align=left width=50% height=50% > size=4>::__ابار لمی__::
width=50%> size=4>::__انن فییک__::
    
 منو
 کاربر Online
523 کاربر online
تاریخچه ی: خانه فیزیک

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-9Lines: 1-115
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#99ccff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ 1 width=100% height=100%> width=50%><font size=4>::__فهر وی__:: </tr></table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#99ffcc <font size=2>
__((فیزیک))__

__
((گریهای فییک))__>
__((جوم))__
r> __((رامه فیزیک))__

td
> tr> table> ~h:110~|~ ~|~
<font size=4>

::__مقالات زید__::</td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=1 width=100% ><tr><td align=left width=50% height=50% > <font size=4>::__آزمایشا__::td>>

::__
ای و سگمی__::
border=0 width=100%> <tr> r> ble>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr>
height=100%><font size=2>
__((نی سای اورایم))__

__((انو کنولوژی))__

__((میت ))__

__((موتور درنو))__

~cbgc:#ccffff
<font size=2>
__((اشندگی ور ر منر))__

__((
ولید اکترییته سن)) __

__((
افت هت‌ای)) __

__((
نجش روبت وا)) __

~cbgc:#99ffcc
~|~ ~|~ height=100%>
size=2>
__((
قالم کای))__

__((
فرود فنه بر ری اه))__

__((انول)) __

__((ات یزر)) __~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
/> ~|~ border=1 width=100% height=100%>
size=4>

::__
ات جدید__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=1 width=100% >
size=4>

::__
صفات ا__::
~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=2>
__((
شانس وعی ریه!))__

__((
دا مکالمه لیری))__

__((سرنوت کیهان ر رن))__

__((بمهی ی))__

::__((ان فیزیکداه ...))__:: >

<
/td> ~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=2>
__((
انون او یوتن))__

__((رتا اتل))__

__((ساخت ارهای متع))__

__
(( یی دا))__

::__((
ید ییک|ادا ...))__::>
>~cbgc:#99ffcc </tr> </table>~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> > ont size=2>
__((کف یا دهم))__

__
((وتور ون وت)) __

__((ات اهای وشم)) __

__((ی م ی)) __

::__((ابار عمی ییک|دامه ...))__::

~cbgc:#ccffff
> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=2>
__((سری بااتر از سر ر))__

__((
اوانیوم ی اح ن!))__

__((ک
راه ایین)) __

__
((با یی)) __>
>::__((صات ذا فیزیک|اداه ...))__::~cbgc:#99ffcc
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
{FANCYTABLE}
+rquee align=center direction=right>
@#20:__~~#C7DB33:فیزیک نماد کنجکاوی بشر به طبیعت پیرامون است.~~__#@ (~~FF00FF:آلبرت اینشتین~~) /> />::{img src=img/daneshnameh_up/a/a2/PhysLinkBanner.gif}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
*((
فیزیک|طبقه بندی فیزیک))
*((ب
رنگن جایز نو فییک|برندگان جایزه نوبل فیزیک))<br />*((کتابهای فیزیک)) /
>*((واژه‌نامه فیزیک)) /
>*((مقالات دید یزیک))<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26&comments_offset=0&comments_sort_mode=lastPost_desc&comments_maxComments=20|انجمن فیزیک]<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری تصاویر فیزیک] /><br> />*__~~brown:آزمایشگا‌ههی فیزیک~~__<br />**((آزمایشگاه اپتیک)) />**زمایگاه الکتریسیته و مغناطیس
**
زمایشگه مکانیک<br />**آزمایشگاه الکترونیک
::{picture=bit.gif height=150 width=200}::<br />::~~fuchsia:''نوسانگر دوگانه''~~:: /><br>

*__~~br
own:معرفی منابع و آثار برتر~~__ /
>**((مقالات جدید فیزیک|مقاله)) /
>**((فییک هتهای رای همه))
/>**
((جله علوم پایه)) /
>**[mavara-view_forum.php?comments=99957|مری سایتهای فیزیک] />**نرم افزار آموزشی />

/>

/>

/><br>

/>

/><br>

/>r>
/><br>

/><br> /> /> />
/>ir align =center>
{picture
=animation_bl.gif height=220 width=300}<br /></td> /></tr> />e> />--- />::*__~~brown:خرین پیامهی ارسای ب انجمن~~__:: /><table dir align =center> /> /><br /><td><br />@@{picture=horseshoe_magnet_magnetic_rays.gif height=150 width=150}@@<br /></td> /></tr> />e> />---
>__~~brown:یک آزایش جذاب~~__ (__جوشیدن__)

می‌
دانیم ک به واسطه حرکت راونی ممکن ست ارژی نبشی بعضی از مولکولهایی که به سطح مایع می‌رسند، به ادازه‌ای باشد که بتوانند از سطح مایع خارج و پراکنده شوند. این فآیند را تبخیر سحی می‌ویند، اما ر دما در فشار ثابت زیاد شود. داخل ظرف نیز حبابهیی بخار تشکی میگردد. هنگامی که ین حبابها خارج شوند، مایع به جوش آمده است. شما در زمایش فوق ، با فرآیند تبخیر عوامل موثر بر آن آشنا خواهید شد. برای آزمایش اول ، مقدا کمی اتر یا اکل در یک شیشه سای ریخته و آن را در کفه سمت چپ ترازوی حساس قرار دهید و ر کفه سمت راست آن قدر وزنه بگذارید تا تعادل بررار گردد. حال مدتی صبر کید، ... __[mavara-view_forum.php?comments=111877|ادامه]__ /
>--- /
>__چگنی تولید برق از گرمای کم ارزش__
/
>وحدهای نعتیرآیندی در استفاده از گرمایتلفشدهعملیاتشانبسیارکارآمدند،ولیمقدارزیادیانرژیکمارزش،پایینتر از 100˚Cوجودداردکهقابل بازیافت نیت. اکون پژوهشگران مرکز فن آوری نرژی کانتکاناداروشیابداعکدند که از گرمای کم ارزش در تولیدبرق ارزان بهره می‌جویند. آنها سیستمی ابداعکرده‌اندکهازموادپیزوالکتریکبهرهمی‌برد،اینمواد،زمانیکهدرمعرضتغییراتدماییقرارگیرند یکبا الکتریکی با جریانرق مستقیم تولید می‌کنند.اینیستم از ورقه‌های نازک (25m) هم بسپار وینیلیدن فلوورید و تری فلوئوراتیلن و همچنینلکرودهای لومینیمیتشکیلشدهاستکهازدوطرفاندودشده‌اند. تعداد 10 تا 20 ورقهرویهمدریکقطعهفلزی نازک محصور می‌شوند. با عبور متناوب آب داغ (90˚C) و آب سرد(60˚C) از ری قطعه و با سرعت چرخش 1Hz و استفاده از یکیر دار التریسیته تولید می ود. تا کونسیستمهای کوچک که کمتر از 1W برق تولید می‌کنند آزمایش شده‌اند،ولی رای سیستمهای بزرگتر باید از چند قطعه موزی و جریان مارپیچی آب بهره برد. هزینه یک کیلووات ساعت الکتریسیته 3 تا 5 سنترآره شده و هزینه تجهیزات در مدت 20 سال مستهلک می‌شود. />--- />__~~brown:مفی امند:~~__
/>__ایگااسییوی کورچاتوف، فیزیکدا روسی:__
او در 12 ژانویه سال 1903 متولد شد. روسیه از آثار مخرب سلاحهای هسته‌ای کاملا اف بود، کوراتوف را به مسکو فراخواند و او را امور تحیقی در چگونگی سلاحهای هسته‌ای نمود. با ای حال که در آن زمان روسیه امکانات دولت آمریکا ا ناشت، ولی ((بمب اتمی)) را ساخت. کچاتوف و گروه دانشمندان وابسه به وی ، در ضمن ه تیه (( هیوژنی)) پدات و ل 1952 - یعنی در مان سالی که کور آمریکا بمب هیدروژنی را ساخت- در ای ار __[mavara-view_forum.php?comments=115279|... ادامه]__
/><br /><br />
/> />

__[mavara-view_forum.php?comments=116282|فت راز فییک جدید]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116168|مری کتاب: فه علم]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116166|بحث: ساخت و نگهداری آنا]__

<br />__[mavara-view_forum.php?comments=116227|همجوشی]__ />
<br />::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: />*((مقالات جدید فیزیک|فحات ذا مقالات برگزیده)) />*((راخوان مشارکت در محتوای گروه فییک|فاخوان ولی محتوای فیزیک)) />**مشارکت اولیاء />**مشارکت معلمان و محققان />**ماکت نش آموزان
*
رفهای داش آمی />** />** />*بات آزمه />**مسابقه />**آزمون />*اوان مدیر
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=332
|تاه آحاد]
__~~brown:عکس هفته~~__ />
<br><br />::{picture=chainreactionanim.gif height=170 width=180}:: />::~~fuchsia:''واکنش زنجیری شکافت''~~::<br /><br><br> />__~~brown:خلاقیت~~__
*
((سرگمیهی فیزیک|بازیا و سرگمیهی عی)) />اتانهای یلی />*پژه‌‌های دانش آوزی />ری دستاردهای عمی ید />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی] />**((اخبا می فییک|ازه‌های خبار فیزیک))
/>**((کاه و واننی فیزیک|خواندیهای فیزیک))


::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: ::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:48 ]   92   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:34 ]   91   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:54 ]   90   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:42 ]   89   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:22 ]   88   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [15:14 ]   87   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:03 ]   86   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:44 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:27 ]   84   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:24 ]   83   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:56 ]   82   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:01 ]   81   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [06:01 ]   80   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [05:58 ]   79   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [13:31 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:08 ]   77   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:13 ]   76   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:07 ]   75   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:19 ]   74   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:11 ]   73   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:12 ]   72   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 بهمن 1385 [06:19 ]   71   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [08:18 ]   70   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 دی 1385 [13:13 ]   69   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 آبان 1385 [10:36 ]   68   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:00 ]   67   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [06:45 ]   66   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:00 ]   65   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:23 ]   64   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [07:02 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [15:10 ]   62   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:36 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [06:09 ]   60   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:32 ]   59   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:29 ]   58   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:28 ]   57   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [10:55 ]   56   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 خرداد 1385 [10:50 ]   55   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 خرداد 1385 [07:33 ]   54   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [11:48 ]   53   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [07:46 ]   52   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:33 ]   51   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [11:06 ]   50   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [12:50 ]   49   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 اسفند 1384 [09:03 ]   48   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [11:33 ]   47   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:51 ]   46   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:47 ]   45   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [05:10 ]   44   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [14:13 ]   43   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [11:57 ]   42   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:23 ]   41   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:16 ]   40   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [15:51 ]   39   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:10 ]   38   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:21 ]   37   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:20 ]   36   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:17 ]   35   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:08 ]   34   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [16:01 ]   33   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [11:02 ]   32   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [10:56 ]   31   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [10:32 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 مهر 1384 [06:18 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [09:21 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [12:03 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [11:30 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [16:32 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [11:33 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [08:52 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 شهریور 1384 [05:14 ]   22   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [17:05 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:02 ]   20   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:49 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:25 ]   18   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [15:03 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:30 ]   16   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [11:28 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [05:05 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [08:11 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:22 ]   12   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [05:16 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [04:26 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [14:48 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [14:44 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [14:47 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [14:21 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:55 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:09 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [08:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [04:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [16:34 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..