منو
 صفحه های تصادفی
اثر غذای حلال یا حرام
اصل لانه کبوتر
رازیانه «داروئی»
ریشتر
دانستنیهای هیپنوتیزم
عشق و علاقه
رشته گرافیک
ناگی آژیت
هل «داروئی»
میدان مغناطیسی بار متحرک
 کاربر Online
469 کاربر online
تاریخچه ی: خانه فیزیک

تفاوت با نگارش: 50

Lines: 1-16Lines: 1-115
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}r /> ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%r /> ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> >2>::__''صفحات اصلی فیزیک''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''اات برگیده''__::
~cs:3
~|~ </tr>
~cbgc:#ccffff
__((کوتیک))__

__((ن
وم))__

__((
غنای))__

__((پلما))__ >
<
/td> tr> e> ~h:110 ~|~ ~|~

>
::{picture=EM-wave.gif}::width=100%> <tr>
><font size=1> r>> >~cbgc:#ccffff </td> </tr> </table>~|~ ~|~ border=0 width=100%>
nt size=1>
__((عداد کنمی))__

__((ر دی کاک))__>
__((رشد ستاگا))__> >__((آاه سازی کیا نود))__

~cbgc
:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ r>

::{p
icture=C3_quant_04.JPG}::order=0 width=100% height=100%> r> table>
~|~
ont size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~c
s:6 ~cbgc:#ffffcc
order=0 width=100% height=100%> <td width=50%>ont size=2>::__''آزمایشات نمون''__:: d> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ able border=0 width=100% > height=100%> size=1> >
>~cbgc:#ccffff ::{img src=img/daneshnameh_up/e/e9/nph-fission.gif}::


</td> r> </table>~|~ ~|~ ble border=0 width=100%>
</table>
~|~
align=left width=50% height=100% > ::__''بای و سرگری''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ border=0 width=100%>
~cbgc:#ccffff
__((
آزمایش قره رن لیکان))__

__
((آزمایش اکتروسکوپ)) __

__((
شات ستهای)) __

__((
آزمایش تعیین مقامت مجهول با ل وتستون|آزمایش عیی مقاوت)) __ >
<
/td>
~h
:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%>
ont size=1>
__((
م کای))__

__
((مای چ ی))__

__
((یونی که هر چه ر ریی جا ییرد!))__

__((
زی دون کیفر)) __

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~::{img src=img/daneshnameh_up/3/3e/archimidus.gif}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
border=0 width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''انجمن فیزیک''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr> align=left width=50% height=100% > >::__''ات ی''__::
~cs:3

~|~ border=0width=100%> <tdheight=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__[mavara-view_forum.php?comments=11510|چرخه سخت هی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=100118=&forumId=26|ادف کهکاه]__

__[mavara-view_forum.php?comments=11380|چگای تخیه ای برای دروها]__

__[mavara-view_forum.php?comments=98407|مری هترین سایتها]__
<br>::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|ادامه ...]__:: > > </td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> r>
height=100%>nt size=1>

::{p
icture=t_s.JPG height=200 width=200}::
<br> >~cbgc:#ccffff
</td>
~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > ont size=1>
__((شبکه‌های مخابراتی))__

__((حبابهای برگ کیهای))__

__((کاه دمات ناشی از الکتریسیته اکن))__

__((
یر ی رسانا))__

::__((م
قت ید اد|ادام ...))__::

~cbgc:#ffffcc
~|~
~|~ able border=0 width=100% height=100%> r>

::{picture=picarro.jpg}::ont size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ border=0 width=100% height=100%>
::__''فات ا''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''اار عمی''__:: ~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
رعتی ااتر ا رت نور))__

__(
(بلندگو))__

__((
مگ ورشید)) __

__(
(رکت اهری ستارگان)) __

::__((
فات ب|ادامه ...))__::

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>
>::{img
src=img/daneshnameh_up/4/44/Big-spkr.gif}::

>~cbgc:#ccffff
</td> ~|~ ~|~ border=0 width=100%> size=1>
__[mavara-view_forum.php?comments=98042|
رد خورید گرتگی فروردین 1385 ا رکی]__

__[ mavara-view_forum.php?comments=11505|مااتن مسیه] __

__[mavara-view_forum.php?comments=101321|دی الکترونیکی ایگزین یکای و کانونی میو] __

__[mavara-view_forum.php?comments=101322|چین فایمای ب سرنی د ا رای اکتش م پتا میکند] __>
>::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|اداه ...]__::

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
<br>
::{picture=bifocal.jpg height=200 width=250}::able
>
{FANCYTABLE}
+rquee align=center direction=right><br />@#2:__~~#C7DB33:فیزیک اد کجکاوی بشر ه یعت پیامن ا.~~__#@ (~~FF00FF:آلت اینشتین~~)
ma
rquee> /
>::{img src=img/daneshnameh_up/a/a2/PhysLinkBanner.gif}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA><br />
/
><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: /
>*((فییک|طبه نی یزیک)) /
>*((ردگا جایز نوبل فیزیک|بردگان ایزه نوبل فیزیک))
/>*
((کتاهای یزیک))
/
>*((اژه‌نمه فیزیک))
*((
قاات دی یزیک)) /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26&comments_offset=0&comments_sort_mode=lastPost_desc&comments_maxComments=20|انجمن یزیک]<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالی تصاویر یزیک]<br />r
>
*__~~brown:آزمایشگهی یزیک~~__ />**((آزمایشگاه اتیک)) />**آزمایشا اکتریسیته و مغناطیس />**آزمایشگا مکایک />**آزمایشگ الکترویک
::{picture=bit.gif height=150 width=200}::
/
>::~~fuchsia:''نوسانگر دوگانه''~~:: />

<br />*__~~brown:ی مابع و آثا رتر~~__ />**((مقات دی فییک|مقاله)) />**((ییک هسته‌ای برای همه))
**((م
ه لوم پی)) />**[mavara-view_forum.php?comments=99957|مرفی ایهای یز] />**نم افزر موزشی />

<br /><br>r
> />

/
>

/>r>r> /><br>
r /><br><br> /><br>

<br> /><br /><td>r />r>
dir align =center> />{picture=animation_bl.gif height=220 width=300}<br /> /> />

/
>---<br />::*__~~brown:خری پیمهای رالی به نجمن~~__::
ir align =center> /><br/>d> />__[mavara-view_forum.php?comments=116282ت ز یزیک دید]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116168|مفی کاب: لسفه لم]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116166|: سات نگهداری نربا]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116227|همی]__ /></td>
/
>
/>
<br />@@{picture=horseshoe_magnet_magnetic_rays.gif height=150 width=150}@@ /></td>

/
>---<br />__~~brown:یک آزمایش جذاب~~__ (__جوشیدن__)> />می‌دانیم که به واسطه حرکت براونی ممکن است انرژی جنبشی بعضی از مولکولهایی که به سطح مایع میرسند، به اندازه‌ای باشد که بتوانند از سطح مایع خارج و پراکنده شوند. این فرآیند را تبخیر سطحی می‌گویند، اما اگر دما در فشار ثابت زیاد شود. داخل ظرف نیز حبابهایی بار تشکیل می‌گردد. هنگای که این حبابه ارج شوند، مایع به جوش آمده است. شما در آزمایش فوق ، با فرآیند تبخیر و عوامل موثر بر آن آشنا خواهید شد. برای آزمایش اول ، مقدار کمی اتر یا الکل در یک شیشه ساعتی ریخته و ن را در که سمت پ ترازی ساس قرار دید در کفه سمت راست ، آن قر نه ذارید ا تعاد برقرا ردد. حال مدتی صبر کید، ... __[mavara-view_forum.php?comments=111877|ادامه]__ /
>---
__چگونگی تولید برق از گرمای کم ارزش__<br>
واحدهای صنعتی فرآیندی در استفاده از گرمای لف ده عملیاتشان یا کارآمدند، ولی مقدار زیادی انرژی کم ارزش ، پایینتر از 100˚C وجود دارد که قابل بازیافت نیست. اکنون پژوهگان مرکز فن آوری انرژی کانت کانادا روشی ابداع کرد‌اند که از گرمای کم ارزش در تولید برق ارزان بهره می‌جویند. آنها سیستمی ابداع کرده‌اند که از مواد پیزوالکتریک هره می‌برد، این مواد ، زمانی که در معرض تغییرات مایی رار گیرند یک بار الکتریکی با ریان رق متقیم تولید می‌کنند. این سیستم از ورقه‌های نازک (25µm) هم بسپار وینیلیدن فلوئورید و تری فلوئوراتیلن و همنین الکتروهای آلومینیمی شیل شه ست که از دو طرف اندود شده‌اند. تعداد 10 تا 20 ورقه روی هم در یک قطعه فلزی نازک محصور می‌شوند. با عبور متناوب آب داغ (90˚C) و آب سرد (60˚C) ز روی قطعه و با سرعت چخش 1Hz و استفاده از یک شیر دوار الکتریسیته تولید می شود. تا کنون سیستمهای کوچک که کمتر از 1W برق تولید می‌نن آزمایش شده‌اند، ولی ای سیستمهای گتر باید از چند قطعه موازی و جریان مارپیچی آب بهره برد. هزینه یک کیلووات ساعت الکتریسیته 3 تا 5 سنت برآورده شده و هزینه تجهیزات در مدت 20 سال مستهلک می‌شود. /
>---
>
__~~brown:معرفی دانشمند:~~__
/>__ایگوراواسیلیویچ کورچاتوف، فیزیکدان روسی:__
او در 12 ژانویه سال 1903 متولد شد. روسیه از آثار مرب سلاحهای هسته‌ای کاملا واقف بود، کورچاتوف را به مسکو فراخواند و او ر مامور تحقیقی در گونگی سلاحهای هسته‌ای نمود. با این حال که ر آ زمان روسیه امکانات دولت آمریا را ناشت، ولی ((بمب اتمی)) را ساخت. کورچاتوف و گروه دانشمندان وابسه به وی ، در ضمن به تهیه ((بمب هیدروژنی)) پرداختند و در سال 1952 - یعنی در همان الی که کور آمریکا بمب هیدرژنی را ساخت- در این امر __[mavara-view_forum.php?comments=115279|... اامه]__ />> />r />::@#20:~~brown:ذب مشارکتها~~#@::
*((مقالات ج
دی فیزیک|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
*((فراخ
وان مشارکت ر محتوای گروه فیزیک|فراخوان ولید حتوای فیزیک))
**
شارکت اولیاء />**مارکت معلمان و محققان
**مشار
کت دانش آموزان
*حرفها
ی دانش آموزی
**
**
ابقات و زمونها />**مسابقه />**آزمون />*اوزان و مقادیر />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=332|دستگاه آحاد]
__~~brown:عکس هفته~~__::{pi
cture=chainreactionanim.gif height=170 width=180}::
::~~fuchsia:''وا
ش زنجیری شکاف''~~::__~~brown:خل
ایت~~__
*((سرگر
میهای فیزیک|بزیا سرگمیای می))
*
دستانهای خیلی
روژه‌‌های دانش وزی />*مری ستاودهای علمی جدد
/
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی]
/>**((اخبار علمی فیزیک|تازه‌های اخبار فیزیک))
**((کوتاه و خوان
دنی فیزیک|خوادنیهای فیزیک)) /
>
<br> /><br>r>r
/><br>
r /><br><br><br />
<br>


<
br /> /> /><tr> />>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: d>
<
td>
::__[
http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: d
>

>>
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:48 ]   92   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:34 ]   91   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:54 ]   90   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:42 ]   89   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:22 ]   88   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [15:14 ]   87   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:03 ]   86   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:44 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:27 ]   84   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:24 ]   83   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:56 ]   82   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:01 ]   81   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:01 ]   80   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [05:58 ]   79   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [13:31 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:08 ]   77   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:13 ]   76   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:07 ]   75   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:19 ]   74   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:11 ]   73   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:12 ]   72   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 بهمن 1385 [06:19 ]   71   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [08:18 ]   70   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 دی 1385 [13:13 ]   69   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 آبان 1385 [10:36 ]   68   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:00 ]   67   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [06:45 ]   66   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:00 ]   65   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:23 ]   64   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [07:02 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [15:10 ]   62   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:36 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [06:09 ]   60   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:32 ]   59   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:29 ]   58   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:28 ]   57   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [10:55 ]   56   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [10:50 ]   55   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 خرداد 1385 [07:33 ]   54   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [11:48 ]   53   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [07:46 ]   52   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:33 ]   51   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [11:06 ]   50   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [12:50 ]   49   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [09:03 ]   48   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [11:33 ]   47   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:51 ]   46   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:47 ]   45   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [05:10 ]   44   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [14:13 ]   43   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [11:57 ]   42   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:23 ]   41   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:16 ]   40   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [15:51 ]   39   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:10 ]   38   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:21 ]   37   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:20 ]   36   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:17 ]   35   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:08 ]   34   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:01 ]   33   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [11:02 ]   32   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [10:56 ]   31   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [10:32 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [06:18 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:21 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [12:03 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [11:30 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [16:32 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [11:33 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [08:52 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 شهریور 1384 [05:14 ]   22   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [17:05 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:02 ]   20   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:49 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:25 ]   18   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:03 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:30 ]   16   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [11:28 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [05:05 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [08:11 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:22 ]   12   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:16 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [04:26 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [14:48 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [14:44 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [14:47 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [14:21 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:55 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:09 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [04:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [16:34 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..