height=100%> size=1>


~cbgc:#ccffff
::{picture=mill.gif}::


    
 منو
 کاربر Online
502 کاربر online
تاریخچه ی: خانه فیزیک

تفاوت با نگارش: 52

Lines: 1-20Lines: 1-115
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی فیزیک''__:: </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr> align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''مقالات زید''__:: </td> r> </table> ~cs:3r /> ~|~ able border=0 width=100%> <tr> <td height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((آتیک))__

__(())__>
__((مایس))__

__((الکتریسیته))__
>
</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~::{picture=elec.gif}:: border=0 width=100%> <tr>
r></table>~|~ ~|~
><font size=1>


~cbgc:#ccffff
border=0 width=100%> r> table>
~|~
size=1>
__((کات فضایی))__

__
((اژی هسته‌ای))__
>
__((ش دایری))__> >__((آم سازی کیها نورا))__

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~


::{picture=Circularlypolarizedwaves.gif}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
border=0width=100% height=100%> d width=50%><font size=2>::__''آمایا نمونه''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ able border=0 width=100% ><tr><td align=left width=50% height=100% > size=2>::__''بای و رگرمی''__:: </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr>
height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((آزمایش قه ون ملیکن))__

__((آزمایش دمای بحرانی)) __

__((
معل کرن پ د هوا)) __

__((
زمای ه کور)) __

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%>
~|~ ~|~ border=0 width=100%>
size=1>
__((
ورین ی آن با کا |قیتری ای هنربا کست؟))__

__((
مای چ گاری))__

__((
یونی که ر آنچ در ن بریزید ا ی‌گیرد!))__

__((
ددی بون کیف)) __

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~::{picture=horseshoe
_magnet_magnetic_rays.gif}::order=0 width=100% height=100%> </tr>
ont size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%>::__''انمن یزیک''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ا دد''__:: ~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__[mavara-view_forum.php?comments=102444|
مر بر نرای الکتریکی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=102695=&forumId=26|
بار ]__

__[mavara-view_forum.php?comments=101934|تصوی رده‌ای از آب]__

__[mavara-view_forum.php?comments=10
2705|سی یوتن؟!]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|
ادامه ...]__::

~h:110 ~|~ ~|~ 0 width=100%> height=100%> size=1>

::{picture=newtonandapplesmall.gif}::~cbgc:#ccffff
~|~
~|~ border=0 width=100%> size=1>
__(
(هوایاهای مدار ری))__

__((دینامیک یا))__

__((لیرهای دیدی))__

__((
یروینای رهها))__

::__((
الات دید ادمدامه ...))__::
>~cbgc:#ffffcc
</tr>
>~|~ ~|~ border=0 width=100%height=100%>

::{img src=img/daneshnameh_up/5/5b/vehicles_168.gif}::
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%> size=2>::__''حات اب''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ار لمی''__:: ~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
طب بیوی))__

__((ب
ررسی جری واین اسن))__

__((مر رید)) __

__
((اا ابر ککا)) __>
>::__((صفات اام ...))__::
>
</td> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > size=1>
>::{picture=Rays-3.gif}::
>
>~cbgc:#ccffff
</td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > t size=1>r>__[mavara-view_forum.php?comments=102105| لکلی ر فا]__

__[ mavara-view_forum.php?comments=101505|اراتن ی] __

__[mavara-view_forum.php?comments=101321|سی لترنیکی ایگی عینکهای انی میود] __

__
[mavara-view_forum.php?comments=101322|چین فضاپیمای د رنین خ ا رای اکاف اه تا یکند] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
<br>
::{picture=bifocal.jpg height=200 width=250}::able
>
{FANCYTABLE}<br />
<br />

+rquee align=center direction=right>
@#20:__~~#C7DB33:فیزیک نماد کنجکاوی بشر به طبیعت پیرامون است.~~__#@ (~~FF00FF:آلبرت اینشتین~~) /> />::{img src=img/daneshnameh_up/a/a2/PhysLinkBanner.gif}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((فیزیک|طبقه بندی فیزیک))<br />*((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل فیزیک))
/
>*((کتابهای فیزیک))<br />*((واژه‌نامه فیزیک)) <br />*((مقالات دید یزیک))<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26&comments_offset=0&comments_sort_mode=lastPost_desc&comments_maxComments=20|انجمن فیزیک] /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|ای تصاویر فیزیک] />
/
>*__~~brown:آزیشگا‌ای فیزیک~~__
/>**
((آزمیشگا اپیک)) /
>**آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس
**آزمایشگاه مکانیک<br />**آزمایشگاه الکترونیک /
>::{picture=bit.gif height=150 width=200}::<br />::~~fuchsia:''نوسانگر دوگانه''~~:: /
>

<br />*__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ /
>**((قاات دید فیزیک|مقاله)) /
>**((ییک هسته‌ای برای همه))
/>**
((له لوم پای))
/
>**[mavara-view_forum.php?comments=99957|می سایتهای یزیک] />**نرم فزار آوزشی />
<br> /><br>r> />

/
>r>r>r />r>
r
/><br>
r /><br><br><br />
<br>
<br> /><br /><td><br /><br>
ir align=center>
{p
icture=animation_bl.gif height=220 width=300}
> /></tr> /></table> />---<br />::*__~~brown:آرین پیامهای رسالی ه انجمن~~__::<br />
diralign=center> />r><br/> />d>
@@{picture=horseshoe_magnet_magnetic_rays.gif height=150 width=150}@@<br /></td> />tr><br /></table> />--- />__~~brown:یک آزمایش اب~~__ (__وین__)
/
>میدانیم که به واسطه حرکت براونی ممکن است انرژی جنبشی بعضی از مولکلهایی که به سطح مایع می‌رند، اندزه‌ای باشد که بتوانند ز سطح مای خارج اکنده شوند. این فرآیند را تبخیر سطحی می‌گویند، اما اگر دما در فشار ثابت زیاد شود. داخل ظرف نیز حبابهایی بخار تشکیل می‌گردد. هنگامی که این حبابها خارج شوند، مایع به جوش آمده است. شما در آزایش فوق ا فرآیند خیر و عوامل موثر بر آ آشنا واهید شد. برای زمای ول مقدار کی اتر یا اکل ر یک شیشه ساعتی یخته و آن را کفه سم چ ترازوی اس قرار دید و ر کفه ست راست ، آن در ونه بگذارید ا تعاد برقرار گردد. ال مدتی صب کنی، ... __[mavara-view_forum.php?comments=111877|ادامه]__ /
>---
__چگونگیتولیدبرقازگرمای کم ارزش__<br>
واحدهایصنعتیفرآیندیدراستفادهازگرمایتلفشدهعملیاتشان سیار کارآمدند،لی مقدار زیادی انرژی کمارزش،پایینتراز100˚Cوجودداردکهقابلبازیافتنیست.اکنونپژوهشگرانمرکزفنآوریانرژیکانتکانادای اداعکدهاند کهازگرمایکمارزشدرتولیدبرقارزانبهرهمی‌جویند.آنهاسیستمیابداعکرده‌اندکه از مود پیزوالکتریک برهمی‌برد، ایمود ، زانی که در مرض تغییرات دمایی قرار گیرند یک بار الکتریکی با جرینر مقیم تولیمی‌کنن. ینسیست از ورقه‌های نازک(25µm) هم بسپار وینیلینلوئورید و تری فلوئوراتیلن و همچنین الکترودهای آلومینیمی تشکیل شده استکهازدوطرفاندودشده‌اند.تعداد 10 تا20 ورقهرویهمدریکقطعهفلزینازکمحصورمی‌شوند.باعبورمتناوبآبداغ(90˚C)وآبسرد (60˚C) از روی قطعه و با سرعت چرخش 1Hz استاده از یک شیر دوار الترییتهتولید میشود. تا کنون سیستهای کوک که کمتر از 1W برق تولید مکنندزمای شدان،ولی رای سیستمهای زرتر باید از چد قعه موازی و ریان مارییآب بره . هزنه یک کیوات ساعت الکتریسیته 3 تا 5 سنت رآورده شدهو هینه تجهیزات در مدت 20 سال مستهلکمی‌شود. />---
__~~brown:معرفی دانشمند:~~__

__ایگوراواسیلیویچ کورچاتوف، فیزیکدان روسی:__
او در 12 ژانویه سال 1903 متولد شد. روسیه ز آثار خرب سلاحهای هسته‌ای کمل واقف بود، کورچاتوف را به مسکو فراخواند و او را مامور تحقیقی در چگونگی سلاحهای هسته‌ای نمود. با این حال که ن زمان روسیه مکانات دولت آمریکا را نداشت، ولی ((بمب اتمی)) را ساخت. کورچاتوف و گروه دانشمندان وابسه به وی ، در ضن به هیه ((بمب هیروژنی)) پرداختند و در سال 1952 - یعنی ر همن سالی ک کشور آمریکا بب هیدروژنی را ساخت- در این ار __[mavara-view_forum.php?comments=115279|... ادامه]__ />> />
/> /><tr> />>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: d>
<td></td>
<td>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: </td>
>>
>>
<br />__[mavara-view_forum.php?comments=116282|هفت راز فیزیک جدید]__><br><br />__[mavara-view_forum.php?comments=116168|معرفی کتاب: فلسفه علم]__<br>

__[mavara-view_
forum.php?comments=116166|بحث: سات و نگهاری آهنربا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116227|ه
مجوشی]__ />

::@#20:~~brown:جذب مشار~~#@:: />*((مقا جدید فیزیک|صفحا جذاب مقلات برگزید))
/>*((فاخوان مشارکت محتوای گوه فیزیک|فراوان تولید محتای فیزیک)) />**مشارکت اولیاء
**مشارکت معلمان و محققان
/>**مشارکت دانش آموزان<br />*حرفهای دانش آموزی />**
/>** />*مسابقات و آزمونها
**مسابقه<br />**آزمون
/>*اوزان و مقادیر<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=332|دست د] />__~~brown:ک هفه~~__ />

/>::{picture=chainreactionanim.gif height=170 width=180}::
::~~fuchsia:''
اکنش زیری شکات''~~:: />
>
>__~~brown:لقیت~~__ />*((رریهای فییک|بازیها و سرگمیای علمی))
*داستا
نهای خیی />*پروه‌‌های دانش آزی />*معرفی ستاوردهای علمی جدید />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای ی] />**((خبار لمی ییک|اه‌های اار فیزیک)) />**((کتاه واننی یزک|خواندنیهای فیزیک)) />
r><br />

<br /><br>r
>r
/><br>
r /><br><br><br />
<br>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:48 ]   92   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:34 ]   91   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:54 ]   90   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:42 ]   89   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:22 ]   88   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [15:14 ]   87   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:03 ]   86   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:44 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:27 ]   84   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:24 ]   83   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:56 ]   82   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:01 ]   81   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:01 ]   80   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [05:58 ]   79   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [13:31 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:08 ]   77   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:13 ]   76   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:07 ]   75   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:19 ]   74   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:11 ]   73   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:12 ]   72   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 بهمن 1385 [06:19 ]   71   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [08:18 ]   70   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 دی 1385 [13:13 ]   69   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 آبان 1385 [10:36 ]   68   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:00 ]   67   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [06:45 ]   66   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:00 ]   65   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:23 ]   64   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [07:02 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [15:10 ]   62   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:36 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [06:09 ]   60   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:32 ]   59   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:29 ]   58   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:28 ]   57   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [10:55 ]   56   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [10:50 ]   55   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 خرداد 1385 [07:33 ]   54   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [11:48 ]   53   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [07:46 ]   52   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:33 ]   51   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [11:06 ]   50   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [12:50 ]   49   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [09:03 ]   48   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [11:33 ]   47   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:51 ]   46   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:47 ]   45   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [05:10 ]   44   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [14:13 ]   43   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [11:57 ]   42   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:23 ]   41   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:16 ]   40   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [15:51 ]   39   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:10 ]   38   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:21 ]   37   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:20 ]   36   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:17 ]   35   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:08 ]   34   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:01 ]   33   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [11:02 ]   32   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [10:56 ]   31   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [10:32 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [06:18 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:21 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [12:03 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [11:30 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [16:32 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [11:33 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [08:52 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 شهریور 1384 [05:14 ]   22   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [17:05 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:02 ]   20   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:49 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:25 ]   18   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:03 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:30 ]   16   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [11:28 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [05:05 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [08:11 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:22 ]   12   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:16 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [04:26 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [14:48 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [14:44 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [14:47 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [14:21 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:55 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:09 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [04:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [16:34 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..