منو
 صفحه های تصادفی
منصور و شکست دوباره نقشه قتل امام صادق علیه السلام
بازی دو نفره
تغذیه و اساس عملکرد انسان در ورزش
تضمین
تجارت حیوانات وحشی
حرکت با شتاب ثابت
علی و عبادت
ایران باستان
CLR
نحوه برخورد با کابوس کودکان
 کاربر Online
207 کاربر online
تاریخچه ی: خانه فیزیک

تفاوت با نگارش: 66

Lines: 1-17Lines: 1-115
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی فیزیک''__:: </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr> align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''مقالات زید''__:: </td> r> </table> ~cs:3r /> ~|~ able border=0 width=100%> <tr> <td height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((
ایک))__
<br>__((الکتریی))__

__((فیزیک لاا))__

__((فیزی الت م))__
>
</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~


>::{picture=Rays-3.gif}:: border=0 width=100%> <tr>
r></table>~|~ ~|~
><font size=1>


~cbgc:#ccffff
border=0 width=100%></tr> </table>
~|~

__((
آکار وسوزن))__

__
((اصل م قی ایزرگ))__

__((دیک ری میسی))__> >__((تی راش))__

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~
::{picture=optical.jpg}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
border=0 width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''آزمایشات نمونه''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr>
> >::__''ی رگی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ able bo
rder=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((آز
ایش ره رون لیکان))__

__((آ
زمای دمای حرانی)) __

__((معق کن ر ا)) __

__((مای نه کر)) __

</td> r> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%><font size=1> <br>> >~cbgc:#ccffff ::{picture=mill.gif height=200 width=200}::
<br>
d
> </tr>
~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > ont size=1>
__(ویرین ای ه ربا کجاست |ویی ای هنبا کاس))__

__((
وه ناری))__

__((
گون مینشیم))__

__((
نی یخ)) __

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~::{picture=horseshoe_magnet_magnetic_rays
.gif height=200 width=200}:: border=0 width=100% height=100%> size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc /> ~|~ border=0 width=100% height=100%> ::__''ام ییک''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ات دید''__:: ~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff
__[mavara-view_forum.php?comments=109066|باا]__

__[mavara-view_forum.php?comments=109082|تییر اگی ب و ایی اا نستین تدنها]__

__[mavara-view_forum.php?comments=108321|یوب ای جو زات]__

__[mavara-view_forum.php?comments=108758|ب هتی ییک]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|
ادامه ...]__::

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>

::{picture=rain
.gif height=200 width=200}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ border=0 width=100%> size=1>
__(
(رت الکتریسیته کتهای کاتوه‌ای الکترونها در ل))__
>
__((ارژی نی))__
>
__((انر اری))__>
>__((ارژی تی))__

::__((
ماات د خادم|اداه ...))__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%>
::{picture=heat.gif
height=200 width=200}:: size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc />~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%> size=2>::__''ات ا''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r>align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''ابار عی''__:: </td> </tr> able> ~cs:3
~|~ able bor
der=0 width=100%> <tr> > ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((ایای دی))__

__((او مکی کوانتومی))__

__((
تیی شار ماطیسی و یی مرکه اایی)) __

__((
شکارسازی نو)) __

::__((صات ا|ااه ...))__:: >
>
</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> <td height=100%><font size=1>

::{picture=neutron-array.jpg height=200 width=200}:: >
>~cbgc:#ccffff </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> >
__[mavara-view_forum.php?comments=108644|نخگ فاوری ص میز هته‌ای کشو]__

__[mavara-view_forum.php?comments=108447|ک
فا ییک یان]__

__
[mavara-view_forum.php?comments=109106|چهادمین کنفران انموزی فیزیک اران]__

__[mavara-view_forum.php?comments=106676|س
اخ یه وا ون ] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc r
> <br>
<br>::{picture=salemnuclear.jpg height=200 width=200}::able
>
{FANCYTABLE}<br />
+rquee align=center direction=right>
@#20:__~~#C7DB33:فیزیک نماد کنجکاوی بشر به طبیعت پیرامون است.~~__#@ (~~FF00FF:آلبرت اینشتین~~) /> />::{img src=img/daneshnameh_up/a/a2/PhysLinkBanner.gif}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((فیزیک|طبقه بندی فیزیک))<br />*((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل فیزیک))
/
>*((کتابهای فیزیک))<br />*((واژه‌نامه فیزیک)) <br />*((مقالات دید یزیک))<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26&comments_offset=0&comments_sort_mode=lastPost_desc&comments_maxComments=20|امن فیزیک] /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری صاوی یزیک] /
>
/>*__~~brown:آزمایشگا‌ههای فیزیک~~__ />**((آزایگا اپتیک)) />**آزمایشه الکتییته و مناطیس />**آزمایشگاه مکانیک
**آزمایشگاه الکترونیک<br />::{picture=bit.gif height=150 width=200}::<br />::~~fuchsia:''نوسانگر دوگانه''~~:: /
>

<br />*__~~brown:معرفی منابع و آار ~~__ /
>**((مقال ی یزیک|قله)) /
>**((فییک ست‌ای برای همه)) />**((مه لوم پیه))
/
>**[mavara-view_forum.php?comments=99957|معرفی سایتی یزیک]
**ن
رم افزار آموزشی /
>
<br> /><br>r> />

/
>

r
/><br>
r /><br><br> /><br>
/>
<br>
<br> /> /><td>r />r>
dir align =center> />{picture=animation_bl.gif height=220 width=300}<br /> /> />

/
>---<br />::*__~~brown:ین یامهای رای به انجمن~~__::<br />dir align =center>
<br />
<br />__[mavara-view_forum.php?comments=116282| رز یزیک دی]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116168|معری کب: فل ]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116166|ث: سات و نگاری آهربا]__

<br />__[mavara-view_forum.php?comments=116227|همجوشی]__<br /></td><br /><td>
/>@@{picture=horseshoe_magnet_magnetic_rays.gif height=150 width=150}@@ /></td> />r> />

/
>---<br />__~~brown:یک آزمایش جذاب~~__ (__جویدن__)
/>می‌انیم که ه اسطه حرکت براونی ممکن است نرژی جبشی ضی از ولکولهایی که ه سطح مایع می‌سند، به انازه‌ای باشد که توانند از س ایع خارج و پکنده شوند. ای فرید را تبخیر سطحی می‌گویند، اا اگر دما در فشار ثابت زیاد شود. داخل ظرف نیز حبابایی بخار تشکیل می‌گدد. نامی ک این حبابها خارج شوند، مایع به جوش آمده است. شما در آزمایش فوق ، با فرآیند تبخیر و عوامل موثر بر آن آشنا خواهید شد. برای آزمایش ال مدار کی ات یا الکل در یک شیشه ساعتی ریخته و آن را در کفه سمت چپ ترازوی حساس قرار دهید و در کفه راست آن قدر وزنه بگذارید تا تعادل برقرار گردد. حال مدتی صبر کنید، ... __[mavara-view_forum.php?comments=111877اه]__ /
>--- /
>__چگونگی تولید برق از گرمای کم ارزش__r>
واحدهای صنع
تی فآیندی در استاده از گرای لف شده عملیاتشان بسیار کارآمدند، ولی دار زیادی انژی کم ازش ، پایینر از 100˚C وجود دارد که قابل بازیافت نیست. اکنون پژوهشگران مرکز فن آوری انرژی کانت کاادا روشی ابداع کرده‌اند که از گمای کم ارزش در تولید برق ازا بهره میجوین. آا سیستمی ابداع کرده‌اند که از مواد پیزوالکتریک بهه می‌رد، این مواد ، زمانی که در عرض تغییرات مایی رار گیند یک بار الکتریکی با جریان برق مستقیم تولید می‌کنند. این سیستم از ورقه‌های نازک (25µm) هم بسپار وینیلیدن فلوئورید و تری فلوئوراتیلن و همچنین الکترودهای آلومینیمی تشکیل شده است که از دو طرف اندود شده‌اند. تعداد 10 تا 20 ورقه روی هم در یک قطعه فلزی نازک محصور می‌شوند. با عبور متناوب آب داغ (90˚C) و آب سرد (60˚C) از روی قطعه و با سرعت رخش 1Hz استاده از یک شیر دوار الکتریسیته ولی می و. تا کنون سیستمهای کوچک که کمتر از 1W برق تولی می‌کنند آزمایش شده‌اند، ولی برای سیستمهای بزرگتر باید از چند قطعه موازی و جریان مارپیچی آب بهره برد. هزینه یک کیلووات ساعت الکتریسیته 3 تا 5 سنت برآورده شده و هزینه تجهیزات در دت 20 سال متهلک می‌شود. /
>---
/>
__~~brown:عرفی دانشن:~~__

/>
__ایگراواسیلیوی کوراتوف فییکان روی:__
/
در 12 ژانویه ا 1903 متولد شد. روسیه از آثار مخرب ساحای هسته‌ای کملا واقف بود کوچاتوف را به مسکو فراخواند و او را مامور تحقیقی در چگونگی سلاحای هسته‌ای نمود. با این حال که در آن زمان روسیه امکانات دولت آمریکا را نداشت، ولی ((بمب اتمی)) را ساخت. کورچاتوف و گروه دانشمندان وابسه به وی ، در ضمن به یه ((مب هیدروژنی)) پرداختند و سال 1952 - ینی در همان سالی که کشور آمریکا بمب هیدروژنی را ساخت- در این امر __[mavara-view_forum.php?comments=115279|... اا]__<br />d
>
<br />::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: /
>*((مقالت جدی یزیک|صفحات اب و مقلت بریده)) /
>*((فراوا مشارک در حتوای روه فیزیک|فراخوان تولید محتوای فیزیک)) /
>**مشارکت ولیء />**مشارکت ممان و قان />**مارکت داش آوزان />*رفهای دان زی />** />** />*ابقات و مونها
**م
اه
/>**آزمون

*اوزان و مقادیر<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=332|دستگاه آحاد]<br />__~~brown:عکس هفته~~__<br /><br>
/
>::{picture=chainreactionanim.gif height=170 width=180}::
/
>::~~fuchsia:''واکنش زنجیری شکافت''~~::<br />
<br> /
>__~~brown:خلقیت~~__
*((سر
گیهای فیزیک|بازیا و سرگرمیی لمی)) />*داستانهی تخیلی
*پروژ
ه‌‌های دانش آموی /
>*عرفی ستادای لمی دی /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای می] />**((اا لمی فیزیکازههای اخار ییک))
**((ک
تاه واننی فییک|واندیی ییک)) />

r /><br><br> />

<br /><br>r
>r
/><br>r> /><br>
/></td> /></tr>r />r>
::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: <br /><td></td> /
><td>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: d
>
tr
>
>
>
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [06:48 ]   92   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 خرداد 1386 [16:34 ]   91   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [10:54 ]   90   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [12:42 ]   89   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [14:22 ]   88   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [16:14 ]   87   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [11:03 ]   86   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [10:44 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [10:27 ]   84   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [11:24 ]   83   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [08:56 ]   82   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [07:01 ]   81   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [07:01 ]   80   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:58 ]   79   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [14:31 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [12:08 ]   77   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [12:13 ]   76   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [10:07 ]   75   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [14:19 ]   74   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [14:11 ]   73   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [16:12 ]   72   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 بهمن 1385 [07:19 ]   71   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [09:18 ]   70   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 دی 1385 [14:13 ]   69   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 آبان 1385 [11:36 ]   68   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [18:00 ]   67   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [07:45 ]   66   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [15:00 ]   65   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [08:23 ]   64   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [08:02 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [16:10 ]   62   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [07:36 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [07:09 ]   60   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [08:32 ]   59   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [08:29 ]   58   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [08:28 ]   57   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [11:55 ]   56   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [11:50 ]   55   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 خرداد 1385 [08:33 ]   54   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [12:48 ]   53   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [08:46 ]   52   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:33 ]   51   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [12:06 ]   50   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [13:50 ]   49   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [10:03 ]   48   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [12:33 ]   47   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [14:51 ]   46   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [14:47 ]   45   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [06:10 ]   44   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [15:13 ]   43   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [12:57 ]   42   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [10:23 ]   41   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [10:16 ]   40   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [16:51 ]   39   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [07:10 ]   38   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [07:21 ]   37   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:20 ]   36   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:17 ]   35   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [17:08 ]   34   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [17:01 ]   33   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [12:02 ]   32   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [11:56 ]   31   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [11:32 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [07:18 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [10:21 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [13:03 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [12:30 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [17:32 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [12:33 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [09:52 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 شهریور 1384 [06:14 ]   22   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [18:05 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:02 ]   20   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [09:49 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [16:25 ]   18   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [16:03 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:30 ]   16   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:28 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [06:05 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [09:11 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [06:22 ]   12   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [06:16 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:26 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [15:48 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [15:44 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [15:47 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [15:21 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [11:55 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:09 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [05:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [17:34 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..