منو
 صفحه های تصادفی
واژگان فیزیک لیزر
پیدایش اسرائیل
بدهی
لولنیژیت
آزمایش فتوگرافی خورشیدی
فراخوان مشارکت در محتوای گروه فرهنگ
چگونه با فرزندان مشورت کنیم؟
سرطان
کلیدهای میانبر
شباهت امام مهدی علیه السلام با ذوالقرنین
 کاربر Online
551 کاربر online
تاریخچه ی: خانه شیمی

تفاوت با نگارش: 41

Lines: 1-19Lines: 1-130
 +
 +@#18:__~~FF00FF:هر جنبه ای از دنیای امروز حتی روابط بین المللی تحت تاثیر شیمی است. (لینوس پائولینگ)~~__#@
 +
- />{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
/> ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی شیمی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
::__''ات برگزیده''__::
~cs:3
~|~ >~|~ ~|~
~cbgc:#ccffff
__((یی|ه نی وعی شیمی))__

__
((رشته شیمی|گرایهای شیمی))__

__
((جدول نای))__>
__((لم شیمی))__ >
<
/td> tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~::{img src=
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18524}::able border=0 width=100%> <tr>
>
>
~cbgc:#ccffff <
/td>
border=0 width=100%>
nt size=1>
__((لماهی می چگ اه میون))__
> __((یی نار در جان))__>
__((هلی))__> >__((اتان ی یین))__

~cbgc:#ffffcc
~
|~ ~|~
::
{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=17953}:: height=100%>d> t size=1>
~cbgc
:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ h=100% height=100%>
size=2>::__''آزمایشات نموه''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ r>
::__''ازی سرگرمی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ border=0 width=100%>
~cbgc:#ccffff
__((
یین د اکیژن هو))__

__
((یامین C و مای الیز مواد ایی از طری یتاسیون)) __

__((معرف رنگی جه کلم ز)) __

__
((ای با کی کیم)) __
> </td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td height=100%><font size=1>

>~cbgc:#ccffff ::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18518}::

></td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr>
<font size=1>
__((فهای یی))__

__((کو
اه خوا یم))__

__((
طن علمی و رگرمی))__

__((
وه نمی)) __

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~::{picture=reaction.gif}
::<table border=0 width=100% height=100%>

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ order=0 width=100% height=100%>
nt size=2>::__''نم یمی''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''صفحات جدید''__:: r>
~cs:3

~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90555&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47تاد از زهای غال سنگ در مووهای یلی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90828&topics_threshold=0&topics_offset=4&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|ساخت موا ش]__
> __[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90175&topics_threshold=0&topics_offset=8&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|وی د م د میخوه!]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90435&topics_threshold=0&topics_offset=12&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47رات ط ر خدت دران سن]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|ادامه ...]__:: > >
~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> r> height=100%>nt size=1> r>>::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18525}:: <br>> >~cbgc:#ccffff </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> r>
nt size=1>
__(
(به ازار شیمی یزیک))__
r> __(( اار یمی دنی))__
r> __((کی))__

__((اری ب لزات))__

::__((مقالات ی یمی|ادامه ...))__::>
~cbgc:#ffffcc
</td> r
> </table>~|~ ~|~ rder=0width=100% height=100%>

::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18296}:: size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> width=50%> size=2>::__''فات اب''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% ><tr> align=left width=50% height=100% > size=2>::__''اخار می''__::
~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
ایکرو ویو در نای ایی))__

__((
نت کاغذ))__

__((
ف در دوران باستان)) __

__
((سنتز پودرهای شیمیایی با یر)) __>

::__((فا ب|اداه ...))__::

</td> r> </table> ~h:11 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>

::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18520}::

>~cbgc:#ccffff
</tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> size=1>
__((اخار لمی شیمی))__

__((معرفی ایتهای می شیمی))__
<br>__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90670&topics_threshold=0&topics_offset=11&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|آوش عملی شیمی] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90911&topics_threshold=0&topics_offset=1&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|اده ای دید رای ازیفت ر یکبار م] __
>::__[http:
//www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|اامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc r
> <br>
<br>::{picture=kh-8.jpg}::able
>
{FANCYTABLE}<br />
+::{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/chemistry_header.JPG}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
/
>*((جد اوبی))
*((رگ یزه و شیمی)) /
>*((کتاهای شیمی)) /
>*((وژه‌ناه یمی))
/>*
((مقلات جدید شیمی))
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی] /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=47|گالری شیمی]<br />

*__~~brown:آزمایشگا‌ههای شیمی~~__ />**((زمایشگه یمی ی))
**آز
یشگا شیی عدنی />**زمایگه شیمی کاربرد (نی) />**آزمایشگاه شیمی صنعتی
/>**((آزای یر کدن اید باز))
/>**((آزمایشهای اولی شیشه گری))
/>::((زمایای ایه یش گری|{picture=glass5.jpg height=100 width=120}))::
::~~fuchsia:''آزمایشهای اویه یش گری" ~~:: /><br>r>
*__~~brown:مفی من و آثا رتر~~__ />**((قلات ی یی|مقاله)) />**موارد تفاده از نوکلیدی پرتوا />**کتاب />**((مجه لوم ی)) />**((می سایهای لمی یمی|ایی شیمی)) />**نرم افزار آموزشی
<br>r>
/><br><br><br />


>

/><br>r>r /><br>r />d><br /><br />

::
((دف زبالههای هت‌ای|{img src=img/daneshnameh_up/9/95/waste3.jpg})):: /
>::~~fuchsia:''بالهای تیخطی زرگ برای ی ی''~~::
/
>---
::*__~~brown:خرین پیمای رسالی به انجمن~~__::<br />center>
<br /> /> />
/>__[mavara-view_forum.php?comments=116349|باوت انهای ن در میهای ملف]__
/>__[mavara-view_forum.php?comments=116418|ساخت قدرتمندترین نواچ نی]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116386|اه پ میک ی ی ساخه شد]__
/>__[mavara-view_forum.php?comments=11630|دانان « یدرژن» سند!!]__ />> /><td>r />@@{picture=barooot.jpg height=14 width=160}@@
/
>
/>--- />::*__~~brown:زندگی نامه گزنون~~__:: />align =center>
><tr>
/> /> />
<br />#~~green:نام (نام عنصر)~~ : گزنون
/>#~~green:نام خانوادگی (هت در زبانهای متلف)~~ : گزنون
#~~green:شم
اره شناسنامه (عدد اتی)~~ : 54 />#~~green:نام پدر (کاشف)~~ : "__می__" "__تراو__"
#~~green:ت
اریخ ولد (تاریخ کشف)~~ : 1898 میدی />#~~green:محل ول (محل کف)~~ : نگلیس />#~~green:مشخصه‌های ظاهری~~: />*نگ پوت (رن ظاهری) : بی‌نگ />*زن (جرم اتمی) : 131,3 گرم />*جنسیت (نوع عنصر) : غیر فلز />ال وفات (مم خایر) : نامعلوم
@@((زنون
|ادامه...))@@
d>
/>
/>@@{picture=Xe.jpg height=12 width=140}@@

---
/>::*__سرگرمی:
~~brown:کوه آتشفشان در خانه!!~~__::<br />آیا دوست دارید در آشپزخانه خودتان یک __کوه تشفان__ کوچولو درست کنی نترسید، این یک کوه آتشفشان واقعی نیست. این آزمایش به نسبت بی‌خطر است و گازهای تولید شده نیز کم و بیش غیرسمی هستند و فقط سی دقیقه طول می‌کشد.<br>نخست مخروط آتش فشان را بسازیم. 6 فنجان آرد ، 2فنجان نمک4 ، قاشق سوپخوی روغن غذا خوری و 2 فنا آب را مخلوط کنید. مخلوط بدست آمده باید یکنواخت و محکم باشد (در صورت نیاز می‌توانید آب بیشتری اضافه کنید). بطری لاستیکی را در ظرف مورد نظر به‌طور ایستاده قرار دهید و خمیر تهیه شده را ر اطراف آن به شکل یک کوه آتشفشان فرم دهی. لته توجه داشته باشید که آن را به طور کامل نپوشانی، قسمت دهانه ن را برای اضافه کردن بقیه مواد خالی نگه دارید. قسمت بیشتر بطری را با آب گرم پر کنید و مقدار کمی از رنگ قرمز غذارا به آن اضاف کنی. شش قطره پودر لباسشویی به محتویات بطری اضافه کنید. دو قاشق سوپخوری جوش شیرین به بطری اضافه کنید. به آرامی سرکه را به بطری اضافه کنید. مراقب باشید زمان فوران کوه آتش فشان رسیده است.
گدازه‌هایی با رنگ قرمز ملایم در نتیجه واکنش بین ((جوش شیرین)) و ((سرکه)) تولید خواهد شد. در این واکنش مانند آتشفشان حقیقی ، ((دی‌اکسید کربن)) هم تولید خواهد شد. بدلیل تولید گاز کربن دی‌اکسید در بطری پلاستیکی فشاری ایجاد می‌شودو (به‌علت حضور پودر لباسشویی ) حبابهایی از آتشفشان خارج خواهد شد که چهره زیبایی به آزمایش می‌دهد. اگر چند قطره رنگ زرد هم به آن اضافه کنید، گدازه‌های خارج شده رنگ زیباتر طبیی‌تری پیدا خواهند کرد.
/>---
/
>::*__~~brown:مرفی انمند~~__:: />__گیل برتران ، شیمیدا فرانسوی__

<br />"__گابریل برتران__" شیمیدان و زیست شناس فرانسوی در سال 1867 میلادی به دنیا آمد. وی نخستین بار ، نقش آنزیمهای اکسید کننده را در ((اکسیداسیون-احیا|اکسایش)) همگانی روشن کرد و __لاکتاز__ را بدست آورد. __برتران__ همچنین نقش کاتالیزگری ((منگنز)) را در واکنشهای زیست شیمیایی ثابت کرد.

او در سال 1962 میلادی در گذشت. /
>

/><br /><td><br />::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
/>*((مقالات جدید شیمی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) />*((فراخون مشارکت ر محتوای گروه شیمی|فراخوان تولید محتوای شیمی)) />**مشارکت اولیاء />**مشارکت معلمان و محققان
**مشارکت دانش آموزان
رفهای انش آموزی
**
**
*مسابقا
ت و آزمونها />**مابه
**آز
مون
*بانک اطلاعات
ی شیمی /
>__~~brown:عکس هفته~~__r />r>r>r />::((مواد دفع آفات|{picture=005838.jpg height=100 width=120}))::r />::~~fuchsia:''آ‌کشها ، یکی از عوامل گرم شدن کره زمین''~~:: />

r />__~~brown:خلاقیت~~__r />*بازیا و ررمیهای لمی
*
داستانهای خیلی
روژه‌‌های انش آموزی
رفی دستوردای عمی جدید
**((اخ
بار علمی یمی|از‌های اخبار شیمی))
/>**((کوتاه و واندنی شیمی|خواندنیهای شیمی)) /
>
<br> /><br>r>r
/><br>
r /><br>
/></td> /></tr>r />r>
::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: <br /><td></td> /
><td>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: d
>
tr
>
>>
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [12:06 ]   138   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [07:01 ]   137   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [06:59 ]   136   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:30 ]   135   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [18:17 ]   134   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [18:14 ]   133   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 25 خرداد 1386 [16:36 ]   132   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [16:59 ]   131   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [15:32 ]   130   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [04:08 ]   129   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [04:06 ]   128   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [18:32 ]   127   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [18:30 ]   126   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [12:46 ]   125   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [12:29 ]   124   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [17:54 ]   123   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [17:48 ]   122   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   121   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   120   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   119   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   118   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   117   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   116   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   115   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   114   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   113   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   112   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   111   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   110   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   109   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   108   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   107   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   106   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   105   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [15:11 ]   104   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [15:11 ]   103   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اردیبهشت 1386 [16:58 ]   102   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [06:54 ]   101   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 فروردین 1386 [16:01 ]   100   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:22 ]   99   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:12 ]   98   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:11 ]   97   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [20:06 ]   96   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 04 فروردین 1386 [05:52 ]   95   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:59 ]   94   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:58 ]   93   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:57 ]   92   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:41 ]   91   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:37 ]   90   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:37 ]   89   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:33 ]   88   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [09:59 ]   87   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [09:55 ]   86   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:18 ]   85   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:16 ]   84   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [17:10 ]   83   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [17:07 ]   82   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 اسفند 1385 [18:41 ]   81   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [12:13 ]   80   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [09:14 ]   79   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [09:09 ]   78   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [15:01 ]   77   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [14:59 ]   76   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:09 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 دی 1385 [08:02 ]   60   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:40 ]   59   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:35 ]   58   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:31 ]   57   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:02 ]   56   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:53 ]   55   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:52 ]   54   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:50 ]   53   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:36 ]   52   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:35 ]   51   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [16:30 ]   50   سین سینایی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [16:30 ]   49   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [16:03 ]   48   سین سینایی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [16:37 ]   47   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [12:20 ]   46   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [12:07 ]   45   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:38 ]   44   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:36 ]   43   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:28 ]   42   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:19 ]   41   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:40 ]   40   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:37 ]   39   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:25 ]   38   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [20:04 ]   37   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [19:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:13 ]   35   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:10 ]   34   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:01 ]   33   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [18:55 ]   32   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:42 ]   31   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:39 ]   30   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:38 ]   29   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:12 ]   28   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:07 ]   27   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:23 ]   26   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:50 ]   25   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:49 ]   24   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:48 ]   23   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:40 ]   22   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:33 ]   21   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:26 ]   20   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:24 ]   19   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:09 ]   18   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:05 ]   17   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:02 ]   16   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [16:59 ]   15   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [16:49 ]   14   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:28 ]   13   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:26 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:14 ]   11   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:03 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [08:54 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:16 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:13 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:36 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:31 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:02 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [12:58 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [12:53 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 مهر 1384 [12:05 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..