارزمشاه کمت کند.
 +!میراث سلجوقی در اختیار خوارزمشاهان
 +بعد از ایل ارسلان، منازعاتی که بین پسرانش سلطانشاه و علاءالدین تکش برای دستیابی به فرمانروایی ولایات بروز کرد، بارها موجب رویارویی نیروهای این دو برادر شد، تا این که عاقبت با استیلای تکش این درگیریها به پایان رسید.
-! ر یای موان
ر ی ن ایی که د واه قدر د ا در وای شرقی مری موراءالنهر گسرش یاد خلیفه ب - النا الدین باله - را ما ا توه ت و در با و عراق گم وه ود د ن سوی مرزهای ری لمرو خوارزمشاهیان ر ن استای ا ط و که ه دخ مرزهای اسا می‏ید و خد را برای تهدید و سیر دنیای لام ماد یا. مغولان که در آن ایام با ایجاد اتحادیه‏ای از طوایف بدوی یا بدوی گونه، خود را برای حرکت به سوی ماوراءالنهر آماده می‏ساختند، اهمیت و قدرتشان در معادلات و مجادلات سیاسی سلطان خوارزمشاه و خلیفه ((بغداد))، تنها جایگاهی پیدا نکرد بلکه به حساب هم آورده نشد. در نتیجه فاجعه عظیمی که برای دنیای اسلام تدارک دیده می‏شد، از دید دو قدرت و نیروی مهم آن پوشیده ماند به طوری که هنگامی که دهان باز کرد، نه از سلطنت پر آوازه خوارزم چیزی باقی گذاشت و نه از دستگاه ((خلافت)). آنچه باقی ماند، ویرانی، تباهی، کشتارهای دسته جمعی، روحیه تباه شد. و در یک کلام، ویرانی یک تمدن بود. هنگامی که ((چنگیز خان)) به تختگاه خویش باز می‏گشت، بخش عمده ایران به کلی ویران شده و بسیاری از آثار تمدنی آن نابود شده بود.
+در زمان تکش تمی خرسان، ری و ((عراق جم))، یعنی آخرین میاث سلجوی به دست خوارزمشاهیان افتاد.

لبه تکش بر مام میراث سجقی نارضایی خیفه ((بغداد)) را به دنبال خود داشت که اثر ای نخرسدی و واق عدها دامنگیر ممد تکش شد. ا درگذشت ((عاالدین تکش ))«رمضان 596 ق / ژوئن 1200 م»، پسر م خود را ((علاءالدین محمد ))خواند و به این ترتیب ((سلان محمد خوارزمشاه)) شد.


!!ر
یرویی ((علاء الدین حمد)) با خلیفه عبی
یت سال «596 - 616 ق / 1200 - 1219 م» فرمانروایی علاءالدین تکش به طول انمید.

علاء
الدین محمد که میراث دشمنی با خلیه را ز پدر داشت از هما آغا اارت، خد ا از تأیید و میت فقیهان مه ولایت مروم دید به همین دلیل ناچار د تا بر ایران قبچاق خویش، یعنی ترکان قنقلی که وین مادریش ون، تکیه کن

و با میدن ددن ه این دسته از سپاهیان متجاوز، بی رحم و عاری از انضباط که در نزد اهل وارز بیگانه م تلقی می‏شدند، به تدریج حکومت خوارزمشاه را ر مه ا مور نرت ام ساخت.


!!ر
یارویی مولا
در
طی ن یمی که ممد خوارزمشاه قدت خد را در نواحی شرقی مرزهای ماراءانهر گسترش می‏د و خیفه بغداد - الناصر الدین بالله - برای مقابله با توسعه قدرت او در جبال و راق سگرم توطئه بود؛

در آ
ن سوی مرزهای قی قلمرو وارزمشاهیان، قدرت و خاستی در حال لو بود . />__مغولان__ که در آن ایام با ایجاد اتحادیه‏ای از طوایف بدوی یا بدوی گونه، خود را برای حرکت به سوی ماوراءالنهر آماده می‏ساختند، اهمیت و قدرتشان در معادلات و مجادلات سیاسی سلطان خوارزمشاه و خلیفه ((بغداد))، نه تنها جایگاهی پیدا نکرد بلکه به حساب هم آورده نشد.

در نتیجه فاجعه عظیمی که تدارک دیده می‏شد، از دید دو قدرت و نیروی مهم آن پوشیده ماند به طوری که هنگامی که دهان باز کرد، نه از سلطنت پر آوازه خوارزم چیزی باقی گذاشت و نه از دستگاه ((خلافت)).

آنچه باقی ماند، ویرانی، تباهی، کشتارهای دسته جمعی، روحیه تباه شد. و در یک کلام، ویرانی یک تمدن بود. هنگامی که ((چنگیز خان)) به تختگاه خویش باز می‏گشت، بخش عمده ایران به کلی ویران شده و بسیاری از آثار تمدنی آن نابود شده بود.
 دستاوردهای دولت خوارزمشاهی که با سعی و کوشش بنیانگذاران آن که می‏توانست آینده بهتری را برای ایران زمین و تمدن اسلامی رقم زند، در نکبت استبداد مطلقه، ماجراجوییهای شاهانه و تنگ نظریهای مذهبی و سیاسی، رنگ باخت و تباهی را نصیب مجریان، کارگزاران، کار گردانان و از همه مهمتر مردم محروم نمود.  دستاوردهای دولت خوارزمشاهی که با سعی و کوشش بنیانگذاران آن که می‏توانست آینده بهتری را برای ایران زمین و تمدن اسلامی رقم زند، در نکبت استبداد مطلقه، ماجراجوییهای شاهانه و تنگ نظریهای مذهبی و سیاسی، رنگ باخت و تباهی را نصیب مجریان، کارگزاران، کار گردانان و از همه مهمتر مردم محروم نمود.
-!ا تب ا موو: +!((ماین وارزمهی))
   
-*((اتسز خوارزمشاه ))
*((ایل ارسلان))
*((سلطانشاه))
*((علاءالدین تکش))
*((قطب الدین محمد بن تکش))
*((جلال الدین منکبرنی))
+

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [10:41 ]   6   آآوا رسا      جاری 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [10:04 ]   5   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [10:01 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [10:00 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [09:46 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [11:00 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..