منو
 صفحه های تصادفی
نحوه ارتباط با اینترنت
آذربایجان
SMS.jpg
اصل برنولی
Americium
آزادی مطلق یا محدود
روانشناسی ازدواج
ساخت ویسکومتر ساده
اشکال ذخایر معدنی
ایستایی و پویایی اجتماعی
 کاربر Online
448 کاربر online
تاریخچه ی: خانه شیمی

تفاوت با نگارش: 123

Lines: 1-129Lines: 1-130
  
 @#18:__~~FF00FF:هر جنبه ای از دنیای امروز حتی روابط بین المللی تحت تاثیر شیمی است. (لینوس پائولینگ)~~__#@ @#18:__~~FF00FF:هر جنبه ای از دنیای امروز حتی روابط بین المللی تحت تاثیر شیمی است. (لینوس پائولینگ)~~__#@
  
 ::{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/chemistry_header.JPG}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/chemistry_header.JPG}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((جدول تناوبی)) *((جدول تناوبی))
 *((برندگان جایزه نوبل شیمی)) *((برندگان جایزه نوبل شیمی))
 *((کتابهای شیمی)) *((کتابهای شیمی))
 *((واژه‌نامه شیمی))  *((واژه‌نامه شیمی))
 *((مقالات جدید شیمی)) *((مقالات جدید شیمی))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=47|گالری شیمی]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=47|گالری شیمی]
 
 
 *__~~brown:آزمایشگا‌ههای شیمی~~__ *__~~brown:آزمایشگا‌ههای شیمی~~__
 **((آزمایشگاه شیمی آلی)) **((آزمایشگاه شیمی آلی))
 **آزمایشگاه شیمی معدنی **آزمایشگاه شیمی معدنی
 **آزمایشگاه شیمی کاربردی (صنعتی) **آزمایشگاه شیمی کاربردی (صنعتی)
 **آزمایشگاه شیمی صنعتی **آزمایشگاه شیمی صنعتی
 **((آزمایش تیتر کردن اسید و باز)) **((آزمایش تیتر کردن اسید و باز))
 **((آزمایشهای اولیه شیشه گری)) **((آزمایشهای اولیه شیشه گری))
 ::((آزمایشهای اولیه شیشه گری|{picture=glass5.jpg height=100 width=120})):: ::((آزمایشهای اولیه شیشه گری|{picture=glass5.jpg height=100 width=120}))::
 ::~~fuchsia:''آزمایشهای اولیه شیشه گری" ~~:: ::~~fuchsia:''آزمایشهای اولیه شیشه گری" ~~::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید شیمی|مقاله)) **((مقالات جدید شیمی|مقاله))
 **موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا **موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا
 **کتاب **کتاب
 **((مجله علوم پایه)) **((مجله علوم پایه))
 **((معرفی سایتهای علمی شیمی|سایتهای شیمی)) **((معرفی سایتهای علمی شیمی|سایتهای شیمی))
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 
 
-::((پ غی «تپ پلمی»|{img src=img/daneshnameh_up/4/46/bouncy_ball.jpg}))::
::~~fuchsia:'' یمری وا چیه!''~~::
+::((ع ا‌هی هستی|{img src=img/daneshnameh_up/9/95/waste3.jpg}))::
::~~fuchsia:''با‌های ست‌ای،خطری بزرگ برای ی زیت''~~::
 --- ---
 ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__:: ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__::
 
 
 
 
  
-__[mavara-view_forum.php?comments=115181|ناسایی افراد سیگاری، عتاد و الکی ز ری اثر اگتا آها]__

__[mavara-view_forum.php?comments=115109|امندن کل جدیدی از اده ر زمایش کردن]__

__[mavara-view_forum.php?comments=11498|ساخ خ پلاستیکی!!]__

__[mavara-view_forum.php?comments=115145| ی آومینیومی منبع سوختی جدید]__
+__[mavara-view_forum.php?comments=116349|ارت و واکشهای ن در حیطهای ت]__

__[mavara-view_forum.php?comments=116418|اخت رتمندین وارچ دنی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=116386|دستگاه پخ زیک پیل سوختی ساخته شد]__

__[mavara-view_forum.php?comments=116300|اشدا «ص یدروژن» ساختند!!]__
  
  
-@@{picture=cigar-smoke.jpg height=140 width=160}@@ +@@{picture=barooot.jpg height=140 width=160}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:زندگی نامه ایژن~~__:: +::*__~~brown:زندگی نامه نون~~__::
 
 
 
 
  
-#~~green:نام (نام عنصر)~~ : ایژن
#~~green:نام خانوادگی (شهرت در زبانهای مختلف)~~ : ایژن
#~~green:شماره شناسنامه (عدد اتمی)~~ : 8
#~~green:نام پدر (کاشف)~~ : "پریتی" یل" و "لاویه"
#~~green:تاریخ تولد (تاریخ کشف)~~ : 1774 میلادی
#~~green:محل تولد (محل کشف)~~ : انگلستان سوئد و فرانسه
+#~~green:نام (نام عنصر)~~ : نون
#~~green:نام خانوادگی (شهرت در زبانهای مختلف)~~ : نون
#~~green:شماره شناسنامه (عدد اتمی)~~ : 54
#~~green:نام پدر (کاشف)~~ : "__ری__" و "__تراو__"
#~~green:تاریخ تولد (تاریخ کشف)~~ : 1898 میلادی
#~~green:محل تولد (محل کشف)~~ : انگلس
 #~~green:مشخصه‌های ظاهری~~:  #~~green:مشخصه‌های ظاهری~~:
 *رنگ پوست (رنگ ظاهری) : بی‌رنگ *رنگ پوست (رنگ ظاهری) : بی‌رنگ
-*وزن (جرم اتمی) : 15,9994 گرم
*جنسیت (نوع عنصر) : غیر فلز
@@(کیژن|ادامه...))@@
+*وزن (جرم اتمی) : 131,3 گرم
*جنسیت (نوع عنصر) : غیر فلز
*سال وفات مام ذخایر) : نامعلوم
@@((زنو
ن|ادامه...))@@
  
  
-@@{picture=oxygen1.jpg height=120 width=140}@@ +@@{picture=Xe.jpg height=120 width=140}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__سرگرمی: ~~brown:شهور شن تکههای ی~~__:: />ن ته کرید کسی کوک را ا ((ر)) ا کاس رار ید. بای وگیری از تکان لر ظرف ای وگیری ا ریتن متویات آن میتان اراف ن کهای سنگ ی ر قر اد. کای یخ را در ر آزایش ریته و کبری وش ر به کهای کابی کم یک کنید، بلاه واکنش و شه ، ه ن می‌سد که تکای ی شه‌ور یشند. ((آزمایش ا ربید ی|اداه...)) +::*__سرگرمی: ~~brown:کوه آتشفا در خانه!!~~__::
آ
ا دوست دارید در آشپخانه خودتان یک __کوه آتشفشان__ کوچولو درست کند؟ نترسید، این یک کوه آتشفشان واقعی نیت. ای آزمایش به نبت بی‌خطر است و ازهای تولید شده نیز کم و یش غیرمی هستند فقط سی دیقه طول می‌کشد.
نخست مخر
وط آتش فشا را سای. 6 فنن آرد 2فنجان نمک4 ، قاشق سپخوری رغن غذا خوری و 2 فنجان آب را موط کنید. مخلوط بست آمده بای یکواخت و محم باشد (ر صورت نیاز می‌توانید آب بیشتری اضاه کنید). بطری پلاستیکی ر ر ظرف مو ظر به‌طور ایتاده رار ید و خمیر تهیه شده را ر اطراف آن به شکل یک کوه تشفشان فرم هید. البته توجه داشته باشید که آن ا به طور کامل نپوشانید قسمت دانه آن را رای اضافه کدن ه مواد خالی نگه داری. قم بیشتر ری ا ا آب رم پ کد مقدار کمی از ن قرمز ذارا ب آ اضافه کنید. شش قطره پودر لباسشویی ه محتویات بطری ضافه کنی. دو قاش سوپخوری وش شیرین به طری اضافه کد. به آرامی سرکه را ه بطری ضافه کی. مرا اشید زمان فوران کوه آتش فشان رسیده ست.
گدازه‌های
با رنگ قرمز ملای تیجه واکنش ین ((و شیین)) و ((سرکه)) ولد واهد شد. در این وکن مانند آتشفشان حقیقی ، ((دی‌کسید کربن)) هم تولید خواهد شد. بدلیل تولید گاز کرب دیاکسید در بطری لاستیکی فشاری یجاد می‌شوه‌علت حضور ودر لباسشوی ) حبابهایی از آتششان خارج خواهد شد که چهره زیبایی به آزمایش می‌هد. اگر ن قطره رنگ زرد هم به آن اضافه کنید، داز‌هی خارج شد رنگ زیباتر و طبیعی‌تری پیدا خاهند کرد.
 --- ---
 ::*__~~brown:معرفی دانشمند~~__:: ::*__~~brown:معرفی دانشمند~~__::
-__برنیککنت ورونه ، شیمیدان فرانسوی__

او ر یک می ل 1839 متول شد. "__شاردونه__" ر سالهای آخر تحصیل خود عنوان ستیار "__((لویی پاستور|پاستور))__" مشغل کا شد. __استور__ در این موقع سرگر تحقیق و مطالعه درذ اب علت بیماری کر اریشم و تباهی نای بریشم بود. __شاردونه__ هم فه رفت لاقه ب ایف نتی یدا کرد و ~~green:پنبه باروتی~~ را رای دولت رانه اخت. پ ز اینکه سرمایه ای به دست آورد، با دیگر توج خود را ه موضوع الیاف نی معطوف اشت. ی ملولهی نیترولول ا از سوراخهای ریزی عبور دد تا ه‌صور رشته درید، سپس آنها را در های گر ، خشک کرد تا نهایتا الیف مور نظر به دست آید. در سا 1884 اختراع خ را ب بت رسانید. در مایشگاهی ک ه سال 1891 ر پاریس منقد شد، __~~green:ابریشم شاردونه~~__ به معرض نمایش گاته د و نرها ا ب خود جب کرد چون فوق العاده راق بو و ن __~~green:ریون~~__ نامیدند.
+__گابری رن ، شیمیدان فرانسوی__


"__گاری تان__" یمید و یست شا رانسی در ال 1867 میای به نی مد. وی نتی ار ، نیهای اکید کنه ا ((اکسیدایو-ایا|کیش)) همای ون کر و __لکاز__ را بدت ور. __برترن__ هچنین قش کاتالیری (()) را در اکهای یس شیمیایی ات کد.

ا
و ر ا 1962 لادی ر .
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید شیمی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید شیمی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه شیمی|فراخوان تولید محتوای شیمی)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه شیمی|فراخوان تولید محتوای شیمی))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *بانک اطلاعاتی شیمی *بانک اطلاعاتی شیمی
 __~~brown:عکس هفته~~__ __~~brown:عکس هفته~~__
 

 

-::((تعیین فرمول مولکولی مواد آی|{picture=molecolen.gif height=100 width=120}))::
::~~fuchsia:''تیین مول ملکلی مواد آلی''~~::
+::((مواد دفع آات|{picture=005838.jpg height=100 width=120}))::
::~~fuchsia:''آفت‌کها ، یکی از عمل گرم شد کر زمین''~~::
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای تخیلی *داستانهای تخیلی
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **((اخبار علمی شیمی|تازه‌های اخبار شیمی)) **((اخبار علمی شیمی|تازه‌های اخبار شیمی))
 **((کوتاه و خواندنی شیمی|خواندنیهای شیمی)) **((کوتاه و خواندنی شیمی|خواندنیهای شیمی))
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [13:06 ]   138   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [08:01 ]   137   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [07:59 ]   136   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [20:30 ]   135   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:17 ]   134   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:14 ]   133   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 25 خرداد 1386 [17:36 ]   132   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [17:59 ]   131   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [16:32 ]   130   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [05:08 ]   129   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [05:06 ]   128   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [19:32 ]   127   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [19:30 ]   126   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [13:46 ]   125   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [13:29 ]   124   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [18:54 ]   123   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [18:48 ]   122   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   121   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   120   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   119   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   118   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   117   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   116   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   115   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   114   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   113   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   112   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   111   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   110   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   109   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   108   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   107   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   106   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [14:03 ]   105   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [16:11 ]   104   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [16:11 ]   103   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اردیبهشت 1386 [17:58 ]   102   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:54 ]   101   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 فروردین 1386 [17:01 ]   100   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [06:22 ]   99   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [06:12 ]   98   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [06:11 ]   97   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [21:06 ]   96   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 04 فروردین 1386 [06:52 ]   95   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [05:59 ]   94   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [05:58 ]   93   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [05:57 ]   92   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [19:41 ]   91   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [19:37 ]   90   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [19:37 ]   89   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [19:33 ]   88   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [10:59 ]   87   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [10:55 ]   86   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [19:18 ]   85   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [19:16 ]   84   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:10 ]   83   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:07 ]   82   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 اسفند 1385 [19:41 ]   81   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [13:13 ]   80   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [10:14 ]   79   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [10:09 ]   78   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [16:01 ]   77   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [15:59 ]   76   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [11:09 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 دی 1385 [09:02 ]   60   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [07:40 ]   59   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [07:35 ]   58   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [07:31 ]   57   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [10:02 ]   56   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:53 ]   55   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:52 ]   54   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:50 ]   53   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:36 ]   52   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:35 ]   51   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [17:30 ]   50   سین سینایی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [17:30 ]   49   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:03 ]   48   سین سینایی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:37 ]   47   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [13:20 ]   46   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [13:07 ]   45   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [06:38 ]   44   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [06:36 ]   43   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [06:28 ]   42   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [06:19 ]   41   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [19:40 ]   40   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [19:37 ]   39   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [19:25 ]   38   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [21:04 ]   37   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [20:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [20:13 ]   35   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [20:10 ]   34   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [20:01 ]   33   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:55 ]   32   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [08:42 ]   31   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [08:39 ]   30   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [08:38 ]   29   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [08:12 ]   28   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [08:07 ]   27   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:23 ]   26   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [08:50 ]   25   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [08:49 ]   24   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [08:48 ]   23   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [08:40 ]   22   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [08:33 ]   21   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [08:26 ]   20   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [08:24 ]   19   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [18:09 ]   18   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [18:05 ]   17   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [18:02 ]   16   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:59 ]   15   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:49 ]   14   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [10:28 ]   13   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [10:26 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [10:14 ]   11   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [10:03 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:54 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [15:16 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [15:13 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:36 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:31 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:02 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:58 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:53 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 مهر 1384 [13:05 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..