منو
 کاربر Online
750 کاربر online
تاریخچه ی: خزندگان

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-95Lines: 1-79
-!خزندگان

center>
+!مقدمه
اجداد
خزندگان ((دوزیستان)) محسوب می‌شوند. خزندگان اولین جانورانی هستند که توانسته‌اند از زندگی در خشکی را بطور کامل تحمل نمایند. سطح بدنشان از پوست خشک و شاخی پوشیده شده است. بدن پوشیده از پولک ، اسکیوت و یا قطعات و صفحات استخوانی متنوع است. ((اسکلت خزندگان)) کاملا استخوانی است. قلبشان چهار حفره‌ای است.

دهلیزها کامل و در بطنها دیواره مابین آنها کاملا نیست. ((جنین مهره‌داران|جنین)) از چهار پرده __~~green:آمنیون~~__ ، __~~green:کوریون~~__ ، __~~green:کیسه زرده~~__ و __~~green:آلانتوئیس~~__ پوشیده می‌شود. ((مارها)) ، ((مارمولکها)) ، ((تمساح)) و آلیگاتور ، لاک پشتها و تمام دایناسورها منقرض شده جزء رده خزندگان است. طبقه بندی خزندگان بر اساس حفره (فرورفتگی) یا سوراخ ناحیه گیجگاهی است شکل و تعداد این حفره __~~green:apsid~~__ نام دارد.

>
>
dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//khazan.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/0/00/khazandea4.JPG}
  
 
 
 +
 +!زیر رده Anapsida
 +در جمجمه سوراخ یا فرورفتگی گیجگاهی وجود ندارد. استخوان مربعی شکل یا کوادرات ثابت و غیر متحرک است. از این رده فقط لاک پشتها باقی مانده‌اند. لاک پشتها دارای یک صفحه پشتی به نام __~~green:کاراپاس~~__ و یک صفحه شکمی به نام __~~green:پلاسترون~~__ هستند. صفحات در واقع همان لاک ها هستند. بطور کلی در خزندگان پوست دارای ترتیب زیر است. اپیدرم که شامل دو بخش خارجی که خود شامل 5 لایه است.

بخش درونی اپیدرم که حاوی 4 لایه است و آخرین بخش این لایه زاینده لایه __~~green:germina trium stratum~~__ تشکیل می‌دهد. و بعد از اپیدرم لایه درم است که بسیار باریک می‌باشد و فاقد غدد مخاطی است. ولی در خزندگان گوناگون دارای غدد تولید کننده رایحه هستند که در برقراری ارتباط بین افراد بکار می‌رود. اپیدرم سازنده پولکهای خزندگان است.
 +!!لاک پشت زینی
 +دارای قطعات یا صفحات بزرگی است که نوعی پولک محسوب می‌شود. این پولکهای پهن و بزرگ در سطح خارجی خود صفحات سخت کراتینی به نام __~~green:اسکیوت~~__ هستند. در پوست اندازی این صفحات سخت نمی‌ریزد و تعویض نمی‌شود بلکه با ادامه رشد بدن مواد جدید کراتینی به تمام سطح اسکیوت اضافه می‌شود تاجبران فرسایش آن باشد.
 +!!لاک پشت چرمی
 +بزرگترین ((لاک پشت)) جهان از خانواده Dermochelidae لاک پشت چرمی است. حدود 2.5 متر طول لاک آن و حدود 700 کیلوگرم وزن دارد. لاک این لاک پشت از پوست صاف و چرم مانندی پوشیده شده است. فاقد چنگال است دست و پایش پارو مانند است. در اطراف جزیره لارک دیده شده است و بیشتر از دیگر لاک پشتها به مراقبت نیاز دارد زیرا جمعیتش کم شده و در خطر انقراض است.
 +!!لاک پشتهای سه چنگالی Trionychidae
 +از دیگر ((لاک پشتهای آبزی)) است که در رودخانه‌ها و آبهای شیرین می‌کند و به نام لاک پشت فراتی دیده می‌شود. کاسه پشتی حدود 30 سانتیمتر است و فاقد صفحات سخت است به جای آن دارای پوست چرمی شکل می‌باشد که روی لاک را می‌پوشاند. سطح گلو از زواید و چین خوردگیهای رگهای فراوان پوشیده شده است و می‌توان گفت که وقتی حلق از آب پر می‌شود شبیه ((آبشش)) عمل می‌کند در نتیجه جانور می‌تواند تا چند ساعت زیر آب باقی بماند.
 +

 +
 
 
  
-

m> /><small>
سوسمار چشمی


این مارمولک خجالتی در اروپا و شمال آفریقا
یافت می شود . پوستش طرحی
از خالهای رنگارنگ دارد.
small>
/></em>
nter>
+{img src=img/daneshnameh_up/a/af/khazandea1.JPG}
  
 
 
 
 
-r />
خزندگان ، مره دارای ا ت ک و ک در هتند . پوست انها با می شد ا ب زیدی دست هد . بار این ی وانند ر کانای ک زندگی ادامه دند . زگن ونرد ستد نها در شرای ب و هی گ ی اند فعالیت دت باند. شش هار گوه از خندگان وود داند که به ه گوه ای ی ی شوند: 1- ((مر))ا و ((سمر))ه 2- ((کروکدیل))ها و ((تمسا)) 3- ((اک پش))ها . />
!ی م

مام خند تمهایی با پوسته ای محک ولید می کنند . درو تم کیسه ی پر ز ی است به نا ((میم)) که زره رو ن برای یوان در ی ره د ع یی ما ی و . پوسته و میمه اع ا ست دن ب م ی و ااه می دند که ((کیژن)) و رطو به حیوا در حال ر دا م بسد. />


d>
{p
icture file=img/daneshnameh_up//khazan2.jpg} /> />tr>

{picture file=img/daneshnameh_up//khazan1.jpg}
مل کد نوزا ده

/>تما زنگان اده تخمذاری م کنند
بعی از خهای رها رون ن
مر در شکسته می وند.
ابر این نودن
ز دنی می ید. />

>>r />r> />>
</tr><br />
+!زیررده Parapsida Euryapsida
که خزندگان بز مقرض شده‌ای که یک جفت سوراخ گیجگای اشتند ان __~~green:ایکتیسوس~~__ یا خزد اهی مانند.
!
یر رده Lepidosauria
و جفت سوراخ گیجگاهی دارند و سه راسته از آنها عباند از:
*__~~green:راسته Eosuchia~~__ که
منقرض شد‌اند.
*__~~green:
اته Rhynchocephalia~~__ که به جز فسیل نده تواتارا بقیه منق شده‌اند.
*__~~green:را
سته Squamata~~__ اسکماتا که خد ب سع زیر راته مارمولکها ، مارها و آمفیسبانیا تسیم می‌وند.
!!
واتارا />تاتارا هنز بسیاری صصیات خزندگان ابتدایی را از خود نشان می‌دهد عیرغم اینکه حدود 170 میلیون ال از تکالان می‌گرد بدن مرمولک مانن دارد. دارای چش سومی است ک در آینه قرا می‌یرد. این چشم دارای دسی شبکیه و اعصاب است به ر میرسد ه فاق نق ابل تجهی ر زدگی جانر باشد. شبها فعالیت می‌کند نگی یم آبزی داد. هیش ا درون گودای می‌گذارد. ((زمان رسیدن تخم وولد نوازد~انکواسیون)) حدود 13 ماه ست. این خزنده به نمها __~~green:واتارا یا سنودون~~__ فقط در یک ی د زیر یوزیلند یافت می‌د. حداکثر حدود 90 سایمر شد کرده و تا 28 سال ل مر آ گزارش شه است.
!!یایا
بیه ((مار)) و ((کرم خکی)) است. اکثرشان فاقد ت پ هستن دم آنها بسیار کوتاه است می لیل می‌توانند در دو جت حرکت کنن. لذا نام آمفیسباتیا که ه معنی در و ج ی دو راه است به آنها داد شده است.
!!
مرملکها />زیر استه ((مرموکها)) نوع بسیار جالبی ارند. سیاری ز ارمولکها فق دست هن ام جاکون ک و است و در کام هان رار ی‌گیرد عضو جالی ست که وط آن خزندگان ر ردیابی مه دریافت از آ اتفاه می‌کنند. ای اندام به ب بویایی مرتبط بوه و داری بشره حسی است در ارا یک ب کنال د اکی ده و احتماا ز رشحات آن استاده می‌بر. ذرات رایحدر و معره یا های بخص را نایی نموه دین وسیله راهنمای انور در عه‌یابی و ف د ز یی اهد بود.a
ble dir align = left>
 
 
  
-

m> /><small>
پوست اندازی کرم کور
کرم کور مانند دیگر سوسمارها
به طور قطعه قطعه پوست اندازی
می کند . مارها اغلب بطور یک
تکه پوست اندازی می کنند.
small>
/></em>
/>nter>
+{img src=img/daneshnameh_up/f/f0/khazandea3.JPG}
  
 
 
 
 
-

!پو
ت دای />
مارها سماا در ی زندگی ود هموار ی کد . همچانکه ر می وند بو دره ای وست اندازی م کن . رس قبل از و ندای ت ای یه ر لر می دد سپ حیوان ست ا ا ا ن د دور ی کد تا اینکه تم پو ا بد ا ود . ر زی و دید برا دیار می گردد. /
> />
!
ه نی /> />هان زنده س ب ن مرو تی ندی است. ((یوانا)) ، ((گیاهان)) ، ((تک یاتگان)) ((زین)) و ((قاچها)) . اا ر گ دارای یک ری ویگیهای مشترک هستند اما ضررتا از دا مترک یست . ما ((گلها)) کن ات ا دا مفی کا یافته شند . ((کدیستیک)) ، ر دیگی برای ده بدی موودت ، وی ت که یانات را ر س ویژیهای تک و ادا مشترک دست ندی می ک.
/
>
center>
+!!مارها
رکت راه مارها بسیار خیر کنن است. اتخان کوادرت آزاد وده و اف ذیری اب ماحظه‌ای من‌پذیر میازد. بین ویله ارها ی‌توانند از طعمهی سیر بزرگتر از دن دهانان تغذیه کنن. ار تدا یدی نده ارند ک ال بر یک ص دد س و این ((سه یه|نده‌ها)) زاد ب ه جنا ینه تصا ندارد در حیقت ارها فاقد استخوان جناغ سینه هست. ماهای ب قیای ستخونهای لن به کل زد ن منند در اسکت بدی انور به چشم می‌خورد.

یی از مرها زندها هست بسیاری تخ ی‌گذارن. چش ار و مارمولکها تت فحش این دو ور است. وود لایه عینک مانن ر مارها گوناگون که در زیستگاههای متنوع و مفاوت زیست می‌کنند بیانگ این مطلب است ه اجادشان ا یمین زندگی می‌کدند و یا بها فعالیت داه‌ان. ارها فد لک هستند اما اکریت مارمولها دارای پلک متحرک هستند. />!!ناسایی مارا سی از ی سمی
در شناایی ((مرای سی)) ز غیر سمی ف ظاری ولکها ددانها هترین راهنم هند. الته مای فاای هند ک می نیستند ولی ن مار غده تولید ننه م را دند که ب دون دتگ ارش خته می‌و. آنهایی که ارای ددان نیش ثابت یا محرک جلو یا عقب هان تن و غده سمی توسط این ندانه سم تزریق می‌کنند سی ی نیمه سمی ی‌وییم.
>>
dir
align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//khazan3.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/f/fb/khazandea2.JPG}
  
 
 
 
  -

__تق ندی ندگان :__

((ما))

((لاک پت))

((سوسار))

((کرکدیا تماها)) +!زیر رده Archosauria
دو جفت سوراخ گیجگاهی داشته و شامل 4 راسته زیر است.
*__~~green:Thecodontia~~__ که منقض شدهاد نها را اجداد ((پنه|پرندگان)) می‌دانند.
*__~~green
:Pterosauria~~__ که منقرض شده‌اند دستها به بال خفاش مانندی تبدیل شده بود.
*__~~green:Saurischia~~__ ((دایناسورها))
*__~~green:Crocodilia~~__ مانند ((کروکودیلها)) و ((تمسا))
!زیر رده Synapsida
خزندگان گوشتخوار منقرض شده‌اند. راسته Therapsida دارای دندانهای متنوع همانند پستانداران بودند به همین دلیل آنها را اجداد پستانداران می‌دانند. سوراخ گیجگاهی یک حفره وسیع و پهن ست.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((تکامل جانوران
))
*((پرنده))
*((پستانداران))
*((جان
ور شناسی))
*((دای
اسورها))
*((دوزیستان))
*((رد بندی جاران)) />*((اک پشت))
*((
مرمولکها))
*((م
رها))
*((مهره‌داران
))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [14:13 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 12 دی 1383 [04:10 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:58 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:53 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:31 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:15 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:56 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:50 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..