منو
 کاربر Online
694 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زیست شناسی

تفاوت با نگارش: 55

Lines: 1-119Lines: 1-120
  
 @#18:__~~FF00FF:از هنگامی که انسان با نگاهی کاوشگرانه به محیط اطراف و موجودات زنده آن و به خویشتن نگریست، زیست شناسی متولد شد.~~__#@ @#18:__~~FF00FF:از هنگامی که انسان با نگاهی کاوشگرانه به محیط اطراف و موجودات زنده آن و به خویشتن نگریست، زیست شناسی متولد شد.~~__#@
  
 ::{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/bio_header1.JPG}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/bio_header1.JPG}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((جدول طبقه بندی زیست شناسی|طبقه بندی زیست شناسی)) *((جدول طبقه بندی زیست شناسی|طبقه بندی زیست شناسی))
 *((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست شناسی)) *((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست شناسی))
 *((کتابهای زیست شناسی)) *((کتابهای زیست شناسی))
 *((واژه‌نامه زیست شناسی))  *((واژه‌نامه زیست شناسی))
 *((مقالات جدید زیست شناسی)) *((مقالات جدید زیست شناسی))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
 
 
 *__~~brown:آزمایشگا‌ههای زیست شناسی~~__ *__~~brown:آزمایشگا‌ههای زیست شناسی~~__
 **((سلول شناسی|آزمایشگاه سلول شناسی)) **((سلول شناسی|آزمایشگاه سلول شناسی))
 **((آزمایشگاه گیاه شناسی)) **((آزمایشگاه گیاه شناسی))
 ::{picture=azm-zist.jpg height=130 width=180}:: ::{picture=azm-zist.jpg height=130 width=180}::
-::~~fuchsia:''پرورش گیاه در گلخانه''~~:: +::~~fuchsia:پرورش گیاه در گلخانه~~::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید زیست شناسی|مقاله)) **((مقالات جدید زیست شناسی|مقاله))
 **کتاب **کتاب
 **((مجله ژنتیک)) **((مجله ژنتیک))
 **((مجله علوم پایه)) **((مجله علوم پایه))
 **[mavara-view_forum.php?comments=111590 |سایتهای زیست شناسی] **[mavara-view_forum.php?comments=111590 |سایتهای زیست شناسی]
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 ::@#22:~~brown:خانه زیست شناسی~~#@:: ::@#22:~~brown:خانه زیست شناسی~~#@::
 
 
-::((ول انانی|{picture=biology.jpg height=180 width=180})):: +::((اوران ا دریابیم.|{picture=marmolak.gif height=180 width=180}))::
 --- ---
 ::*__~~brown:معرفی تیره گیاهی~~__:: ::*__~~brown:معرفی تیره گیاهی~~__::
 
 
 
 
  
-تیه گ سرخ تیره می است که داای 90 100 ن و بی از 2000 3000 وه است. این تیره از یک و علت دت اختصاصات بسیار کهن متیما به ((یره لاله)) مربوط می‌شد سی دیگر ا را بودن تعادی از گیاهان بسیار مل یافه بویژه گلیی با تخما زیری ، بسیار پیشرته است و همچنی گیاان آ نر شک ری با یکیر توت فاش دارند.

غ
ال گونه‌های تیر گل‌سخ ر واحی معتدل نیمکره لی پراده‌اند و عین ی ایه‌های ن ، مانن طایفه کیلاژ تریبا مگی د ناحی گیری می‌رویند وعده ای دیگر ماند بیر گونه‌های ایفه انگوئی سویه در اریای غربی انشا ارند و کمتر هو یاان تیره غلات و یا مخرطیان پو یهی خالصی ر در محیی نسبتا سیع بوجود می‌آورند و غالبا ب صورت پایه‌ه و یا ته‌های کچک گسسته انتشار دارند.
+گیها __~~green:تیره ماگلیاسه (Magnoliaceae)~~__ ا ((ه نی گیهان ولپه|دوپهایها)) ل دتچ‌ها یا درتای با برگهی اده و مفرد د. ((امان ل|گلها)) بسیار زر دای گلو ماع پرچهای راانی ن ک ر ماپی ا دارند. ((ماگی سخان |رچه‌ها)) آزاد و ی هن. میه‌ها اای اشکا متف دن‌ها ومن دارن. ماگنلیه‌ها اای چو اوی با ااری کهن و یی و همچین وجد لولهای ترح کننده محوی اساس در ((بات پاای)) ستند.
  
-@@{picture=Rosaceae.jpg height=150 width=150}@@ +@@{picture=Magnoliaceae.jpg height=150 width=150}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:معرفی گونه جانوری~~__:: +::*__~~brown:معرفی یک گونه جانوری~~__::
 
 
 
 
  
-زنبور س یکی ا ((رات)) ید ای انان ات که م ه ه وباا می‌شد. ن س خیی یش از انسا در وی ((کره مین|ین)) بوجود مده و ندگی ی‌کد ا. بور ل حو 150 میلیون ال قل وو داته و غل زاد بوده ت. تها با این تا که ر د یک نگی اتما بوده م یی زنبورهای غیر لی ارزی گی نفردی اشته و ه نو لنه مخصو بخد را داشت ر آن زندگی ی‌کده است. کند ملی ت که زنوها ر آن ت یت کا کرده ، خواهران راران ا وش داه وا یی لاه را آن ابار و خیه می‌کند. نبور ل درای نهای ل است و ساتان نی پیچیدی دارند. +شیر از لحاظ اندازه بدن و تقریبا مانن ((ر)) است ی لحاظ داشتن نگ یکنوات گندمگون که نورهای یه رضی است با آ تفات می‌کن. ر شیر در نی یک دست وی سیا ودر قب گوش یک لکه ی وجود ارد و ین هلوهای د با نیه ک و ح رجی ا دالی دستها و ا اختلاف زیادی دید ی‌ود. لوها و بالای گردن وهای بن به ورت ی د ارد.

نها ا ماهها برتر ت نرهای بالغ در لای شا ا ای ر و وی ونه‌ها و پهلوهی گدن ینه موهی بند یا نند رئیه شده است. انداز یل نژهای مت ی توت ات. در ر ایرانی یا کواه‌ر است. چ‌هی ازه ول شه اهی ه رگ یکوات هن ولی اب در بالای ن آنها که‌هایی یه می‌شد. ین لکهها بیشتر نال یکی قرار فه ه کل واای ضی درییند.
  
-@@{picture=znborasal_1.jpg height=150 width=150}@@ +@@{picture=Lion.jpg height=150 width=150}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown: آخرین ارسالهای انجمن زیست شناسی~~__:: ::*__~~brown: آخرین ارسالهای انجمن زیست شناسی~~__::
 
 
 
 
  
-*[mavara-view_forum.php?comments=114773|لایل مطرح شدن وغن زیتون بعنوا رو بداشت ایده آل]
*[mavara-view_forum.php?comments=114761|حافه ت نمی‌رود سن میشد.]
*[mavara-view_forum.php?comments=114639|گفیایی ز باکتریا]
*[mavara-view_forum.php?comments=111590|معرفی سایتهای یست شناسی]
+*[mavara-view_forum.php?comments=116249|شنیی با یکروک]
*[mavara-view_forum.php?comments=116034|ا یات موفق دس یر.]
*[mavara-view_forum.php?comments=116305|ایو]
*[mavara-view_forum.php?comments=90690|معرفی کتا ]
  
-@@{picture=olea1.JPG height=120 width=120}@@ +@@{picture=armadilo1.jpg height=120 width=120}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:معرفی انمند~~__::
((میکروبیولوژی|لم میکروبیلوژ)) از 1674 هنی که __~~green:تون لوون هوک~~__ تاجر هلندی با ی شیشهی خود قره یا‌ای را مود العه قرر مو گردید. او ه کک عدی خو یای یری ا موودات را ماهه نمود. لوون هوک پ از مگ 400 نو میکروسکوپ از د بای شت که همه ز ن نو ن طور اار آ ناپی ردید.
+::*__~~brown:معرف کا: مهندسی ژنتیک~~__::
کتاب حاضر حاوی اطلاعاتی دید دربار روشهای پیته مهنی ژتیک است که ت ناسایی خصوصیات DNA و دستکاری آن به کار ه می‌ود . ثر مکو من یا ثالهای رو ه شر یر وش‌یی می‌پرداد ک د تشخی یاری‌های ژنیی انان مور می‌اند. رخی از ماحث این نوتار بدین شرح است: سازمان دی و بیا ن وشهای لیز ن یین اار ژها، کلون سای در موجودات عالی و ...

::{picture=GeneticEng.gif height=120 width=120}::
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید زیست شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید زیست شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه زیست شناسی|فراخوان تولید محتوای زیست شناسی)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه زیست شناسی|فراخوان تولید محتوای زیست شناسی))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *بانک اطلاعاتی جانوران *بانک اطلاعاتی جانوران
 *بانک اطلاعاتی گیاهان *بانک اطلاعاتی گیاهان
 **((گیاهان دارویی)) **((گیاهان دارویی))
 __~~brown:عکس هفته~~__ __~~brown:عکس هفته~~__
 

 

-::{picture=biology1.jpg height=150 width=150}::
::~~fuchsia:''ی دگی میوها سان''~~::
+::{picture=ameiosis.gif height=150 width=150}::
قل توجه شتاقان لم ژنیک: سیم میو را ببینید.
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای تخیلی *داستانهای تخیلی
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **((اخبار علمی زیست شناسی|تازه‌های اخبار زیست شناسی)) **((اخبار علمی زیست شناسی|تازه‌های اخبار زیست شناسی))
 **((کوتاه و خواندنی زیست شناسی|خواندنیهای زیست شناسی)) **((کوتاه و خواندنی زیست شناسی|خواندنیهای زیست شناسی))
 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 شهریور 1386 [07:49 ]   62   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 04 مرداد 1386 [14:28 ]   61   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:10 ]   60   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:04 ]   59   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:25 ]   58   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [13:01 ]   57   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   56   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   55   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   54   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   53   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   52   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   51   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   50   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   49   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   48   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   47   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   46   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   45   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   44   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [08:01 ]   43   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [07:59 ]   42   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:47 ]   41   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 25 فروردین 1386 [15:37 ]   40   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:51 ]   39   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:44 ]   38   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [12:37 ]   37   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [07:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [14:03 ]   35   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 بهمن 1385 [17:59 ]   34   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 13 بهمن 1385 [20:59 ]   33   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:46 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:41 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:36 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [13:16 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [20:05 ]   28   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:58 ]   27   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:49 ]   26   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 آذر 1385 [12:18 ]   25   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:08 ]   24   سین سینایی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [20:01 ]   23   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [19:31 ]   22   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [08:26 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [14:12 ]   20   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [14:29 ]   19   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [03:17 ]   18   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [15:48 ]   17   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [07:27 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [20:03 ]   15   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [19:00 ]   14   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [15:29 ]   13   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:37 ]   12   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [15:14 ]   11   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:04 ]   10   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:51 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:42 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:38 ]   7   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:24 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:20 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:15 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [03:19 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [07:39 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [15:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..