/><td>r />{img src=img/daneshnameh_up/f/fb/khazandea2.JPG}
td>r />

le>
!زیر رده Archosaur
ia
/>دو جفت سوراخ گیجگاهی داشته و شامل 4 راسته زیر است.
*__~~green:Theco
dontia~~__ که منقرض شده‌اند آنها را اجداد ((پرنده|پرندگان)) می‌دانند.
*__~~gree
n:Pterosauria~~__ که منقرض شده‌اند دستها به بال خفاش مانندی تبدیل شده بود.
*__~~green:Saur
ischia~~__ ((دایناسورها)) r />*__~~green:Crocodilia~~__ مانند ((کروکودیلها)) و ((تمساح))
!زیر رده Sy
napsida
/>خزندگان گوشتخوار منقرض شده‌اند. راسته Therapsida دارای دندانهای متنوع همانند پستانداران بودند به همین دلیل آنها را اجداد پستانداران می‌دانند. سوراخ گیجگاهی یک حفره وسیع و پهن است.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((تکامل جانوران))
*((پرنده))
*((پستانداران))
*((جانور شناسی))
*((دایناسورها))
*((دوزیستان))
*((رده بندی جانوران))
*((لاک پشت))
*((مارمولکها))
*((مارها))
*((مهره‌داران))    
 منو
 کاربر Online
1100 کاربر online
تاریخچه ی: خزندگان

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-34Lines: 1-79
-!خزندگان /> />خزندگان ، ره دارانی با پوست کت و پولک ا ستن . وست انها ا ی ود ا ب زیای ست نهن . ار ین ی واند در مکاهای ک ه دگی اامه دهند . خزندگان وسر هستن و تنها در ری هوایی گ می ونند علی داشته ان. هزار ا ندگان دارن که به ره ای ی می ن: 1- ((مار))ه ((وما))ها 2- ((کوکدی))ها و ((تمسا))ها 3- ((لاک ش))ا . /> /> />وسار ی />ای ماموک خالی ر اا شم ریا یاف می شود . ی ا خاای رنگارنگ دارد. />

!
تولید />
ما ندگان مایی ا پوسته ای نرم حک ولید می کند . درون تخم کیه ای ر ای است به نام ((یم)) که ده دون آ رای حیوا در ی در رش ن ایی ه شا می ود . و و یم ان از دست اد آب خم می شند و اا می ند که ((اکیژ)) وبت ه یان در ال شد دخل م رس.
/>
ای که در ا کته شدن ات />ای ما وش وار برای پی بد طر ل از ای پوه اش را ک نید با تکان ز ود به ل وا ا چک ی کند.

حمل کردن نوز زنده
تام خزندگان مده تگاری نمی کنند ، ی از تخهای مارها درون بن مار مادر کسته ی وند . ار این نواا ده ه ا می یند. />

!پوت انازی

ارها و وسمارها ی زندگی خود مره د می کند . مچناکه رگتر می شوند بور دوره ای س ندزی می کند . رست ل از وست اندای ، و اجی تیر تر و لر ی گرد سس یوان وست ا با اش ا تن ود دور ی کند ا اینکه م پوت ا بن جدا شود . ر زیر وت ی برا پیدار ی گردد. /> />پست اندازی ک کور />کرم کو نند دیر ساها به و طه ه پوت اندای می کند . مارها ب بور یک که وس اندای می کد.!رده بندی

ها نده سا به ن قلم یم بندی ده ا. ((حیوانا)) ، ((گیاهان)) ((تک یاتان)) ((غیان)) و ((قها)) . اا هر ره داای یک سری ویژگیهای رک هند ا روراَ از اداد مشرک یستد . ما ((انگها)) ممکن ا ا اجداد فی ک یاف اشند . ((کادیستیک)) ، رو دیری رای دسه ی موودات نده ، روی است که یوانات را بر س ویژیهای شترک و اداد تک دست ندی می کند.
{picture file=img/daneshnameh_up//khazan.jpg}{picture file=img/daneshnameh_up//khazan1.jpg}{picture file=img/daneshnameh_up//khazan2.jpg}{picture file=img/daneshnameh_up//khazan3.jpg}
+!مقدمه
اجداد
خزندگان ((دوزیستان)) محسوب می‌شوند. خزندگان ولن جارانی هستند که توانسته‌اند از زندگی در خشکی را بطور کامل تحمل نمایند. سطح بدنشان از پوست خشک شاخی وشیده شده است. بدن پوشیده از پولک اکیوت یا قطعات و صفحات استخوانی منوع است. ((اسکت خزندگان)) کاملا استخوانی است. قلبشا هار فره‌ای ت.

د
لیزها کمل و در طنها یواه مابین نه کملا نیست. ((جنین مهه‌داران|نین)) ز ها پرده __~~green:منیون~~__ ، __~~green:کریون~~__ __~~green:کیسه زرده~~__ و __~~green:آلانتئیس~~__ پوشیده می‌شود. ((مارها)) ، ((مارولکها)) ، ((تمساح)) و آلیگاتور لک پتها و ام دایناورها منقرض شده جزء رده خزندگان است. طبقه بندی خزندگان ر اساس حفره (فرورتگی) یا سورخ ناحیه گیجگاهی است کل و تعداد این حفره __~~green:apsid~~__ نام دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/0/00/khazandea4.JPG}

!
یر ه Anapsida
ججمه سوراخ یا فرورفتگی گیگای وو ندارد. استخان مربعی کل ی کوادرات ا و ی حرک ت. از این ر ط لاک پتها قی مانده‌اند. ک تها داری یک صفحه پشتی به ن __~~green:اراا~~__ یک شکمی نم __~~green:پلاسترون~~__ هتند. صحات ر وقع همان لک ها هستند. طور کلی در خزدگان پوست دارای ترتیب زیر است. اپیرم که شامل دو بخش خارجی که خد شل 5 لایه است.

بخش روی اپیدرم ه ای 4 لای ات و آخری بخ این لیه این ای __~~green:germina trium stratum~~__ تشکیل می‌د. و عد از ایدرم لای درم است که بسیا باریک می‌باشد و ا د می ات. ی در خزندگان گوناگون دارای غدد تولید کن ایح هند ه ر برقراری ارتباط بین فد بکار می‌رد. اپیدرم ازنده پولکهای خزندگان است.
!!ل
اک پشت زینی
دا
رای طعات یا صحات بزرگی است ک نوی پولک محسوب مشود. این پولکای پهن و زر در سطح خارجی خود صفحات سخت کراتینی ه نام __~~green:اسکیوت~~__ ستند. در پو ادازی ین صفحات سخت نمی‌ریزد عویض نمی‌شد بلکه ادامه رشد دن واد دید کراتینی به تمام سطح اسکیوت اضاه می‌شود تاجبران فسایش آن باشد.
!!
اک پشت چری />بزرگترین ((لاک پش)) جان نواه Dermochelidae اک پت چرمی ست. حدود 2.5 تر طول لک و حد 700 کیلوگرم زن دارد. اک این لک پشت از پوست ا و چم مانندی پوشید شد است. فاقد نگال است دست و پای پا مند است. در اطراف جزیره لارک ید شد ت و بیشتر ز یگر اک پشتها به مراقبت نیاز دارد یرا معیتش کم شده و د خ نقراض اس.
!!لاک پشتهای سه چنگالی Trionychidae
دیگر ((اک شتهای بزی)) است که در ودخاه‌ها و های شیرین می‌کند و به نام لاک پت فراتی دید می‌شود. کاه شتی دود 30 سانتیمتر ست و فاقد صفحات سخت است به جای آن دارای پوست چرمی شکل می‌بشد ک ی لک را ی‌پواند. سطح گلو از زواید ی خوگیهای رگهای فوان ویده ده است و می‌توان ف که وقی حق از ر می‌ود شبیه ((بشش)) عمل ی‌کند در تیجه او ی‌تواند ا چند ساعت زیر آب بای بماند.
>
>
dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/a/af/khazandea1.JPG}

یده Parapsida Euryapsida
ک خزندگان آبزی منقض شده‌ای که یک جفت راخ گیگاهی داشتند مانند __~~green:کیوووس~~__ یا خزده ماهی مانند.
!زی
ر رده Lepidosauria
دو جفت سور
اخ گیاهی دارند و سه راسته از آنها عبرتند از:
*__~~green:
راسته Eosuchia~~__ که منقرض شده‌اند.
*__~~green:
رسته Rhynchocephalia~~__ ک به جز فسیل نده اارا بقیه منقرض شده‌اند.
*__~~green:راسته Squamata~~__ اسک
وماا ک د به ع زیر راسته مرولکها مارها و آمفیسبانیا قسیم می‌شوند.
!وتاا
تاتارا هنوز سیاری از ویات خزندگان ابتدایی را از خود شان می‌د علیرغم اینکه ود 170 میلیون سال از تکالشان می‌گذرد بدن ارمول ماند دارد. دارای شم سومی است که آهیانه قرار می‌گیرد. این چشم دارا عدسی شبکیه و اعصاب است به نظر می‌رسد که فاقد نقش قابل وجهی در زندگی جانور باشد. شبها فعالیت ی‌ک ندگی نیم بزی دارد. تخمهایش را درن گودالی می‌گذارد. ((مان رسیدن تخم ولد نوازد~اکوباسیون)) حدود 13 ماه است. این خزنده به نامه __~~green:واتارا ا اسنوون~~__ فق ر یک یا و جزیره نیوزیلند یافت مشود. حداکثر حدد 90 سانتیمتر رشد کرده و ا 28 سال ول عمر آ گزار شده ست.
!!آ
فیسبانیا />بیه ((مار)) و ((کرم خاکی)) است. اکثرشان اقد دست و پا هستند نها بسیار کتا ات و به همین لیل می‌توانند در د جهت حرکت کنند. لا نام آمفیسباتیا که ه می در دو هت یا و راه است به نه داده شده است.
!!م
رمولکها />زیر است ((ارمولکه)) تنوع یر جای دارد. بسیاری از مارمولکها فاقد دست و پا ستند اندام جاکن که زوج است و در کام دهان قرار می‌گیرد عضو جالبی است که توط آ زندگان در ردیابی طعمه و ریافت ت از آن استاه می‌کنند. این اندام به صب بوییی رتبط وده رای بشره حسی است و ر ارتباط نزدیک با کانال غده اکی بوده و احتمالا از ترشحات آن استفاده می‌برد. ذرات رایحه‌دار و مر یا بوهای بصوص را شناسایی نموه بدین وسیله اهنمای جانور در طعمه‌یای و جفت در زمان جفتگیری خاد بود.
>
>
>>
>>

/>{img src=img/daneshnameh_up/f/f0/khazandea3.JPG}
>>

!!م
رها
حرکت آر
اره مرها بسیار خیره کننده ست. استخا کوادرات آزاد بوده انطاف پذیری قابل ملحظ‌ای ا اکن‌پذیر می‌سازد. بدین ویله ماه می‌توانند ا عمه‌ها بسیار بزرگتر از قطر بدن دهانان تغذیه کنند. ماها تعاد زیادی دنده ارند که الغ یک صد عدد است و این ((قفه یه|دنده‌ها)) آزا وده به جنا سینه اتصال ندارد ر حیقت مارها فاقد اتخوان جناغ سینه هستند. در مارهای بوآ بقایای استخوانهای گن ه کل زائده نن مانند ر اسک ندی جانور به چشم می‌خور.

بسی
اری از ماها زنده‌زا هستند و بسیاری تخم می‌گذارند. چشم مر و مارمولکها تاوت فاحش این دو جانور است. جود لایه عینک مند در مارای گوناگون ه ر زیستگاهای متنوع و متفاوتی زیست می‌کنند بیانگ ین مطلب ات که اجدادشا ی یرزین ندگی می‌کدد یا شبها فایت اشته‌اند. ارها فاقد پلک هستند اما اکرت مارمولکه دارای پل متحرک هستند.
!!شناسای
ی مرها سمی از غیر سمی
در شناسیی ((مارهای ی)) ز غیر سمی فرم ظاهری ، پولکه و دندانها بهترین اهنما هستند. البته مرها فراونی هستند که می نیستند ولی این مارها غده تولید کننده سم را دارند که به درون سگه گوارش ریخته می‌شو. آنهایی را که دارای ددان نیش ثابت یا متحرک ، در جلو یا قب دهان تن و غده سمی تسط ین دندانها سم تزریق میکنند سمی یا نیمه سمی می‌گوییم.
r>

e dir align = left>
/>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [14:13 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 12 دی 1383 [04:10 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:58 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:53 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:31 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:15 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:56 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:50 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..