height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((ژ
وفییک))__

__((
زین شنی بو)) __

__((
مین شاسی نت)) __

__((
زه شناسی)) __

align=left width=50% height=100% > size=2>::__''لم کانیا سنا''__::
    
 منو
 کاربر Online
763 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زمین شناسی

تفاوت با نگارش: 15

Lines: 1-15Lines: 1-154
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی زمین شناسی''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''مقالات زید''__:: </td> </tr> table> ~cs:3r /> ~|~ able border=0 width=100%> r> </tr> table>~|~ ~|~
::<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=12204" />::
height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((
زمین شناسی|شاخندی زمین شناسی))__

__((زمین ای|گریای زمین شناسی))__>
__((ی شناسی اخمنی))__

__
((ل ی شاسی))__

</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~::<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=12202" />::<table border=0 width=100%> <tr> <td height=100%><font size=1>


~cbgc:#ccffff </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td> <font size=1>
__((زمین شناسی تاریخی))__

__((گسل))__

__((آتشفشان سهند))__

__((صحرا))__

~cbgc:#ffffcc
height=100%>d> t size=1>
~cbgc
:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td>
r></table>
~|~
border=0 width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''مین ناسی سایر علوم''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >
~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%>
~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>


~cbgc:#ccffff
::{img src=img/daneshnameh_up/5/55/qrt.JPG}::


~|~ ~|~ border=0 width=100%> size=1>
__((ک
ای یروه))__

__((
روتری کای نتی))__

__
((رد))__

__((
ن هک)) __

~cbgc:#ffffcc
</tr> </table>~|~ ~|~ <br>


::
{img src=img/daneshnameh_up/4/4f/halg.JPG}::able border=0 width=100% height=100%> d> t size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''ا زمین شناسی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''صفح ید''__:: ~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__[
انجمن زمین شناسی| هفگی زمین شناسی: منایس زمین]__

__[...|
ایمنی د بابر زلزله]__

__((کوتاه خاندنی مین شناسی|برگترین دریاه کوانی کشر))__

__[...|یام س]__

::__[
انن ریضی|اام ...]__:: >
> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> >

::
{img src=img/daneshnameh_up/9/95/ATL19.JPG}::
<br> >~cbgc:#ccffff
</td> ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > ont size=1>
__((گسل تبری))__

__((ریت|میاس ریشتر))__

__((وهر ناسی))__

__((
ایستگاه لرزه نگاری))__

::__((
ماات دید ادم|ادامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ border=0width=100% height=100%>

::{img src=img/daneshnameh_up/2/2e/alem_paraiba_meso.JPG}:: size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td width=50%><font size=2>::__''فحات جذاب''__:: </td>
r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% > ::__''ار لمی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ able
border=0 width=100%> r
> <td height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((ابدی زمین))__

__((
سوای))__

__
((شمه مدنی و م)) __

__((ماما)) __

::__((فا اب|امه ...))__::

td
> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr>

::{img src=img/daneshnameh_up/2/2a/1035.JPG}::


~cbgc:#cc
ffff </td> r> e>~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> > <font size=1>
__((
خبار لمی زین ای))__

__[ایگه زمی اسی|مری سایتهای علمی ین نسی]__

__[ا
زین نسی|آید ی یم د اار مین]__

__
[....|خبر وم] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادام ...]__::

~cbgc:#ffffcc td
> t
r> ta
ble>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
<br>
::{img src=img/daneshnameh_up/1/1f/1769-lake-marian.JPG}::
{FANCYTABLE} +rquee align=center direction=right>
@#18:__~~FF00FF:زمین شناسی، علم جستجوی اسرار زمین است~~__#@ /> /> />::{img src=img/daneshnameh_up/b/b6/geology_header.jpg height=120 width=850}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
*((علم
زمین شناسی))<br />*((کتابهای رسوب شناسی))
/
>*((واژگان رسوب شناسی)) <br />*((مقالات دید زین شناسی))<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15
|گار کنی ها و زمین شناسی] />
/
>


::{picture=animation
_earth.gif height=200 width=200}::
*
__~~brown:معرفی منبع آثا بر~~__
**((
قالات جدید زمین شناسی|مقالات))
/>**
((کابای رسب شناسی)) />**((ریای خ)) />**((مل م ایه)) />

/><br>r> />
>
>

<br />r>r>r />r><br>r /><br><br><br />

/>
<br> /><br>r>r
/><br>
r /><br><br> /><br>
/>

/>

/>

/>

/>

/
>
<
br /> />d><br />::@#22:~~brown:هفته نامه زمین شناسی~~#@:: /
>
/
>::{img src=http://217.218.177.31/mavara/show_image.php?id=18424 height=150 width=180}::
::~~fuchsia:زمین و کهکشانها~~::<br />---
*::__~~brown:نقشه برداری~~__:: />ir align =center> /> /><br /><td> />@@{img src=img/daneshnameh_up/a/ab/Survey001.jpg height=150 width=150}@@
/>
/>
<br />"یرانین باستان قش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در یا باستان می‌‌تاستن عرض جغرایایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مافرتهای ود نیاز ب نقشه داشتن و نقه هایی نیز بدن توه به فوصل رسم می شد است .تعیین وقعیت در ی زین و فراهم آوردن هر گونه نقشه در جهان باستان نیز نیاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارای خستین نقشه برداری بوه‌ا و ک کم تراز خط کش و پرگار ب ن فزوده گشت. />((نق بردری|امه))

--- />*::__~~brown:معرفی ابزارهای زمین شناسی~~__::
ir align =center> /> /><br /> />
<br />مهارت در استد از ابزار ای زمین شناسی برای زمین شناس امروز بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد و می تواند او را در برداشت های صحیی یار کمک نماید. __~~green:((کمپاس))~~__ یکی از وسایل اصلی زمین شناسان در برداشت های صحرایی می باشد که مهارت در استفاده از آن می تواند یک زمین شناس حرفه ای ر رسیدن به هدف مک نمای. کمپاس توسط بسیاری از زمین شناسان برای ((نقشه برداری)) صحرایی از مووعات زمین شنای استفاده می شود. زمین شناسان، بیشترین استفاده را از کمپاس برانتون می کنند ما بستان شناسان، مهندسین محیط زیست و نقشه برداران نیز از قابلیت های این وسیله استفاده ی مایند. کمپاس برانتون در واقع یک قب نماست که به دلیل داشتن شیب سنج و قابلیت حمل راحت به سایر قطب نمها برتری دارد و می تواد به هر دو ر نانه روی کری چشمی مورد استاد قرار گیرد. اناز گیری قیق ساتار های زمی شناسی مانند... .
/>((کمپاس|ادامه))
<br />@@{img src=img/daneshnameh_up/4/45/compass.JPG height=150 width=150}@@ /></td>

/
>---<br />*::__~~brown:معرفی گونه فسیلی~~__:: /
>بلمنیت ها یا بلمنوئیدها یک گروهی از سفالوپودهای منقرض شده هستند که از بسیاری هات شبیه به اسکوئیدهای امروزی ست. همنند آنها، بلمیت ها دارای یک کیسه جوهر و ده بازو مباشند. بلمنیت ها در طی وره های ژوراسیک و کتاسه فراوان بوده اند و در سنگهای دریایی مزوزوئیک به صورت فراوان یافت می شوند که اغلب با آمونیت ها همراه هستند. بلمنیت ها به همراه آمونیت ها در اواخر دوره رتاسه منقرض شند. منشا بلمنیت ها در داخل ناتیلوئیدهای باکتری گون قرار دارد که زمان آنها از دوره دونین بوده است بلمنیت هایی ه خوب حفظ شه اند، معمولا در سنگهای به سن می سی سی ین (یا کربنیفر آغازین) تا کتاسه یافت میشوند. دیگر فسیلهای سفالوپودها امل ناتیلوئیدها و گونیاتیت ها می شوند.
((بلمنیت
|ادامه مطلب)) /
>
<br /><br> />ir align =center> /> /> /> /> />
/>
@@{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/belemnite001.jpg height=150width=150}@@

r> /><br>r /><br><br />---<br />::*__~~brown:مرفی کانیها~~__::<br />**((ژیپس))
/
>**((انیی)) />**((ولومیت))<br />r>
</td><br />d
><br />::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: /
>*((قاات جدید زمین ناسی|صفحات جذاب و قاات برگزیده)) /
>*((فراخوا مشارکت در محتوای گروه زمین ناسی|فراخوان ولید متوای زمین شناسی)) /
>**مشارکت اولیاء /
>**مشارت معلمان و محققان /
>**مشارکت دانش آموزان /
>*رفهی دان موی

*مس
ابقا و زمونها /
>**مسابقه />**آزمون />*بانک اطلاعاتی کانیها<br />*بانک اطلاعاتی فسیلها<br /> />__~~brown:عکس هفته~~__
/
><br>
/
>::{img src=img/daneshnameh_up/1/1f/Precious_Fine_Topaz.jpg height=190 width=180}::<br />::~~fuchsia:واهری الب از کای پا~~:: /
>>

>__~~brown:خاقی~~__ />*بازی سگریهای علمی />*استاهای یلی />*ژ‌‌ای ان آی />*رفی دتاهای لمی جدید />**[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=3&Action=NewsFirstListView|مرکز خبر لوم زمین کشور] />**[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=1&Action=NewsFirstListViewخبار و رویدادهای زمی شناسی] /
>
<br> /><br>

/>

/><br>

/>r>
/><br>

/><br>
/>r>
/><br>
r />

/><br>
/><br>
/><br>
/>
<br>


/><br>
/> /> /><tr> />>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: </td>
/></td>
::__[http://2
17.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [21:41 ]   75   اصغر نامور      جاری 
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [21:34 ]   74   اصغر نامور      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:50 ]   73   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 18 خرداد 1386 [00:48 ]   72   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 خرداد 1386 [21:12 ]   71   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 خرداد 1386 [21:06 ]   70   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [23:28 ]   69   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [17:56 ]   68   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [17:40 ]   67   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 بهمن 1385 [20:22 ]   66   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [05:56 ]   65   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [07:06 ]   64   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [18:07 ]   63   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 23 تیر 1385 [19:54 ]   62   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [08:36 ]   61   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:40 ]   60   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [19:44 ]   59   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [18:52 ]   58   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [04:28 ]   57   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [04:19 ]   56   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:40 ]   55   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:28 ]   54   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [06:19 ]   53   اصغر نامور      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [19:40 ]   52   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 05 خرداد 1385 [20:13 ]   51   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 05 خرداد 1385 [15:50 ]   50   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 [03:23 ]   49   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [08:20 ]   48   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [20:07 ]   47   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [15:16 ]   46   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [23:19 ]   45   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [07:12 ]   44   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [22:45 ]   43   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [08:10 ]   42   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [14:58 ]   41   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [13:47 ]   40   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 جمعه 21 بهمن 1384 [08:40 ]   39   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 جمعه 21 بهمن 1384 [08:34 ]   38   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [10:01 ]   37   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:57 ]   36   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:44 ]   35   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:42 ]   34   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [06:08 ]   33   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [05:37 ]   32   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [06:36 ]   31   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [06:34 ]   30   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:38 ]   29   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:30 ]   28   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:24 ]   27   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [06:19 ]   26   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [06:10 ]   25   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:09 ]   24   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:02 ]   23   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:56 ]   22   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:48 ]   21   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [10:03 ]   20   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:13 ]   19   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:11 ]   18   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:07 ]   17   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [06:24 ]   16   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:11 ]   15   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:07 ]   14   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:59 ]   13   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [08:12 ]   12   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [08:08 ]   11   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:42 ]   10   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:39 ]   9   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:29 ]   8   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:24 ]   7   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:15 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:08 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:00 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [08:41 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:12 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:00 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..