منو
 کاربر Online
609 کاربر online
تاریخچه ی: خرما

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-34Lines: 1-59
-V{maketoc}
/>!رـا />
را ((یوه)) نل خرما Phoenix dactylifera ی ا. گونه الی ا این میه و دارد : ن ، یمه شک شک. ن این میوه ه مدار ((و)) ، ((کز)) و ((روز)) مد در آن ستی ار.

100 ((گرم)) خمای ته نع بر نی ا ((ویین )) ی ا و 230 کی ((کلری)) (960 ((یژول))) اری بو ی . دیگ 100 گ رای شک تی کنده 3 گرم فیر ذایی بوده و 270 یلکالی انرژی ( 11ل) ا ی کند. /
> /
>خرما یکی ا اهی تی بسیار مهم رای ((ارا)) است و ی ه ای ن ر کشهای عی پر ی یاد. کور ((الای)) ر ((اه مان)) و خرما اصلی ترین ا در هنا اطار مو ی و. ر یکا یتر خما د ((ایفریا)) کشت می شود.
/>خرما صرت ی تو ا ((رده اای)) می ود اا در ((ش)) تجاری گرده اشانی ن بطوست انا ی ید.در گده اشای طی به تعدا مای ((درت)) نر و ه نیاز ا. ا این ا به کمک ی نل ن یوان تا50 نخ اه را گرده انی ود. ون ق نخل نر ها ولی ه است به همی ا پورش دهنگان یشرمناب د ا ب درختان ده ویکند ((یه)) اصا می ند. چون د ا گره نی گلهای ن ر برهای حلی یات ی شون بعی از ر ددگان ی در نلی ری را پروش می دهند.

گه افانی وس کرگان هر ا اده ا ((بان)) انام ی یا ندرتا رده ه ا کمک ((مین)) اد بر وی گهی اده ی اشن. کشارزان رما در ((را)) مولا س ((2003)) ود ا ه لت وق ((گ)) ر زمان گرده نی ند. />
((گ
و هیی)) که ورت بکر میوه ی دهد ی وجد دارد اما ی ون ت کوچکر و نامر می باشد. />
خرماها در هار له که د ا دنیا با ناهای ری اه می وند ، ی رن: یری( ریده) ، ال( درشت ترد) ، رب ( م ته) ، تم( په و ک ده ر آا). />
یرا که می هما امیده می شود.
حی ا ه ربی به ی اد گر
deglet noor- در ی یی یه فا
دیی ن ((را))
ارس />●لوی ر بی ی یرین />●یانی در م- ا اسای مردان
iteema- مرسم د ((اجیر))
روی- ی ینی
خلاه- مین نر و />●مکتوم در ری به معی نهان />●هو ه منی ناشناته ک ال ن لق به ((راکش)) است اا اکنون یتدر ((آمریک)) ا.
ایر- رربی ینی متداول
● thoory
●زاهدی ی : طبقه نجبا
+!مقدمه
((تک لپه‌یها|رد تک ایا)) تا از حاظ تاوت ر تعداد په‌یها از ((رد بندی گیاهان دو لپه|دو لپه‌ایها)) متمایز هستن بلکه از نظر اختصاصات دیگری مانند اختصاصات جینی نای یخت شاسی و تشریحی نیز با و لپه‌ایها تفاو دارند. گیاهان راسته چمچه ارا __~~green:Spadisiflorole~~__ ا دارا بودن گل آذین بله اد محوری ضخیم ساده و ی منشعب ب نم میله (اسپادیس) مشخص هستند. دان‌هی این گروه گیهی آلبوم دارن وجود مچمه ر گل ذن ه نشانه‌ای از چگونگی تکال در ای وه و نیز معر حلیل رفتن قطعات ل در آنهست. __~~green:تیره خرما palmaceae~~__ یی از یره‌های مهم این رسته است.
>
>
dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/7/78/palmea4.JPG}

!اخصاصات عمومی
گی
اهانی به صورت خت تنه‌ای بدن نشعاب (stipe) ، ر نتهای تنه داای یک ت رگ با رگبرگای اه‌ی و یا پنجه‌ای ستد. ((برگ|پهنک رگها)) در طول ربرگ ثانوی عولا دارای اری و کاهی طلی یق ت. گل ین ممول ب شکل اسپادی منشعب و ورت سبله‌ای مکب است که سیه یک مه مترک و چمچمه انوی پوشیده می‌شود. لا غالا تک جنسه دارای 3 کاسبرگ 3 گلبرگ ، 6 ر 3 ا رچ ستند.

این تیره داای 23 ن و 1200 گونه است که وی هم ته تیره‌ای بزرگ و بسیار مخص را در سرار مناق استویی مو تشی ی‌دهند. راکز اصلی نشار لها عرت ز: آریقا مو ، سوال استایی فریا سیا ، هن و مالزی. تیره نخل دوره رتاس ظار ه و ر طل وه سترش و یافته ت.
خصاصات دتا ریشی
!!تنه خرما
*__~~green:
ه‌های راست و توانهی و به شکل ستون:~~__ تفاع نها در نریلها گای ا 80 تر میسد در ا تاجی از برگهای بسیار بزرگ دارند.


*__~~green:تن
ه‌های باارونده یا پیچن:~~__ بسیار نرم و قابل انعطاف و نبی شکل هستند این اه‌ها گای بیله های خادار به تکیه گه چسبیده و باا ی‌روند. طول ین نهها که باریک هستند ا 100 ا 400 تغیر ست.


*__~~green:ت
نه‌های تحلیل رفته و که:~~__ در بعضی از نخلها که نه ا نخلهای بدون اه هم موین، طول تنه ز چ سانتیم تجاو نی‌کند.


*__~~green:ت
ه یا اقه‌های منشعب:~~__ در این گروه استی ه منای اعی وجود دارد و این دست ز نخل‌ها بسیار نادرند و اه داای نشعابات و خه‌ای است.
!!
برگ خرما
*__~~green:ت
ی انه‌ی ی تیپ نل و نرگیل:~~__ در این یپ شخکهای برگ نامنظم و غالب پر شده‌اند.


*__~~green:
یپ بادبزی شکل:~~__ در این تی رها موی پیا ستند چدی سال وی اقه اقی می‌مند. سقوط آنها مانند و لپه‌یا ب صور یکپارچه نمیگیرد بلکه پایین ها اره ه و به و رشته‌های یبری برای دت طلانی و نمعلوم وی سا قی ی‌انند در لاح یف خرما ر تشکی میدهند.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/a/a0/palmea3.JPG}

!
تصاات تشریحی
سیپ رم با آنکه ر یادی دا، میه ساتار الیه و ه بارت دیگر ساتار اصی اه ک لپه‌ایها را حظ رده است. دسته وندی لقه‌های هم مرکز میی اقه بسیار یاد و وچک هستن به لت کمی آندهای چبی نداشتن ((افت اسکلرانشیم|حلقه اسکرانیمی)) در طراشان سختی کمی داند. دس‌های وندی ایه ((موفولوژی ساق|ه)) پ از پس طی چند میانگره ریج موه مکی ن شده و در د گره عدی وقتی در مرکز قر گرفتند با یک خمیدگی متوجه خارج ساه گردیده رد بر ود. در ساختار ر هم ((بافت ارانشی|انشیمی)) یکوخت جود دارد و زیر سطح رویی آنها پارانشیم نری یه نمیشود.
!ساختار عمومی گل در نخلها
((گل|گل
ها)) در اصل ((دو جسه~هرمافرودیت)) ند. نخلها یک‌پایه هستند ی پای. ر ونه‌های یک‌پایه مانند ((نارگی)) ، گلهای ن در نتهای سای یا مو ل ذن گلهای ماده در قعده آن قار می‌یرد. گل نر و گلهای اده خرم باهم تفاوت دارند. ینی له مد از گلهای نر درشتترند. ((میوه)) همیه ک برچه‌ی است و بر حسب حات مختلف ب صت سته و فت است که غالبا با پولکهای همپو پویه می‌شود. ((نه)) دارای جنینی کوچک فقد ریشه‌چه و رشار از آومن ات.
!رده دی تیره رما
*__~~green:
ایفه phytelephasieae~~__ که مل و گره است گ فاقد پوشش و میوه مرکب و گل دارای پوشش و میوه ساده است.


*__~~green:یفه carypheae~~__ که شامل و ر به ورت برچه‌های د و برچهی یوسته ست مانند جنس خرا

dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/3/31/palmea2.JPG}
td> />
*__~~green:طایفه Lepidocarpeae~~__ که شامل و روه و میوه مصر در پولکهای مپوش و میه رهنه و فاد پولکهی همپوش ت. من نس رایا


*__~~green:طای بوراسه~~__ که امل و گروه ، رگها دبزنی ارای تسیمات پنه‌ای و برگها دارای قسیمات شانه‌ای و پر منن ات. مانند جنس لاتاا.


*__~~green:طایفه Cacoseae~~__
میوه شفت دارای هسته منفذدار مانند جنس نارگیل.


*__~~green:طایفه Areceae~~__ ، میوه شفت دارای هست فاقد منف ماند جن رکا.
بر و اهمیت قی گیهان تیره م
نخلها نق مهمی در اتصاد ضعی مدم مناطق استوایی دارند و ز نر تاین ذا و نایع محلی حائز اهمیت فراوان هستند. میوه نخل یا خرما در لجزایر مصر ، ایران و برخی از کشورهای عربی خراکی است. از چب و برگ نخلها در صنعت استده زیادی می‌شود. از شیر عدهای ز نخلها منند رافیا در تهیه نوشیدنیها ستفاده می‌شود. در آمریکای گرسیری ا آلبومن انه‌های گن‌ی نل به ام __~~green:فیت افاس ماکروکارپا~~__ به عنوان اج گیهی استفده مکنن. />!احث تبط ا نون
*((تک لپهیها))
*((ت
یره لله))
*((تی
ره گنم))
*((
رده بندی گیهان دو لپه))
*((دانه))
*((گیاهن))
*((
یاه نی)) />*((نارگیل))
*((میوه))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 12 اسفند 1384 [16:28 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [08:27 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [08:26 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [05:44 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:10 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [08:15 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..