منو
 صفحه های تصادفی
کارگر بسته بند
نیتروناتریت
شیمی معدنی
فوئیدگابرو
چرخشهاي طبيعي
Copper
دستگاههای طیف بینی نوری
جرم لختی
ریاضیات گسسته
داذبرزمهر
 کاربر Online
538 کاربر online
تاریخچه ی: خانه فیزیک

تفاوت با نگارش: 88

Lines: 1-113Lines: 1-115
  
 @#20:__~~#C7DB33:فیزیک نماد کنجکاوی بشر به طبیعت پیرامون است.~~__#@ (~~FF00FF:آلبرت اینشتین~~) @#20:__~~#C7DB33:فیزیک نماد کنجکاوی بشر به طبیعت پیرامون است.~~__#@ (~~FF00FF:آلبرت اینشتین~~)
  
 ::{img src=img/daneshnameh_up/a/a2/PhysLinkBanner.gif}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/a/a2/PhysLinkBanner.gif}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
-*__((فیزیک|طبقه بندی فیزیک))__ +*((فیزیک|طبقه بندی فیزیک))
 *((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل فیزیک)) *((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل فیزیک))
 *((کتابهای فیزیک)) *((کتابهای فیزیک))
 *((واژه‌نامه فیزیک))  *((واژه‌نامه فیزیک))
 *((مقالات جدید فیزیک)) *((مقالات جدید فیزیک))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26&comments_offset=0&comments_sort_mode=lastPost_desc&comments_maxComments=20|انجمن فیزیک]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری تصاویر فیزیک]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26&comments_offset=0&comments_sort_mode=lastPost_desc&comments_maxComments=20|انجمن فیزیک]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری تصاویر فیزیک]
 
 
 *__~~brown:آزمایشگا‌ههای فیزیک~~__ *__~~brown:آزمایشگا‌ههای فیزیک~~__
 **((آزمایشگاه اپتیک)) **((آزمایشگاه اپتیک))
 **آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس **آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس
 **آزمایشگاه مکانیک **آزمایشگاه مکانیک
 **آزمایشگاه الکترونیک **آزمایشگاه الکترونیک
 ::{picture=bit.gif height=150 width=200}:: ::{picture=bit.gif height=150 width=200}::
 ::~~fuchsia:''نوسانگر دوگانه''~~:: ::~~fuchsia:''نوسانگر دوگانه''~~::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید فیزیک|مقاله)) **((مقالات جدید فیزیک|مقاله))
 **((فیزیک هسته‌ای برای همه)) **((فیزیک هسته‌ای برای همه))
 **((مجله علوم پایه)) **((مجله علوم پایه))
 **[mavara-view_forum.php?comments=99957|معرفی سایتهای فیزیک] **[mavara-view_forum.php?comments=99957|معرفی سایتهای فیزیک]
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 {picture=animation_bl.gif height=220 width=300} {picture=animation_bl.gif height=220 width=300}
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__:: ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__::
 
 
 
 
  
-__[mavara-view_forum.php?comments=115078|جکای زیر ]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115189|لید موا رای ت]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115211|نوا نیروگاههای رق]__


__[mavara-view_forum.php?comments=114863|بم صوی]__
+__[mavara-view_forum.php?comments=116282|ف را فیزیک ید]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116168|مری کا: له م]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116166|حث: سات و نگهداری هنربا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116227|هموی]__
  
  
-@@{picture=hydroelectricity.jpg height=160 width=160}@@ +@@{picture=horseshoe_magnet_magnetic_rays.gif height=150 width=150}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
 __~~brown:یک آزمایش جذاب~~__ (__جوشیدن__)
 __~~brown:یک آزمایش جذاب~~__ (__جوشیدن__)
 می‌دانیم که به واسطه حرکت براونی ممکن است انرژی جنبشی بعضی از مولکولهایی که به سطح مایع می‌رسند، به اندازه‌ای باشد که بتوانند از سطح مایع خارج و پراکنده شوند. این فرآیند را تبخیر سطحی می‌گویند، اما اگر دما در فشار ثابت زیاد شود. داخل ظرف نیز حبابهایی بخار تشکیل می‌گردد. هنگامی که این حبابها خارج شوند، مایع به جوش آمده است. شما در آزمایش فوق ، با فرآیند تبخیر و عوامل موثر بر آن آشنا خواهید شد. برای آزمایش اول ، مقدار کمی اتر یا الکل در یک شیشه ساعتی ریخته و آن را در کفه سمت چپ ترازوی حساس قرار دهید و در کفه سمت راست ، آن قدر وزنه بگذارید تا تعادل برقرار گردد. حال مدتی صبر کنید، ... __[mavara-view_forum.php?comments=111877|ادامه]__  می‌دانیم که به واسطه حرکت براونی ممکن است انرژی جنبشی بعضی از مولکولهایی که به سطح مایع می‌رسند، به اندازه‌ای باشد که بتوانند از سطح مایع خارج و پراکنده شوند. این فرآیند را تبخیر سطحی می‌گویند، اما اگر دما در فشار ثابت زیاد شود. داخل ظرف نیز حبابهایی بخار تشکیل می‌گردد. هنگامی که این حبابها خارج شوند، مایع به جوش آمده است. شما در آزمایش فوق ، با فرآیند تبخیر و عوامل موثر بر آن آشنا خواهید شد. برای آزمایش اول ، مقدار کمی اتر یا الکل در یک شیشه ساعتی ریخته و آن را در کفه سمت چپ ترازوی حساس قرار دهید و در کفه سمت راست ، آن قدر وزنه بگذارید تا تعادل برقرار گردد. حال مدتی صبر کنید، ... __[mavara-view_forum.php?comments=111877|ادامه]__
 --- ---
-__~~brown:از وک کرز ه می‌دانی~~__

موک ک نگ فی است که پیدایش و ته ا بی ا ف و تصیف آ تجو کرد. ایه مو ک پییش ن ب نگ زرگ اول ر ی‌گردد اره ی‌نمایی. بای گفت یکی از پیشرفتهای عم سیحای نگ وم ا یتوان یدایش موشکای زد پواز دای ن) که ر زم حهای کمکی ونه ه م میمند دانت اوی کوری که ر این مود پگام ده کشر تا ماهیر شوری اق است که ر ال 1309 ا نارت مهندس پترولوسکی در آزمایشگا ینمیک گاز شر گراد آغاز گردید. ضمنا ر همان سال 1309 طرح پژو وک در کشور آلن بطور مانه و با ظارت سازمان خش لح ارش ازی آلمان 35 کیلومتری شهر ین آغاز گردید. ر ساای بعد کشوهای مانند نگلان مریکا ، راسه و ... نسبت به تهیه قیق تلید موک اق نمون و م اداه ث را ها ر مور موشک کروز ک ه معنای جوگر شت دریئی و ماجو و یگ ماهیم و اصطا نی است ییری می‌کنی و ا وه ول مهمی چون رفه اقی دقت قابلی انط یری ر سکی ر مریت ک لی گستر ر ین وشک دیا ردیه است. __((شک کوز|ادامه ...))__
+__چگنگی تولی بر از رمای کم زش__

وحی نتی فینی در استفاده ز رمای تف ه ملیاتشان بیر کامند، وی قر یای ی ک زش یینر از 100˚C ود دا که اب بازیفت نیست. اکنون پژوهشگران مکز ن ری انژی کنت کندا وشی بداع کرد‌اند ک ز رمای ک از در وی رز ه میوی. نه یمی داع کرده‌ان ک از مواد یزالکریک بهره می‌رد، این مود می ک در مرض تییرا مایی قرار گیرد یک ا الکریکی ا ریان رق مستی ولید مینن. ای یتم از رای ناک (25µm) هم بسپار وییلین لوورید و تری فلورین و مچنی لکروای آلومینیمی کیل شده ت ک از دو رف ادد شهاند. ا 10 ا 20 ره روی ه یک قطع لزی زک ر می‌شون. با ر منوب داغ (90˚C) سرد (60˚C) از ی قطعه و با رعت چرش 1Hz و استده از یک ی وار لترییته تولید می و. ا کنون یتمای کوچک ک کم ا 1W تلی می‌کند زمایش ه لی رای یمهی رت بای از چن قط وزی و جریان مریچی آب بره . ی یک کیووات اعت الکتریسیت 3 تا 5 سنت برر د و هین یزات ر مد 20 سال مستک می‌ود.
 --- ---
-__~~brown:معرفی ای:~~__

واین فیزیکی حاک ر سرسره ها ، چر و فکا ماینهای ربتی و ایر ای تریی شهرای بای در این سایت شر داد ه د. م ه می وانید رای دان یک ر هوایی طرای کنی. __[http://www.learner.org/exhibits/parkphysics/|سای فیزیک وسای شهر بازی]__
+__~~brown:معرفی انمند:~~__

__ایگراواسییی کورچاتوف، فیزیکدان روسی:__ />ا ر 12 ژانویه سال 1903 متولد شد. روسیه از آثار مخرب سلاحهای هسته‌ای کاملا واقف بود، کورچاتوف ر به مسکو فراخاد و او ا مامو تحقیی در گونگی سلاحهای هته‌ای نمود. ا این حال که در آ مان روسی امکانات دلت آمریک را داشت، ولی ((بمب امی)) را ساخت. کورچتوف و گروه دانشمندا وسه وی ، در من ه تهی ((بمب هیروژنی)) پرداختند و ر سال 1952 - یی د همان سالی که کش مریکا بمب هیدروژنی را اخت- در این مر __[mavara-view_forum.php?comments=115279|... ااه]__
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید فیزیک|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید فیزیک|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه فیزیک|فراخوان تولید محتوای فیزیک)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه فیزیک|فراخوان تولید محتوای فیزیک))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *اوزان و مقادیر *اوزان و مقادیر
-*دستگاه آحاد +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=332|دستگاه آحاد]
 __~~brown:عکس هفته~~__ __~~brown:عکس هفته~~__
 

 

-::{picture=mirage-intro.jpg height=150 width=180}::
::~~fuchsia:''ید را''~~::
+::{picture=chainreactionanim.gif height=170 width=180}::
::~~fuchsia:''کش نجیری شکاف''~~::
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *((سرگرمیهای فیزیک|بازیها و سرگرمیهای علمی)) *((سرگرمیهای فیزیک|بازیها و سرگرمیهای علمی))
 *داستانهای تخیلی *داستانهای تخیلی
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی]
 **((اخبار علمی فیزیک|تازه‌های اخبار فیزیک)) **((اخبار علمی فیزیک|تازه‌های اخبار فیزیک))
 **((کوتاه و خواندنی فیزیک|خواندنیهای فیزیک)) **((کوتاه و خواندنی فیزیک|خواندنیهای فیزیک))
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:48 ]   92   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:34 ]   91   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:54 ]   90   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:42 ]   89   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:22 ]   88   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [15:14 ]   87   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:03 ]   86   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:44 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:27 ]   84   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:24 ]   83   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:56 ]   82   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:01 ]   81   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:01 ]   80   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [05:58 ]   79   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [13:31 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:08 ]   77   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:13 ]   76   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:07 ]   75   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:19 ]   74   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:11 ]   73   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:12 ]   72   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 بهمن 1385 [06:19 ]   71   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [08:18 ]   70   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 دی 1385 [13:13 ]   69   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 آبان 1385 [10:36 ]   68   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:00 ]   67   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [06:45 ]   66   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:00 ]   65   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:23 ]   64   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [07:02 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [15:10 ]   62   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:36 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [06:09 ]   60   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:32 ]   59   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:29 ]   58   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:28 ]   57   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [10:55 ]   56   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [10:50 ]   55   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 خرداد 1385 [07:33 ]   54   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [11:48 ]   53   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [07:46 ]   52   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:33 ]   51   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [11:06 ]   50   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [12:50 ]   49   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [09:03 ]   48   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [11:33 ]   47   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:51 ]   46   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:47 ]   45   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [05:10 ]   44   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [14:13 ]   43   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [11:57 ]   42   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:23 ]   41   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:16 ]   40   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [15:51 ]   39   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:10 ]   38   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:21 ]   37   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:20 ]   36   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:17 ]   35   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:08 ]   34   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:01 ]   33   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [11:02 ]   32   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [10:56 ]   31   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [10:32 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [06:18 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:21 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [12:03 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [11:30 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [16:32 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [11:33 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [08:52 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 شهریور 1384 [05:14 ]   22   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [17:05 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:02 ]   20   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:49 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:25 ]   18   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:03 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:30 ]   16   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [11:28 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [05:05 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [08:11 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:22 ]   12   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:16 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [04:26 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [14:48 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [14:44 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [14:47 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [14:21 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:55 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:09 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [04:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [16:34 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..