align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ات دید''__:: </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr> height=100%
> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90038&topics_threshold=0&topics_offset=5&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|ستخرا لا ا گیهن]__
<br>__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=96569&topics_threshold=0&topics_offset=8&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|می انا]__

__
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93915&topics_threshold=0&topics_offset=2&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|رونویی DNA را ه صور ملی بیید.]__

__
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=96491&topics_threshold=0&topics_offset=11&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44ولین شیمی درمانی]__> >::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|امه ...]__:: <br>
</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%>
height=100%> size=1>
<br>::{picture=transcription.gif}::
<br> >~cbgc:#ccffff
</td>
width=50%> size=2>::__''انن یست شناسی''__::
    
 منو
 کاربر Online
1338 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زیست شناسی

تفاوت با نگارش: 13

Lines: 1-15Lines: 1-120
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~
::__'' ل زیست شناسی''__:: </td> </tr> table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''مقالات برگزیده''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((جدول طبقه بندی زیست شناسی))__

__((
ایشگاه یه شناسی))__

__
((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست))__
>
__((ه ژنیک))__ > > </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ r>
r>
::{p
icture=fun.9.gif}::
order= width=100%> <tr> </tr> </table>
~|~
ht=100%>ont size=1>


~cbgc:#ccffff td
> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > <font size=1>
__((ه
پی A))__

__((تکنولوژی ر پکی))__>
__((لوگی می زیست))__>
__((مهندسی ژنتیک پستاندارا))__

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~
::{picture=engineergenetic5.JPG}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
border=0 width=100% height=100%>
nt size=2>::__''یات نمونه''__:: td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
width=50% height=100% > <font size=2>::__''زی و رگی''__::
~cs:3

~|~ border=0width=100%> <td height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((مای ار رنیی و اریکی ری سن ناته ر گاها))__

__((
زمای افای طو گیاان)) __

__((
آزمایش تری دانه گاهان))__

__((
مای دگا انتق مواد ر گیاهان نی)) __ <br> > </td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%>
<br> >~cbgc:#ccffff ::{picture=science.3.jpg}::>r>></td> </tr> </table>~|~ ~|~
border=0 width=100%> > >
__((شگتیهای هان م))__

__[http://daneshnameh
.roshd.ir/mavara/javaclasses/MoonLander.htm|شتیهای م]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/javaclasses/doppler.htm|
سرگی ا یخ و نک] __

__((
سری ا الب های ی)) __

~cbgc:#ffffcc
~|~
~|~::{picture=bird4.JPG}:: border=0 width=100% height=100%>
size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
/> ~|~ border=0 width=100% height=100%>
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >
~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > ont size=1>
__((لولهای نیای و ررش ار انانها))__

__((اتکنوژی))__

__((ک
بد))__

__((
بیوتکنوژ))__

::__((
اا ید خادم|دا ...))__::

~cbgc:#ffffcc tr> e>~|~ ~|~ e border=0 width=100% height=100%> d>
::{pic
ture=bipthecnology2.JPG}::<font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </tr> </table>
~|~ border=0 width=100% height=100%> <tr> width=50%> size=2>::__''صفحات جذاب''__:: </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% ><tr> </tr></table> ~cs:3
~|~ <table border=0width=100%> <tr>
> <font size=2>::__''خبار علمی''__:: > ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=89737&topics_threshold=0&topics_offset=1&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|بث فتگی 3: یوکنووژی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93501&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|
عفی گرایهای زی شنای]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91554&topics_threshold=0&topics_offset=18&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|ب تقیقا ژنتیکی] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91995&topics_threshold=0&topics_offset=3&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|رمها کمک دران یمری س مییند.] __> >::__((فا |ااه ...))__:: >
<
/td>
~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr>

::{picture=engineringgenetic3.JPG}::


~cbgc:#ccffff </tr> able
>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%>
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=88678&topics_threshold=0&topics_offset=18&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|با دانمندان معاصر یرانی]__<br>
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93502&topics_threshold=0&topics_offset=5&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|ایدز] __
<br>__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=94108&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|قهوه به حافظت از بد در برابر تشکیل سنگ فرا کمک می‌کن.] __

__[http
://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93374&topics_threshold=0&topics_offset=10&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|خالکوبی و هپاتیت C] __<br>
::__[http:
//www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::>>~cbgc:#ffffcc </td> ~|~ ~|~


::{picture=aids3.JPG}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

{FANCYTABLE}
+rquee align=center direction=right>
@#18:__~~FF00FF:از هنگامی که انسان با نگاهی کاوشگرانه به محیط اطراف و موجودات زنده آن و به ین نگیت، زیست شناسی متولد شد.~~__#@<br />m
arquee>
/
><br />::{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/bio_header1.JPG}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /> />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((جدول طبقه بندی زیست شناسی|ه بنی یست شناسی)) />*((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست شناسی)) />*((کتابهای زیست شناسی))
/>*
((ژ‌نامه زیست شنسی))
/
>*((مقالات جدید زیست شناسی))<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی] /
>
/
>*__~~brown:آزمایشگا‌ههای زیست شناسی~~__<br />**((سلول شناسی|آزمایشگاه سلول شناسی))<br />**((آزمایشگاه گیاه شناسی))r />::{picture=azm-zist.jpg height=130 width=180}::<br />::~~fuchsia:پوش گیه در گلخانه~~:: />

/>*__~~brown:ری نابع و ثار تر~~__
/>**
((مقلت دی زیست شناسی|مقاله))
/>**کتاب />**((مجله ژنتیک)) />**((مله لوم پایه))
**[mavara-view_forum.php?comments=111590 |
سایتهای زیست شناسی]
**ن
رم ازار آموزشی /
>
<br><br />

/>


/><br><br><br />

/>d>
::@#22:~~brown:ه یت شناسی~~#@::<br /><br>r />::((جانوران را دریابیم.|{picture=marmolak.gif height=180 width=180})):: />---<br />::*__~~brown:مفی یره گیی~~__::
ir align =center> />r />d> />گیاهان __~~green:یه ماگنولیسه (Magnoliaceae)~~__ ا ((رد نی گیاهان دولپه|دولپه‌ایها)) امل درختچه‌ها یا درختانی با برگای ساده و منف هستن. ((ساتمان گل|گلها)) سیار بزرگ دارای گپو مضاف و پرچمهای فاوانی هتند که بطور ارپیچ قرار دارند. ((مادگی و ساختان آن|برچه‌ها)) آزاد و بسیار مشخص هستن. میوه‌ها دارای شکال مختلف و دانهها آلبومن رند. ماگنولیسه‌ها دای چب ثانویه با ساختاری کهن و قیی و همچنین واجد لولهای ترشح ننه محتوی اسانس ر ((بات پارانیم)) هستند.</td>
><td><br />@@{picture=Magnoliaceae.jpg height=150 width=150}@@<br /></td> /></tr>
/></table> />---<br />::*__~~brown:معرفی یک گونه جانوری~~__:: />
ir align =center> /> /><br />d>
@@{picture=Lion.jpg height=150 width=150}@@<br /></td><br /></tr> />table>r />---r />::*__~~brown: خرین االهای انمن زی شناسی~~__:: />able dir align =center>r />r>
/>
/>شیر از لحاظ اندازه بدن و دم تقریبا مانند ((ببر)) است ولی از لحاظ داشتن رنگ یکواخت گندمگون که بدون نوارهای یره عرضی است با آن اوت می‌کند. در شیر ر اتهای دم ی دسه موی سیاه ودر عقب گو یک که سیاه وود دارد و بین پهلوهای بدن با احیه شکم و سطح خارجی با سطح خی ستها پاها اختلاف زیادی دیده نمی‌شود. در پهلوها و بالای گردن موهای بلند به صورت یل وجود دارد.

نرها از ماده‌ها بزرگتر هستند و در نرهای بالغ در بالای شانه تا بالای سر و روی گونه‌ها و پهلوهای گردن تا سینه موهای بلند یال مانند روئیده شده است. اناز یال در نژادهای متلف شیر متفاوت است. در شیر ایرانی یال کوتاه‌تر است. بچه‌های تازه متولد شده گاهی به رنگ یکنواخت هستند ولی اغلب در بالای بدن آنها لکه‌هایی دیده می‌شود. این لکهها یشتر دال یکدیگر قرار گرفته و ه شکل نوارهای عرضی درمی‌آیند.

*[mavara-view_forum.php?comments=116249|ایی ا یککپ‌] />*[mavara-view_forum.php?comments=116034|از تجریا موفق در گیی.] />*[mavara-view_forum.php?comments=116305|ارمادیلو]
/>*[mavara-view_forum.php?comments=90690|مفی کتاب ]</td> />
<br />@@{picture=armadilo1.jpg height=120 width=120}@@ /></td> /></tr>

/
>---<br />::*__~~brown:معرف کتاب: مهندسی ژنتیک~~__:: />کاب حاضر حاوی اطلاعاتی جدید درباره روش‌های پیرفته مهندسی ژنتیک ات که جهت شناسایی خصوصیات DNA دستکاری آ به کار برده می‌شود . ار مذکور ضمن بیان مال‌های روشن به شرح بیشتر روش‌هایی می‌پردازد ک در تشخیص بیماری‌ای ژتیکی انسا وثر میباشند. برخی از مباحث این نوشتار بدین شرح است: سازا بندی و بیان ژن رش‌ای آالی ژن عیین ساختار ژن‌ها، کلون سازی در موودات عای ...
/>::{picture=GeneticEng.gif height=120 width=12}::<br />

/>d>
::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::<br />*((مقالات جدید زیست شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))<br />*((فراخوان مشارکت در محتوای گروه زیست شناسی|فراخوان تولید محتوای زیست شناسی))<br />**مشارکت اولیاء<br />**مارکت معلمان و محققان<br />**مشارکت دانش آموزان
*حرفهای دانش آموزیr />**<br />**<br />*مسابقات و آزمونها<br />**مسابقه />**آزمونr />*بنک اطاعاتی نورا />*باک اطلاعتی گیهان />**((گیهن داویی))
__~~brown:عکس هفته~~
__ /
>
r>r />::{picture=ameiosis.gif height=150 width=150}::r />قابل وه مشتقان لم ژنتیک: تقسیم میوز را ببینید. />
r>r />__~~brown:خلاقیت~~__r />*بازیها و سررمیهای می />*داستانهای تخیلی
رژه‌‌های دانش موزی
*
مرفی ستاردهای علمی دید
/
>**((با علمی ی نای|تازهای اخبار زیست شناسی))
**((کوتاه و خواندنی زیست شناسی|خواندنیهای زیست شناسی))
/
><br>
/
>

/
> />r>
/
> />::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30ر نجی]__:: </td> /><td></td> /
><td>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تاس ا م]__::


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 شهریور 1386 [08:49 ]   62   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 04 مرداد 1386 [15:28 ]   61   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:10 ]   60   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:04 ]   59   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [16:25 ]   58   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [14:01 ]   57   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   56   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   55   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   54   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   53   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   52   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   51   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   50   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   49   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   48   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   47   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   46   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   45   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [06:29 ]   44   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:01 ]   43   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [08:59 ]   42   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [08:47 ]   41   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 25 فروردین 1386 [16:37 ]   40   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [11:51 ]   39   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [11:44 ]   38   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [13:37 ]   37   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [08:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [15:03 ]   35   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 بهمن 1385 [18:59 ]   34   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 13 بهمن 1385 [21:59 ]   33   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:46 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:41 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:36 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [14:16 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [21:05 ]   28   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [20:58 ]   27   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [20:49 ]   26   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 آذر 1385 [13:18 ]   25   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [18:08 ]   24   سین سینایی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [21:01 ]   23   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [20:31 ]   22   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [09:26 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [15:12 ]   20   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [15:29 ]   19   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [04:17 ]   18   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [16:48 ]   17   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [08:27 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [21:03 ]   15   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [20:00 ]   14   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [16:29 ]   13   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [11:37 ]   12   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [16:14 ]   11   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [02:04 ]   10   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:51 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:42 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:38 ]   7   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [17:24 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [17:20 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [17:15 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [04:19 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [08:39 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [16:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..