منو
 کاربر Online
379 کاربر online
تاریخچه ی: خشکی چشم

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-95Lines: 1-135
-V{maketoc}
__ش چشم__ یکی ا یین ت های مج افرد درمنگاه ((چشم پشک))ی ات. این بیاری ه ای ا تیی کییت ی کی ((شک)) م ی اشد می تاند ار ا د مه گوه ای سنی تلا کد ام شیو ر ا من یشتر اس. لاوه ین یماری یت نا لا می کن. لئم این یاری مکن ت از و خار خی چشم موع انام کاای چشمی ایجاد راخ ((ریه)) ر مد خیلی ید مییر اد.
+{DYNAMICMENU()}
__وهنامه__
*((واژگان
چشم پزشکی)) />__مقالت م__
*((
ب سیا شم)) />*((ستیگاتیسم)) />*((بیماریهای چشم))
*((
نلی چشم))
*((
ج خاری در چ)) />*((دورینی چشم)) />*((پیچشمی)) />*((ناینایی))
*((
نزدیک بیی شم))
*((گل مژ
ه شالزیون)) />*((چشم))
*((مق
الت دی پکی))
__کتاب
ای مرتط__ />*((کتابای چم پشکی)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|امن زشکی]__ />__ایتای رط__ />*ایتهای دخی />**[http://www.nedayesalamat.com|پایگه اطاع رسانی ای سام] />**[http://www.srlst.com/jminp83.htm|نشریت مب وارت ات ، درمن و موش پشکی]
**[http://tandorosti.com/default.aspx|پیک
تندرستی] />**[http://www.irteb.com/MEDICAL-IMAGE/eyeatlas.htm|اطلس چم پشکی]
**[http://www.noorvision.com/|
رکز صلاح ید نو]
**[http://www.orcir.org/persianIndex.html|
مرکز حقیقت چم انشگا هی کی]
**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1589&Number=41|فص
لنامه بین] />**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2094&Number=71|مله چم پزشکی ایران] />**[http://dastjerdi.persianblog.com/|انستنیای چشم زشکی ای موم]
*
یتای خاری />**[http://www.sciencenews.org/articles/20050312/fob1.asp|اخبار عمی]
**[http://www.iranhealers.com/attlas/eye.htm|اط
س چشم پکی] />**[www.ajo.org|ژورا م پزشکی]
**[http://www.aao.org/|آ
کای چشم پکی ریکا] />**[www.revophth.com|رری ر چشم کی]
__گا
لری وی__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|
الری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پ
کی و لام]
-! ترشح طبیعی اشک +body=
-وظیفه اصلی اشک چشم مرطوب نگه داشتن و شستشوی مداوم سطح ((کره)) چشم و رساندن ((اکسیژن)) و مواد غذایی به قرنیه است. اشک چشم از سه لایه تشکیل شده است: +|~|
{DYNAMICMENU}
V{maketoc}


||__خشکی چشم__ یکی از شایعترین علتهای مراجعه افراد به درمانگاه چشم پزشکی است. این بیماری که ناشی از تغییر در کیفیت یا کمیت اشک چشم می‌باشد و می‌تواند افراد را در همه گروه‌های سنی مبتلا کند اما شیوع آن در افراد مسن تر بیشتر است. به علاوه این بیماری بیشتر زنان را مبتلا می‌کند. علائم این بیماری ممکن است از سوزش و خارش خفیف چشم در موقع انجام کارهای چشمی تا ایجاد سوراخ ((قرنیه)) در موارد خیلی شدید متغییر باشد.||
!ترشح طبیعی اشک
وظیفه اصلی ((اشک چشم))، مرطوب نگه داشتن و شستشوی مداوم سطح کره چشم و رساندن اکسیژن و مواد غذایی به قرنیه است. اشک چشم از سه لایه تشکیل شده است:
-__لایه موکوسی عمقی:__ این لایه روی قرنیه و ملتحمه را می پوشاند و به پخش شدن لایه آبکی اشک در سطح چشم کمک می کند. +*__لایه موکوسی عمقی:__ این لایه روی قرنیه و ملتحمه را میپوشاند و به پخش شدن لایه آبکی اشک در سطح چشم کمک میکند.
-__لایه آبکی میانی:__ این لایه قسمت اصلی اشک را تشکیل می دهد. بخش عمده (98%) این لایه از آب بقیه آن از ((املاح)) و ((پروتئین)) ها تشکیل شده است. قسمت عمده لایه آبکی اشک از غده اشکی ترشح می شود که در قسمت خارج و بالای کره چشم زیر پلک فوقانی قرار گرفته است. +*__لایه آبکی میانی:__ این لایه قسمت اصلی اشک را تشکیل میدهد. بخش عمده (98%) این لایه از آب بقیه آن از املاح و ((پروتئینها)) تشکیل شده است. قسمت عمده لایه آبکی اشک از غده اشکی ترشح میشود که در قسمت خارج و بالای کره چشم زیر پلک فوقانی قرار گرفته است.
-__لایه چربی سطحی:__ این لایه که از غده های موجود در لبه ((پلک)) ترشح می شود روی لایه آبکی را می پوشاند و از ((تبخیر)) سریع این لایه جلوگیری می کند. +*__لایه چربی سطحی:__ این لایه که از غدههای موجود در لبه پلک ترشح میشود روی لایه آبکی را میپوشاند و از تبخیر سریع این لایه جلوگیری میکند.
-با هر نوبت پلک زدن لایه اشکی روی چشم گسترده می شود. اشک اضافی از طریق دو سوراخ کوچک در گوشه داخلی پلک ها به داخل ((بینی)) تخلیه می شود. (به همین علت گریه کردن باعث آبریزش از بینی می شود.) +*با هر نوبت پلک زدن لایه اشکی روی چشم گسترده میشود. اشک اضافی از طریق دو سوراخ کوچک در گوشه داخلی پلکها به داخل ((آناتومی بینی|بینی)) تخلیه میشود. (به همین علت گریه کردن باعث آبریزش از بینی میشود.)
!علل خشکی چشم
به طور کلی هر عاملی که باعث کاهش تولید یا تغییر کیفیت اشک شود، می‌تواند منجر به بروز خشکی چشم شود. مهمترین عوامل ایجاد خشکی چشم عبارتند از :
-! ((علل خشکی چشم)) +*__بالارفتن سن:__ با بالا رفتن سن مقدار ترشح لایه آبکی اشک کم می‌شود. به علاوه همانطور که در افراد مسن چربی پوست کمتر و پوست خشک می‌شود، در چشم نیز میزان ترشح چربی کمتر می‌شود و در نتیجه مقدار تبخیر لایه آبکی زیاد می‌شود. کاهش تولید و افزایش تبخیر لایه آبکی اشک باعث ایجاد خشکی چشم در اکثر افراد مسن می‌شود.
- طور کی ه امی ک ب کاهش لید یا تییر کیی اشک می تواند من ه برو خشکی چشم شود . /> />!لام و نانه های خشکی چشم +*__امل محیطی: __در حیطهی گم خشک یزان تبی لیه آبکی اشک یاد شود. همچنین قرار گرفتن ر معرض باد شدید ی هوای سرد و خشک رتعات میتواند ث بدتر دن خشکی چشم شود. استفاده از وایل گرماا (مثل بخاری و شومینه) و قار گرفتن در معرض گرد و غبار و دود (به خصوص دود سیگار) از عواملی است که باعث تشدید خشکی چشم می‌شود.
-رچه ین یاری کی چ ناگری شده ا، ما ر اکر مواق فرد مبلا اس نمی کن که چمش خک شد، بلکه یتر راد ز سوش و خار و ای کزش چم ها شاکی هشتند. شای ی علائمی که در خشکی چشم دیه می شوند عبارتند از: +*__ار چمی لانی م:__ پلک د متنا رای پخش شدن لایه اک رو چم روری ات. در موادی که فرد بای م ولانی ه چیی خیه شود پلک نن اً د موق کار ا اپیو، ماشای تلویزیون ی معه) علائم خشکی چشم بدر میشود.
-* __و و ار چ ها__ />* __اا ود ای (شن ری) د چ ها__ />* __اری ید ک ا ک زدن رطر ی ود.__
* __ق
ی چم ها. __
* __
اسی ه رهای ی. __ />* __اکریش یش ز د. __ />* __دم مل ز تای __
+*__وها:__ سیاری ز ارهای معمولی می‌توانن اث ک دن شح اشک یجا شکی چشم شوند. مهمترین ی دها ، ((اروهای د ار خ))، درای رماخوردگی (ی هیتامینها)، ((داروهای افسردگی)) اروهای بی، قرصهای لویی از باداری قره‌های چشمی (ه صوص داروهایی که رای درمان (( سیاه چشملکم)) استاه می‌شوند) می‌باشند.
-ممولً این لام در هر دو چم ایجاد می شود. شدت علائم در زمان های ملف یکسان نیست و اغلب پس از قرا گرت در معرض باد و گرد غبار کار با کپیوتر، تمشای تلوییون ی مالعه طولای مت بدتر می شد.

! روش ه
ای شخیص خشکی چشم

در صورت
یکه به علت ود لام فوق ه خشکی چشم مشکوک شدید حتما با پزشک مشورت کنید. به یا دشته باید که کی چش عاوه بر نکه احساس ناراحتی ایجا می کند در صورتیکه ید باد ممکن ات باعث ایجاد لک ((قنیه)) و ک ی دامی شو.

چش
م زشک برای بررسی تشخیص خشکی چشم از روش های مختلف ستفاده می کند: />
مشاهده لایه اشک جود در سطح شم با استفاده از ((دستگاه اسلیت)) ((لامپ))
+*__ییا هومونی:__ ییرا رمو به ت تیی بی ایه شکی میتوند ا خشکی چشم شوند. یای بادی رهای جلویری بادای ه غییا هومی خشکی چشم را تدید میکند.
   
-رگ میی شم با استد از رنگ های مو: این ن ا به منق ک و سی یده س چشم می چبد و آ ا ا م می د. +*__بیماریا:__ یماریهی ملف مل (م‌کاری تیرید|بیاریهای یوید)) بی یمیهای سیم ایمنی ورن و ((وپوس)) ) ی‌تواند اعث ید خشکی چش شود.
-داه گیی مد اک با کاغذ مخصو ( ((ت شیر)) ): ر این وش یک فیلتر غذی مو دال پلک رار اه می ود و پس از چند یقه بی می و میزا رطوبتی ک ذب فی کاغذی ده ا ب میزان ترش شک ر تباط است. +*__مکا تغذهی:__ ((کمبد ویمین A)) می‌توان به مو شدی طرناک شکی م من شو.
*__
لها لبه پلکا (((لفای))):__ این یاری ب ییر ربی ی کی ا بتر شن شکی چم می‌و.
   
-برری تکیبت شیمیایی اشک: ر ای وش (ک موار ا ب کار می ) مدا ملاح پوئین ای اک بی می شود. +*__بسته نشدن پلکها:__ در صوری که به علت مکلات ساختاری پلکها درست بته نشود مقدار تبخیر اشک یاد می‌ش و خشکی چش یاد می‌شود (مثلا در ((فل ل|بیمای فلج ب))). بعلاوه در مواردی که لت مشکا صبی (مثلا ((پکینسون))) رد کمتر در حالت عای پلک بن شکی چشم ایجاد می‌شود.
-!درمان +*__استفاده از لنزهای تماسی:__ استفاده از لنز تماسی یکی از علل شایع خشکی چشم است. لنزهای تماسی مثل یک اسفنج لایه آبکی اشک را جذب می‌کنند و باعث خشکی چشم می‌شوند. بعلاوه استفاده از لنز تماسی باعث کم شدن حس قرنیه و کاهش پلک زدن می‌شود و در نتیجه تولید و پخش شدن اشک را با مشکل مواجه می‌کند.
!لائم و نشانه‌های خشکی چشم
رچه این بیماری خشکی چشم نامگذاری شده است، اما در اکثر مواقع فرد مبتلا احساس نمی‌کند که چشمش خشک شده، بلکه بیشتر افراد از سوزش و خارش و گاهی اشک‌ریزش چشمها شاکی هشتند. شایعترین علائم خشکی چشم عبارتند از: سوزش و خارش چشمها ، احساس وجود جسم خارجی (شن ریزه) در چشمها ، ((تاری دید)) که با پلک زدن برطرف می‌شود، قرمزی چشمها ، درد و اشکال در حرکت پلکها ، حساسیت به نورهای شدید ، اشک‌ریزش بیش از حد و عدم تحمل ((لنزهای چشمی|لنز تماسی)).
-اید و اشت که مکلات ای از کی چم م ا بیر ی یا سیا ید باشد. ر مور خیلی خفیف مک ت صر عم به وی ی کی باث هبود علا . ام در موار شدید ممکن است به اقما م رمانی یاز اد. +ممولاً این علائم در ه دو چ یجاد می‌شود. شدت علائم در زمانهای متلف یکسان نیست الب پس از قر رفت ر معرض باد رد غبا کار ب کامپیور، اشای تویزیون یا ماله ولنی مدت بدر می‌شو.
!
روهای تشخیص خشکی چشم
در ص
رتی ک ه لت د علائم وق به کی چش کوک شدید حتما با پزشک شورت کنید. به یا اشته باشید که خشکی چشم علاوه ر آکه حساس راحتی ایجاد می‌کن در صوریکه شدید شد ممکن است باعث ایجاد لک ((قنیه چم|قرنیه)) و کاه دید دائمی و. چش زشک رای بررسی تشخیص خشکی چشم از وشهای متلف استفاده می‌کند:
-!توصیه های ی +*مشاهده لایه اشک موجود در سطح چشم با استفاده از دستگاه اسلیت لامپ.
*__رنگ آمیزی سطح چشم با استفاده از رنگهای مخص
وص:__ این رنگها به مناطق خشک و آسیب دیده سطح ش می‌چسبند و آنها را مشخص می‌کنند.
-د ل روز مایا کافی وشید. این ر ه مو نه دات اف های دن و از ه چش کمک میکند. موقی که کا چشمی ولانی مد انام می هی ی کنید ه ور اای لک بید. به فه مانیتو، تلیزین یا کاب یره نشوید. ر 5 تا 10 یه یک با بای چد ایه ک ها ا دید.

را فن د معر گر و با یا دو سیگر یز کنی. د ی های ک و ر ی فانی حت لاکن ا یک (تای یا بی) تفاده کنید.
+*__اند گیری مقدا اک با کاذ خصوص (تست شیرمر):__ در این ش یک فیلتر کغذی مو ر دا پلک قا داده میود و پس از چن دیه سی می‌شد میزان وی که جذب فیلتر کاذی شده است با میان ترشح اشک د اتباط است.
*__بررس
ی رکیات یمییی اشک:__ در ین روش (که ر موار خا بکا می‌رود) قدار املاح و پروتئینهای اشک برسی ی‌شود. />!مان
با
ید توه داشت که مشکلات اشی از خشکی چش ممکن است بسیار فیف یا بیار شدید باشد. در وارد خیلی خفیف ممکن است صرفاً عمل توصیهای کلی باث بهود علائم شد. ما در وارد شدیدتر کن است به اقامات مف درمانی نیاز باشد.
!!توصیه‌های کلی
* طل روز مایات فی نوشید. ین امر ه مروب نگه اشتن بافهی بدن و ز جمله سطح چشم کمک من.
*
ر وعی ک کار شمی ولانی مد اام مهد ی کنید به صورت رادی ک زنید. صفحه مانیتور لییون یا کاب یر نید. هر 5 تا 10 قیقه یک با برای چن انیه پلکها را ببندید.
-در فصول سرد سال که از وسایل گرمازا در داخل منزل استفاده می کنید از دستگاه بخور برای مرطوب نگه داشتن فضای اتاق استفاده کنید. +*از قرار گرفتن در معرض گرد و غبار، یا دود سیگار پرهیز کنید. در محیطهای خشک و در هوای طوفانی حتی الامکان از عینک (آفتابی یا طبی) استفاده کنید.
*
در فصول سرد سال که از وسایل گرمازا در داخل منزل استفاده میکنید از دستگاه بخور برای مرطوب نگه داشتن فضای اتاق استفاده کنید.
   
-چشم ها را نمالانید. مالیدن چشم ها باعث تحریک بیشتر و بدتر شدن علائم می شود.
توه کنید که علائم خشکی چشم چ وقت هایی بهر چه وت هایی بدتر می شود. />از عوامی ک باعث بدتر شدن علائم می شود رهیز کنید.
+*چشمها را نمالید. مالیدن چشمها باعث تحریک بیشتر و بدتر شدن علائم میشود.
*از عواملی که باعث بدتر شدن علائم می‌شو پرهیز کنید.
!!درمانهای دارویی
*__قطره‌های اش
ک مصنوعی:__ قطره‌های اشک مصنوعی شایعترین داروهایی هستند که در درمان خشکی چشم به کار می‌روند و معمولاً علائم خشکی چشم را برطرف می‌د. در موارد خفیف و متوسط، معمولاً روزی 4-3 بار استفاده از قطره اشک مصنوعی برای رفع علائم کافی است. برخی از انواع قطره‌های اشک مصنوعی به رعت از داخ چشم شسته می‌شود و برای مدت کوتاهی علائم را برطرف می‌کنند. برخی از انواع قطره‌ها چسبندگی بیشتری دارند و مدت بیشتری در چشم می‌مانند و اثر آنها تا چندین ساعت پایدار می‌ماند. در ساخت برخی از قطره‌های اشک مصنوعی از مواد محاظ استفاده می‌شود. در برخی از اراد این مواد محافظ باعث تحریک و بدتر شدن علائم چشمی می‌شود. بابراین به خصوص اگر قطره اشک مصنوعی را مکرراً (بیشتر از 4 بار در روز) استفاده می‌کنید با مشورت با پزشک قطره‌ای را استفاده کنید که فاقد مواد محافظ باشد.
-!درمان های دارویی +*__پمادهای چشمی:__ در مواردی ک علائم خشکی شم در موقع خواب هم وجود داشته باشد، پمادهای ساده چشمی قبل از خواب تجویز می‌شود. این پمادها باعث چرب و مرطوب شدن سطح چشم می‌شود. استفاده از پماد در طول روز توصیه نمی‌شود چون علاوه بر آنکه باعث ((تاری دید)) می‌شود اثر قطره‌های اشک مصنوعی را نیز کم می‌کند.
-__قط هی ک منوی:__ قره ای اشک صنوعی شایع تری داهایی ستد که ر دران کی چم به کار می روند و معمولاً لام خشکی چشم را برطرف می کن. در موا خیف و مو شم معمولا روزی 4-3 بار استفاده از قره اشک مصنوی برای رع علائم کافی است. اشک مصنوعی در کارخانه های مختف دارویی ساخته می شود ممکن است محصولات یک کرخانه خاص با چشم شما سازگاری بشتری داشت باشد بنبراین بهتر است با شورت با پزشک خود مصولا مختلف را شناسایی کید و فرآورده ای را که با چشم شما سازگاری بیشتری دارد انتخاب کنید. +*__ییویک واکی:__ ر واردی ک التا به که د چبی در ایا خشکی چشم ن دا د ای استفاده از نیبیتیکهای خراکی میتان به ببود لام کک کند.
-برخی ا وا قطره های اشک مصوعی به رعت از داخل چشم شسته می شون و بری مدت کوتاهی لئ را برطرف ی کن. برخی از انواع قره ها چندگی یشتری دار و م بیش چش می ند اثر آ ها ا چنین ساعت پایدار ی مند. ی کته م است که ر ات بری ا قره های شک نوی ز وا محافظ استاده می شد. در خی ز افرا این مواد افظ باعث تریک دتر شدن لئم چشمی می شد. بنااین به صوص اگر ق اک وی را مکررا (یتر ا 4 ر در و) استفاده می کنی ا شرت با پشک قطره ای را تاده کنید ه فقد مواد م با. +*__ااه از شامو بچه:__ ر موری که لاب لک باع اید شکی م ه باش، تشی کها ا امپ چه ری د با راتن چری افه به و ام کک می‌کد.
!!
درمنهی رای
در
موارد بت دید کی چشم مکن ا ب اقا وق بو کای یا نو در ین مورد استفاده ز شای راحی برای هد خشکی م ی ا:
-__اهای چمی:__ در موردی که علائم خشکی چشم در وقع وب هم وو داته باشد توصیه می ود ا اد های ساه چشمی قب ز خو استاد ش. این پمادها اعث چرب مرطوب شدن سح چش می شود. اتده ز پما ر ول ز توصیه نمی د چون علاوه ر آنکه اعث تاری ید می شود اثر قطر هی اشک منوی را نیز م می کد. +*__بست سراهای رو اشک:__ در ای و واهای اج کده اشک ا چشم ب و یا دای بس میشوند. این ا ی مدن اک ر چم و مرط منن شم می‌شد.
-__آنتی بیوتیک خوراکی:__ در مواردی که التهاب لبه پلک ها و غدد چربی در ایجاد خشکی چشم نقش داشته باشد گاهی استفاده از آنتی بیوتیک های خوراکی تحت نظر چشم پزشک می تواند به بهبود علائم کمک کند.

__استفاد
ه از شامپو بچه:__ در مواردی که التهاب پلک ها باعث ایجاد خشکی چشم شده باشد شستشوی لبه پلک ها با شامپو بچه رقیق شده با برداشتن چربی اضافه به بهبود علائم کمک می کند.

!درمان های
جراحی

در موارد نسبتاً شدید خشکی چشم ممکن است با اقدامات فوق بهبود کافی ایجاد نشود در این موارد استفاده از روش های جراحی برای بهبود خشکی چشم ضروری است.

__بستن سوراخ های خروج اشک:__ در این روش سوراخ های خارج کننده اشک از چشم به صورت موقت یا دائمی بسته می شوند. همانطور که بستن راه آب سینک ظرفشویی با توپی باعث باقی ماندن آب در سینک می شود با بستن سوراخ های خروجی اشک نیز باعث باقی ماندن اشک در چشم و مرطوب ماندن چشم می شود.

__بستن
پلک ها:__ در مواردی که فلج پلک ها یا اشکالات ساختمانی پلک ها باعث باز ماندن چشم و تبخیر اشک شود با بستن موقتی بخشی از پلک ها می توان سطح تبخیر اشک را کمتر کرد و به درمان خشکی چشم کمک کرد.

__پیوند قرنیه:__ در مواردی که خشکی چشم شدید باعث ایجاد کدورت یا زخم قرنیه شده باشد ممکن است برای کمک به بهبود دید نیاز به جراحی پیوند قرنیه باشد. البته نتیجه پیوند قرنیه در این موارد معمولاً چندان خوب نیست
.
+*__بستن پلکها:__ در مواردی که فلج پلکها یا اشکالات ساختمانی پلکها باعث باز ماندن چشم و تبخیر اشک شود، با بستن موقتی بخشی از پلکها میتوان سطح تبخیر اشک را کمتر کرد.
 +*__پیوند قرنیه:__ در مواردی که خشکی چشم شدید باعث ایجاد کدورت یا زخم قرنیه شده باشد، ممکن است برای کمک به بهبود دید نیاز به جراحی ((پیوند قرنیه)) باشد. البته نتیجه پیوند قرنیه در این موارد معمولاً چندان خوب نیست.
 !خشکی چشم و لیزیک !خشکی چشم و لیزیک
 +وجود خشکی چشم می‌تواند نتیجه اعمال جراحی اصلاح دید (مثل ((اصلاح معایب چشم با لیزر|لیزیک))) را تحت تأثیر قرار دهد. معمولاً در صورت وجود خشکی چشم، ترمیم قرنیه پس از عمل جراحی با تأخیر انجام می‌شود. همچنین در افراد مبتلا به خشکی چشم احتمال ایجاد عارضه پس از جراحی چشم بیشتر است. بعلاوه پس از انجام جراحی لیزیک معمولاً علائم خشکی چشم بدتر می‌شود. بنابراین در صورتی که علائم خشکی چشم را دارید و قصد دارید عمل لیزیک انجام دهید حتماً در این مورد با پزشک مشورت کنید.
-ود خشکی چشم می تواند نیجه ام رای اصلاح دید (مثل ((لیزیک)) ) را تحت تأثیر رار ده. معمولا در صورت وجود خشکی چشم ترمیم قرنیه ز عمل جراحی ا تأخیر اام د. همچنین ر افراد متلا ب شکی چشم احتل یجاد عارضه ا ((راحی چشم)) یشت ست. به عاوه پس از نم جراحی لیزی ممولاً لام کی چشم بتر ی و. بنابرای ر صورتیکه علائم خشکی چشم را دارید و صد دارید عل لییک انام دهید حتما در ای مورد با پزشک مشورت کنید.

ید داه باشید که درمان خشکی چشم نه ف برای راحتی چشم ا، به رای سلام چشم و حظ بینایی همیت دارد.
+__ یاد ا اید ک دما خشکی چشم نه ق رای احتی ما که رای لا چشم و ح ینایی اهی داد.__
احث مت با عوان />*((نومی م))
*((
الا میب چشم ب ی)) />*((بیریهای چشم)) />*((پیود قرنی)) />*((ای دید)) />*((تومرهای شمی))
*((س ای در چشم)) />*((ف بل)) />*((قرنیه چشم)) />*((گ ه و الایو)) />*((لنزهای چمی))
*((معایب چشم))
*((ناخنک چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [13:36 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [14:44 ]   4   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [22:08 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [22:06 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [22:06 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..