>~|~ ~|~
    
 منو
 صفحه های تصادفی
استفاده ابوحنیفه از حکم امام صادق علیه السلام
رایانه های شخصی
زندگینامه مارتین ریز
جهانی بودن اسلام
استلام حجرالاسود
خودباوری
غاز دریایی شمال
حسابداری
استدلال ریاضی
روابط ایران با کشور فرانسه
 کاربر Online
512 کاربر online
تاریخچه ی: خانه نجوم

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-16Lines: 1-115
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w
:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی نجوم''__:: </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr> <td height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((نجوم))__

__
((ار یی))__>
__((ییک ا))__
> __((کیها شناسی))__ >
</td>
> <font size=2>::__''مقالات زیده''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%>
~h:110 ~|~ ~|~::
{picture=solar_system_slideshow.gif height=200 width=200}::<table border=0 width=100%> <tr>
>

>~cbgc:#ccffff </td>
border=0 width=100%> </tr> </table>
~|~ ble border=0 width=100% height=100%> height=100%> size=1>


~cbgc:#ccffff
::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=19544}::


nt size=1>
__((
تار شنای امری))__ >
__((ماط ال ورشیدی))__>
__((حرکت انتالی ی))__

__((ی گراشی))__>
~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~::{picture=Khorshid1.jpg height=250 width=250}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr>
>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
width=50%>nt size=2>::__''صد سمان''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''آموزش نجوم''__:: </td> </tr> able> ~cs:3
~|~ border=0 width=100%>
height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
ر من ))__

__((
ار ناشد!)) __

__((
اگ ماه باشد!)) __

__((
ر سار ناد!)) __

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%>
~|~ ~|~ border=0 width=100%>

__((
اژا نجوم))__

__((
نامگذاری تاان))__

__((و
ژگا تر فییک))__

__((
اای اخت شنای)) __>
~cbgc:#ffffcc </td> r>
~|~ ~|~ >


::{picture=2_16m_reflective.jpg height=200 width=200}> >
>>~cbgc:#ccffff~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td>

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> r> width=50%>nt size=2>::__''نم نج''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''صفحات جدید''__:: r>
~cs:3

~|~ able bo
rder=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff
__[mavara-view_forum.php?comments=18033|تل فضای بر را هواپیماها]__

__[mavara-view_forum.php?comments=98407|عرفی بهترین یای نم]__

__[mavara-view_forum.php?comments=108068|انال ه سر]__

__[mavara-view_forum.php?comments=107608|ریاهی م]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|ادام ...]__:: > > r> ble> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%><font size=1> <br>
::{picture=ManinSpace33.jpg}:: >>
~cbgc:#ccffff <
/td> </tr> </table>~|~ ~|~ border=0width=100%> > >
__((پیادهای نبی تاگان))__

__((
رز ا ور وکهای ضای))__

__((نار نانو د ا))__

__((
گسیلهای ی))__

::__((
ما دی م|امه ...))__::
>~cbgc:#ffffcc </td>
~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> >::{picture=shafagh.jpg}::ont size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc />~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%>::__''ات ا''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''اخبار می''__:: ~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
تادف کهکشانها))__

__((
ساره شنای اشه ایکس))__

__((
ولا ساره)) __

__((شتیای م)) __>
>::__((ات جذب|ادامه ...))__::

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>

::{img
src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18652}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ border=0 width=100%> size=1>
__
[mavara-view_forum.php?comments=108234 ستار ر یک تاه]__

__[mavara-view_forum.php?comments=108106|وفاای اکتریی مری]__

__[mavara-view_forum.php?comments=108204|فینه آتاتیس] __

__[mavara-view_forum.php?comments=106677|راب یای یسکای]__

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادام ...]__::
>~cbgc:#ffffcc
</td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
<br>
::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=21095}::a
ble>
{FANCYTABLE}

+::{img src=img/daneshnameh_up/7/72/top.jpg}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((نجوم|طبقه بندی نجوم))<br />*((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل))
/
>*((کتابهای نجوم))<br />*واژه‌نامه نجوم<br />*((مقالات دید نجوم))<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]r
/><br> /
>*__~~brown:آموزش نجوم~~__ /
>**((ای تاران))
/>**
((اسای یارات قمار)) /
>**((رصد آسمان شب))
/>**
((شوههای رصد))
**((ابزار
ای اختر شناسی))
**((رصد با چشم غیر مسلح)) /
>{picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160}
/>::''~~FF
00FF:نقشه ستارگان~~''::<br />


*__~~brownری مناع آثار رتر~~__
/>**
((ماات جدید وم|مقاله)) />**((قویم))
/>**
((اناع وی)) /
>**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم] /
>**[mavara-view_forum.php?comments=98407|یهای نجوم]
**ن
رم ازار آموزشی
<br>r
>
/
>


/
><br>

/>d>
::*__~~brown:لم نوم~~__::<br />center> /><br /><td>
~~navy:ستارهشناسی،علمیاستکهبامشاهدهوتوضیحوقایعی کهدر رج زمین و و آن می‌دهد سر و کار ارد.ین لممنأ پیدایش وخوافیزیکی و شیمیائی اشیائی که ابل مشاهده در آسمن بوده (و خارج زین قا دارند) وهمینطورفرآیندهایمنتجهازآنهارامطالعهمی‌کند.درطیقسمتیازقرنبیستم،ستارهشناسیبهسهشاخهتقسیمشدهبود: محاسباتنجومی،مکانیکآسمانیوفیزیکنجومی.حاات برجسته متال فیزیک نجومی در نامگذاری گوههای آموزشی دانگای وموات درگیبا قیقا ومی متلیمی‌شود ...~~ __((نجوم|اامه))__
d>
/></tr>

---
/
>::*__~~brown:خرین پیمای ارسالی به انج~~__::<br />center>
<br /><br /><td><br />@@{picture=baresh-shahabi.jpgheight=200 width=200}@@<br /></td><br/></tr> />table>
---<br />::*__~~brown:سنگهای آسمانی:~~__:: />
/>__[mavara-view_forum.php?comments=116285|گار شای حوا]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116288|رکرد بیشترین و زان ر ضا]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116296|ابر نشاته‌ای در آسمان کشورمن]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116070|یاک ولو]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115924|ده نکته برای داشتن رصدی مفق]__
/
>
ir align =center> /> /> />
/>1- سیارک ، سنهایی هستن با رهای مفاوت و ا جنسهای مختلف ه ر فضا ، یعنی ارج از جو زمین ، سرردانن. یعی چین نگی به طور کی و ر وهله اول چنین خانده میشود.
2- مین سیارکا ، چه بزرگ و چه کوچک هنگامی که وارد جو زمین می‌شوند، هاب سن ی شب خوانده می شوند. طبیعی است ه ر بررسیهای ی خصصی‌تر ناما قه ندیهی یری مح خواهند بود. />>

/
>---<br />::*__~~brown:سیارات منظومه شمسی~~__::
اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است. بی از گاز و یخ هسته نگی ین سیاه را پوشانده است. جو اطراف جبه غالباً از متان ساخته شده ، که این گاز باعث وجود رنگهای آبی و سبز که از مشخصات بارز ی سیاره هستند، می‌شود. اورانوس در کناره‌های خارجی و سرد منظومه شمسی قرار داشته ، دمای ابرهای فوقانی آن به 21 درجه سانتیگاد زیر صفر (346- درجه فارنهایت) می‌رس. علی رغم داشتن 15 قمر و یک منظومه حلقوی ، سطح اورانوس مشخصه خاصی نداد. تنها مشخصاتی که تا کنون مشهده شده‌اند چند ابر متانی هستند که در سل 1986 وسیله کاوگر فضایی ویجر2 کشف شدند. ((سیره اورانوس|ادامه ...)) />--- />::*__معرفی دانشمن__::
__~~brown:
ستو ملوی سلافر من آمریکایی:~~__
/>او در 11 نوامبر سال 1875 بدنیا آمد. تحقیقات او از ((منمه مسی)) تا مرزهای جهان هستی بود. عکسهایی که وی از طیف جذی مشتری و زحل تهیه کرد باعث شد تا معلوم شود جو آنها پر از آمونیاک و متان است. صرف نظر از منظومه شمسی ، وی به سحابی ها نیز علاقه مند بود. در سال 1912 برای نخستن بار اثر دوپلر - فیزو را در مورد سحابی امرأة السلسله به کار بست. وی گفتک سحابی مزبور با سرعت 100 کیلومتر در ثانیه به زمین نزدیک می‌شود. [[mavara-view_forum.php?comments=116038|وست ملوین سلایفر ، نجم مریکیی|اامه ...] />
r />r /><td>
::@#2
0:~~brown:ذب مشارکتها~~#@::
*((مقالات جدید نج
وم|صفحات جذاب قالات برگزیده)) />*((فراخان مشارکت در محتوای روه نجوم|فراخوان تولید محتوای نجوم))
**مشا
رکت اولیء /
>**مشارکت معلمان و محققان /
>**مشارکت دانش آموزانr />*رفهای دانش آموزی
**
**
*مسابقات و آزمو
نها />**مسابقه
**
آزمون
*دس
تگاهای ختصات
((تصاو
یر فهرست مسیه~عکس هفته)) /
>
r>r />::{picture=image002.jpg height=170 width=170}::
::~~fuchsia:''سیار
اورنوس''~~::__~~brown:خل
اقیت~~__
*
بازیها گریای لمی
*دا
ستاهی علمی - تخیلی /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی]
*پروژه‌‌های
دانش آمزی /
>*معرفی دستاوردهای علمی جدید
**تازه‌های اخبار نجوم<br />**خواندنیهای نجومr
/><br>r /><br><br><br />
<br>
/> /><tr> />>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: d><
br />>
::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
>>
>>
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:46 ]   33   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:17 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:14 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:12 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:21 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:29 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:32 ]   27   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   26   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   25   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   24   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [09:17 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:45 ]   22   هامونی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 فروردین 1386 [11:44 ]   21   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [14:13 ]   20   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [10:40 ]   19   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:09 ]   18   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:10 ]   17   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [11:43 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:15 ]   15   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 21 بهمن 1385 [07:41 ]   14   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [06:09 ]   13   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [11:55 ]   12   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 آبان 1385 [12:17 ]   11   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [07:59 ]   10   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:31 ]   9   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [08:18 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:26 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:58 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [08:30 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:55 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:38 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:35 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:31 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..