منو
 صفحه های تصادفی
ضرب المثلها،طنز،داستانهای صنایع هوایی
مواد عایق
امام علی علیه السلام در ماجرای انذار نزدیکان
پای بندی امام صادق علیه السلام به صله رحم
عدد تقاطع
عماره بن ولید
پیتریازیس آلبا
ذره بین(المپیاد)
والیان شب قدر
مقام علی علیه السلام در آسمانها
 کاربر Online
561 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زیست شناسی

تفاوت با نگارش: 40

Lines: 1-120Lines: 1-120
  
 @#18:__~~FF00FF:از هنگامی که انسان با نگاهی کاوشگرانه به محیط اطراف و موجودات زنده آن و به خویشتن نگریست، زیست شناسی متولد شد.~~__#@ @#18:__~~FF00FF:از هنگامی که انسان با نگاهی کاوشگرانه به محیط اطراف و موجودات زنده آن و به خویشتن نگریست، زیست شناسی متولد شد.~~__#@
  
 ::{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/bio_header1.JPG}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/bio_header1.JPG}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((جدول طبقه بندی زیست شناسی|طبقه بندی زیست شناسی)) *((جدول طبقه بندی زیست شناسی|طبقه بندی زیست شناسی))
 *((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست شناسی)) *((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست شناسی))
 *((کتابهای زیست شناسی)) *((کتابهای زیست شناسی))
 *((واژه‌نامه زیست شناسی))  *((واژه‌نامه زیست شناسی))
 *((مقالات جدید زیست شناسی)) *((مقالات جدید زیست شناسی))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
 
 
 *__~~brown:آزمایشگا‌ههای زیست شناسی~~__ *__~~brown:آزمایشگا‌ههای زیست شناسی~~__
 **((سلول شناسی|آزمایشگاه سلول شناسی)) **((سلول شناسی|آزمایشگاه سلول شناسی))
 **((آزمایشگاه گیاه شناسی)) **((آزمایشگاه گیاه شناسی))
 ::{picture=azm-zist.jpg height=130 width=180}:: ::{picture=azm-zist.jpg height=130 width=180}::
-::~~fuchsia:''پرورش گیاه در گلخانه''~~:: +::~~fuchsia:پرورش گیاه در گلخانه~~::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید زیست شناسی|مقاله)) **((مقالات جدید زیست شناسی|مقاله))
 **کتاب **کتاب
 **((مجله ژنتیک)) **((مجله ژنتیک))
 **((مجله علوم پایه)) **((مجله علوم پایه))
 **[mavara-view_forum.php?comments=111590 |سایتهای زیست شناسی] **[mavara-view_forum.php?comments=111590 |سایتهای زیست شناسی]
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
-::@#22:~~brown:هفه ناه زیست شناسی~~#@:: +::@#22:~~brown:اه زیست شناسی~~#@::
 
 
-::((ژن درمانی|{picture=21.jpg height=150 width=180})):: +::((جانوران را دریابیم.|{picture=marmolak.gif height=180 width=180}))::
 --- ---
-::*__~~brown: نو مار~~__:: +::*__~~brown:می یره یاهی~~__::
 
 
 
 
  
-~~navy:__نوز دنگی آغاز ها ا ه هر ایرانی
ه کا که هست ه‌ی لبگان ه لم و رگ ب
و کسنی که نورز را گرای ی‌ارند
تب
ریک رض می‌نیم و این ر آا بهار ید شیدان ی
آ ک ان ود ر سخاوندانه بای تمیت میهن و ای
ان رای ی‌ایم د می‌فرستیم.__~~
+گیاهان __~~green:تیره ماگنولیس (Magnoliaceae)~~__ از ((رد ندی گیان ولپه|دولپه‌ایه)) امل رختچهها یا درختانی برگهی اده و منفرد هستند. ((اختان گها)) سار بگ ارای گلپوش مضاعف و رچای وی هسند که بطور اریچ ار درن. ((مادی و ختمان آن|برچ‌ه)) آا و بسیار مخص هتند. یوه‌ها دای شکا تف انه‌ها لبومن دارن. ماگنولیسها دارای چوب ثانویه ب ساختاری کن و قیمی و همچنین ود سلولهای ح ک موی ان ر ((بات رانیم)) د.
  
-@@{img src=img/daneshnameh_up/1/12/norooz3b.jpg}@@ +@@{picture=Magnoliaceae.jpg height=150 width=150}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:معرفی گونه جانوری~~__:: +::*__~~brown:معرفی یک گونه جانوری~~__::
 
 
 
 
  
-زنبور س یکی ا ((رات)) ید ای انان ات که م ه ه وباا می‌شد. ن س خیی یش از انسا در وی ((کره مین|ین)) بوجود مده و ندگی ی‌کد ا. بور ل حو 150 میلیون ال قل وو داته و غل زاد بوده ت. تها با این تا که ر د یک نگی اتما بوده م یی زنبورهای غیر لی ارزی گی نفردی اشته و ه نو لنه مخصو بخد را داشت ر آن زندگی ی‌کده است. کند ملی ت که زنوها ر آن ت یت کا کرده ، خواهران راران ا وش داه وا یی لاه را آن ابار و خیه می‌کند. نبور ل درای نهای ل است و ساتان نی پیچیدی دارند. +شیر از لحاظ اندازه بدن و تقریبا مانن ((ر)) است ی لحاظ داشتن نگ یکنوات گندمگون که نورهای یه رضی است با آ تفات می‌کن. ر شیر در نی یک دست وی سیا ودر قب گوش یک لکه ی وجود ارد و ین هلوهای د با نیه ک و ح رجی ا دالی دستها و ا اختلاف زیادی دید ی‌ود. لوها و بالای گردن وهای بن به ورت ی د ارد.

نها ا ماهها برتر ت نرهای بالغ در لای شا ا ای ر و وی ونه‌ها و پهلوهی گدن ینه موهی بند یا نند رئیه شده است. انداز یل نژهای مت ی توت ات. در ر ایرانی یا کواه‌ر است. چ‌هی ازه ول شه اهی ه رگ یکوات هن ولی اب در بالای ن آنها که‌هایی یه می‌شد. ین لکهها بیشتر نال یکی قرار فه ه کل واای ضی درییند.
  
-@@{picture=znborasal_1.jpg height=150 width=150}@@ +@@{picture=Lion.jpg height=150 width=150}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown: آخرین ارسالهای انجمن زیست شناسی~~__:: ::*__~~brown: آخرین ارسالهای انجمن زیست شناسی~~__::
 
 
 
 
  
-*[mavara-view_forum.php?comments=113879|نسنجی برای تعیین مهمرین رویداد علمی سال 85 در حوه علو زیست]
*[mavara-view_forum.php?comments=114053|تیین هویت موکلی فرد]
*[mavara-view_forum.php?comments=113828|مری کتا: شاخت حیط زیست]
*[mavara-view_forum.php?comments=111590|معرفی سایتهای یست شناسی]
+*[mavara-view_forum.php?comments=116249|نایی ا میکروکو]
*[mavara-view_forum.php?comments=116034|از تربیات مو ر یریم.]
*[mavara-view_forum.php?comments=116305|رای]
*[mavara-view_forum.php?comments=90690|معرفی کتا ]
  
-@@{picture=b.Gen.4.gif height=120 width=120}@@ +@@{picture=armadilo1.jpg height=120 width=120}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:معرفی انمند~~__::
((میکروبیولوژی|لم میکروبیلوژ)) از 1674 هنی که __~~green:تون لوون هوک~~__ تاجر هلندی با ی شیشهی خود قره یا‌ای را مود العه قرر مو گردید. او ه کک عدی خو یای یری ا موودات را ماهه نمود. لوون هوک پ از مگ 400 نو میکروسکوپ از د بای شت که همه ز ن نو ن طور اار آ ناپی ردید.
+::*__~~brown:معرف کا: مهندسی ژنتیک~~__::
کتاب حاضر حاوی اطلاعاتی دید دربار روشهای پیته مهنی ژتیک است که ت ناسایی خصوصیات DNA و دستکاری آن به کار ه می‌ود . ثر مکو من یا ثالهای رو ه شر یر وش‌یی می‌پرداد ک د تشخی یاری‌های ژنیی انان مور می‌اند. رخی از ماحث این نوتار بدین شرح است: سازمان دی و بیا ن وشهای لیز ن یین اار ژها، کلون سای در موجودات عالی و ...

::{picture=GeneticEng.gif height=120 width=120}::
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید زیست شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید زیست شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه زیست شناسی|فراخوان تولید محتوای زیست شناسی)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه زیست شناسی|فراخوان تولید محتوای زیست شناسی))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *بانک اطلاعاتی جانوران *بانک اطلاعاتی جانوران
 *بانک اطلاعاتی گیاهان *بانک اطلاعاتی گیاهان
 **((گیاهان دارویی)) **((گیاهان دارویی))
 __~~brown:عکس هفته~~__ __~~brown:عکس هفته~~__
 

 

-::{picture=1.plant.JPG height=140 width=180}::
::~~fuchsia:''ی دگی میوها سان''~~::
+::{picture=ameiosis.gif height=150 width=150}::
قبل وجه شتاقان لم ژنیک: سیم میو را ببینید.
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای تخیلی *داستانهای تخیلی
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **((اخبار علمی زیست شناسی|تازه‌های اخبار زیست شناسی)) **((اخبار علمی زیست شناسی|تازه‌های اخبار زیست شناسی))
 **((کوتاه و خواندنی زیست شناسی|خواندنیهای زیست شناسی)) **((کوتاه و خواندنی زیست شناسی|خواندنیهای زیست شناسی))
 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 شهریور 1386 [07:49 ]   62   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 04 مرداد 1386 [14:28 ]   61   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:10 ]   60   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:04 ]   59   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:25 ]   58   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [13:01 ]   57   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   56   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   55   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   54   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   53   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   52   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   51   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   50   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   49   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   48   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   47   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   46   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   45   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   44   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [08:01 ]   43   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [07:59 ]   42   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:47 ]   41   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 25 فروردین 1386 [15:37 ]   40   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:51 ]   39   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:44 ]   38   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [12:37 ]   37   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [07:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [14:03 ]   35   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 بهمن 1385 [17:59 ]   34   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 13 بهمن 1385 [20:59 ]   33   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:46 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:41 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:36 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [13:16 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [20:05 ]   28   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:58 ]   27   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:49 ]   26   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 آذر 1385 [12:18 ]   25   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:08 ]   24   سین سینایی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [20:01 ]   23   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [19:31 ]   22   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [08:26 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [14:12 ]   20   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [14:29 ]   19   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [03:17 ]   18   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [15:48 ]   17   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [07:27 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [20:03 ]   15   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [19:00 ]   14   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [15:29 ]   13   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:37 ]   12   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [15:14 ]   11   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:04 ]   10   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:51 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:42 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:38 ]   7   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:24 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:20 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:15 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [03:19 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [07:39 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [15:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..