height=100%> size=1>


~cbgc:#ccffff
::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18267}::


    
 منو
 کاربر Online
571 کاربر online
تاریخچه ی: خانه نجوم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-20Lines: 1-115
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w
:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی نجوم''__:: </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr> <td height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((نجوم))__

__((ییکا))__>
__((ر ییک))__>
__((کیهان شناسی))__ >
<
/td>
> <font size=2>::__''مقالات زیده''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%>
~h:110 ~|~ ~|~::
{picture=solar_system_slideshow.gif}::er=0 width=100%> <tr> r></table>~|~ ~|~
00%>


~cbgc:#ccffff
border=0 width=100%>r> </table>~|~ ~|~


::{picture=Satarehali.jpg height=150 width=150}::<table border=0width=100% height=100%> <tr> </tr> </table>
~|~
size=1>
__((ادیو نجوم))__

__((فین فضیی))__
r> __((ستره دنا ا هالی))__

__((ماد ای کیه نوان))__

~cbgc:#ffffcc
>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
border=0 width=100% height=100%>
nt size=2>::__''صد سمان''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''سرگرمی''__:: </td> </tr>
~cs:3

~|~ able border=0 width=100%> <tr>
> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
ما ))__

__((
اگر ند!)) __

__((
ار ما ناشد!)) __

__((
ا اه باد!)) __

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%>
~|~ ~|~ border=0 width=100%>
size=1>
__((
زمایش آسمان ی))__

__((
مای آین ی د گراش))__

__((
ش و رو))__

__((
را ان سی ا؟)) __>
~cbgc:#ffffcc
</td> r>
~|~ ~|~ >


::{picture=Alamkoh.jpg height=150 width=150}::>

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> r> width=50%>nt size=2>::__''نم نجوم''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''صفحات جدید''__:: r>
~cs:3

~|~ able bo
rder=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff
__[mavara-view_forum.php?comments=106154|منومه شی ر یک گاه]__

__[mavara-view_forum.php?comments=105734|گونه گشتگن سای‌ه زان را ی‌نیدند؟]__

__[mavara-view_forum.php?comments=1623|چرا تاه قبی ر همی در یک نق ابت می ینیم؟]__

__[mavara-view_forum.php?comments=105685|رادر بزر متری واسرار حله غبار!]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|ادام ...]__:: > > r> able> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%><font size=1> <br>>::{picture=sunclock.JPG}:: >r> >~cbgc:#ccffff </td> </tr> </table>~|~ ~|~ border=0width=100%> > >
__((پیادهای نبی تاگان))__

__((مدی بر کیهان ای))__

__((رو مشهده وهای کی))__

__((
کره ساوی))__

::__((
ما دی م|ه ...))__::>
~cbgc:#ffffcc </td> r> </table>~|~ ~|~
rder=0 width=100% height=100%>

::{picture=Koreyesamavi.jpg}::e=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%> size=2>::__''ات جا''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ابا ی''__:: ~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
سیاهچاله))__

__((
ماهواره ستاره نای یرا))__

__((
مر ورشید)) __

__((
انا ابر کهکشان)) __

::__
((فحا ا|ادامه ...))__::
>
</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> 100%>1>

::{picture=blackhole_animation3.gif
height=150 width=150}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ border=0 width=100%>
__[mavara-view_forum.php?comments=106143|
سینه `یو هوراین`]__

__[mavara-view_forum
.php?comments=106144|اوی اهواه مابراتی زاسا به فا رتاب شد.]__

__
[mavara-view_forum.php?comments=105468|رنامه ام نجوم اتوری ایان رای ایا تستان] __

__[mavara-view_forum.php?comments=101322|ین ایمای دون رین و ا برای کا ماه تا میک] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|اا ...]__::

~cbgc:#ffffcc td
> </tr> b
le>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
<br>
::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18268}::able
>
{FANCYTABLE}<br />
<br />

+::{img src=img/daneshnameh_up/7/72/top.jpg}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((نجوم|طبقه بندی نجوم))<br />*((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل))
/
>*((کتابهای نجوم))<br />*واژه‌نامه نجوم<br />*((مقالات دید نجوم))<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]r
/><br> /
>*__~~brown:آموزش نجوم~~__ /
>**((اسامی ستارگان)) /
>**((اسای یارات قمار))
/>**
(( آسان شب))
**((ش
یوه‌هی رصد))
/>**
((ابزارهای اختر شناسی))
**((رصد با چشم غیر مسلح)) /
>{picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160}<br />::''~~FF00FF:نقشه ستارگان~~'':: /
>

<br />*__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ /
>**((مقلات جدید نجوم|مقاله)) /
>**((تقویم)) />**((ناع قویم)) />**[http://www.nojum.irله ن] />**[mavara-view_forum.php?comments=98407|ایهای نجوم] />**نم اا وی />
<br>r> />


/><br>

<br />d>
::*__~~brown:لم نوم~~__::<br />center> />
<br />~~navy:ستاره شناسی ، لمی ت که مشاده و ویح وقایعی ه ر رج از زمین و و ن خ می‌دهد سر و کار ارد. ای علم منأ پیدایش و خواص فیزیی و یمیائی یای که ابل مشاهه در آسمان بوده خارج زمین قرار دارند) و همینطور فرآیندهای منتجه از آنها را مطالعه می‌کند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: محاسبات نجومی مکانیک آسمانی و فییک نومی. لات برجسته متداول فییک نجمی نامذاری گروههای آوزشی دانشگهی و موسات دریر با یقات نجومی ملی مد ...~~ __((نجوم|امه))__
d>
/></tr>

---
/>::*__~~brown:خرین پیمای ارسالی به انجمن~~__::<br />center>
<br /><br /><td><br />@@{picture=baresh-shahabi.jpgheight=200 width=200}@@<br /></td><br/></tr>
/></table>
---<br />::*__~~brown:سنگهایآسمانی:~~__:: />
/>__[mavara-view_forum.php?comments=116285|گبار شبی ا]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116288|رورد یشتین زان در ]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116296|ابر ناناتهی در آم کمن]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116070|یار پول]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115924|ده نکته برای داشتن رصدی مفق]__
/
>
ir align =center> /> />
/> /><tr> />>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: d>
<td></td>
<td>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: </td>
>>
>>
/>1- سیارک ، سنهایی هستن با رهای مفاوت و ا جنسهای مختلف ه ر فضا ، یعنی خارج از جو زمی سررداد. نی چنین سنگی به طور کلی و در وهله اول چنین انه می‌شود.
2- همین سیارکها ، چه بزرگ و چه کوچک هنگامی که وارد جو زمین می‌شون، شهب سن یا شهاب ونه می شد. طبیعی است که در بررسی‌ای علمی و تحخصصی‌تر ناما قه ندیهی یری م خاهند بود.
d>
/></tr> />table> />---
::*__~~brown:سیارات منظومه شمسی~~__::
اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول ز چر غول گازی است. جه‌ای ز گاز و یخ هسته سنگی این سیاره را پوشانده است. جو اطراف جبه غالباً از متان ساخته شده ، که این گز باث ود رگهای آبی و سبز که از مشخصات بارز این سیاره هستند، می‌شود. اورانوس در کناره‌های خارجی و سرد منظومه شمسی قرار داشته ، دمای ابرهای فوقانی آن به 210 درجه سانتیگراد زیر صفر (346- درجه فرنهای) می‌رسد. لی رغم داتن 15 قمر و ی منومه حلقوی ، سطح اورانوس مشخصه خاصی ندارد. تنها مشخصاتی که تا کنون مهده شده‌ان چند ابر متانی هستند که در سال 1986 بوسیله کاوشگر فضایی ویجر2 کشف شدند. ((یاه وانو|ادامه ...)) />---
::*__معرفی دانشمند__::<br />__~~brown:وستو ملوین سلایفر ، منجم آمریکایی:~~__
/>او در 11 نوامبر سال 1875 بدنیا آمد. تحقیقات او از ((منظومه شمسی)) تا مرزهای جهان هستی بود. عکسایی که ی از طیف جذبی مشتری و زحل تهیه کرد باعث شد تا معلوم شود جو آنها پر از آمونیک و متان ست. صرف نظر از منظوه شمسی ، ی ب سحابی ها نی علاقه من بود. در سال 1912 برای خستن بار اثر دوپلر - فیزو را در ورد سابی ارأة السلسله به کار بست. وی گفک سحابی زبور با سرعت 100 کیلومتر در ثانیه به زمین نزدیک می‌شود. [[mavara-view_forum.php?comments=116038|وتو ملوین سلایفر ، منجم آمریکایی|ادامه ...]::@#20:~~brown:جذب مشارکت~~#@::
*((
مالات جدید نجوم|حات جذاب و مقالات برگزیده)) />*((فراوان مارکت در محتوای گروه نجوم|فراخوا تولی متوای نجوم)) />**مشارکت اولیاء />**مشارت معلمان مققا
**
مشاکت دانش آموزان />*رهی دانش موی />**
**
ابقات و مونه
**مس
ابه />**آزمون
*دستگ
اههای تصا
((تصاویر فهرست
مسیه~عکس فه)) />
>
>::{picture=image002.jpg height=170 width=170}::
::~~fuch
sia:''سیاه اراوس''~~:: /
>


__~
~brown:خلاقیت~~__<br />*بازیها و سرگرمیهای علمی<br />*داستانهای علمی - تخیلی<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی]
>*پروژه‌‌های دانش آموزی<br />*معرفی دستاوردهای علمی جدید<br />**تازه‌های اخبار نجوم<br />**خواندنیهای نجوم /
><br>


/><br>
/>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:46 ]   33   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:17 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:14 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:12 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:21 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:29 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:32 ]   27   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   26   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   25   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   24   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [09:17 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:45 ]   22   هامونی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 فروردین 1386 [11:44 ]   21   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [14:13 ]   20   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [10:40 ]   19   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:09 ]   18   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:10 ]   17   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [11:43 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:15 ]   15   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 21 بهمن 1385 [07:41 ]   14   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [06:09 ]   13   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [11:55 ]   12   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 آبان 1385 [12:17 ]   11   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [07:59 ]   10   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:31 ]   9   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [08:18 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:26 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:58 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [08:30 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:55 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:38 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:35 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:31 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..