منو
 صفحه های تصادفی
سلیمان بن خالد
رعایت زبان و ملیت در نامگذاری
شبکه‌های مخابراتی
گ.حوادث دوران امامت
پدر علم فیریک ایران
شهریار بن شروین
Beryllium
آلفرد هیچکاک
ابوالحسن صاعدی اسماعیل
تمشک
 کاربر Online
534 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زیست شناسی

تفاوت با نگارش: 59

Lines: 1-118Lines: 1-120
  
 @#18:__~~FF00FF:از هنگامی که انسان با نگاهی کاوشگرانه به محیط اطراف و موجودات زنده آن و به خویشتن نگریست، زیست شناسی متولد شد.~~__#@ @#18:__~~FF00FF:از هنگامی که انسان با نگاهی کاوشگرانه به محیط اطراف و موجودات زنده آن و به خویشتن نگریست، زیست شناسی متولد شد.~~__#@
  
 ::{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/bio_header1.JPG}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/bio_header1.JPG}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((جدول طبقه بندی زیست شناسی|طبقه بندی زیست شناسی)) *((جدول طبقه بندی زیست شناسی|طبقه بندی زیست شناسی))
 *((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست شناسی)) *((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست شناسی))
 *((کتابهای زیست شناسی)) *((کتابهای زیست شناسی))
 *((واژه‌نامه زیست شناسی))  *((واژه‌نامه زیست شناسی))
 *((مقالات جدید زیست شناسی)) *((مقالات جدید زیست شناسی))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
 
 
 *__~~brown:آزمایشگا‌ههای زیست شناسی~~__ *__~~brown:آزمایشگا‌ههای زیست شناسی~~__
 **((سلول شناسی|آزمایشگاه سلول شناسی)) **((سلول شناسی|آزمایشگاه سلول شناسی))
 **((آزمایشگاه گیاه شناسی)) **((آزمایشگاه گیاه شناسی))
 ::{picture=azm-zist.jpg height=130 width=180}:: ::{picture=azm-zist.jpg height=130 width=180}::
-::~~fuchsia:''پرورش گیاه در گلخانه''~~:: +::~~fuchsia:پرورش گیاه در گلخانه~~::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید زیست شناسی|مقاله)) **((مقالات جدید زیست شناسی|مقاله))
 **کتاب **کتاب
 **((مجله ژنتیک)) **((مجله ژنتیک))
 **((مجله علوم پایه)) **((مجله علوم پایه))
 **[mavara-view_forum.php?comments=111590 |سایتهای زیست شناسی] **[mavara-view_forum.php?comments=111590 |سایتهای زیست شناسی]
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 ::@#22:~~brown:خانه زیست شناسی~~#@:: ::@#22:~~brown:خانه زیست شناسی~~#@::
 
 
 ::((جانوران را دریابیم.|{picture=marmolak.gif height=180 width=180})):: ::((جانوران را دریابیم.|{picture=marmolak.gif height=180 width=180}))::
 --- ---
 ::*__~~brown:معرفی تیره گیاهی~~__:: ::*__~~brown:معرفی تیره گیاهی~~__::
 
 
 
 
  
 گیاهان __~~green:تیره ماگنولیاسه (Magnoliaceae)~~__ از ((رده بندی گیاهان دولپه|دولپه‌ایها)) شامل درختچه‌ها یا درختانی با برگهای ساده و منفرد هستند. ((ساختمان گل|گلها)) بسیار بزرگ ، دارای گلپوش مضاعف و پرچمهای فراوانی هستند که بطور مارپیچ قرار دارند. ((مادگی و ساختمان آن|برچه‌ها)) آزاد و بسیار مشخص هستند. میوه‌ها دارای اشکال مختلف و دانه‌ها آلبومن دارند. ماگنولیاسه‌ها دارای چوب ثانویه با ساختاری کهن و قدیمی و همچنین واجد سلولهای ترشح کننده محتوی اسانس در ((بافت پارانشیم)) هستند. گیاهان __~~green:تیره ماگنولیاسه (Magnoliaceae)~~__ از ((رده بندی گیاهان دولپه|دولپه‌ایها)) شامل درختچه‌ها یا درختانی با برگهای ساده و منفرد هستند. ((ساختمان گل|گلها)) بسیار بزرگ ، دارای گلپوش مضاعف و پرچمهای فراوانی هستند که بطور مارپیچ قرار دارند. ((مادگی و ساختمان آن|برچه‌ها)) آزاد و بسیار مشخص هستند. میوه‌ها دارای اشکال مختلف و دانه‌ها آلبومن دارند. ماگنولیاسه‌ها دارای چوب ثانویه با ساختاری کهن و قدیمی و همچنین واجد سلولهای ترشح کننده محتوی اسانس در ((بافت پارانشیم)) هستند.
  
 @@{picture=Magnoliaceae.jpg height=150 width=150}@@ @@{picture=Magnoliaceae.jpg height=150 width=150}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:معرفی یک گونه جانوری~~__:: ::*__~~brown:معرفی یک گونه جانوری~~__::
 
 
 
 
  
-شیر از لحاظ اندازه بدن و دم تقریبا مانند ((ببر)) است ولی از لحاظ داشتن رنگ یکنواخت گندمگون که بدون نوارهای تیره عرضی است با آن تفاوت می‌کند. در شیر در انتهای دم یک دسته موی سیاه ودر عقب گوش یک لکه سیاه وجود دارد و بین پهلوهای بدن با ناحیه شکم و سطح خارجی با سطح داخلی دستها و پاها اختلاف زیادی دیده نمی‌شود. در پهلوها و بالای گردن موهای بلند به صورت یال وجود دارد.

نرها از ماده‌ها بزرگتر هستند و در نرهای بالغ در بالای شانه تا بالای سر و روی گونه‌ها و پهلوهای گردن تا سینه موهای بلند یال مانند روئیده شده است. اندازه یال در نژادهای مختلف شیر متفاوت است. در شیر ایرانی یال کوتاهتر است. بچه‌های تازه متولد شده گاهی به رنگ یکنواخت هستند ولی اغلب در بالای بدن آنها لکه‌هایی دیده می‌شود. این لکهها بیشتر دنبال یکدیگر قرار گرفته و به شکل نوارهای عرضی در می‌آیند.
+شیر از لحاظ اندازه بدن و دم تقریبا مانند ((ببر)) است ولی از لحاظ داشتن رنگ یکنواخت گندمگون که بدون نوارهای تیره عرضی است با آن تفاوت می‌کند. در شیر در انتهای دم یک دسته موی سیاه ودر عقب گوش یک لکه سیاه وجود دارد و بین پهلوهای بدن با ناحیه شکم و سطح خارجی با سطح داخلی دستها و پاها اختلاف زیادی دیده نمی‌شود. در پهلوها و بالای گردن موهای بلند به صورت یال وجود دارد.

نرها از ماده‌ها بزرگتر هستند و در نرهای بالغ در بالای شانه تا بالای سر و روی گونه‌ها و پهلوهای گردن تا سینه موهای بلند یال مانند روئیده شده است. اندازه یال در نژادهای مختلف شیر متفاوت است. در شیر ایرانی یال کوتاهتر است. بچه‌های تازه متولد شده گاهی به رنگ یکنواخت هستند ولی اغلب در بالای بدن آنها لکه‌هایی دیده می‌شود. این لکهها بیشتر دنبال یکدیگر قرار گرفته و به شکل نوارهای عرضی درمی‌آیند.
  
 @@{picture=Lion.jpg height=150 width=150}@@ @@{picture=Lion.jpg height=150 width=150}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown: آخرین ارسالهای انجمن زیست شناسی~~__:: ::*__~~brown: آخرین ارسالهای انجمن زیست شناسی~~__::
 
 
 
 
  
 *[mavara-view_forum.php?comments=116249|آشنایی با میکروسکوپ‌]  *[mavara-view_forum.php?comments=116249|آشنایی با میکروسکوپ‌]
 *[mavara-view_forum.php?comments=116034|از تجربیات موفق درس بگیریم.] *[mavara-view_forum.php?comments=116034|از تجربیات موفق درس بگیریم.]
 *[mavara-view_forum.php?comments=116305|ارمادیلو]  *[mavara-view_forum.php?comments=116305|ارمادیلو]
 *[mavara-view_forum.php?comments=90690|معرفی کتاب ] *[mavara-view_forum.php?comments=90690|معرفی کتاب ]
  
 @@{picture=armadilo1.jpg height=120 width=120}@@ @@{picture=armadilo1.jpg height=120 width=120}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:معرفی انمند: هان کربس~~__::
هانس کس دربیست و پن آگوست سال 1900 ر هHildesheim کشور لمان ه نیا مد. و پر ج کربس زشک مخصص گوش لق و بیی و آما نی دویدسون ود. ک س امام صیلات متوسطه در شهر خود ، د رشته پزشکی اامه تحصیل اد وسرانجام رسا 1925 ا ناه هامو مرک شکی گرفت.

او
س به مدت یک سا ر داشگاه برین به حیل ر رشته یمی پردا. در ل 1926 ب وان دستیار روفسور اتو اربوگ Otto Warburg در موسسه زی شنی کایزر ویلهلم مشغول به کا د و تا ال 1930 ب کر ود ن موسسه اامه داد. ر آن ال او ب ر استای باز شت ر یاستان شهای در Altona ب کر رداخت.
+::*__~~brown:معرف کا: مهندسی ژنیک~~__::
کب ار وی طلاتی دی رر وشی یت مهندی ژنیک ک ه شناایی وصیات DNA و دتکای ن کا ده می‌ود . ثر کور ن بیا ما‌های رشن به رح یتر روشهیی میپردا که در خیص بیری‌ای ژنتیکی اسا ور مشن. رخی از مباث ین نوشتا بدی ر : سامان نی و بیا ن روای نایز عیی ساتار ژنه کلون سای در ودات عالی و ...

::{picture=GeneticEng.gif height=120 width=120}::

  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید زیست شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید زیست شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه زیست شناسی|فراخوان تولید محتوای زیست شناسی)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه زیست شناسی|فراخوان تولید محتوای زیست شناسی))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *بانک اطلاعاتی جانوران *بانک اطلاعاتی جانوران
 *بانک اطلاعاتی گیاهان *بانک اطلاعاتی گیاهان
 **((گیاهان دارویی)) **((گیاهان دارویی))
 __~~brown:عکس هفته~~__ __~~brown:عکس هفته~~__
 

 

 ::{picture=ameiosis.gif height=150 width=150}:: ::{picture=ameiosis.gif height=150 width=150}::
 قابل توجه مشتاقان علم ژنتیک: تقسیم میوز را ببینید. قابل توجه مشتاقان علم ژنتیک: تقسیم میوز را ببینید.
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای تخیلی *داستانهای تخیلی
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **((اخبار علمی زیست شناسی|تازه‌های اخبار زیست شناسی)) **((اخبار علمی زیست شناسی|تازه‌های اخبار زیست شناسی))
 **((کوتاه و خواندنی زیست شناسی|خواندنیهای زیست شناسی)) **((کوتاه و خواندنی زیست شناسی|خواندنیهای زیست شناسی))
 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 شهریور 1386 [07:49 ]   62   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 04 مرداد 1386 [14:28 ]   61   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:10 ]   60   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:04 ]   59   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:25 ]   58   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [13:01 ]   57   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   56   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   55   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   54   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   53   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   52   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   51   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   50   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   49   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   48   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   47   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   46   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   45   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   44   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [08:01 ]   43   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [07:59 ]   42   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:47 ]   41   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 25 فروردین 1386 [15:37 ]   40   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:51 ]   39   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:44 ]   38   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [12:37 ]   37   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [07:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [14:03 ]   35   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 بهمن 1385 [17:59 ]   34   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 13 بهمن 1385 [20:59 ]   33   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:46 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:41 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:36 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [13:16 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [20:05 ]   28   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:58 ]   27   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:49 ]   26   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 آذر 1385 [12:18 ]   25   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:08 ]   24   سین سینایی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [20:01 ]   23   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [19:31 ]   22   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [08:26 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [14:12 ]   20   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [14:29 ]   19   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [03:17 ]   18   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [15:48 ]   17   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [07:27 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [20:03 ]   15   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [19:00 ]   14   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [15:29 ]   13   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:37 ]   12   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [15:14 ]   11   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:04 ]   10   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:51 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:42 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:38 ]   7   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:24 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:20 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:15 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [03:19 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [07:39 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [15:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..