منو
 کاربر Online
1050 کاربر online
تاریخچه ی: خرما

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-39Lines: 1-59
-V{maketoc}

right>
+!مقدمه
((تک لپه‌ایها|رده تک لپه‌ایها)) نه تنها از لحاظ تفاوت در تعداد لپه‌یها از ((رده بندی گیاهان دو لپه|دو لپه‌ایها)) متمایز هستند بلکه از نظر اختصاصات دیگری مانند اختصاصات جنینی شناسی ، ریخت شناسی و تشریحی نیز با دو لپه‌ایها تفاوت دارند. گیاهان راسته چمچمه داران __~~gr
een:Spadisiflorole~~__ با دارا بودن گل آذین سنبله عادی و محوری ضخیم ساده و یا منشعب به نام میله (اسپادیس) مشخص هستند. دانه‌های این گروه گیاهی آلبومن دارند و وجود چمچمه در گل آذین آنها نشانه‌ای از چگونگی تکامل در این گروه و نیز معرف به تحلیل رفتن قطعات گل در آنهاست. __~~green:تیره خرما palmaceae~~__ یکی از تیره‌های مهم این راسته است.
>
>
dir align = left>
 
 
  
-{picture=Date.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/7/78/palmea4.JPG}
  
 
 
 
 
-خما ((میو)) ن را Phoenix dactylifera ی ا. سه گونه ای ا این یه د در : ر نیم و خشک. وع این میو به در ((گلک)) ((سوک)) ((رووز)) وود بتگی دارد. /> />100 ((گر)) رمای اه مب بسیار نی ا ((ویتمین )) می باش 230 کیل ((کاری)) (960 ((کوژول))) اژی د می رد. ا ر یر 100 ر ری خک تاین کننده 3 گرم یبر ای بوه و 270 کیلوکالری انری ( 1130یژول) ا ی ند. />
را یی ا اای سن سا برای ((اراب)) اس و بیشتر ونه های ن د کرهای بی رو ی یاد. کرهای امی د ((ه ان)) یر و رم صی ین در هنگ اف مو ی ود. در یکا بیتر را در ((کالیفنیا)) کت ی ش. />
خرما ت یی ت با ((گ اشانی)) ی شد ا ر و تاری گه فشای ن طدی اا می پیر.در گره افانی طیعی ه داد مای ((رت)) نر ماده نیا ات. ای به کک یک نل نر میتو تعاد50 نخل ماه را رده افنی نمود. چون ق خ ر ها ولید رد است به مین اطر ورش دهنان بیترمنع د را دران مد تیکنده ((میه)) اص می دهد. چو من گده انی گلهی خ ن در ازارای ملی ی می شوند ی ا پور گان یچ رخت ی نری ا پورش نی دهند.

گرد ای تس کاگا اهر ا اتاد نردان ا می ود یا درتا گرد ها را با کمک ((اشی)) اد ر ری گلهای ماده ی شند. کشاوزا را ((را)) مصولت س 2003 ا به وو ((نگ)) در ان گره اشانی از ت دان. />
((نه ایی)) که رت ر میوه ی د ی وجود دار ا میوه دون هسته کوکتر و روب ی اد.

رماها در ها مرحه ک در تام یا ب ناهای ربی شناته می ند ی رد: کیمی( رسیده) ، لال( درشت ، ر) ب ( ن و په) ، تم( پته و شه د فتاب).

یرحا – که ای مان نامید ی ود.
حی ز کلمه بی ر ه معنی ا ر
● deglet noor- عربی ین یه شفف />●دیری د ن ((راق))
امپر
ای ی ه منی یری
یانی در صر- ا اسی مردان />● iteema- مرسوم در ((الجزایر)) />●راوی- ر عربی یی سز />●ه- پنی ن د />●مکوم ر عی ه منی نن />●هول منی انته که ال متل ه ((مراک)) ا ا کنون یتدر ((آمریک)) ا.
ایر- رربی ینی متداول
● thoory
●زاهدی ی : طبقه نجبا
+خصاصات عموی
گیاها
نی ورت درخت ته‌ای بدون انشعاب (stipe) ، در اتهای نه دای یک دسته برگ با گبرگای شاه‌ای یا نجه‌ای تد. ((ر|پهنک را)) در طل گبرگ ثانوی معولا رای پاری و شکاهای طولی عمیق است. گل آذین معموا به شک اسادی منشعب و به صورت سنبل‌ای مرک ست که ویله یک چچمه شترک و مچمه انوی ویده می‌شود. له اب ت جنسه ارای 3 کسبر ، 3 گلبرگ ، 6 پرچم و 3 تا برچه هستند.

این تیر ارای 23 نس و 1200 گونه ات که روی هم رته تیره‌ای برگ و بسیار مخص را در سراسر مناق استوایی مرطوب تکیل می‌دهن. مراکز اصلی انتشر خلا عبارتد از: آفریقا آازون ، سواحل استیی یا ، آسیا ، هند و مالزی. یر نخل در دوره کرتاه اهر شد و در طول ور گترش تو یافته است.
خصاصات دستگا رویشی
!!ت
نه خرما
*__~~green:ت
ه‌های راست و توانهای و ه شکل ستون:~~__ ارتفاع آنها در ناریلها اهی تا 80 تر ی‌رسد و ر انا تاجی از برگای بسیار بزر دارند.


*__~~green:نه‌های بالارنده یا پیان:~~__ بسیار نرم و قال نطا و طنابی شکل هستن ین ساقهها گهی بسی برگهای خاار به تکیه گاه چسیده و بالا میرون. طول این تنه‌ها که باریک هتند ز 100 ا 400 تغیر است.


*__~~green:تنه‌
های لی رفته و کو:~~__ در بعضی ا نله که ها را نخلهای ن ساقه هم می‌گویند طل نه ز چ سانیمتر تجاو نمی‌کن.


*__~~green:
ه یا قه‌های من:~~__ در این گه ایپ ه منی وعی وود ندار ین دسته از نخل‌ها بسیر ندرد و ساقه دارای نشعاات د شاخی است.
!!برگ خرما
*__~~green:
یپ اه‌ی یا تیپ نل و نرگیل:~~__ ر این تی خکهای برگ نامنم و با پار شده‌اند.


*__~~green:ت
یپ بادبزی شک:~~__ در ای یپ برگ عمومی پی هستن و چندین سال روی قه ای می‌منند. قوط آه مانند و لپه‌یها ب ورت یکپارچ صورت نمی‌گیرد بلکه پیین آنها پاره ده و به صورت رته‌های فیری برای مدت طولنی و نامعلوم روی اقه قی می‌مانند ر اصطاح لیف رم را تشکی می‌دهند.
{img src=img/daneshnameh_up/a/a0/palmea3.JPG}

!
اتصاات ریحی
استی ا با آکه قطر زیدی دارد، همیشه ساختار اولیه و عارت دیگر ساختار اصلی ساقه ک لپه‌ایها را حفظ رده ا. دسته آوندی در حقه‌هی رکز میطی ساه بسیار یاد و چک هستند و به عت کمی آونهای چی و نداشتن ((بفت اسکلرانیم|لقه سکرانیی)) در رافشان سختی کمری دارد. دستای ندی حاشیه ((مورفولوژی ساه|ساقه)) پس ا پ ی چن مینره ب تدریج متوج مکزی آن ده چند گره عدی ی در مکز قرار گرتند با یک خمیگی متوجه خارج ساقه گردی ورد برگ میشوند. اختار برگ هم ((باف پرنی|رانشیی)) یوخت د دارد و د زیر سطح رویی نها پرانشیم نرد‌ای دیده نمی‌شود.
!ساختار عمومی گل در نخلها
((ل|گلها)) ر اصل ((د ه~هرمارودیت)) سند. نخلها یک‌پایه هند یا د ایه. در گونه‌هی یک‌پایه مانن ((ای)) گلهی نر د انی اسادیس یا مو ل آذین و گلهای اده در قاعد آن قرار می‌گیرن. نر و گلهای ماده خرما باهم تات ارند. یی گلهای ماده از گهای درشت‌ترند. ((میوه)) همی یک رچای ت و ر حسب حاات متلف به صوت س و ی ست که غالبا با پولکهی مپو پوشید می‌شو. ((انه)) دارای ینی وچک فاق ریه‌چه سرشار از لومن ا.
بندی تیره خرا
*__~~green:ط
ایفه phytelephasieae~~__ که ل و روه است اقد وش و میوه مکب و ل داری وش و میوه اده است.


*__~~green:طایف
ه carypheae~~__ که شامل دو روه ب ر برچه‌های اد برچه‌های پیوته ات مانند جنس خرما

{img src=img/daneshnameh_up/3/31/palmea2.JPG}
>>
*__~~green:
ایفه Lepidocarpeae~~__ که شامل دو روه ات و میه حصور در ولکهای همپو میوه بهنه و فاد پولکهای همپو ات. مند س ری


*__~~green:طا
یفه براسه~~__ که امل و روه ره دبزنی و ا تقسیمت پنه‌ای و گها دای سیما ه‌ای ر مانند است. مانند جس اتانی.


*__~~green:یفه Cacoseae~~__ میوه ف اری هته منفدا مانن جنس نارگی.


*__~~green:یفه Areceae~~__ ، یه شف دارای هسته فاقد منف من نس آرکا.
ارد امیت قی گیهن یر خرما
نلها نقش مهمی در اتصاد ضعیف مردم مناق اسایی دارند و از نظر تامین غذا و صنایع محلی حائز اهمیت فراوان هستند. میوه نخل یا خرما در الجزایر مر ، ایران و برخی ز کشورهای عربی راکی اس. از چو گ نا ر صن استد زیادی می‌ود. از یره عه‌ی ز نخلها منند رافیا در تیه نیدنیها استده مید. در آمیکای گرسیری ا آلبومن نههای گون‌ای نل نام __~~green:فیت لس ماکوکاپ~~__ نوان اج گیهی استفده مکنن. />!احث تبط ا نون
*((تک لپهیها))
*((ت
یره لله))
*((تی
ره گنم))
*((
رده بندی گیهان دو لپه))
*((دانه))
*((گیاهن))
*((
یاه نی)) />*((نارگیل))
*((میوه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 12 اسفند 1384 [17:28 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [09:27 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [09:26 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [08:10 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:15 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..