منو
 کاربر Online
1082 کاربر online
Lines: 1-66Lines: 1-100
 !پادشاهی صفوی !پادشاهی صفوی
-درسال 1501م صفویان در سرزمین ایران ،به قدرت رسیدند . آنها بیش از 200 سال بر قلمرو بزرگی که شامل عراق و بخشهائی از افغانستان کنونی می شد ، حکومت کردند . سلسله صفوی در عهد شاه عباس اول به اوج قدرت خود رسید . او اصفهان را پایتخت خود قرار داد و آنرا یکی از زیباترین شهرهای خاورمیانه ساخت.
مسجد امام
+درسال 1501م صفویان در سرزمین ((ایران)) ،به قدرت رسیدند . آنها بیش از 200 سال بر قلمرو بزرگی که شامل ((عراق)) و بخشهائی از ((افغانستان)) کنونی می شد ، حکومت کردند . سلسله صفوی در عهد ((شاه عباس اول )) به اوج قدرت خود رسید . او ((اصفهان )) را پایتخت خود قرار داد و آنرا یکی از زیباترین شهرهای خاورمیانه ساخت.

/>
>>

{picture=safavi.jpg}
مسجد امام

 شاه عباس اول این مسجد را در اصفهان بنا کرد. شاه عباس اول این مسجد را در اصفهان بنا کرد.
-سلسله مقتدر
این تصویر ، وسعت قلمرو صفوی را در زمان مرگ شاه عباس اول ، سال 1629 میلادی ، نشان می دهد.
+ />
/>
 __1501م__ __1501م__
-شاه اسماعیل اول در تبریز ، شهری در شمال غربی ایران کنونی ، به عنوان پادشاه، تاجگذاری می کند. +شاه اسماعیل اول در ((تبریز)) ، شهری در شمال غربی ایران کنونی ، به عنوان پادشاه، تاجگذاری می کند.
 __1514__ __1514__
-ترکان عثمانی در جنگ چالداران ، صفویان را بسختی شکست می دهند . برای مدت کوتاهی تبریز به اشغال ترکان عثمانی در می آید . ضربه روحی حاصل از این شکست شاه اسماعیل اول را گوشه نشین ، می کند . +((ترکان عثمانی ))در ((جنگ چالداران)) ، صفویان را بسختی شکست می دهند . برای مدت کوتاهی تبریز به اشغال ترکان عثمانی در می آید . ضربه روحی حاصل از این شکست شاه اسماعیل اول را گوشه نشین ، می کند .
 __76-1529__ __76-1529__
-دوران حکومت شاه طهماسب اول ، عصر طلایی هنر ایرانی می باشد : دولت ، تولید مصنوعات فلزی ، سفالینه ها ، فرش ، نساجی و نقاشیهای مینیاتور با عالیترین کیفیت را تشویق می کند. +دوران حکومت ((شاه طهماسب اول ))، عصر طلایی هنر ایرانی می باشد : دولت ، تولید مصنوعات فلزی ، ((سفالینه)) ها ، ((فرش)) ، ((نساجی)) و نقاشیهای ((مینیاتور )) با عالیترین کیفیت را تشویق می کند.
 __1588__ __1588__
 شاه عباس اول ، پنجمین شاه صفوی می شود. شاه عباس اول ، پنجمین شاه صفوی می شود.
 +
 +
 +
 +{picture=safavi1.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +سلسله مقتدر

 +این تصویر ، وسعت قلمرو صفوی را
در زمان مرگ شاه عباس
اول، سال 1629 میلادی،
نشان می دهد.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 __1598__ __1598__
-شاه عباس اول ازبکها ، مردمان چادر نشین ساکن شمال شرقی سرزمین ایران ، راشکست داده و آنها را از قلمروی خود بیرون می راند . اصفهان پایتخت جدید پادشاهان صفوی ، می شود. +شاه عباس اول ((ازبکها)) ، مردمان چادر نشین ساکن شمال شرقی سرزمین ایران ، راشکست داده و آنها را از قلمروی خود بیرون می راند . اصفهان پایتخت جدید پادشاهان صفوی ، می شود.
 __1602__ __1602__
 شاه عباس اول پس از سازماندهی مجدد سپاهیان خود ، به ترکان عثمانی اعلام جنگ می کند . شاه عباس اول پس از سازماندهی مجدد سپاهیان خود ، به ترکان عثمانی اعلام جنگ می کند .
 __1604__ __1604__
 شاه عباس اول ترکان عثمانی را در جنگ تبریز ، شکست می دهد. شاه عباس اول ترکان عثمانی را در جنگ تبریز ، شکست می دهد.
 __1709__ __1709__
 افغانها که از زندگی در سایه حکومت صفوی ، ناراضی بودند ، شورش نتیجه بخشی را در برابر صفویان آغاز می کنند. افغانها که از زندگی در سایه حکومت صفوی ، ناراضی بودند ، شورش نتیجه بخشی را در برابر صفویان آغاز می کنند.
 __1722__ __1722__
 سپاهیان افغان پس از محاصره ای شش ماهه که در خلال آن 80000 نفر از گرسنگی و بیماری جان دادند ، اصفهان (پایتخت) را تصرف می کند. شاه سلطان حسین اول ، آخرین پادشاه صفوی ، سرنگون می شود. سپاهیان افغان پس از محاصره ای شش ماهه که در خلال آن 80000 نفر از گرسنگی و بیماری جان دادند ، اصفهان (پایتخت) را تصرف می کند. شاه سلطان حسین اول ، آخرین پادشاه صفوی ، سرنگون می شود.
-پس از وفات حضرت محمد (ص) در سال 632 میلادی ، دو فرقه سنی و شیعه در میان مسلمانان ، پدید آمدند . سنی ها در اکثریت بودند و حکام و فرمانروایان سرزمینها و دولتهای بزرگ اسلامی را شامل می شدند . شیعیان در اقلیت بودند و از گروههای کوچک پراکنده در سر تاسر خاورمیانه ، تشکیل شده بودند. +پس از وفات ((حضرت محمد «ص))) در سال 632 میلادی ، دو فرقه ((سنی ))و ((شیعه)) در میان مسلمانان ، پدید آمدند . سنی ها در اکثریت بودند و حکام و فرمانروایان سرزمینها و دولتهای بزرگ اسلامی را شامل می شدند . شیعیان در اقلیت بودند و از گروههای کوچک پراکنده در سر تاسر ((خاورمیانه ))، تشکیل شده بودند.
 !پادشاهان شیعه مذهب صفوی !پادشاهان شیعه مذهب صفوی
-در سال 1501 شاه اسماعیل اول (1524-1487م) سلسله شیعه مذهب صفوی را در سرزمین ایران ،بنیان نهاد و تشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور ، اعلام کرد . به تدریج />غلب پیروان مذهب تسنن به مذهب شیعه روی آوردند . از بعضی جهات ، این امر سبب تمایز ایران از بقیه جهان اسلام و مشخص شدن هویت ویژه ایران کنونی ،گردید. +در سال 1501 شاه اسماعیل اول (1524-1487م) سلسله شیعه مذهب صفوی را در سرزمین ایران ،بنیان نهاد و تشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور ، اعلام کرد . به تدریج غلب پیروان مذهب تسنن به مذهب شیعه روی آوردند . از بعضی جهات ، این امر سبب تمایز ایران از بقیه جهان اسلام و مشخص شدن هویت ویژه ایران کنونی ،گردید.
 !تفوق مذهبی !تفوق مذهبی
-از آنجاکه شاهان صفوی مذهب شیعه را به عنوان مذهب بر حق به حساب می آورند ، لذا خود را حاکمان واقعی جهان اسلام می دانستند . این اعتقاد آنان را به درگیری با همسایگان سنی ممذهب ، بویژه ترکان عثمانی ، سوق می داد . در تمام طول قرن 16م دو قدرت بزرگ اسلامی با یکدیگر جنگیدند بدون انکه بتوانند یکدیگر را بطور کامل ، شکست دهند. +از آنجاکه شاهان صفوی مذهب شیعه را به عنوان مذهب بر حق به حساب می آورند ، لذا خود را حاکمان واقعی جهان اسلام می دانستند . این اعتقاد آنان را به درگیری با همسایگان سنی مذهب ، بویژه ترکان عثمانی ، سوق می داد . در تمام طول قرن 16م دو قدرت بزرگ اسلامی با یکدیگر جنگیدند بدون انکه بتوانند یکدیگر را بطور کامل ، شکست دهند.
 !ظهور و سقوط !ظهور و سقوط
 در زمان شاه عباس اول (1629-1571م) ، پادشاهی صفوی به بالاترین حد قدرت و اعتبار خود رسید ، اما با مرگ او پادشاهی صفوی به تدریج رو به زوال گذاشت . در اوایل قرن هجدهم ترکان عثمانی از غرب و افغانها از شرق به سمت ایران پیشروی کردند. در سال 1722م اصفهان به دست سپاهیان افغان افتاد و خاندان صفوی سقوط کرد . اما در سرزمین ایران مذهب تشیع ، چنان ریشه ای دوانده بود که توانست بدون اهمیت دادن به حکام خارجی به عنوان مذهب ملی ، باقی بماند . در زمان شاه عباس اول (1629-1571م) ، پادشاهی صفوی به بالاترین حد قدرت و اعتبار خود رسید ، اما با مرگ او پادشاهی صفوی به تدریج رو به زوال گذاشت . در اوایل قرن هجدهم ترکان عثمانی از غرب و افغانها از شرق به سمت ایران پیشروی کردند. در سال 1722م اصفهان به دست سپاهیان افغان افتاد و خاندان صفوی سقوط کرد . اما در سرزمین ایران مذهب تشیع ، چنان ریشه ای دوانده بود که توانست بدون اهمیت دادن به حکام خارجی به عنوان مذهب ملی ، باقی بماند .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:18 ]   8   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:13 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:06 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [09:55 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [09:00 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [08:38 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [08:31 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [08:29 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..