منو
 صفحه های تصادفی
گ.اصطلاحات
آب بند و انواع آن
زردچوبه «داروئی»
استواری دین به وسیله امام علی علیه السلام و شیعیانش
شکار و تخریب
احیای فکر دینی در میان سیاستمداران
مایع شدن گازها
ساخت سنگ آذرین
تضاد کمی در عکاسی
ادبیات آسیا
 کاربر Online
611 کاربر online
تاریخچه ی: خانه نجوم

تفاوت با نگارش: 23

Lines: 1-113Lines: 1-115
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=22715}:: +::{img src=img/daneshnameh_up/7/72/top.jpg}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((نجوم|طبقه بندی نجوم)) *((نجوم|طبقه بندی نجوم))
-*((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل فیزیک)) +*((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل))
 *((کتابهای نجوم)) *((کتابهای نجوم))
 *واژه‌نامه نجوم *واژه‌نامه نجوم
 *((مقالات جدید نجوم)) *((مقالات جدید نجوم))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]
 
 
 *__~~brown:آموزش نجوم~~__ *__~~brown:آموزش نجوم~~__
 **((اسامی ستارگان)) **((اسامی ستارگان))
 **((اسامی سیارات و اقمار)) **((اسامی سیارات و اقمار))
 **((رصد آسمان شب)) **((رصد آسمان شب))
 **((شیوه‌های رصد)) **((شیوه‌های رصد))
 **((ابزارهای اختر شناسی)) **((ابزارهای اختر شناسی))
 **((رصد با چشم غیر مسلح)) **((رصد با چشم غیر مسلح))
 {picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160} {picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160}
 ::''~~FF00FF:نقشه ستارگان~~'':: ::''~~FF00FF:نقشه ستارگان~~''::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید نجوم|مقاله)) **((مقالات جدید نجوم|مقاله))
 **((تقویم)) **((تقویم))
 **((انواع تقویم)) **((انواع تقویم))
 **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم] **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 **[mavara-view_forum.php?comments=98407|سایتهای نجوم] **[mavara-view_forum.php?comments=98407|سایتهای نجوم]
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 


 


 

 

 

 

  
  
 ::*__~~brown:علم نجوم~~__:: ::*__~~brown:علم نجوم~~__::
 
 
 
 
  
 ~~navy:ستاره شناسی ، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در خارج از زمین و جو آن رخ می‌دهد سر و کار دارد. این علم منشأ پیدایش و خواص فیزیکی و شیمیائی اشیائی که قابل مشاهده در آسمان بوده (و خارج زمین قرار دارند) و همینطور فرآیندهای منتجه از آنها را مطالعه می‌کند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: محاسبات نجومی ، مکانیک آسمانی و فیزیک نجومی. حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نامگذاری گروههای آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی می‌شود ...~~ __((نجوم|ادامه))__ ~~navy:ستاره شناسی ، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در خارج از زمین و جو آن رخ می‌دهد سر و کار دارد. این علم منشأ پیدایش و خواص فیزیکی و شیمیائی اشیائی که قابل مشاهده در آسمان بوده (و خارج زمین قرار دارند) و همینطور فرآیندهای منتجه از آنها را مطالعه می‌کند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: محاسبات نجومی ، مکانیک آسمانی و فیزیک نجومی. حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نامگذاری گروههای آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی می‌شود ...~~ __((نجوم|ادامه))__
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__:: ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__::
 
 
 
 
  
-__[mavara-view_forum.php?comments=114775|فر ا ب ری]__


__[mavara-view_forum.php?comments=114755|سیاره‌ای مانند مین]__


__[mavara-view_forum.php?comments=114753|جهان به سوی تاریکی مل]__


__[mavara-view_forum.php?comments=114740|سان ایان در ردیبهشت ما 86]__
+__[mavara-view_forum.php?comments=116285|گبار بی حوا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116288|رک
رد بیشتری حضر نان در فضا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116296بر ناشناخته‌ای در آسمان کورمان]__


__[mavara-view_forum.php?comments=11607|سیارک پول]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115924| نکته برای اشتن ردی مفق]__
  
  
-@@{picture=anim_mars_99_05_10.gif height=150 width=150}@@ +@@{picture=baresh-shahabi.jpg height=200 width=200}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:شقاب پرنه‌ها و سینه‌های ضایی:~~__:: +::*__~~brown:نهای آسای:~~__::
 
 
 
 
  
-یا یان شقاب پنه‌ها سفینه‌های ایی تفاوتی وجود داد. دون دید کر افرادی که مدعی رؤیت شقاب پنده هتند جسام در ال پروازی ا شاهده کداند، که به درستی آن را تشخیص نده‌اند. نیی وایی یالات محده با مطاعه بر ری بیش از ده هزار شاهده میا سالهای 1944 تا 1947، چنین ظهار داشت که در حدود 95% این ماهدات می‌ونسته هاپیا ، لنها ، یرات و یا شبیه ب نها باند. ا از میان 20 مورد ، نها به نمونه کامل ابل شریح بو. در حالی که یچ قنونی در لم وو ندا که حدقل برخی از این مشاهدات مغایر با سفینه‌های فایی را یش بیی کد. نمنن مایلند تا در صرت امکا یحات معمولی بیشتری همچون صور واضح بدیهی را بررسی کند. +1- یارکا نهایی ستند با رهای متفاوت و ا نهی ملف که در فا ین ار از ن ، سردانند. یی چین نگی ه طر کی و در هله ال چنین وانه می‌و.
2-
هی کها ، چه رگ و چه کچک هنگامی که واد زمین می‌شوند، هاب سنگ یا اب ونده ی وند. یی ا که د بررسی‌های ی یتر امها بقه یهای بیشتری مر واند بد.
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:سیارات منظومه شمسی~~__:: ::*__~~brown:سیارات منظومه شمسی~~__::
 اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است. جبه‌ای از گاز و یخ هسته سنگی این سیاره را پوشانده است. جو اطراف جبه غالباً از متان ساخته شده ، که این گاز باعث وجود رنگهای آبی و سبز که از مشخصات بارز این سیاره هستند، می‌شود. اورانوس در کناره‌های خارجی و سرد منظومه شمسی قرار داشته ، دمای ابرهای فوقانی آن به 210 درجه سانتیگراد زیر صفر (346- درجه فارنهایت) می‌رسد. علی رغم داشتن 15 قمر و یک منظومه حلقوی ، سطح اورانوس مشخصه خاصی ندارد. تنها مشخصاتی که تا کنون مشاهده شده‌اند چند ابر متانی هستند که در سال 1986 بوسیله کاوشگر فضایی ویجر2 کشف شدند. ((سیاره اورانوس|ادامه ...)) اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است. جبه‌ای از گاز و یخ هسته سنگی این سیاره را پوشانده است. جو اطراف جبه غالباً از متان ساخته شده ، که این گاز باعث وجود رنگهای آبی و سبز که از مشخصات بارز این سیاره هستند، می‌شود. اورانوس در کناره‌های خارجی و سرد منظومه شمسی قرار داشته ، دمای ابرهای فوقانی آن به 210 درجه سانتیگراد زیر صفر (346- درجه فارنهایت) می‌رسد. علی رغم داشتن 15 قمر و یک منظومه حلقوی ، سطح اورانوس مشخصه خاصی ندارد. تنها مشخصاتی که تا کنون مشاهده شده‌اند چند ابر متانی هستند که در سال 1986 بوسیله کاوشگر فضایی ویجر2 کشف شدند. ((سیاره اورانوس|ادامه ...))
 --- ---
 ::*__معرفی دانشمند__:: ::*__معرفی دانشمند__::
-__~~brown:نیتا سوا لویت بانوی منجم آمریکایی:~~__
او در 4 ژوی سال 1868 مل د. تج او مخصوصا ه ستارگانی ود که ه تناب درشگی نها فاوت بود. ای ستاگان ا قیفوویان نامی. یرا درصو فلکی یوو قا داشتند. لویت موج شد ک ه دره تناو رخشنی طویت باشد، ستر نی درانر س و این ارتباط مو کهکشان شای چدا مو ن، یرا ممکن ست تاره ای دور کتاه و درخشندگی کم ب حدی به زین نیک باشد که ه مراتب روشنتر ز ساه های یل دوره و خشا شد بااخره او ب قایسه رخشی واقی- ک از وی دوره هی تناوب رندی تعیی می - و درخشندگی اری ، فاصله نها ا محاسبه کرد. بدین تیب یفوویان خستی طری حاسبه صحیح فوصل ظی ستارگان ا مقدور ساختن اش بشری در این راه ط تسعه یافت.
+__~~brown:تو لوین لافر منجم آمریکایی:~~__
او در 11 نوبر سال 1875 دی مد. تحیات او ا ((منومه ی)) تا ری هان تی بود. عکسهایی ک وی ا یف بی مری و ل تی ک اث شد تا ملو شود ج آنه ر ا مونی و تن است. ر نر منومه مسی وی به ی ها نی عاه من و. ل 1912 رای نستن ار ا دور - یز د مور سای ر اله ب کار بت. ی سحای زور ا ر 100 یوم در ایه ه مین نیک یو. [[mavara-view_forum.php?comments=116038|ست ین لیر من ریکایی|اه ...]
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید نجوم|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید نجوم|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه نجوم|فراخوان تولید محتوای نجوم)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه نجوم|فراخوان تولید محتوای نجوم))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *دستگاههای مختصات *دستگاههای مختصات
-__~~brown:عکس هفته~~__ +((تصاویر فهرست مسیه~عکس هفته))
 

 

-::{picture=baresh-shahabi.jpg height=170 width=170}::
::~~fuchsia:ارش ای''~~::
+::{picture=image002.jpg height=170 width=170}::
::~~fuchsia:''یاره رانو''~~::
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای علمی - تخیلی *داستانهای علمی - تخیلی
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی]
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **تازه‌های اخبار نجوم **تازه‌های اخبار نجوم
 **خواندنیهای نجوم **خواندنیهای نجوم
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:46 ]   33   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:17 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:14 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:12 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:21 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:29 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:32 ]   27   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   26   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   25   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   24   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [09:17 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:45 ]   22   هامونی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 فروردین 1386 [11:44 ]   21   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [14:13 ]   20   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [10:40 ]   19   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:09 ]   18   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:10 ]   17   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [11:43 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:15 ]   15   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 21 بهمن 1385 [07:41 ]   14   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [06:09 ]   13   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [11:55 ]   12   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 آبان 1385 [12:17 ]   11   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [07:59 ]   10   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:31 ]   9   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [08:18 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:26 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:58 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [08:30 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:55 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:38 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:35 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:31 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..