منو
 صفحه های تصادفی
کهکشان حلزونی
لیلة الهریر
کودهای کلسیم و منیزیم
استارت الکترونیک برای لامپ فلوسنت
صنعت رنگ سازی
یورش پنج ساله تیمور به ایران
نامه امام عسگری علیه السلام به اهالی قم
تولید ظروف آشپزخانه
فراخوانی سیستمی
زمین داری در عهد سلجوقیان
 کاربر Online
424 کاربر online
Lines: 1-66Lines: 1-100
 !پادشاهی صفوی !پادشاهی صفوی
-درسال 1501م صفویان در سرزمین ایران ،به قدرت رسیدند . آنها بیش از 200 سال بر قلمرو بزرگی که شامل عراق و بخشهائی از افغانستان کنونی می شد ، حکومت کردند . سلسله صفوی در عهد شاه عباس اول به اوج قدرت خود رسید . او اصفهان را پایتخت خود قرار داد و آنرا یکی از زیباترین شهرهای خاورمیانه ساخت.
مسجد امام
+درسال 1501م صفویان در سرزمین ((ایران)) ،به قدرت رسیدند . آنها بیش از 200 سال بر قلمرو بزرگی که شامل ((عراق)) و بخشهائی از ((افغانستان)) کنونی می شد ، حکومت کردند . سلسله صفوی در عهد ((شاه عباس اول )) به اوج قدرت خود رسید . او ((اصفهان )) را پایتخت خود قرار داد و آنرا یکی از زیباترین شهرهای خاورمیانه ساخت.

/>
>>

{picture=safavi.jpg}
مسجد امام

 شاه عباس اول این مسجد را در اصفهان بنا کرد. شاه عباس اول این مسجد را در اصفهان بنا کرد.
-سلسله مقتدر
این تصویر ، وسعت قلمرو صفوی را در زمان مرگ شاه عباس اول ، سال 1629 میلادی ، نشان می دهد.
+ />
/>
 __1501م__ __1501م__
-شاه اسماعیل اول در تبریز ، شهری در شمال غربی ایران کنونی ، به عنوان پادشاه، تاجگذاری می کند. +شاه اسماعیل اول در ((تبریز)) ، شهری در شمال غربی ایران کنونی ، به عنوان پادشاه، تاجگذاری می کند.
 __1514__ __1514__
-ترکان عثمانی در جنگ چالداران ، صفویان را بسختی شکست می دهند . برای مدت کوتاهی تبریز به اشغال ترکان عثمانی در می آید . ضربه روحی حاصل از این شکست شاه اسماعیل اول را گوشه نشین ، می کند . +((ترکان عثمانی ))در ((جنگ چالداران)) ، صفویان را بسختی شکست می دهند . برای مدت کوتاهی تبریز به اشغال ترکان عثمانی در می آید . ضربه روحی حاصل از این شکست شاه اسماعیل اول را گوشه نشین ، می کند .
 __76-1529__ __76-1529__
-دوران حکومت شاه طهماسب اول ، عصر طلایی هنر ایرانی می باشد : دولت ، تولید مصنوعات فلزی ، سفالینه ها ، فرش ، نساجی و نقاشیهای مینیاتور با عالیترین کیفیت را تشویق می کند. +دوران حکومت ((شاه طهماسب اول ))، عصر طلایی هنر ایرانی می باشد : دولت ، تولید مصنوعات فلزی ، ((سفالینه)) ها ، ((فرش)) ، ((نساجی)) و نقاشیهای ((مینیاتور )) با عالیترین کیفیت را تشویق می کند.
 __1588__ __1588__
 شاه عباس اول ، پنجمین شاه صفوی می شود. شاه عباس اول ، پنجمین شاه صفوی می شود.
 +
 +
 +
 +{picture=safavi1.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +سلسله مقتدر

 +این تصویر ، وسعت قلمرو صفوی را
در زمان مرگ شاه عباس
اول، سال 1629 میلادی،
نشان می دهد.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 __1598__ __1598__
-شاه عباس اول ازبکها ، مردمان چادر نشین ساکن شمال شرقی سرزمین ایران ، راشکست داده و آنها را از قلمروی خود بیرون می راند . اصفهان پایتخت جدید پادشاهان صفوی ، می شود. +شاه عباس اول ((ازبکها)) ، مردمان چادر نشین ساکن شمال شرقی سرزمین ایران ، راشکست داده و آنها را از قلمروی خود بیرون می راند . اصفهان پایتخت جدید پادشاهان صفوی ، می شود.
 __1602__ __1602__
 شاه عباس اول پس از سازماندهی مجدد سپاهیان خود ، به ترکان عثمانی اعلام جنگ می کند . شاه عباس اول پس از سازماندهی مجدد سپاهیان خود ، به ترکان عثمانی اعلام جنگ می کند .
 __1604__ __1604__
 شاه عباس اول ترکان عثمانی را در جنگ تبریز ، شکست می دهد. شاه عباس اول ترکان عثمانی را در جنگ تبریز ، شکست می دهد.
 __1709__ __1709__
 افغانها که از زندگی در سایه حکومت صفوی ، ناراضی بودند ، شورش نتیجه بخشی را در برابر صفویان آغاز می کنند. افغانها که از زندگی در سایه حکومت صفوی ، ناراضی بودند ، شورش نتیجه بخشی را در برابر صفویان آغاز می کنند.
 __1722__ __1722__
 سپاهیان افغان پس از محاصره ای شش ماهه که در خلال آن 80000 نفر از گرسنگی و بیماری جان دادند ، اصفهان (پایتخت) را تصرف می کند. شاه سلطان حسین اول ، آخرین پادشاه صفوی ، سرنگون می شود. سپاهیان افغان پس از محاصره ای شش ماهه که در خلال آن 80000 نفر از گرسنگی و بیماری جان دادند ، اصفهان (پایتخت) را تصرف می کند. شاه سلطان حسین اول ، آخرین پادشاه صفوی ، سرنگون می شود.
-پس از وفات حضرت محمد (ص) در سال 632 میلادی ، دو فرقه سنی و شیعه در میان مسلمانان ، پدید آمدند . سنی ها در اکثریت بودند و حکام و فرمانروایان سرزمینها و دولتهای بزرگ اسلامی را شامل می شدند . شیعیان در اقلیت بودند و از گروههای کوچک پراکنده در سر تاسر خاورمیانه ، تشکیل شده بودند. +پس از وفات ((حضرت محمد «ص))) در سال 632 میلادی ، دو فرقه ((سنی ))و ((شیعه)) در میان مسلمانان ، پدید آمدند . سنی ها در اکثریت بودند و حکام و فرمانروایان سرزمینها و دولتهای بزرگ اسلامی را شامل می شدند . شیعیان در اقلیت بودند و از گروههای کوچک پراکنده در سر تاسر ((خاورمیانه ))، تشکیل شده بودند.
 !پادشاهان شیعه مذهب صفوی !پادشاهان شیعه مذهب صفوی
-در سال 1501 شاه اسماعیل اول (1524-1487م) سلسله شیعه مذهب صفوی را در سرزمین ایران ،بنیان نهاد و تشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور ، اعلام کرد . به تدریج />غلب پیروان مذهب تسنن به مذهب شیعه روی آوردند . از بعضی جهات ، این امر سبب تمایز ایران از بقیه جهان اسلام و مشخص شدن هویت ویژه ایران کنونی ،گردید. +در سال 1501 شاه اسماعیل اول (1524-1487م) سلسله شیعه مذهب صفوی را در سرزمین ایران ،بنیان نهاد و تشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور ، اعلام کرد . به تدریج غلب پیروان مذهب تسنن به مذهب شیعه روی آوردند . از بعضی جهات ، این امر سبب تمایز ایران از بقیه جهان اسلام و مشخص شدن هویت ویژه ایران کنونی ،گردید.
 !تفوق مذهبی !تفوق مذهبی
-از آنجاکه شاهان صفوی مذهب شیعه را به عنوان مذهب بر حق به حساب می آورند ، لذا خود را حاکمان واقعی جهان اسلام می دانستند . این اعتقاد آنان را به درگیری با همسایگان سنی ممذهب ، بویژه ترکان عثمانی ، سوق می داد . در تمام طول قرن 16م دو قدرت بزرگ اسلامی با یکدیگر جنگیدند بدون انکه بتوانند یکدیگر را بطور کامل ، شکست دهند. +از آنجاکه شاهان صفوی مذهب شیعه را به عنوان مذهب بر حق به حساب می آورند ، لذا خود را حاکمان واقعی جهان اسلام می دانستند . این اعتقاد آنان را به درگیری با همسایگان سنی مذهب ، بویژه ترکان عثمانی ، سوق می داد . در تمام طول قرن 16م دو قدرت بزرگ اسلامی با یکدیگر جنگیدند بدون انکه بتوانند یکدیگر را بطور کامل ، شکست دهند.
 !ظهور و سقوط !ظهور و سقوط
 در زمان شاه عباس اول (1629-1571م) ، پادشاهی صفوی به بالاترین حد قدرت و اعتبار خود رسید ، اما با مرگ او پادشاهی صفوی به تدریج رو به زوال گذاشت . در اوایل قرن هجدهم ترکان عثمانی از غرب و افغانها از شرق به سمت ایران پیشروی کردند. در سال 1722م اصفهان به دست سپاهیان افغان افتاد و خاندان صفوی سقوط کرد . اما در سرزمین ایران مذهب تشیع ، چنان ریشه ای دوانده بود که توانست بدون اهمیت دادن به حکام خارجی به عنوان مذهب ملی ، باقی بماند . در زمان شاه عباس اول (1629-1571م) ، پادشاهی صفوی به بالاترین حد قدرت و اعتبار خود رسید ، اما با مرگ او پادشاهی صفوی به تدریج رو به زوال گذاشت . در اوایل قرن هجدهم ترکان عثمانی از غرب و افغانها از شرق به سمت ایران پیشروی کردند. در سال 1722م اصفهان به دست سپاهیان افغان افتاد و خاندان صفوی سقوط کرد . اما در سرزمین ایران مذهب تشیع ، چنان ریشه ای دوانده بود که توانست بدون اهمیت دادن به حکام خارجی به عنوان مذهب ملی ، باقی بماند .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:18 ]   8   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:13 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:06 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [09:55 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [09:00 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [08:38 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [08:31 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [08:29 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..