منو
 کاربر Online
742 کاربر online
Lines: 1-21Lines: 1-23
-د ایا یادی ا اس ک این خداوند، ((ت مد مفی ی ه ی ه|رو ه ))و ((ا ردا یاب هستن|ا اار)) هد و ایر موا ام از سمنها و مین ((ه ))و ((هن ))، ب ا ن و رای ها ل ه ان. در ای زمینه، روایات فروان وارد ت که ا ها ااره ای ی از آنها اری: +موجودت ان همه ا پن نور مقدس آفریده شده اند. یام اسلم در ای بار چین فده است: />خداوند عال م هل یت را نگمی آفرید که نه آسمن ر افاشت د نه ی گسترد ه عری و ه شتی نه دوزخی. ما داد را تسبیح ی کری ن هنا ک تسبح‌کنندهای بو. هنگامی که خداوند خواست جهان ا یارید نور مرا کات و از آن ((عرش)) بیارید؛ پس نور رش از نور من ست نور ن ا نو خدا ست و من با برتر‌ از رش هستم.
نگاه نور ((ضرت امیرالمؤمنین عی لیه للام |علی ب ی طالب)) را شکافت و ز آن رشتگا ا آفرد؛ س ر رشتگان از ر عی بن ی طال ست و ن وی ز نور خداست و نور علی یه اللا تر از ملائکه است.
آ
ناه نور دخترم را شکات و از آن آسمان ه و زمن را بیافری؛ پس نور آسمانها و زمین از نور در ((رت فاطمه زرا یهاسلام امه)) است و نور فاطمه از نو خداست و ولتر از آسمانها و می است.
-رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند ما انوار خمسه طیّبه را آفرید، هنگامی که نه آسمانی بود، نه زمینی، نه عرشی، نه بهشتی و نه آتشی. +::{picture=ahlbeit.jpg height=314 width=419}::
-ما خدان را سبیح ی کدی نگامی ک هی یی و ی می کردیم وی که هیچ یسی نود و چ خداوند اد رمو نور ما کافت و ش ا از نور من فرید و من از عرش با فیلیت ر. س نور ((حضرت امیرالممنین علی علیه السلام|لی ن ابیطاب ))را شکافت و از آن ((لاکه ))را آفرید و لی از ئکه ف است و س نور د ((حت فامه را علیاسل|فاطمه ر )) شکا و از آن ساها و مین را آفرید و فطه از ماها و ی ال ات س نور ((حضرت امام حسن متبی علیه السلام|حن ))ر شکا رشید ما ا فرید و حن ا خوشید و مه ال است.

نور((حضرت امام ین علیه السلام| سین)) ر کا و ا و ((حوریا هی|رالعین)) را رید سی ا بت و حوراین اف ا سس خداد ا نور حسین، ائمه دیگ ا رید.
+نا نو ((حضرت امام سن مجتبی عیه ام |حسن)) ک و ز آ ید و ه را ید؛ پس نو خورشید و ا از نور حسن ا ور وی ز نور دات و ن ولاتر از خورید و ماه ات.
گ نور ((حضرت امام سین علیه السلام |ی)) را شکافت و از آن بهشت و ((حریان هشتی |حورالعین)) را آفرید. پس نور هشت و حورالعین از ی است و نور حسی ز نور خد حین ولاتر ا بهشت و رالعی اس.
ان از نور سی، ائه یگر را آفرید. ها ((رت اما سجاد ی الام|لی ب حسین)) و ((حضرت امام محم باقر علیه السلام|محم بن علی)) و ((حضر ا فر اد ی الام|عفر بن محمد)) و ((حرت امم موی کاظم لیه الام|موسی ب ع)) و ((حضرت امام ا علیه السلام|علی ن موسی)) و ((حضر ما ممد جوا یه لم|محمد بن علی)) و ((حضرت ام هی یه السلام|علی بن محمد)) و ((حضرت امام س عسگری عیه لسام|سن ب لی)) و ((حضرت ام مهدی اان ادا|حجه بن الحسن المهدی)) لیهم لسلام د.
-ا یدالابدین ((حت امام ج ی سلام|ی ب سین ))و سپس (( مد باق لیه لا|محمد علی ))و ((حضر مام ع صادق له ل|جعربن مد ))و س ((حضرت اما موی م ی ا|وی ب عفر ))و سس ((حت مم ا علی اسلام|علی بن موسی)) ((حضر اام مد جوا علی الام|م لی )) سپس ((حضرت امام های علیه السلام|علی م ))و سپ (( اام ن عسگی عیه السلم| ن ی )) سپس (( ما هد ارانا له لف| الحس المهدی ))علیهم السلام اند. +ا باقر لیه اللام در حیی ادامه‌ی مج ا چی ای یید: />سپس ون سلش مود: قم ه زت لام ت و علی و ان ما نید، جنم مین و آسن و ملائک و هیچ مخلوق یی ا نمی رید.
ای ! ت خیل و بیب رگزیده و حوتین ملوق من هی الین کسی ک من ق ر با آ ابتدا کردم و پس ا آن علی بعد ا ا ائم ید....» />سپس امام باق علیه السلام فرمود:«ما علّت ق موقت و سب ی عباشان هسی. سب مت داون ایی. پس ن داد نور ا ا در ل (( آد یه السامدم علیه السلام)) قرار داد...»
-امام باقر علیه السلام می فرماید: سپس خداوند به رسولش محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: به عزت و لال و بلندی شأنم، اگر تو و علی و عترت شما نبودید، من بهشت و جهنم و مکان و زمین و آسمان و ملائکه و هیچ خلق دیگری را نمی آفریدم.

ای م
حمد! تو خلیل و حبیب و برگزیده مخلوقات من و محبوبترین آفریده های من هستی و تو اولین خَلقی هستی که من خلقت را به آن ابتدا کرده ام و پس از آن علی امیرالمؤمنین و بعد از او ائمه هُداه که من همه خلق را برای شما آفریده ام. . .

سپس امام باقر ع
لیه السلام فرمود: ماییم علّت خلق مخلوقات و بب تسبیح و عبادتشان. پس سبب معرفت خدان مائم. . . و پس از آن خداوند، نور ما را در صلب ((حضرت آدم علیه السلام|آدم عیه السلام ))قرارداد. . . .

توض
یح: خلقتی که در اینگونه روایات ده، به معنای خلقت نور چهارده معصوم و حقیقت آنهاست که قبل از حضرت آدم علیه السلام بوده است.
>>اما خلقت بدنهای آنها همین تولدی است که به صورت ظاهر برای آنها در دنیا هست.
+تویح: خلقتی که در این قبیل روایات مد، به معای خلقت نور و یقت چهارده معصوم است که قبل از حضرت آدم علیه السلام بوده است.
اما خلقت بدن های آنها همان تولد ظاهری آنهاست.
 منابع:  منابع:
-
بحار الانوار، ج 25، ص 16 تا 20.
+بحارالانوار، ج 25، ص 16 تا 20.
بحار الانوار، ج 25، ص 16، حدیث 3
0.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 تیر 1385 [13:58 ]   6   رضا معرب      جاری 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [13:20 ]   5   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [12:54 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [10:37 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [05:19 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 تیر 1383 [06:29 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..