منو
 کاربر Online
785 کاربر online
تاریخچه ی: خانه شیمی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-18Lines: 1-130
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ <
table border=0 width=100% height=100%> r> <td width=50%>ont size=2>::__''صفحات اصلی شیمی''__:: td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ 0 width=100% >
::__''قات برگزیده''__::
~cs:3
~|~ />d><br />::@#20:~~brown:جذبمشارکتها~~#@::
/>*((مقالاتجدیدشیمی|صفحاتجذابو مقالات برگزیده)) />*((فراخون مشارکت ر محتوای گروه شیمی|فراخوان تولید محتوای شیمی)) />**مشارکت اولیاء />**مشارکت معلمان و محققان
**مشارکت دانش آموزان
رفهای انش آموزی
**
**
*مسابقا
ت و آزمونها />**مابه
**آز
مون
*بانک اطلاعات
ی شیمی
__~~brown:عکس هفته~~
__ /
>
r>r />::((مواد دفع آفات|{picture=005838.jpg height=100 width=120}))::r />::~~fuchsia:''فکشها ، یکی از عومل گرم دن کره مین''~~:: />

r />__~~brown:خلاقیت~~__r />*ازیا و گرمیای لمی
*داست
اهای تخیلی />*پروژه‌‌های دانش آموزی
*معرفی دست
اوردهای علمی جدید
**((اخبا
ر عمی شیمی|تاه‌های اخبار شیمی))
/>**((کوتاه و واندنی شیمی|خواندنیهای شیمی)) /
>
<br> /><br>r>
/
><br><br><br />
<br>
/>
/><tr> />>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: d>

<td>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: </td>
tr> />able>
~cbgc:#ccffff
__((یمی|قه نی مووی یمی))__

__((
ره یمییهای شیمی))__

__((ول تناوی))__

__((لم شیی))__ >
<
/td> tr> e> ~h:110 ~|~ ~|~
>

::{picture file=img/daneshnameh_up/cccc.gif}::width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
اسی الکترون))__

__((
اوربیتال اتمی))__

__((
ماری کوری)) __

__
((اران ایدی)) __

::__((
فحات جاب|ادامه ...))__::
>
</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%>
height=100%>

::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::


~cbgc:#ccffff </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%>

<br>
::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::able>
{FANCYTABLE}
{picture file=img/daneshnameh_up/cccc.gif}r />{picture file=img/daneshnameh_up/fdshjjlogfa.jpg}
{picture file=img/daneshnameh_up/spin-arrows.gif}

/>
/><td>r />r>
::((دفع زباله‌های هسته‌ای|{img src=img/daneshnameh_up/9/95/waste3.jpg}))::<br />::~~fuchsia:''زباه‌هی ست‌ای،خطری زرگ برای محیط زیست''~~:: />---<br />::*__~~brown:خری پیمهای سالی به انمن~~__::<br />
><font size=1> r>> >~cbgc:#ccffff </td> </tr> </table>~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1> >
>~cbgc:#ccffff ::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::


</td> r> </table>~|~ ~|~ ble border=0 width=100%>
</tr> </table>
~|~
nt size=1>
__((پیو یروژنی))__

__((ام))__

__
((کبوهیراتا))__> >__((وان شیمیایی))__>
~cbgc:#ffffcc
</td> tr> table>~|~ ~|~ r>::{picture file=i
mg/daneshnameh_up/mnp.gif}::order= width=100% height=100%>

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>r /> ~|~ able border= width=100% height=100%> <tr> <td width=50%>ont size=2>::__''آزمایشات مونه''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''بازی و رگرمی''__::
~cs:3

~|~
~cbgc:#ccffff
__((یای C آزمایش یز مود ایی ری تیریون|آزمایش آنایز مواد یی))__

__
((آزمایش تشخی کرهیداها)) __

__
((آزمایش اتقال ارژی ارتی)) __

__
((الکترولیز آب|آزمایش الکترولیز )) __

~h:110 ~
|~ ~|~ <table border=0 width=100%>
size=1>
__((لام شی))__

__((ک
وتاه و وادی یی))__

__((ط علمی رگرمی))__

__
((گفتیهای شیمی)) __

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~


>::{picture
file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
r=0 width=100% height=100%> <tr>
><font size=2>::__''ا یمی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > <tdheight=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90555&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47ی:یی ز]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90828&topics_threshold=0&topics_offset=4&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|ساخت آیژ مورد استاد در صنعتوا در ایران]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90175&topics_threshold=0&topics_offset=8&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|ناسایی مود شیییی ا گ هوشمند]__
> __[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90435&topics_threshold=0&topics_offset=12&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|ای ردرت اتی]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|ادامه ...]__:: > >
n=left width=50% height=100% > ::__''ات ی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3r /> ~|~ able border=0 width=100%>
~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> r>
ight=100%>nt size=1> r>>::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}:: <br>> >~cbgc:#ccffff </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%>
size=1>
__((اا صنعتی))__
r> __((ایات باه هی))__
r> __((یمی آلی))__

__((صای و هن))__

::__((الات ی خام|ادامه ...))__::>
~cbgc:#ffffcc
</td> r
> </table>~|~ ~|~ rder=0width=100% height=100%>

::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::t size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> width=50%> size=2>::__''فات اب''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% ><tr> align=left width=50% height=100% > size=2>::__''اخار لمی''__::
~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%>
size=1>
__((اخار لمی شیمی))__

__((معرفی ایتهای می شیمی))__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90670&topics_threshold=0&topics_offset=11&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|کف کوه‌های عر هن در یران] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90911&topics_threshold=0&topics_offset=1&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|ک می ات ماده در اا] __
>::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=
/index.asp|اامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
+rquee align=center direction=right><br />@#18:__~~FF00FF: جبه ی نیی امو تی روب ین المللی تاثیر شیمی ت. (لینو پئولیگ)~~__#@
ma
rquee> /> />::{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/chemistry_header.JPG}::
align=center border=2 bgcolor=#EEFFFA><br />
<br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((جدو وبی)) />*((برندگان ایزه نوبل شیمی)) />*((کابهای یی))
/>*((واه‌نمه شیمی))
*((مق
الات جدید شیمی))
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=47|گالری شیمی] /><br><br />*__~~brown:آزمایشگاهای یمی~~__
**((آزایگا شیی آی)) />**آزمایشگ یی مدنی />**مایگه یی کردینعتی)
**
آزمایشگا شیمی نی /
>**((آزمایش تیر کر اسید و ا)) /
>**((آزمایشای الیه یه گری)) /
>::((آزمایشهای اولیه یه گری|{picture=glass5.jpg height=100 width=120}))::
/>::~~fuchsia:''آزمایشهای اولیه شیشه گری" ~~:: />

<br />*__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ />**((مقلات ید شیی|مقاله)) />**موارد استفاده ز نوکیدای پتزا />**کتاب />**((له علوم یه)) />**((مرفی سایتهای علمی شیمی|سایتهای شیمی)) />**نرم افزار آموزشی />
<br> /><br>r> />


>r><br>r /><br><br><br />

dir align =center><br /><br />d> />__[mavara-view_forum.php?comments=116349|بوت نشهای ن در محیطای ملف]__
/>__[mavara-view_forum.php?comments=116418|ساخت رتدترین واچب دنیا]__
/>__[mavara-view_forum.php?comments=116386|ستگاه پخش مویک یل وختی اه شد]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=11630|انمندن «رص یدروژن» ساختد!!]__ />> /><td>r />@@{picture=barooot.jpg height=14 width=160}@@
/
> />
/>
/>--- />::*__~~brown:زندگی نامه گزنون~~__:: />align =center>
><tr>
/> /> />
<br />#~~green:نام (نام عنصر)~~ : گزنونr />#~~green:نام خانوادگی (شهرت در زبانهای مختلف)~~ : گزنون />#~~green:شا شنانامه (عدد اتمی)~~ : 54 />#~~green:نام پدر (کاشف)~~ : "__امی__" "__تا__" />#~~green:تاریخ تولد (اریخ کشف)~~ : 1898 میلادی />#~~green:محل تولد (محل کشف)~~ : انگلیس />#~~green:مشخص‌های اهری~~:
*
نگ پوت (نگ ظاهری) : بی‌رنگ />*وزن (جرم اتمی) : 131,3 گرم />*جنسیت (ع عنصر) : غیر فلز
ال وفات (مم ذخای) : نامعلوم
@@((زنون
|ادامه...))@@
d>
/>
/>@@{picture=Xe.jpg height=120 width=140}@@

---
/>::*__سرگرمی:
~~brown:کوه آتشفشان در خانه!!~~__::<br />آیا دوست دارید در آشپزخانه خودتان یک __کوه تشفان__ کوچولو درست کنی نترسید، این یک کوه آتشفشان واقعی نیست. این آزمایش به نسبت بی‌خطر است و گازهای تولید شده نیز کم و بیش غیرسمی هستند و فقط سی دقیقه طول می‌کشد.<br>نخست مخروط آتش فشان را بسازیم. 6 فنجان آرد ، 2فنجان نمک4 ، قاشق سوپخوی روغن غذا خوری و 2 فنان آب را مخلوط کنید. مخلوط بدست آمده باید یکنواخت و محکم باشد (در صورت نیاز می‌توانید آب بیشتری اضافه کنید). بطری پلاستیکی را در ظرف مورد نظر به‌طور ایستاد قرار دهید خمیر تهیه شده را در اطراف آن به شکل یک کوه آتشفشان فرم دهید. البته توجه داشته باشید که آن را به طور کامل نپوشانید، قسمت دهانه آن را برای اضافه کردن بقیه مواد خالی نگه دارید. قسمت بیشتر بطری را با آب گرم پر کنید و مقدار کمی از رنگ قرمز غذارا به آن اضافه کنید. شش قطره پودر لباسشویی به محتویات بطری اضافه کنید. دو قاشق سوپخوری جوش شیرین به بطری اضافه کنید. به آرامی سرکه را به بطری اضافه کنید. مراقب باشید زمان فوران کوه آتش فشان رسیده است.
گدازه‌هایی با رنگ قرمز ملایم در نتیجه واکنش بین ((جوش شیرین)) و ((رکه)) تولید خواهد شد. در این واکن مانند آتشفشان حقیقی ، ((دی‌اکسید کربن)) هم ولید خواهد شد. بدلیل تولید گاز کربن دی‌اکسید در بطری پلاستیکی فشاری ایجاد می‌شودو (به‌علت حضور پودر لباسشویی ) حبابهایی از آتشفشان خارج واهد شد که چهره زیبایی به آزمایش می‌دهد. اگر چند قطره رنگ زرد هم به آن اضافه کنید، گدازه‌های خارج شده رنگ زیباتر و طبیعی‌تری پیدا خواهند کرد.
---<br />::*__~~brown:معرفی دانشمند~~__::
/
>__گابریل برتران ، شیمیدان فرانسوی__

r />"__گابریل برتران__" شیمیدان و زیست شناس فرانسوی در سال 1867 میلادی به دنیا آمد. وی نخستین بار ، نقش آنزیمهای اکسید کننده را در ((اکسیداسیون-احیا|اکسایش)) همگانی روشن کرد و __لاکتاز__ را بدست آورد. __برتران__ همچنین نقش کاتالیزگری ((منگنز)) را در واکنشهای زیست شیمیایی ثابت کرد.

او در سال 1962 میلادی در گذشت. /
><br> />

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [12:06 ]   138   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [07:01 ]   137   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [06:59 ]   136   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:30 ]   135   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [18:17 ]   134   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [18:14 ]   133   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 25 خرداد 1386 [16:36 ]   132   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [16:59 ]   131   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [15:32 ]   130   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [04:08 ]   129   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [04:06 ]   128   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [18:32 ]   127   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [18:30 ]   126   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [12:46 ]   125   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [12:29 ]   124   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [17:54 ]   123   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [17:48 ]   122   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   121   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   120   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   119   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   118   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   117   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   116   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   115   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   114   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   113   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   112   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   111   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   110   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   109   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   108   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   107   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   106   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   105   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [15:11 ]   104   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [15:11 ]   103   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اردیبهشت 1386 [16:58 ]   102   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [06:54 ]   101   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 فروردین 1386 [16:01 ]   100   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:22 ]   99   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:12 ]   98   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:11 ]   97   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [20:06 ]   96   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 04 فروردین 1386 [05:52 ]   95   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:59 ]   94   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:58 ]   93   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:57 ]   92   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:41 ]   91   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:37 ]   90   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:37 ]   89   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:33 ]   88   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [09:59 ]   87   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [09:55 ]   86   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:18 ]   85   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:16 ]   84   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [17:10 ]   83   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [17:07 ]   82   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 اسفند 1385 [18:41 ]   81   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [12:13 ]   80   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [09:14 ]   79   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [09:09 ]   78   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [15:01 ]   77   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [14:59 ]   76   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:09 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 دی 1385 [08:02 ]   60   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:40 ]   59   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:35 ]   58   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:31 ]   57   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:02 ]   56   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:53 ]   55   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:52 ]   54   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:50 ]   53   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:36 ]   52   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:35 ]   51   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [16:30 ]   50   سین سینایی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [16:30 ]   49   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [16:03 ]   48   سین سینایی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [16:37 ]   47   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [12:20 ]   46   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [12:07 ]   45   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:38 ]   44   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:36 ]   43   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:28 ]   42   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:19 ]   41   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:40 ]   40   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:37 ]   39   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:25 ]   38   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [20:04 ]   37   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [19:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:13 ]   35   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:10 ]   34   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:01 ]   33   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [18:55 ]   32   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:42 ]   31   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:39 ]   30   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:38 ]   29   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:12 ]   28   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:07 ]   27   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:23 ]   26   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:50 ]   25   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:49 ]   24   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:48 ]   23   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:40 ]   22   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:33 ]   21   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:26 ]   20   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:24 ]   19   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:09 ]   18   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:05 ]   17   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:02 ]   16   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [16:59 ]   15   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [16:49 ]   14   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:28 ]   13   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:26 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:14 ]   11   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:03 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [08:54 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:16 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:13 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:36 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:31 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:02 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [12:58 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [12:53 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 مهر 1384 [12:05 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..