>~|~ ~|~
</tr></table> ~cs:3~h:45~|~ ~|~ <table border=0width=100%><tr> <td height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((نجوم))__

__
((ار یی))__

__((ییکا))__
> __((کیها شناسی))__ >
<
/td>
    
 منو
 کاربر Online
579 کاربر online
تاریخچه ی: خانه نجوم

تفاوت با نگارش: 13

Lines: 1-15Lines: 1-115
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=22715}::
{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ able border=0 width=100% height=100%> <tr>
0%>ont size=2>::__''صفحات اصلی نجوم''__:: > <font size=2>::__''مقالات زیده''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%>
~h:110 ~|~ ~|~::
{picture=solar_system_slideshow.gif height=200 width=200}::<table border=0 width=100%> <tr>
>

>~cbgc:#ccffff </td>
border=0 width=100%> </tr> </table>
~|~
nt size=1>
__((
متری «یاره»))__ >
__((ت جنوی «وت کی»))__

__
((کشا «صورت کی»))__
r>__((کمبن سیرکها))__
>~cbgc:#ffffcc
</td> </tr> </table>~|~ ~|~::{picture=takshakh1.jpg height=250 width=250}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr>
>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
border=0 width=100% height=100%>
nt size=2>::__''صد سمان''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''آموزش نجوم''__:: </td> </tr>
~cs:3

~|~ able border=0 width=100%> <tr>
> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
ما ))__

__((
اگر ند!)) __

__((
ار ما ناشد!)) __

__((
ا اه باد!)) __

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>


~cbgc:#ccffff
::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=19544}::


~|~ ~|~ border=0 width=100%>
__((
وژان نجوم))__

__((
اگان فیزیک جو))__

__((
اسمی یرا و امار))__

__((
اامی ستاا)) __>
~cbgc:#ffffcc
</td> r
> ~|~ ~|~ >


::{picture=2_16m_reflective.jpg
height=250 width=250}> >
>>~cbgc:#ccffff~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td>

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> r> width=50%>nt size=2>::__''نم نجوم''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''صفحات جدید''__:: r>
~cs:3

~|~ able bo
rder=0 width=100%> <tr> height=100%
> ~cbgc:#ccffff
__[mavara-view_forum.php?comments=112232ق حوی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=112395|ی شگفت انی]__

[mavara-view_forum.php?comments=112297|رنگ ای کیان]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|ا ...]__::

</td> r> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> <tr> height=100%><font size=1> <br>
::{img src=img/daneshnameh_up/2/22/bellf313.gif}::
<br> >~cbgc:#ccffff
</td> ~|~ ~|~ border=0width=100%> > >
__((واگان مکانیک اوی))__

__((سن یی ک))__

__((عبدلحن وی))__

__((
ر ب چش یر م))__

::__((
اا دید وم|ادامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> >::{picture=aztecthrone.jpg height=200 width=200}::
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc />~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%> size=2>::__''فات جاب''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''اخبار لی''__::td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ border=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__
((تاد کهکشانها))__

__((
تاره شسی اعه ایکس))__

__((
تولا ستاره)) __ r>
_
_((ناسای ماه)) __

::__((صفحات جذاب|ادامه ...))__::

td
> </tr> ta
ble> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td height=100%><font size=1>

::{picture=anim_moon_eclipse_small.gif height=200 width=200}::>

~cbgc:#ccffff
</td>
>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td> >
__[mavara-view_forum.php?comments=111557|بازگ یسکای زمی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=112398|دربی الی تکو ضایی هال ز کر ااد]__

__[mavara-view_forum.php?comments=111409|ن
تایج برسی دنا یک شهاب سنگ]__

__[mavara-view_forum.php?comments=111746|ل 88 سال نجوم]__>

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|اامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
</tr> ble>~|~ ~|~ rder=0width=100% height=100%>

::{picture=HD_209458_art_260.jpg height=200 width=200}::

/>d>
::*__~~brown:لمنوم~~__::<br />

~cbgc:#ccffff~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td>
+::{img src=img/daneshnameh_up/7/72/top.jpg}::
ble align=center border=2 bgcolor=#EEFFFA>
<br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((نجوم|طبقه بندی نجوم))<br />*((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل))
/>*((کتابهای
نجوم))<br />*واژه‌نامه نجوم<br />*((مقالات دید نجوم))<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]r /><br> />*__~~brown:آموزش نجوم~~__ />**((ای تاران)) />**((اسای یارات قمار)) />**((رصد آسمان شب))
/>**((شوههای رصد))
**((ابزار
ای اختر شناسی))
**((رصد با چشم غیر مسلح)) />{picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160}
/>::''~~FF00FF:نقشه ستارگان~~''::<br />


*__~~brown:مرفی منابع و ثار برتر~~__
/>**((مقات جید نوم|مقله))
**((
تیم)) />**((نوا تیم)) />**[http://www.nojum.ir|مله نوم] />**[mavara-view_forum.php?comments=98407|سایهای نجوم] />**نرم افزار آموزشی
<br>r>
/>


/><br>

center> />
<br />~~navy:ستاره شناسی ، لمی ت که مشاده و ویح وقایعی ه ر رج از زمین و و ن خ می‌دهد سر و کار ارد. ای علم منأ پیدایش و خواص فیزیی و یمیائی یای که ابل مشاهه در آسمان بوده خارج زمین قرار دارند) و همینطور فرآیندهای منتجه از آنها را مطالعه می‌کند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: محاسبات نجومی ، کانی آسمانی و فیزیک نجومی. حالات برجسه متداول فیزیک نومی ر نامگاری گروههای آموزشی داشگاهی و موسسات درگیر با حقیقات نجومی متجلی می‌شود ...~~ __((نجوم|اداه))__
d>
/></tr>

---
/
>::*__~~brown:خرین پیمای ارسالی به انجمن~~__::<br />center>
<br /> />
/>__[mavara-view_forum.php?comments=116285گار شابی حو]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116288|رک بیشترین حضور زنان فضا]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116296|ابر ناشاختی در آسمان کشرمان]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116070|سیاک لو]__

<br />__[mavara-view_forum.php?comments=115924|ده نکته برای داشتن رصدی موفق]__<br /></td><br /><td> /
>@@{picture=baresh-shahabi.jpg height=200 width=200}@@ /></td>

---
::*__
~~brown:سنگهای آسمانی:~~__:: />ir align =center> /> /> /> />
/>1- سیارها ، سنگهایی هستند با قطرهای متفاوت و از جنسهای مختلف که ر ضا ، یعنی خارج از جو زمین ، سرگردانن. یی چی سنگی ه و کلی و د وهله ل چنین واده می‌شود.
2- همین سیارکه چه برگ و چ کوچک هنگامی که وارد جو زمین می‌ن، شاب سگ یا شا وانده می شوند. طبیعی است ک ر بررسی‌های علمی و تحخصصی‌تر نامها و طبقه بندیهای بیشتری مطرح خواهند بود. />

/
>---<br />::*__~~brown:سیارات منظومه شمسی~~__::
اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است. جبه‌ای ز گاز و یخ هسته سنگی این سیاره را پوشانده است. جو اطراف به غالباً از متان ساخته شده ، که این گاز باعث وجو رنگهای آبی و سبز که از مشخصات بارز این سیاره هستند، می‌شود. اورانوس در کناره‌های خارجی و سرد منظومه شمسی قرار داشته ، دمای ابرهای فوقانی آن به 210 درجه سانتیگراد زیر صفر (346- درجه فارنهایت) می‌رسد. علی رغم داشتن 15 قمر و یک منظومه حلقوی ، سطح اورانوس مشخصه خاصی ندارد. تنها مشخصاتی که تا کنون مشاهده شده‌اند چند ابر متانی هستند که در ال 1986 بسیله کاوشگر فضایی ویجر2 کشف شدند. ((سیاره اورانوس|ادامه ...))<br />---<br />::*__معرفی دانشمند__::
__~~brown:وستو ملوین سلایفر ، منجم آمریکایی:~~__<br />او در 11 نوامبر سال 1875 بدنیا آمد. تحقیقات او از ((منظومه شمسی)) ت مرزهای جهان هستی بود. عکسایی که وی از طیف جذبی مشتری و زحل تهیه کرد باعث شد تا معلوم شود جو آنها پ از آمونیاک و متان است. صرف نظر از منظومه شی ، وی به سحابی ها نی علاقه مند بود. در سال 1912 برای نخستن ار اثر دوپلر - فیزو را ر مورد سحابی امرأة السلسله به کار بست. وی گفتک سحابی مزبور با سرعت 100 کیلومتر در ثانیه به زمین نزدیک می‌شود. [[mavara-view_forum.php?comments=116038|وتو ملوین سلایفر منجم آمریکایی|ادامه ...] /
>
/> />
>::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
*
((مقالات جدید نجوم|صفحات جذاب و مقالت برزیده))
*((فر
اخوان مشارکت در محتوای گروه نجوم|فراخوان تولید محتوای نجوم)) /
>**مشارکت اولیاء /
>**مشارکت معلمان و محققان<br />**مشارکت دانش آموزان<br />*حرفهای دانش آموزی<br />**<br />** />*مسابقات و آزمونها />**مسابقهr />**آزمون<br />*دستگاههای مختصات<br />((تصاویر فهرست مسیه~عکس هفته))<br /><br>
/
>::{picture=image002.jpg height=170 width=170}::
::~~fuchsia:''سیاره اورانوس''~~::
/
><br><br> /
>__~~brown:خلاقیت~~__r />*بازیها و سرگمیهی لمی
*دا
ستاهی می - تخیی /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|یمهای لمی] />*وژ‌‌ای دان موزی />*مرفی دستادهای علمی جدید />**تازه‌های اخبر نوم
**خو
ادیهای نجوم />
/
>
::
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|ن سنجی]__::
/>
/>>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تما با ما]__::
   -{FANCYTABLE} 
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:46 ]   33   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:17 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:14 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:12 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:21 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:29 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:32 ]   27   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   26   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   25   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   24   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [09:17 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:45 ]   22   هامونی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 فروردین 1386 [11:44 ]   21   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [14:13 ]   20   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [10:40 ]   19   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:09 ]   18   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:10 ]   17   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [11:43 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:15 ]   15   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 21 بهمن 1385 [07:41 ]   14   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [06:09 ]   13   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [11:55 ]   12   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 آبان 1385 [12:17 ]   11   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [07:59 ]   10   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:31 ]   9   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [08:18 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:26 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:58 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [08:30 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:55 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:38 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:35 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:31 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..