منو
 کاربر Online
638 کاربر online
تاریخچه ی: خزندگان

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-34Lines: 1-79
-!خزندگان /> />خزندگان ، ره دارانی با پوست کت و پولک ا ستن . وست انها ا ی تا ب یای ست نهن . ار ین ی واند در مکاهای ک ه دگی اامه دهند . خزندگان وسر هستن و تنها در ری هوایی گ می توان ایت داشته باند. د ش هار ونه ا خزندگان جو دارد که به ه رو الی تی ی وند: 1- ((مر))ه و ((مار))ا 2- ((کروکدیل))ا و ((تاح))ها 3- ((اک پ))ها . />

س
چی
ای ارولک الی در اروا ما ری یافت می شود . ش ی ا اای رنگانگ اد. />

!تلی />r />تمام ندگن هایی ا پوسته ای نرم و توی ی کنند . درن کیه ای ر از می ات به ا ((یمه)) ک رده درون ای یا در ی وه رد منع ایی به مار می ود . ته و یم ا ا ست ان تم می شوند و اا ی دهند که ((اکسیژن)) و روت به یوان در رد اخ تم بد.


اری که ال ته شدن اس
ین مار م ور رای ی رد ه ب از ایکه ه ا را ک ید با تکان داد ا خود به لو و عق هوا را چک می کند.

ل کرن نوزا نه />ام خزندگان ماده خاری می کد ضی از تمای مارا درو دن ار مادر شکسته می وند . نابر ین نوادان زند به دنیا می ین. />
/>!و انای /> />مارها ماا در ی زندگی ود موار رشد می کند . هنکه برت می وند طور دوه ی پوت اندای می کند . درست قب ا وست ادازی وت ارجی یر ر و ر می د سپس یان وست ش را ا مال ا تن خد دور می کند تا اینکه ام وست از بن دا شود . زیر آن پوست دید راق پیدار می گرد. /> />وس اندای کرم و
کر کور مان یگ سوارها به طر ق ه پوس اندازی ی کند . مارها ا بر یک تکه وست اندای می کنند. /> /> /> />!ده بندی /> />ا زنده س ب ن مرو تی ندی است. ((یوانا)) ، ((گیاهان)) ، ((تک یاتگان)) ((زین)) و ((قاچها)) . اا ر گروه دارای یک سری یژیهای مرک هستند ، اما رورتا ا اداد شترک یستند . ما ((نها)) ممکن اس جداد متفی تکام اه اند . ((کدستیک)) ش دیگی بای سه ندی موجودات زنده وش است که یانات را بر ااس ویژگیهی ترک و اجداد شرک دسته بندی ی ک.
+!مقدمه
اجداد
خزندگان ((دوزیستان)) محسوب می‌شوند. خزندگان ولن جارانی هستند که توانسته‌اند از زندگی در خشکی را بطور کامل تحمل نمایند. سطح بدنشان از پوست خشک شاخی وشیده شده است. بدن پوشیده از پولک اکیوت یا قطعات و صفحات استخوانی منوع است. ((اسکت خزندگان)) کاملا استخوانی است. قلبشا هار فره‌ای ت.

د
لی کامل و ر بطنها یواه مابین نه کملا نیست. ((جنین مهه‌داران|نین)) ز ها پرده __~~green:منیون~~__ ، __~~green:کریون~~__ __~~green:کیسه زرده~~__ و __~~green:آلانتئیس~~__ پوشیده می‌شود. ((مارها)) ، ((مارولکها)) ، ((تمساح)) و آلیگاتور لک پتها و ام دایناورها منقرض شده جزء رده خزندگان است. طبقه بندی خزندگان ر اساس حفره (فرورتگی) یا سورخ ناحیه گیجگاهی است کل و تعداد این حفره __~~green:apsid~~__ نام دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/0/00/khazandea4.JPG}

!
یر ه Anapsida
ججمه سوراخ یا فرورفتگی گیگای وجود ندارد. استخوان بعی شک ی کوادرات ثابت غیر متحرک است. از این رده فقط لاک پشتها باقی منده‌اند. لک پتا دارای یک فحه پشتی به نم __~~green:کاراپاس~~__ و ی صفحه شکمی به نام __~~green:پلاسترون~~__ هستند. صفحا در واقع همان لاک ها هستند. بطور کلی در خزندگان وت دارای ترتیب زیر است. ایدرم که شامل دو بخش خارجی که ود شامل 5 لایه است.

بخش
روی اپیرم که حاوی 4 لایه است خری بخش ای لایه اینده لایه __~~green:germina trium stratum~~__ تشکیل می‌ه. و عد از ایرم لایه در است که بسیار باریک می‌باشد و فاقد غدد مخاطی است. ولی در خزدگان گوناگون دارای غدد تلی کننده رایحه هستند که در برقراری ارتباط بی افراد بکار می‌رود. اپیم سازنده پولکهای خزندگان است.
!!ک یی
دارای طعات یا صحات بزرگی است ک نوعی پولک موب می‌شود. این پولکهی پهن و بزرگ در سطح خارجی خود صحات سخت کراتیی ه نام __~~green:اسکیت~~__ هتد. در وت اندازی این صفحات سخت نمی‌ریزد و تعویض نمی‌شود بک ادامه رشد ن مود جدید کراینی ه تما سطح اسکیت اضافه می‌شود تاجبران فرسای آن اد.
!!لاک پشت چرمی
بزرگتری ((لک ت)) جان از خانواده Dermochelidae لاک پشت چرمی است. حدود 2.5 متر ول لک آن و حدود 700 کیلوگم وزن د. اک این لک پشت از پوست صاف رم مانندی پوشیده شد ست. فاقد گال است دست و ای ارو مانند است. در اطرا یر لارک دیه شده است بیشتر از یگ لاک پتها به رابت یز دارد زیرا جمعیتش ک ده و در خطر انقراض ست.
!!
اک پهای چنگای Trionychidae
ز دیر ((لک پشتهای زی)) است که در ودخانه‌ه و های شیرین می‌کند و به نم لاک پشت فراتی دیده میود. کاس تی حدود 30 سایمتر است ا صفحا خت است ه جای ن رای پوست چمی شکل می‌باشد که روی لاک را می‌پوشاند. سطح گلو ا زوای چی خوردگیهای های فراوان پوشیده شده است و می‌توان گفت که وقتی حلق از آب پر می‌و شبیه ((بشش)) عمل می‌کند در نی جانور می‌واند ا چد ساعت یر آب قی بماند.
>
>
>>
{img src=img/daneshnameh_up/a/af/khazandea1.JPG}

!یرد Parapsida Euryapsida
ک
خزندگان آبزی منقرض شده‌ای که یک ف وراخ گیهی داشتند مانند __~~green:ایکتیوسوو~~__ یا خزنده ماهی مان.
!
ی رده Lepidosauria
و فت سوراخ گیجگای ارند ه ته از آها عبارتد از:
*__~~green:ر
است Eosuchia~~__ که ق شدهان.
*__~~green:
راه Rhynchocephalia~~__ که ب جز یل زنده واتارا بقیه منقرض شده‌اند.
*__~~green:راست
Squamata~~__ کوااتا که خود به ع یر راسته مارمولکها ، مارها و آمفیسبانیا تقسیم می‌شوند.
!!تواتارا
اتار هنوز بسیای صصیات خزندگان ابتدایی ا از خ نان می‌دهد عیرغم اینک حدد 170 ملیون ل از تکمشان می‌گذرد بدن مارولک مانند دارد. دارای چشم سوی ست که در آهیانه رار می‌گیرد. این چشم دارای عدسی ، شبکیه و اعصاب است به نظر میسد که فقد نقش قابل وجهی در زندگی جانو باشد. شبها فعالیت می‌کند زندگی یم آبزی دارد. تخمهایش را درون گودالی می‌گذارد. ((مان رسیدن خم وتولد ود~انکوایون)) حدود 13 ماه است. ای زه به نامها __~~green:اتارا یا اسفنودون~~__ فقط در یک ی دو جزیره نیوزیلند یافت می‌ود. حداکثر حدد 90 سانتیمتر رشد کرده و تا 28 سال طول عمر آ گزارش شده است.
!!آ
مفیسبانیا />شبیه ((مار)) و ((کر خاکی)) است. اکثرشان فاقد دست و پا هستند د نها بیار وته است و به همین لیل می‌توانند ر دو ه رکت کنند. لذا نم آمفیسباتیا ک به معنی در دو جهت یا دو راه است ب آنها اده شد است.
!!م
ارولکها
زیر استه ((ارمولکه)) تنوع سیار جالبی ارد. سیاری ز رموله فقد ست و پا هستند دام جاکبون ک زوج است در کام هان قرار می‌گیرد عضو جالی ات که توسط آن خزدگان در ردیابی طعمه و دریافت جفت از آن استفاده میکنند. این اندام به صب بیایی مرتبط بده و دارای بشره حسی است و در ارتباط نزدیک ب کانل ده اشکی بوده و تمالا از ترشحات آن استفده مبرد. رات احهدار و معطره یا بوهای بخصوص ر شناسایی نموده و بدی وسیله اهنمای جانور در طعمه‌یای و جفت در زمان جفتیری خوهد بود.
{img src=img/daneshnameh_up/f/f0/khazandea3.JPG}

!!ما
را />حرکت آرواره مار سیار خیره ننه ست. استخو کوادرات آزاد بوده و انعطا پذیری ق لظه‌ای را امکان‌پذیر می‌سازد. بدین وسیله مرها می‌توانند از طعمه‌های بسیار بزرگتر از طر بدن دهانشان تغذیه کنند. مارها تعدا زیادی ده دارند که بغ بر یک صد عدد است و این ((قفسه سیه|دنده‌ها)) آزاد بوده به جناغ سینه اتصال نداد در حقیقت مارها فاقد استخوان جناغ سینه هستند. در مارهای بوآ قیای استخوانهای لن به شکل زائده ناخن مانند در اسکلت بندی جانور به چشم می‌خورد.

سیاری از ارا زندها هست بسیاری تخ ی‌گذارن. چش ار و مارمولکها تت فحش این دو ور است. وود لایه عینک مانن ر مارها گوناگون که در زیستگاههای متنوع و مفاوت زیست می‌کنند بیانگ این مطلب است ه اجادشان ا یمین زندگی می‌کدند و یا بها فعالیت داه‌ان. ارها فاقد پل هستن اما اکثریت مارمولکها دارای پلک متحرک هستند.
!!شناسایی ما
رها سمی از غیر سی
ر شناسایی ((مارهای سمی)) غیر سمی فرم ظاهری ، پولکها و دندانها بهترین راهنما هستند. لبته مارها فراوانی هستند که سمی نیستند ولی این مرها غده تولید کننده سم را دارند که به درون دستگا گواش ریخته می‌شود. آنهایی ا که دارای دندان یش ثابت یا متحرک ، در جو یا عقب دهان هستند و غده سمی سط ای ناها سم تزریق می‌کنند سمی یا نیمه سمی می‌گوییم.
{img src=img/daneshnameh_up/f/fb/khazandea2.JPG}

!
یر ه Archosauria
و جف سوراخ گیجاهی داشته و شامل 4 است زیر است.
*__~~green:Thecodontia~~__
که مقرض شدها آنها ا جداد ((پرنده|پرندگان)) می‌دانند.
*__~~green:Pterosauria~~__
ک منقض شدهاند دستها ه ا خفاش مانندی بدیل شده بو.
*__~~green:Saurischia~~__ ((د
اینسوها))
*__~~green:Crocodilia~~__ م
نند ((کروکودیلها)) و ((تمساح)) />!زیر رده Synapsida
زندگان گوتخوار منقرض شدهاند. راسته Therapsida ارای ددانهای متنوع همانند پستانداران بودند به همین دلیل آنها را اداد پستانداران می‌دانند. سوراخ گیجگاهی یک حفره ویع پهن ست.
!مباحث م
رتبط با عنوان />*((تکامل جانوران))
*((پرن
ده))
*((پست
انداران)) />*((جاور شنسی))
*((دایناسو
رها)) />*((دوزیستان))
*((رد
ه بندی جاوران)) />*((لاک ت))
*((مارمولکها))
*((مارها))
*((مهره‌داران))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [14:13 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 12 دی 1383 [04:10 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:58 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:53 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:31 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:15 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:56 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:50 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..