منو
 صفحه های تصادفی
انرژی باد
مجموعه
غاز برفی
مردم مدینه و خبر شهادت
آزادی و تقوی
عبدالله بن عبدالمطلب
ثابت‌های بنیادی فیزیک
اهم متر
تورات در قرآن و فرهنگ شیعه
نیروی مرکزی
 کاربر Online
529 کاربر online
تاریخچه ی: خانه نجوم

تفاوت با نگارش: 15

Lines: 1-108Lines: 1-115
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=22715}:: +::{img src=img/daneshnameh_up/7/72/top.jpg}::
 
 

 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((نجوم|طبقه بندی نجوم)) *((نجوم|طبقه بندی نجوم))
-*((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل فیزیک)) +*((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل))
 *((کتابهای نجوم)) *((کتابهای نجوم))
 *واژه‌نامه نجوم *واژه‌نامه نجوم
 *((مقالات جدید نجوم)) *((مقالات جدید نجوم))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]
 
 
 *__~~brown:آموزش نجوم~~__ *__~~brown:آموزش نجوم~~__
 **((اسامی ستارگان)) **((اسامی ستارگان))
 **((اسامی سیارات و اقمار)) **((اسامی سیارات و اقمار))
 **((رصد آسمان شب)) **((رصد آسمان شب))
 **((شیوه‌های رصد)) **((شیوه‌های رصد))
 **((ابزارهای اختر شناسی)) **((ابزارهای اختر شناسی))
 **((رصد با چشم غیر مسلح)) **((رصد با چشم غیر مسلح))
 {picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160} {picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160}
 ::''~~FF00FF:نقشه ستارگان~~'':: ::''~~FF00FF:نقشه ستارگان~~''::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید نجوم|مقاله)) **((مقالات جدید نجوم|مقاله))
 **((تقویم)) **((تقویم))
 **((انواع تقویم)) **((انواع تقویم))
 **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم] **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 **[mavara-view_forum.php?comments=98407|سایتهای نجوم] **[mavara-view_forum.php?comments=98407|سایتهای نجوم]
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 


 


 

 

 

 

  
  
-::((نجوم|{picture=solar_system_slideshow.gif height=150 width=150}))::
::~~fuchsia:''پنجره‌ای بسوی جهان''~~::
+::*__~~brown:علم نجوم~~__::
le dir align =center> /><tr>

~~navy:ستاره شناسی ، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در خارج از زمین و جو آن رخ می‌دهد سر و کار دارد. این علم منشأ پیدایش و خواص فیزیکی و شیمیائی اشیائی که قابل مشاهده در آسمان بوده (و خارج زمین قرار دارند) و همینطور فرآیندهای منتجه از آنها را مطالعه میکند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: محاسبات نجومی ، مکانیک آسمانی و فیزیک نجومی. حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نامگذاری گروههای آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی می‌شود ...~~ __((نجوم|ادامه))__
 --- ---
 ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__:: ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__::
 
 
 
 
  
-__[mavara-view_forum.php?comments=112744|بزرگری و بهترین لگو برای کیان]__


__[mavara-view_forum.php?comments=112734ا ای درک سرار ماد]__


__[mavara-view_forum.php?comments=112687|فاپیا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=112621م ایانی]__
+__[mavara-view_forum.php?comments=116285|رگار شهابی حا]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116288|رکورد بیشترین ضور زان در فضا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116296|ابر انه‌ای در سمان کشورما]__


__[mavara-view_forum.php?comments=1167|یارک آپلو]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115924|ده نک برای اشتن رصدی موفق]__
  
  
-@@{picture=alexander_space.gif height=180 width=180}@@ +@@{picture=baresh-shahabi.jpg height=200 width=200}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:ی می‌دانید که:~~__:: +::*__~~brown:نگهای سمانی:~~__::
 
 
 
 
  
-در هه‌های اخیر، ستاره شناسان رفتن که رخی از ستارگان زر افارهای میی تولی می‌کنن که این ام می‌تاد بب امو یک کهکان و. نه اتدا وم می‌یابند و ه آهسگی د کنر سیرها ی‌سوزند. سس لیه‌های ارجی خود را به شکل گلوله‌های گازی خش می‌ند و نور ناشی از آنها بب تعل شدن خرها می‌گدد. ب از کش تلسکوپهای ها اغلب ، ای دثه را یک انفجار رام ی‌پناشتد. فرضیه‌هایی که تی قبل منتشر شد، اکی از این بد که این ویدها ییه‌تر ا ات که تصور میشد. ین سریع ذرا مافوق صوت و توده‌های مراکم رد و غبر ور گلوله‌های گزی را به شکل عجیبی احاطه می‌کند و ه گونه‌ای که حی نشمندان نمی‌تونند آن را تصر کند. باید افزود که ین تا ، برای ((خرشید)) نیز خواهد افتاد البته این حادثه بعد از گذشت 5 یلیون سا یگر خ خواهد اد. +1- یارکها ، نهیی هستند ا رهای متوت و ز جنهای مت که د فا ، ینی ا و مین سگردنن. ی چین سگی ه ور کلی و در وهله ال چنین نده می‌ود.
2-
ی سیاکا ، چ و چه کک نای که رد و زمین یوند هاب سنگ ی شها انه می شوند. یی ات که در بری‌های لمی و حی‌ت ناا و بدیها بیشتی ر خواهند ود.
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:سیاره میخ~~__::
ری ، سیاره منوه سی ، ین قر اد مسات ط باب با مسات کیه ری مین ات. ند مین ، یهای بی ، رهه عمی که ، بار ، طوفن و ص ر. در دشته ن مانند ماه ، گوداهای بری ال ررد نگهای سمانی یه یو. با وو انداه کچکش لنترین کوه و ن دره منظومه ی در ای سیار ی شد . ((سیاره ری|ادامه ...))
+::*__~~brown:سیارات منظومه شمی~~__::
ارنوس هفمن سیاره نیک ه خشید سومین و از چهار ل گازی است. جبه‌ای ز گاز و خ ت گی این یاره ا پواند ات. و اط جبه البً از متان ساته ه ، ک ین گا د نگه آبی و بز که از خصات بارز این ره هتند می‌شد. ورانوس در کاره‌ه ار و رد منظو می قرر داشته ، مای ابره فوانی آن به 210 در نتیگا یر ر (346- درجه فرنهایت) می‌سد. علی رغم داشتن 15 قم و یک منومه حقوی ح اوانو مشخصه خاصی نداد. تنها شتی که تا کنون مهده هاند چند ابر متانی هت که در سا 1986 بوسیله کاوشگر ضایی ی2 کش ن. ((سیاره ارنوس|ادامه ...))
 --- ---
 ::*__معرفی دانشمند__:: ::*__معرفی دانشمند__::
-__~~brown:ویهم ون یلا ، منجم آلمانی:~~__
او در 19 ا سال 1782 مولد شد. بیلا هنگمی که در ارت خدت می‌ک صیل نوم داخت و اوقات رغت خد را ه دنبال کردن ذوذونبه اختصاص اد، ه وری که ر زمره مدا "وذنب شکار" در آم. صولا ردگیری ذونا یا ستارههای دنباله‌ر ک دوستداران وم ود و آن را وعی رری می‌انستن. از طری ممی رفهای کارهای دیگ همری اشتد که مالی برای گیی دنباله‌ار برای ها قی ی‌اشت. بیلا سال 1826 ق به کف وبی د که پس از محاسبه مر آن ، معلوم د که ماری بسی کوته دار و ای مین ستاره دنهر کوتا دوای ب که کف شد. به نم "ن بیلا" مشهور شد.
+__~~brown:وست موین لایفر ، منجم آمریکایی:~~__
او در 11 وام سال 1875 دنیا مد. تیق ((منومه شی)) تا رای هان هتی ود. کسهیی که وی ز ی ذبی مری و تهه کرد با تا لوم ود جو آنها پر از آونی مان است. صرف نر از ظم مسی ، ی ه سحابی ها نی عاه من د. در ال 1912 برای نن با اثر پلر - فی را ر حابی امة السس به کر س. ی گفک سحابی مو ا سع 100 کیلومت در انی زمین نیک یو. [[mavara-view_forum.php?comments=116038|وست ملوین ای نم یکیی|ادامه ...]
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید نجوم|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید نجوم|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه نجوم|فراخوان تولید محتوای نجوم)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه نجوم|فراخوان تولید محتوای نجوم))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *دستگاههای مختصات *دستگاههای مختصات
-__~~brown:عکس هفته~~__ +((تصاویر فهرست مسیه~عکس هفته))
 

 

-::{picture=Mckinley_animation_3_tenths.gif height=150 width=150}::
::~~fuchsia:''ق ی''~~::
+::{picture=image002.jpg height=170 width=170}::
::~~fuchsia:''یار انوس''~~::
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای علمی - تخیلی *داستانهای علمی - تخیلی
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی]
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **تازه‌های اخبار نجوم **تازه‌های اخبار نجوم
 **خواندنیهای نجوم **خواندنیهای نجوم
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:46 ]   33   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:17 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:14 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:12 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:21 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:29 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:32 ]   27   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   26   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   25   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   24   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [09:17 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:45 ]   22   هامونی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 فروردین 1386 [11:44 ]   21   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [14:13 ]   20   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [10:40 ]   19   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:09 ]   18   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:10 ]   17   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [11:43 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:15 ]   15   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 21 بهمن 1385 [07:41 ]   14   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [06:09 ]   13   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [11:55 ]   12   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 آبان 1385 [12:17 ]   11   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [07:59 ]   10   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:31 ]   9   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [08:18 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:26 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:58 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [08:30 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:55 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:38 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:35 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:31 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..