منو
 صفحه های تصادفی
آب سیاه چشم، نوع مزمن زاویه باز
امام رضا علیه السلام و خبر از آینده شخصی فقیر
وصیت فاطمه علیهاسلام در مورد اموالش
رده
آفریقا سال 1100 تا 1492 میلادی
مقالات جدید فیزیک
جایگاه اسرای کربلا در شام
تیره توی
اعمال ماه مبارک رمضان
حرکات کوهزایی
 کاربر Online
448 کاربر online
تاریخچه ی: خانواده زمین

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-35Lines: 1-53
 !نگاه اجمالی  !نگاه اجمالی
 +قمرهای هیچ کدام از سیاره‌های کوچک ، مانند ((کره ماه|ماه)) و ((زمین)) نیست. ((عطارد)) و ((سیاره زهره|زهره)) قمر ندارند و اطراف ((مریخ)) نیز جز دو صخره بزرگ ، قمر دیگری گردش نمی‌کند. اما ((سیاره مشتری|مشتری)) و ((زحل)) که در بخش بیرونی ((منظومه شمسی)) هستند، قمرهای بزرگی دارند.
 +

 
 
 {picture=zaminfamili.gif} {picture=zaminfamili.gif}
 
 
- />قمرهای هیچ کدام از سیاره های کوچک ، مانند ((ماه)) و زمین نیست. ((عطارد)) و ((زهره)) قمر ندارند و اطراف ((مریخ)) نیز جز دو صخره ی بزرگ ، قمر دیگری گردش نمی کند. اما ((مشتری)) و ((زحل)) که در بخش بیرونی ((منظومه شمسی)) هستند، قمر های بزرگی دارند. +

 !یک ماه  !یک ماه
-((زمین)) و ماه همانند یک سیاره دو تایی هستند. ((نیروی گرانش)) این دو را در کنار هم نگه می دارد. ماه به دور زمین می گردد و یک بار گردش آن حدود سی شبانه روز طول می کشد. ما این مدت را یک __خیام ماه__ می گوییم.
! ((بدر ماه)) یا ماه پر
در یک ماه می توان دوره منظم حلال های ماه را دید. درست بعد از ماه نو ، حلال باریکی به هنگام غروب در مغرب آسمان دیده می شود. بعد از یک هفته ، نصف ماه و بعد از دو هفته ، همه آن پرنور می شود که بدر یا ماه پر نام دارد. دو هفته بعد از بدر ، دوباره ماه نو فرا می رسد. همه این تغییرات ناشی از آن است که ماه ، تنها در اثر ((بازتاب نور)) می درخشد و با حرکت خود به دور زمین ، قسمتهای مختلفی از آن نورانی دیده می‌شود.
!((ماه نو))
در حالت ماه نو ، ماه در فاصله میان زمین و خورشید قرار می گیرد و بخشی از آن نورانی می شود که در جهت مخالف زمین است. در حالت بدر ، ماه در یک طرف و خورشید در طرف دیگر زمین است و تمام نیمه رو به زمین آن ، قابل رویت می شود.
!((خسوف|گرفتگی ماه))
دو یا سه بار در هر سال ، ماه به هنگام عبور از کنار زمین ، در سایه آ ن فرو می رود. وقتی که این حالت پیش می آید، ((نور خورشید)) به علت قرار گرفتن زمین در سر راه ، به ماه نمی رسد. این رویداد را گرفت ماه می نامیم. ماه در موقع گرفتگی به رنگ قرمز تیره دیده می شود که به علت پخش شدن نور خورشید در ((جو زمین)) و تابش آن بر سطح ماه است. به سبب آنکه مدار ماه به دور زمین نسبت به ((مدار زمین)) به دور خورشید ، اندکی کج است، در هر بار گردش آن به دور زمین ، گرفتگی رخ نمی دهد. ماه معمولا از بالا یا پایین سایه زمین می گذرد.
+زمین و ماه همانند یک سیاره دوتایی هستند. نیروی گرانشی این دو را در کنار هم نگه میدارد. ماه به دور زمین میگردد و یک بار گردش آن حدود سی شبانه روز طول میکشد. ما این مدت را یک __خیام ماه__ میگوییم.
!بدر ماه یا ماه پر
در یک ماه میتوان دوره منظم حلالهای ماه را دید. درست بعد از ماه نو ، حلال باریکی به هنگام غروب در مغرب آسمان دیده میشود. بعد از یک هفته ، نصف ماه و بعد از دو هفته ، همه آن پرنور میشود که بدر یا ماه پر نام دارد. دو هفته بعد از بدر ، دوباره ماه نو فرا میرسد. همه این تغییرات ناشی از آن است که ماه ، تنها در اثر بازتاب نور میدرخشد و با حرکت خود به دور زمین ، قسمتهای مختلفی از آن نورانی دیده می‌شود.
!ماه نو
در حالت ماه نو ، ماه در فاصله میان زمین و خورشید قرار میگیرد و بخشی از آن نورانی میشود که در جهت مخالف زمین است. در حالت بدر ، ماه در یک طرف و خورشید در طرف دیگر زمین است و تمام نیمه رو به زمین آن ، قابل رویت میشود. />{img src=img/daneshnameh_up/6/66/anim_moon_eclipse_small.gif}
!گرفتگی ماه
دو یا سه بار در هر سال ، ماه به هنگام عبور از کنار زمین ، در سایه آ ن فرو میرود. وقتی که این حالت پیش میآید، نور خورشید به علت قرار گرفتن زمین در سر راه به ماه نمیرسد، این رویداد را ((خسوف|گرفت ماه)) مینامیم. ماه در موقع گرفتگی به رنگ قرمز تیره دیده میشود که به علت پخش شدن نور خورشید در ((جو زمین)) و تابش آن بر سطح ماه است. به سبب آنکه مدار ماه به دور زمین نسبت به مدار زمین به دور خورشید ، اندکی کج است، در هر بار گردش آن به دور زمین ، گرفتگی رخ نمیدهد. ماه معمولا از بالا یا پایین سایه زمین میگذرد.
 !تاثیر ماه بر زمین  !تاثیر ماه بر زمین
-((اقیانوس)) بیش از سه چهارم سطح زمین را پوشانده اند. ((گرانش ماه|کشش گرانشی ماه)) ، مهمترین اثر در ایجاد ((انرژی جزر و مد|جزر و مد اقیانوس ها)) دارد. آب بر خلاف اجسام جامد به راحتی جریان می یابد. در اثر گرانش ماه آبهای محیط بر زمین ، همانند یک توپ فشرده شده ، تغییر شکل می دهند. با ((حرکت وضعی زمین|چرخش زمین به دور محور خود)) ، گویی برآمدگی آبها نیز در دو سوی آن حرکت می کنند و در نتیجه روزی دو بار جزر و مد روی می دهد. خورشید هم در جزر ومد تثیر می گذارد. موقعی که ماه و خورشید در یک راستا قرار می گیرند، کشش گرانش آنها جزر ومد را به حداکثر مقدار خود می رساند. چون ماه هر روز 52 دقیقه دیرتر از روز پیش طلوع می کند. جزر و مد نیز به همین مقدار تثیر دارد.
!((ماهوره|ماهواره ها))
*ماهواره به هر شئی گویند که حول مدار شئی دیگر می گردد. هر ((سفینه فضایی|سفینه)) که به دور ((سیاره)) یا قمری می گردد، یک ((قمر مصنوعی)) است. اکثر قمر های مصنوعی کوچکند و فقط تجهیزات حمل می کنند و اجزای ابتدایی همه آ نها یکسان است. اما کاربرد های متفاوتی دارند. از قبیل ((ماهواره هواشناسی|ماهواره های هوا شناسی)) یا ((ماهواره مخابراتی|مخابراتی)) و یا ((تلسکوپ فضایی|تلسکوپ های فضایی)) و... می توان نام برد.


*((ماهواره نامرئ|ماهواره های نامرئی)):
وقتی توده های غباری (((اجرام آسمانی))) متراکم شده و در مدار زمین قرار می گیرند، به عنوان ماهواره نامرئی در این مدار شروع به حرکت می نمایند. این توده ها نیز جزو اجزای خانواده زمین به حساب می آیند.
+اقیانوسها بیش از سه چهارم سطح زمین را پوشاندهاند. ((گرانش ماه|کشش گرانشی ماه)) ، مهمترین اثر در ایجاد ((انرژی جزر و مد|جزر و مد اقیانوسها)) دارد. آب بر خلاف اجسام جامد به راحتی جریان مییابد، در اثر گرانش ماه آبهای محیط بر زمین ، همانند یک توپ فشرده شده ، تغییر شکل میدهند. با ((حرکت وضعی زمین|چرخش زمین به دور محور خود)) ، گویی برآمدگی آبها نیز در دو سوی آن حرکت میکنند و در نتیجه روزی دو بار جزر و مد روی میدهد. خورشید هم در جزر و مد تثیر میگذارد. موقعی که ماه و خورشید در یک راستا قرار میگیرند، کشش گرانش آنها جزر و مد را به حداکثر مقدار خود میرساند. چون ماه هر روز 52 دقیقه دیرتر از روز پیش طلوع میکند. جزر و مد نیز به همین مقدار تثیر دارد. />{img src=img/daneshnameh_up/0/03/ماهواره6.jpg}
!
ماهوارهها
*((ماهواره)) به هر شئی گویند که حول مدار شئی دیگر میگردد. هر ((سفینه فضایی|سفینه)) که به دور ((سیاره)) یا قمری میگردد، یک ((قمر مصنوعی)) است. اکثر قمرهای مصنوعی کوچکند و فقط تجهیزات حمل میکنند و اجزای ابتدایی همه آنها یکسان است، اما کاربردهای متفاوتی دارند. از قبیل ((ماهواره هواشناسی|ماهوارههای هواشناسی)) یا ((ماهواره مخابراتی|مخابراتی)) و یا ((تلسکوپ فضایی|تلسکوپهای فضایی)) و ... میتوان نام برد.


*__ماهوارههای نامرئی__: وقتی تودههای غباری (((اجرام آسمانی))) متراکم شده و در مدار زمین قرار میگیرند، به عنوان ماهواره نامرئی در این مدار شروع به حرکت مینمایند. این تودهها نیز جزو اجزای خانواده زمین به حساب میآیند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((بدر ماه)) *((بدر ماه))
 *((بشقاب پرنده)) *((بشقاب پرنده))
 *((خسوف)) *((خسوف))
 *((کره زمین)) *((کره زمین))
 +*((کره ماه))
 *((کسوف)) *((کسوف))
-*((قمر منوی))
*((م))
+*((گرن))
*((قم صنوعی))
 *((ماه نو))  *((ماه نو))
 *((ماهواره)) *((ماهواره))
 *((ماهواره مخابراتی)) *((ماهواره مخابراتی))
-*((ماهواره مصنوعی)) 
-*((ماهواره نامرئی)) 
 *((مدار زمین)) *((مدار زمین))
-*((نیوی گای)) +*((منومه ی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:14 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 01 دی 1383 [12:42 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [12:37 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [08:33 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [22:38 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [13:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..