منو
 کاربر Online
480 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زیست شناسی

تفاوت با نگارش: 24

Lines: 1-17Lines: 1-120
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ able border=0 width=100% height=100%>
::__''صفحات اصلی زیست شناسی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ align=left width=50% height=100% > ::__''مقالات برگزیده''__::
~cs:3
~|~ e border=0 width=100%>
~cbgc:#ccffff nt size=1> r>__((زیست شناسی برای راهنمایی ها))__

__((جدول طبقه بندی زیست شناسی))__

__((آزمایشگاه گیاه شناسی))__

__((جعبه ابزار ویروس شناسی))__

d>
~h:110 ~|~ ~|~::{picture=bacteriophage.JPG}::
ont size=1> r>

~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~

__((واژگان ویروس شناسی))__

__((کتابهای ویروس شناسی))__

__((غدد فوق کلیوی))__

__((کتابهای ژنتیک))__

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~
::{picture=genom.3.JPG}::ight=100%>
>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ 100% height=100%>
::__''آزمایشات نمونه''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ 0 width=100% >
::__''بازی سرگمی''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__((آزمایش رشد بدون خاک گیاهان))__

__((آزمایش برر
سی رویش دانه)) __

__((
زمایش فتوگرافی خورشیدی)) __

__((آزمایش دستگاه ا
نتقال مواد در گیاهان آوندی)) __

~h:110 ~|~ ~|~~cbgc:#ccffff ::{picture=culturehydroponic.JPG}::


~|~ ~|~

__((کوتاه و خواندنی زیست شناسی))__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/javaclasses/MoonLander.htm|
شگفتیهای چشم]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/javaclasses/doppler.htm|س
رگرمی با یخ و نک] __

__((اخ
بار علمی یت شنای)) __

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~::{picture=eglimshenasy3.JPG}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~
::__''نجمن زیست شناسی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''صفحات جدید''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__[mavara-view_forum.php?comments=99945|بحث فتگی: بیماری ا س ]__

__[mavara-view_forum.php?comments=101766|ان
وع حرکات اژک]__

__[mavara-mavara-view_forum.php?comments=106630|چ
ند نکته ژنتیکی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=106413|سرت زیستی یا بیوپایریسی
]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara-view_forum.php?comments=106400|ادام
ه ...]__::

~h:110 ~|~ ~|~


::{picture=fla01.gif}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~

__((ژنیک مولکولی))__

__((بهدا
شت زیست شناسی))__

__((توتیای دریایی))__

__((
گرده افشانی))__

::__((مق
لات دد زیست شناسی|ادامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~

::{picture=b.Gen.4.gif}::
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~
::__''صفحات جذاب''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''اخبار علمی''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=89737&topics_threshold=0&topics_offset=1&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|هوش در گیاهان]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara-view_forum.php?comments=107387comments=104527comments_parentId=93501&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|غلات ، یکی از مهمترین مواد غذایی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara-view_forum.php?comments=107202comments=104454comments_parentId=91554&topics_threshold=0&topics_offset=18&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|چگونه پوستی
لطیف داشته باشیم؟] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara-view_forum.php?comments=107116comments=104275comments_parentId=91995&topics_threshold=0&topics_offset=3&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|ژن ترس] __

::__((صفحات جذاب|ا
دامه ...))__::

~h:110 ~|~ ~|~


::{picture=wheat2.JPG}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=88678&topics_threshold=0&topics_offset=18&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|معرفی کتاب: اصول ویروس شناسی پزشکی]__>
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara-view_forum.php?comments=106904comments_parentId=93502&topics_threshold=0&topics_offset=5&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|نگاهی به دانش ژنتیک ملکولی] __

__[http:
//daneshnameh.roshd.ir/mavara-view_forum.php?comments=106808comments_parentId=94108&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|تیم ملی المپیاد دانش‌آموزی رشته زیست شناسی ایران] __ ><br>__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara-view_forum.php?comments=107194comments_parentId=93374&topics_threshold=0&topics_offset=10&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|گرفتن آنزیم از باکتری] __>
::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~


::{picture=virus.jpg}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

{FANCYTABLE}
+<marquee align=center direction=right>
@#18:__~~FF00FF:از نگمی که انسان ا نگاهی کاوشگران به می ااف موات نده آن به ویشت نگریت، زیست شناسی متولد شد.~~__#@
quee>  +::{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/bio_header1.JPG}::  +
 +
 +
 +::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 +*((جدول طبقه بندی زیست شناسی|طبقه بندی زیست شناسی))
 +*((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست شناسی))
 +*((کتابهای زیست شناسی))
 +*((واژه‌نامه زیست شناسی))
 +*((مقالات جدید زیست شناسی))
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
 +
 +*__~~brown:آزمایشگا‌ههای زیست شناسی~~__
 +**((سلول شناسی|آزمایشگاه سلول شناسی))
 +**((آزمایشگاه گیاه شناسی))
 +::{picture=azm-zist.jpg height=130 width=180}::
 +::~~fuchsia:پرورش گیاه در گلخانه~~::
 +

 +*__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 +**((مقالات جدید زیست شناسی|مقاله))
 +**کتاب
 +**((مجله ژنتیک))
 +**((مجله علوم پایه))
 +**[mavara-view_forum.php?comments=111590 |سایتهای زیست شناسی]
 +**نرم افزار آموزشی
 +

 +

 +

 +

 +
 +
 +
 +::@#22:~~brown:خانه زیست شناسی~~#@::
 +
 +::((جانوران را دریابیم.|{picture=marmolak.gif height=180 width=180}))::
 +---
 +::*__~~brown:معرفی تیره گیاهی~~__::
 +
 +
 +
 +گیاهان __~~green:تیره ماگنولیاسه (Magnoliaceae)~~__ از ((رده بندی گیاهان دولپه|دولپه‌ایها)) شامل درختچه‌ها یا درختانی با برگهای ساده و منفرد هستند. ((ساختمان گل|گلها)) بسیار بزرگ ، دارای گلپوش مضاعف و پرچمهای فراوانی هستند که بطور مارپیچ قرار دارند. ((مادگی و ساختمان آن|برچه‌ها)) آزاد و بسیار مشخص هستند. میوه‌ها دارای اشکال مختلف و دانه‌ها آلبومن دارند. ماگنولیاسه‌ها دارای چوب ثانویه با ساختاری کهن و قدیمی و همچنین واجد سلولهای ترشح کننده محتوی اسانس در ((بافت پارانشیم)) هستند.
 +
 +@@{picture=Magnoliaceae.jpg height=150 width=150}@@
 +
 +
 +
 +---
 +::*__~~brown:معرفی یک گونه جانوری~~__::
 +
 +
 +
 +شیر از لحاظ اندازه بدن و دم تقریبا مانند ((ببر)) است ولی از لحاظ داشتن رنگ یکنواخت گندمگون که بدون نوارهای تیره عرضی است با آن تفاوت می‌کند. در شیر در انتهای دم یک دسته موی سیاه ودر عقب گوش یک لکه سیاه وجود دارد و بین پهلوهای بدن با ناحیه شکم و سطح خارجی با سطح داخلی دستها و پاها اختلاف زیادی دیده نمی‌شود. در پهلوها و بالای گردن موهای بلند به صورت یال وجود دارد.

نرها از ماده‌ها بزرگتر هستند و در نرهای بالغ در بالای شانه تا بالای سر و روی گونه‌ها و پهلوهای گردن تا سینه موهای بلند یال مانند روئیده شده است. اندازه یال در نژادهای مختلف شیر متفاوت است. در شیر ایرانی یال کوتاه‌تر است. بچه‌های تازه متولد شده گاهی به رنگ یکنواخت هستند ولی اغلب در بالای بدن آنها لکه‌هایی دیده می‌شود. این لکهها بیشتر دنبال یکدیگر قرار گرفته و به شکل نوارهای عرضی درمی‌آیند.
 +
 +@@{picture=Lion.jpg height=150 width=150}@@
 +
 +
 +
 +---
 +::*__~~brown: آخرین ارسالهای انجمن زیست شناسی~~__::
 +
 +
 +
 +*[mavara-view_forum.php?comments=116249|آشنایی با میکروسکوپ‌]
 +*[mavara-view_forum.php?comments=116034|از تجربیات موفق درس بگیریم.]
 +*[mavara-view_forum.php?comments=116305|ارمادیلو]
 +*[mavara-view_forum.php?comments=90690|معرفی کتاب ]
 +
 +@@{picture=armadilo1.jpg height=120 width=120}@@
 +
 +
 +
 +---
 +::*__~~brown:معرف کتاب: مهندسی ژنتیک~~__::
 +کتاب حاضر حاوی اطلاعاتی جدید درباره روش‌های پیشرفته مهندسی ژنتیک است که جهت شناسایی خصوصیات DNA و دستکاری آن به کار برده می‌شود . اثر مذکور ضمن بیان مثال‌های روشن به شرح بیشتر روش‌هایی می‌پردازد که در تشخیص بیماری‌های ژنتیکی انسان موثر می‌باشند. برخی از مباحث این نوشتار بدین شرح است: سازمان بندی و بیان ژن، روش‌های آنالیز ژن، تعیین ساختار ژن‌ها، کلون سازی در موجودات عالی و ...
 +::{picture=GeneticEng.gif height=120 width=120}::
 +
 +
 +
 +::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 +*((مقالات جدید زیست شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 +*((فراخوان مشارکت در محتوای گروه زیست شناسی|فراخوان تولید محتوای زیست شناسی))
 +**مشارکت اولیاء
 +**مشارکت معلمان و محققان
 +**مشارکت دانش آموزان
 +*حرفهای دانش آموزی
 +**
 +**
 +*مسابقات و آزمونها
 +**مسابقه
 +**آزمون
 +*بانک اطلاعاتی جانوران
 +*بانک اطلاعاتی گیاهان
 +**((گیاهان دارویی))
 +__~~brown:عکس هفته~~__
 +

 +::{picture=ameiosis.gif height=150 width=150}::
 +قابل توجه مشتاقان علم ژنتیک: تقسیم میوز را ببینید.
 +

 +__~~brown:خلاقیت~~__
 +*بازیها و سرگرمیهای علمی
 +*داستانهای تخیلی
 +*پروژه‌‌های دانش آموزی
 +*معرفی دستاوردهای علمی جدید
 +**((اخبار علمی زیست شناسی|تازه‌های اخبار زیست شناسی))
 +**((کوتاه و خواندنی زیست شناسی|خواندنیهای زیست شناسی))
 +

 +

 +
 +
 +
 +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
 +
 +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 +
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 شهریور 1386 [08:49 ]   62   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 04 مرداد 1386 [15:28 ]   61   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:10 ]   60   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:04 ]   59   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [16:25 ]   58   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [14:01 ]   57   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   56   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   55   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   54   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   53   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   52   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   51   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   50   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   49   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   48   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   47   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   46   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   45   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   44   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:01 ]   43   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [08:59 ]   42   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [08:47 ]   41   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 25 فروردین 1386 [16:37 ]   40   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [11:51 ]   39   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [11:44 ]   38   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [13:37 ]   37   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [08:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [15:03 ]   35   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 بهمن 1385 [18:59 ]   34   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 13 بهمن 1385 [21:59 ]   33   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:46 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:41 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:36 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [14:16 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [21:05 ]   28   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [20:58 ]   27   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [20:49 ]   26   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 آذر 1385 [13:18 ]   25   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [18:08 ]   24   سین سینایی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [21:01 ]   23   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [20:31 ]   22   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [09:26 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [15:12 ]   20   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [15:29 ]   19   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [04:17 ]   18   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [16:48 ]   17   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [08:27 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [21:03 ]   15   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [20:00 ]   14   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [16:29 ]   13   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [11:37 ]   12   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [16:14 ]   11   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [02:04 ]   10   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:51 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:42 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:38 ]   7   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [17:24 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [17:20 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [17:15 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [04:19 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [08:39 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [16:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..