منو
 صفحه های تصادفی
آیه ای که تنها امام علی علیه السلام به آن عمل کرد
سفته
بهداشت عمومی
انواع سنگ دگرگونی مجاورتی
عزم عراق و اندوه ام سلمه
معرفی حسین به مردم از نظر دودمان و فضیلت
شباهت با پیامبر اکرم « ص »
ثبت شرکت ها
رتینول
نام شهدای حمله اول در کربلا
 کاربر Online
488 کاربر online
تاریخچه ی: خانه فیزیک

تفاوت با نگارش: 77

Lines: 1-122Lines: 1-115
  
 @#20:__~~#C7DB33:فیزیک نماد کنجکاوی بشر به طبیعت پیرامون است.~~__#@ (~~FF00FF:آلبرت اینشتین~~) @#20:__~~#C7DB33:فیزیک نماد کنجکاوی بشر به طبیعت پیرامون است.~~__#@ (~~FF00FF:آلبرت اینشتین~~)
  
 ::{img src=img/daneshnameh_up/a/a2/PhysLinkBanner.gif}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/a/a2/PhysLinkBanner.gif}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((فیزیک|طبقه بندی فیزیک)) *((فیزیک|طبقه بندی فیزیک))
 *((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل فیزیک)) *((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل فیزیک))
 *((کتابهای فیزیک)) *((کتابهای فیزیک))
 *((واژه‌نامه فیزیک))  *((واژه‌نامه فیزیک))
 *((مقالات جدید فیزیک)) *((مقالات جدید فیزیک))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26&comments_offset=0&comments_sort_mode=lastPost_desc&comments_maxComments=20|انجمن فیزیک]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری تصاویر فیزیک]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26&comments_offset=0&comments_sort_mode=lastPost_desc&comments_maxComments=20|انجمن فیزیک]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری تصاویر فیزیک]
 
 
 *__~~brown:آزمایشگا‌ههای فیزیک~~__ *__~~brown:آزمایشگا‌ههای فیزیک~~__
 **((آزمایشگاه اپتیک)) **((آزمایشگاه اپتیک))
 **آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس **آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس
 **آزمایشگاه مکانیک **آزمایشگاه مکانیک
 **آزمایشگاه الکترونیک **آزمایشگاه الکترونیک
-::{picture=Prism.gif height=120 width=200}::
::~~fuchsia:''شکس نور د منشر''~~::
+::{picture=bit.gif height=150 width=200}::
::~~fuchsia:''نوسنگر ون''~~::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید فیزیک|مقاله)) **((مقالات جدید فیزیک|مقاله))
 **((فیزیک هسته‌ای برای همه)) **((فیزیک هسته‌ای برای همه))
 **((مجله علوم پایه)) **((مجله علوم پایه))
-**[mavara-view_forum.php?comments=99957|سایتهای فیزیک] +**[mavara-view_forum.php?comments=99957|معرفی سایتهای فیزیک]
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 
 
-::*__~~brown:سال نو مبارک~~__:: 
 
 
-<tr>
<
td>
~~
navy:__نوروز دل‌انگیز و آغاز بهار را به هر ایرانی<br>در هر کجا که هست به همه‌ی دل‌بستگان به علم و فرهنگ و ادب
و به کسانی که نوروز را گرامی می‌دارند،
تبریک عرض می‌کنیم و در این روز آغاز بهار ، یاد شهیدان عزیز
و آنان که جان خود را سخاوت‌مندانه برای تمامیت میهن و برای عزت ملت
پرداختند گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم
.__~~ />

@@{img src=img/daneshnameh_up/1/12/norooz3b.jpg}@@
+{picture=animation_bl.gif height=220 width=300}
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__:: ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__::
 
 
 
 
  
-__[mavara-view_forum.php?comments=113636|طیف گیی و ذبی م هیدروژن]__


__[mavara-view_forum.php?comments=113803|گرمی بخیر]__


__[mavara-view_forum.php?comments=113804|یل مه]__


__[mavara-view_forum.php?comments=113685|ادیس که و؟]__
+__[mavara-view_forum.php?comments=116282|هفت از ییک ید]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116168|مرفی کتاب: ه لم]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116166|ث: ساخت و نهداری آهنربا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116227|وی]__
  
  
-@@{picture=edison.jpg height=160 width=160}@@ +@@{picture=horseshoe_magnet_magnetic_rays.gif height=150 width=150}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:آنر نگین کمن کجات؟:~~__:: />وقی در طول ارندگی فق یک ((رنین کمان)) می‌ینیم ر وا ن رنگی کمان وو دارد؟ خ این ل نور که فک میکید اده نیس! وقی ور وارد یک قره آب می‌د، ر دا قره بااب کرده و به م ما ما رگین کان را تشکی می‌دهد. ه طر باران نوی را که وش می‌شود در مام ا ممکن اتبانده و می‌شکد. اولین ار ک نو با قره برخور می‌ن، یک پرو کری از آ نور بازتاب میکد و و قیه آن ول قره رک ی‌کنند به شت ره ا م دخل خ ک. دوباره ، قدی ز نور کت خود ماری بتاب می‌کند. برخود ح داخلی قر ، مقداری ا نور باز می‌تابد در قه می‌مان، و اقیمنه آن ا ی . ببراین پوهای ور ود د ا ک دو سه باتاب الی یا بیشتر از قطره خارج وند. ((ین کمان|ادامه ...)) +__~~brown:یک آی جذا~~__ (__ویدن__)
/>می‌انیم که ه واسط ر براونی مکن س انرژی جی ی مولکولهی ک ه س ای می‌سد، ه اندای با که بتونن از مای خا راکده شوند. ین رآید را خیر ی می‌گویند، ما ار ما ر شا ات یاد شد. داخل ر نی حباهایی بخار شکیل می‌گر. نگامی ک ین ها ار شند، می به جش آه ات. م د ی ق با فرد خی و و مر ب ن خوهید . ی مایش ل ، مقدار کمی ار یا اکل در یک یه سا یه و آن ا که چ رازوی اس رار دی و ر ک م رات ن قدر ونه بگذاید تا عال برقرار گدد. ا متی صبر کنید، ... __[mavara-view_forum.php?comments=111877|ادامه]__
 --- ---
-::*__~~brown:یک زمایش ~~__::
**__ای آ در اک__ />ای عمل اسانای نی، برای اجا این کر ک ارا ا به ن میرد ییک ب ما کک می‌کند. یک ک سیمی به 15 اتیمر سوراایی در و یک میلیر یا کمی بیر ، یمای آن ا شری نازک پاراین ک زح تخیص ، بیرد. الک باز م لک است، هنوز ورای ن ات و ه ری می‌وانید ون یا سنای ا د کنید، ولی اکنونه می‌انی دری ا در ن مل نید. فقط موقی ک ب در ن می ریزی کنید و مواب ای که ن ر ک نهید. [mavara-view_forum.php?comments=111483|دامه]
+__چگونگی ولید برق از گرمای کم __

ودای نعتی فرآینی در استاده از گرمای تف شده عملیاتشا بسیار کارآمدند، ل مقدار زیادی انرژی کم زش ، پایینتر از 100˚C جود دارد ک قابل بازیافت نیست. اکنون پژوهگران مرکز ن وری ارژی کانت کادا رشی ابداع کرده‌ان که ز گرمای کم ارش در تلی بر ارزان بره می‌جویند. ها سیستمی ابداع کرده‌اند ک مواد پیواکتریک بهره می‌رد، ای موا ، زانی که در م تغییرات دمایی ار گرند یک بار الکتریکی با جرین رق متقم ولید می‌کند. این یستم از رقه‌های نازک (25µm) هم پار ینی لوی تی فلوولن و همنین الکرهای آومینیمی شکیل شده است که از و طرف ان ده‌اند. ا 10 تا 20 ورقه وی هم در یک قه فلی نازک محصور می‌وند. ا عبو متناوب آب داغ (90˚C) و آب سد (60˚C) از ری قه و با رعت چخش 1Hz ستفاده از یک شیر دور الکترسیته تولید می شود. تا کنون سیستمهای کوچک که کمتر از 1W برق تولید می‌کنن آزای شد‌اد ولی برای یمهای زرتر اید ز ند قطعه موزی رین مارپیچی ب ه برد. هزینه یک کیلووا ا الکتریسیته 3 ا 5 سنت برورده و هزینه جهیزات در مدت 20 ال مستهلک می‌شود.
 --- ---
-::*__((دانشمندان فیزیک|معرفی دانشمند))__::
__~~brown:یاروسلاو یروفک ، دانشمند یی- فییک چک:~~__

او در 24 سابر 1890 متولد شد. در ده 1920 عبیهای اخ که به وسیله ن است یک اختلاف الکتریی میا الکترودای یوه‌ای به ود آر. ی اکرودها طوری رار داشتن ک یک قره و جیوه با ان محلولی به شتکی از جیه که در زیر آن قار داشت می‌ریخت. جریان کریکی از مول می‌گشت و چن اختلاف کتریکی اا می‌فت، جری به حداکری میرید که ه لت اره‌ای ز یوهای محلول بستگی اشت. وی ا اناز گیری این حداکثر ، می‌توانست ظت یونهای موود در محول ا ، که ترکیب ن ملو بد تعیین کند. دولت چک در سال 195 یک مسه بش نگاری سیس کرد هیوفسکی را ه مدیری برگزید. روش ی بتدا مود توجه قرا نگرفت، اما بعد اهمیت آن ملوم شد و هیروفسکی نیز در سال 1959 جایه نو رشته شیمی را گرفت.
+__~~brown:معرفی دانشمند:~~__

__ایگوراواسیلیویچ کرچاتوف، فیکدان ی:__
او در 12 ژنویه سا 1903 متولد شد. ریه از ثار مخب سلای سته‌ای کاملا واقف و کورچاتو ا به کو را و او را امور تیقی ر گوی سهای های نمود. با ین حا که در آن مان یه امکت دوت ریکا ا دات، ولی ((ب امی)) ر ت. کرچاو و گوه انندان وابسه وی در ضم ه تهیه ((بم یوژی)) ردختند و در سال 1952 - یعنی هن لی ک کور مریک ب هیدروژی ا ات- د این مر __[mavara-view_forum.php?comments=115279|... اه]__
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید فیزیک|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید فیزیک|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه فیزیک|فراخوان تولید محتوای فیزیک)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه فیزیک|فراخوان تولید محتوای فیزیک))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *اوزان و مقادیر *اوزان و مقادیر
-*دستگاه آحاد +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=332|دستگاه آحاد]
 __~~brown:عکس هفته~~__ __~~brown:عکس هفته~~__
 

 

-::{picture=DoubleRainbow.jpg height=150 width=180}::
::~~fuchsia:''نین کمن واه''~~::
+::{picture=chainreactionanim.gif height=170 width=180}::
::~~fuchsia:''ونش نجیری ات''~~::
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *((سرگرمیهای فیزیک|بازیها و سرگرمیهای علمی)) *((سرگرمیهای فیزیک|بازیها و سرگرمیهای علمی))
 *داستانهای تخیلی *داستانهای تخیلی
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی]
 **((اخبار علمی فیزیک|تازه‌های اخبار فیزیک)) **((اخبار علمی فیزیک|تازه‌های اخبار فیزیک))
 **((کوتاه و خواندنی فیزیک|خواندنیهای فیزیک)) **((کوتاه و خواندنی فیزیک|خواندنیهای فیزیک))
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:48 ]   92   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:34 ]   91   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:54 ]   90   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:42 ]   89   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:22 ]   88   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [15:14 ]   87   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:03 ]   86   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:44 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:27 ]   84   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:24 ]   83   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:56 ]   82   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:01 ]   81   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:01 ]   80   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [05:58 ]   79   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [13:31 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:08 ]   77   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:13 ]   76   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:07 ]   75   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:19 ]   74   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:11 ]   73   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:12 ]   72   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 بهمن 1385 [06:19 ]   71   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [08:18 ]   70   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 دی 1385 [13:13 ]   69   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 آبان 1385 [10:36 ]   68   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:00 ]   67   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [06:45 ]   66   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:00 ]   65   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:23 ]   64   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [07:02 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [15:10 ]   62   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:36 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [06:09 ]   60   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:32 ]   59   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:29 ]   58   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:28 ]   57   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [10:55 ]   56   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [10:50 ]   55   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 خرداد 1385 [07:33 ]   54   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [11:48 ]   53   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [07:46 ]   52   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:33 ]   51   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [11:06 ]   50   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [12:50 ]   49   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [09:03 ]   48   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [11:33 ]   47   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:51 ]   46   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:47 ]   45   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [05:10 ]   44   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [14:13 ]   43   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [11:57 ]   42   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:23 ]   41   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:16 ]   40   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [15:51 ]   39   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:10 ]   38   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:21 ]   37   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:20 ]   36   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:17 ]   35   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:08 ]   34   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:01 ]   33   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [11:02 ]   32   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [10:56 ]   31   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [10:32 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [06:18 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:21 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [12:03 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [11:30 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [16:32 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [11:33 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [08:52 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 شهریور 1384 [05:14 ]   22   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [17:05 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:02 ]   20   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:49 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:25 ]   18   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:03 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:30 ]   16   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [11:28 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [05:05 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [08:11 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:22 ]   12   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:16 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [04:26 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [14:48 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [14:44 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [14:47 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [14:21 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:55 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:09 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [04:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [16:34 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..