/> /> /> />
d>
{p
icture file=img/daneshnameh_up//khazan2.jpg} /> />tr>
    
 منو
 کاربر Online
474 کاربر online
تاریخچه ی: خزندگان

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-83Lines: 1-79
-!خزدگا />
خزندگان هه رانی پوت کف و ولک ار هستند . وست انه باث ی شو تا یدی از دست دهند . بنا ای ی تون مکنای ک ب زندگی ادام ند . ندان سد هت و نها در شرایط آب و هایی ر ی انن ای ته اشن. ود ش هار گوه ا گا و دار ک ه ه گه الی قسی ی وند: 1- ((ما))ها و ((سوار))ها 2- (روکدیل)ا و ((ماح))ها 3- ((لاک ))ها .

center>
+!قده
اجداد خزندگان ((یان)) مو ی‌وند. خزدگان اولین انورانی هستند ک توانسته‌ان ا زدگی در خشکی را بطو کامل مل نمین. سطح بدنشان از پوست خشک شاخی پوشیده شده است. بدن پوشیده ا پولک اسکیت یا قطعات و ات تخوانی منع است. ((کت خزندگان)) کاما ستخانی است. قلان هار ر‌ای اس.

دهلی کامل و ر بطنها دیواره مابین آنها کالا نیست. ((جنین مهره‌اراین)) ز چار پرده __~~green:آمنیون~~__ __~~green:کین~~__ ، __~~green:کیه ه~~__ و __~~green:لانوی~~__ پوشیده می‌شو. ((ماره)) ، ((مارموکها)) ((ماح)) لیگاتر ، ک پشتها و مام دایناسور نقرض ده زء رده خزندگ ات. بق بدی زندگان بر ااس ره (فروفتی) یا سوخ ناحیه گیجگاهی است شکل و تعداد ای فه __~~green:apsid~~__ نام دارد.
>
>
dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//khazan.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/0/00/khazandea4.JPG}
  
 
 
 +
 +!زیر رده Anapsida
 +در جمجمه سوراخ یا فرورفتگی گیجگاهی وجود ندارد. استخوان مربعی شکل یا کوادرات ثابت و غیر متحرک است. از این رده فقط لاک پشتها باقی مانده‌اند. لاک پشتها دارای یک صفحه پشتی به نام __~~green:کاراپاس~~__ و یک صفحه شکمی به نام __~~green:پلاسترون~~__ هستند. صفحات در واقع همان لاک ها هستند. بطور کلی در خزندگان پوست دارای ترتیب زیر است. اپیدرم که شامل دو بخش خارجی که خود شامل 5 لایه است.

بخش درونی اپیدرم که حاوی 4 لایه است و آخرین بخش این لایه زاینده لایه __~~green:germina trium stratum~~__ تشکیل می‌دهد. و بعد از اپیدرم لایه درم است که بسیار باریک می‌باشد و فاقد غدد مخاطی است. ولی در خزندگان گوناگون دارای غدد تولید کننده رایحه هستند که در برقراری ارتباط بین افراد بکار می‌رود. اپیدرم سازنده پولکهای خزندگان است.
 +!!لاک پشت زینی
 +دارای قطعات یا صفحات بزرگی است که نوعی پولک محسوب می‌شود. این پولکهای پهن و بزرگ در سطح خارجی خود صفحات سخت کراتینی به نام __~~green:اسکیوت~~__ هستند. در پوست اندازی این صفحات سخت نمی‌ریزد و تعویض نمی‌شود بلکه با ادامه رشد بدن مواد جدید کراتینی به تمام سطح اسکیوت اضافه می‌شود تاجبران فرسایش آن باشد.
 +!!لاک پشت چرمی
 +بزرگترین ((لاک پشت)) جهان از خانواده Dermochelidae لاک پشت چرمی است. حدود 2.5 متر طول لاک آن و حدود 700 کیلوگرم وزن دارد. لاک این لاک پشت از پوست صاف و چرم مانندی پوشیده شده است. فاقد چنگال است دست و پایش پارو مانند است. در اطراف جزیره لارک دیده شده است و بیشتر از دیگر لاک پشتها به مراقبت نیاز دارد زیرا جمعیتش کم شده و در خطر انقراض است.
 +!!لاک پشتهای سه چنگالی Trionychidae
 +از دیگر ((لاک پشتهای آبزی)) است که در رودخانه‌ها و آبهای شیرین می‌کند و به نام لاک پشت فراتی دیده می‌شود. کاسه پشتی حدود 30 سانتیمتر است و فاقد صفحات سخت است به جای آن دارای پوست چرمی شکل می‌باشد که روی لاک را می‌پوشاند. سطح گلو از زواید و چین خوردگیهای رگهای فراوان پوشیده شده است و می‌توان گفت که وقتی حلق از آب پر می‌شود شبیه ((آبشش)) عمل می‌کند در نتیجه جانور می‌تواند تا چند ساعت زیر آب باقی بماند.
 +

 +
 
 
  
-

m> /><small>
سوسمار چشمی


این مارمولک خجالتی در اروپا و شمال آفریقا
یافت می شود . پوستش طرحی
از خالهای رنگارنگ دارد.
small>
/></em>
nter>
+{img src=img/daneshnameh_up/a/af/khazandea1.JPG}
  
 
 
 
 
-
!ولید ثلr />
تام خزندگان مهایی پوه ای نم کم توید می کنند . ر ت یسه ای ر از م است به نا ((مشه)) که زره رو ن رای ین در ی وره ر ن ایی شم می ود . وس و مشیم مان ا دست دادن ب ت می شوند و ااز می دهند ک ((اکسیژن)) و طت به یوان در حا رشد دال م رد.

align=left> />
/>{picture file=img/daneshnameh_up//khazan1.jpg} />
/>
/> /> />مل کدن نواد نده


تمام ندگان ماه تماری ی کنند
بعی از تمهای مارها درون بن
ا ما شکسته می و.
بابر این نودان
نده ب دیا ی ید. />

>>r />r> />>
</tr><br />
+!یررد Parapsida Euryapsida
ک خزندگان ی منقرض شدهای که یک ف سوخ گیجگاهی داشتن ما __~~green:ایکتیوسروس~~__ یا خزنده ماهی مانند.
!
یر رد Lepidosauria
د
جفت راخ یجگاهی دارند و سه راسته از آها عبارتند از:
*__~~green:راسته Eosuchia~~__ که
منقض شدهند.
*__~~green:ر
استه Rhynchocephalia~~__ که به جز فسیل زنده تواتارا بیه منقرض شدهاد.
*__~~green:راست
ه Squamata~~__ اسکواماتا که خود به سع زیر استه مرموکها مرها و آمفیسبانیا قسی می‌وند.
!!تواتا
ر />واتارا هنوز بسیاری خصصیات خزنگن تدایی ا از خد نشان می‌ه علیرغم اینکه دود 170 یلیون س از تکاملشان می‌گذرد بدن مارولک مانن داد. دارای چشم سومی است که در آهیانه قار می‌یرد. این چم دارای عدسی ، شبکیه و اعصاب است نظر می‌رسد که فاقد نقش قابل توجهی در زندگی جانور باد. شبها فعالیت می‌کند زدگی نیم آبزی دارد. تخمهایش را درون گودالی ی‌گذارد. ((زمان رسیدن تخم وتولد نوازد~انکوباسیون)) حدود 13 م ست. این خزنده به نمها __~~green:تواتارا یا اسفنودون~~__ فقط در یک یا دو جزیره نیوزیلند یافت می‌شود. حداکثر حدود 90 ساتیمتر رشد کرده و تا 28 ال ول مر ن گزار شده است.
!!آمفیسبانیا
شبیه ((مار)) و ((کرم خاکی)) است. اکثرشان فاقد دست و پا هستند دم آنها سیار کوتاه است و به همین دلیل می‌توانند در دو جهت حرک کنند. لذا نام آمفیسباتیا که به معنی در دو هت یا دو اه است به آنها داده شده است. /
>!!مارمولکها
زیر راسته ((مارمولکها)) نو بسیار جالبی دارند. بسیاری از مارمولها فاق دست و پا هستند اندام جاکون که زوج است و ر کام هن قرار می‌گیرد عض جابی است که توسط آن خزنن در ردیابی طعمه و ریافت جفت از آن استفده می‌کنند. این اندام به عصب بویایی مرتبط بوده و دارای بشره حسی است و در ارتباط نزدیک ب کانال غد اکی بوده و احتمال ز ترشحات آن استفاده می‌برد. رات رایحه‌دار و طره یا بهای بخصوص را شناسایی نموه و دین وسیله راهنمای انور در طعمه‌یابی جفت در زان جتگیی خاهد بود.able dir align = left>
 
 
  
-

m> /><small>
پوست اندازی کرم کور
کرم کور مانند دیگر سوسمارها
به طور قطعه قطعه پوست اندازی
می کند . مارها اغلب بطور یک
تکه پوست اندازی می کنند.
small>
/></em>
/>nter>
+{img src=img/daneshnameh_up/f/f0/khazandea3.JPG}
  
 
 
 
  -

!پو
ت دای />
مارها سماا در ی زندگی ود هموار ی کد . همچانکه ر می وند بو دره ای وست اندازی م کن . رس قبل از و ندای ت ای یه ر لر می دد سپ حیوان ست ا ا ا ن د دور ی کد تا اینکه تم پو ا بد ا ود . ر زی و دید برا دیار می گردد. /
> />
!
ه نی /> />هان زنده س ب ن مرو تی ندی است. ((یوانا)) ، ((گیاهان)) ، ((تک یاتگان)) ((زین)) و ((قاچها)) . اا ر گ دارای یک ری ویگیهای مشترک هستند اما ضررتا از دا مترک یست . ما ((گلها)) کن ات ا دا مفی کا یافته شند . ((کدیستیک)) ، ر دیگی برای ده بدی موودت ، وی ت که یانات را ر س ویژیهای تک و ادا مشترک دست ندی می ک.
/
>
center>
+!!مارها
رکت راه مارها بسیار خیر کنن است. اتخان کوادرت آزاد وده و اف ذیری اب ماحظه‌ای من‌پذیر میازد. بین ویله ارها ی‌توانند از طعمهی سیر بزرگتر از دن دهانان تغذیه کنن. ار تدا یدی نده ارند ک ال بر یک ص دد س و این ((سه یه|نده‌ها)) زاد ب ه جنا ینه تصا ندارد در حیقت ارها فاقد استخوان جناغ سینه هست. ماهای ب قیای ستخونهای لن به کل زد ن منند در اسکت بدی انور به چشم می‌خورد.

یی از مرها زندها هست بسیاری تخ ی‌گذارن. چش ار و مارمولکها تت فحش این دو ور است. وود لایه عینک مانن ر مارها گوناگون که در زیستگاههای متنوع و مفاوت زیست می‌کنند بیانگ این مطلب است ه اجادشان ا یمین زندگی می‌کدند و یا بها فعالیت داه‌ان. ارها فد لک هستند اما اکریت مارمولها دارای پلک متحرک هستند. />!!ناسایی مارا سی از ی سمی
در شناایی ((مرای سی)) ز غیر سمی ف ظاری ولکها ددانها هترین راهنم هند. الته مای فاای هند ک می نیستند ولی ن مار غده تولید ننه م را دند که ب دون دتگ ارش خته می‌و. آنهایی که ارای ددان نیش ثابت یا محرک جلو یا عقب هان تن و غده سمی توسط این ندانه سم تزریق می‌کنند سی ی نیمه سمی ی‌وییم.
>>
dir
align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//khazan3.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/f/fb/khazandea2.JPG}
  
 
 
 
   +!زیر رده Archosauria  +دو جفت سوراخ گیجگاهی داشته و شامل 4 راسته زیر است.  +*__~~green:Thecodontia~~__ که منقرض شده‌اند آنها را اجداد ((پرنده|پرندگان)) می‌دانند.  +*__~~green:Pterosauria~~__ که منقرض شده‌اند دستها به بال خفاش مانندی تبدیل شده بود.  +*__~~green:Saurischia~~__ ((دایناسورها))  +*__~~green:Crocodilia~~__ مانند ((کروکودیلها)) و ((تمساح))  +!زیر رده Synapsida  +خزندگان گوشتخوار منقرض شده‌اند. راسته Therapsida دارای دندانهای متنوع همانند پستانداران بودند به همین دلیل آنها را اجداد پستانداران می‌دانند. سوراخ گیجگاهی یک حفره وسیع و پهن است.  +!مباحث مرتبط با عنوان  +*((تکامل جانوران))  +*((پرنده))  +*((پستانداران))  +*((جانور شناسی))  +*((دایناسورها))  +*((دوزیستان))  +*((رده بندی جانوران))  +*((لاک پشت))  +*((مارمولکها))  +*((مارها))  +*((مهره‌داران))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [14:13 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 12 دی 1383 [04:10 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:58 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:53 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:31 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:15 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:56 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:50 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..