r></table>~|~ ~|~
    
 منو
 کاربر Online
773 کاربر online
تاریخچه ی: خانه ریاضیات

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-20Lines: 1-119
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی ریاضی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
::__''ماا برگیه''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__((ریاضیاتاخه‌بنی ریاضیات))__

__((ت ریاضی|گرایهای ریاضی))__

__((ه نی یگ ریاضیات))__
> __((ل ریاضیات))__ >
</td>
~h
:110 ~|~ ~|~:: {picture=riazi12387.jpg}:: border=0 width=100%> <tr>
><font size=1>


~cbgc:#ccffff
border=0 width=100%></tr> </table>
~|~ <table border=0width=100% height=100%> r> d width=50%>ont size=2>::__''ریایا و سای وم''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ able border=0 width=100% ></tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0width=100%> <tr> d height=100%> size=1>
<br> >~cbgc:#ccffff ::
{picture=}
r
>></td> </tr> </table>~|~ ~|~
size=1>
__((معادلات دیفرانیل معوی|معدات یفایل))__

__((انتگرال))__

__((هندسه))__

__((مشتق))__

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~
::{picture file=img/}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
lign=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''زی رگری''__:: </td> r> </table> ~cs:3
~|~ able border=0 width=100%> r>
height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((
ریاضی فیزیک))__

__((اح
تمال و ژیک|ریایات و ژنتیک)) __

__((ریایت و ن)) __

__((ریضیات و شیمی)) __ >
>
border=0width=100%> > >
__((وتاه و واندی ریاضی))__

__((
ی یی با ریاات))__

__((ک
نکوی در ریاضی))__

__((آ
دموارا تابنها |ای دارها و کتاوانها )) __

~cbgc:#ffffcc
</tr> able>~|~ ~|~ r>
<br>
:: {picture=sargarmi111.jpg}::<
table border=0 width=100% height=100%> <tr>
>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> >::__''ان ریاضی''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''حات جدید''__::
~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__[...|
سوال ی ریاضیت]__

__[...|
د مای ریع]__

__[...|یا دو]__

__[...|پیام س]__>

::__[انجمن ریضی|اام ...]__:: >

<
/td> ~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%>
nt size=1>

::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}::
>
~cbgc:#ccffff <
/td>
~|~
~|~ border=0 width=100%>
__((
دایر))__

__((ی تیلور))__

__((آنایز عی))__

__((
تاع اکتوری))__

::__((
مل دید|امه ...))__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%>
::{picture
file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}:: size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc />~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%> size=2>::__''ص ا''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ار علمی''__:: ~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff
__((
مت))__

__((م
نق ای))__

__((
اسب ی)) __

__((
هندسه مط)) __

::__((
ات ذا|ده ...))__::

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>

::{picture
file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ border=0 width=100%>
__((
خا می ریاضی))__

__((
رفی ایتهای می ییات))__

__[...|
خر م] __

__[....|
ر سم] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|
دامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%>
~cbgc:#ccffff
~h:
5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc


::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp
.JPG}::
{FANCYTABLE}
+rquee align=center direction=right>
@#20:__~~#C7DB33:خداوند دائم به کار هندسه مشغول است.~~__#@ (~~FF00FF:افلاطون~~) /> />::{img src=img/daneshnameh_up/e/ea/mathimatics_com_logo.jpg}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((ریاضی|طبقه بندی ریاضی))
/
>*((دانشمدا ریای|برندگن جایه نوبل ریاضی))
*((کتابهای ریاضیات))
*((و
اژه‌نمه ریاضیات)) /
>*((مقالات جدید ریاضی)) /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|نن ریاضی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39
|گالری صاویر ریاضی] /
>
/>*__~~brown:یضیات سایر علوم~~__
**((
هوش منوی I))
**((
یضی فیزیک))
**((
ریاضیات و شیمی)) /
>**((ریاضیات و صنعت))
/>**
((حتمال ژنتیک|ریاضیات و ژنتیک))
::{picture=2mathgr.gif height=200 width=200}::<br />::~~fuchsia:''ریاضی''~~:: /
>

<br />*__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ /
>**((مقالات جدید ریای|مقاله)) />**((مجله عو پایه))
**[mavara-view_forum.php?comments=87780
|معی سایت] />**نم افار آوشی />

/
>

/
>

<br /><br>r
> />

/
>

r />r><br>r /><br><br><br />

/>d>
r><
br />::{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/hyperbolic_paraboloid_animation.gif}:: />::~~fuchsia:''هیپربولیک''~~::
---
>::*__~~brown:آخرین پیامهی اسالی ه جمن~~__::<br />dir align =center><br />>
>> />__[mavara-view_forum.php?comments=115979|فی چهر رگ چیست؟]__<br>r>
__[mavara-view_forum.php?comments=116284|فراکتال وجی انان]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116114|یاگیی یی]__


[mavara-view
_forum.php?comments=116025|فیوناتچی]
/> />d>
/>@@{picture=mathworld_front_image.jpg height=200 width=200}@@ /></td>
/>tr> /></table> />---<br />::*__~~brown:بیشتر بدانیم:~~__:: />
ir align =center> /> /> /> /></table><br />---
*__~~brown:سخن بزرگان:~~__
<br /ویلر: نریا و قاعده‌های ریاضی با کشف خود " هستی " پیدا می‌کنند، نا تنها وجود دارند و اغلب بدون کاربرد هستند. دیر یا زود و گاهی بعد از صدها و یا هزارها سال ای وجودهای ریاضی ه "صفت " تبدی می‌ند و کاربرد ود را در زندگی و عمل سایر داشها در صنعت و نر پیدا می‌کد.
/>--- />::*__معرفی انمد__::
__~~brown:رنه دکارت :~~__

او در 31 مارس سال 1596 بدنیا آمد. دکارت عم را فق معلومتی می دانست که مسلم و یقینی باشد به همین عل هم یاضیات را نمونه کمل علوم ی دانست. وی روش فلاسفه ای را ک متل ه فق دله نقلی می شوند ه یک و نهاده، بنا را بر این گذاشت که باید در همه چیز شک کند (شک عام) تا مطمئن شود که علمش تقلیدی نیست. آنگاه چنین متذکر می شود: `یک چیز هست ک ن ک نوان کد و آن اینکه شک می کنم. چون شک می کنم فکر دارم و می اندیشم، پس کسی هستم که می انیم.` مده ترین خدمت علمی او در ریاضیات است و بزرگترین کشف خود را در این بستر انجام داد. مروف است نگمی که غرق در تاای واز مگسی بو چنین ه طر رسید که ر سه صفحه مقاط عود ر م اشته ایم د ر لحظه می توان وضع مگس را مشخص نمود. ما اینکه بر سطحی دو بعدی ، مثلا روی صفحه کاغذ ، نیز می توان دو نقطه را با تقاطع دو خط عمود بر هم مخ سات. ای رتیب ا استفاده از ستگا مات خو ، هر نق از ح را م ا مجموعه دو عدد مشخص ساخت. مثلا (2 و5).
/>__پوهش در ریاضیات چگونه ممکن است؟__ راهی خوب رای تولید مسأله این است که پدید‌ای ریاضی ا بگیید تحلیل دقیقش بسیار پیچیده باد و گزاره‌هایی تقریبی در مورد آن یان کنی. روشی یر ، این است: مفهوم ریاضی دواری ، انند نیفلد هار بعدی را انتخاب کنی؛ ی‌ینید که پاسخ ان ه سادری پرسشها در مورد آن ممکن است بسیا شوار باشد. />
 +
 +
 +
 +::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 +*((مقالات جدید ریاضی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 +*((فراخوان مشارکت در محتوای گروه ریاضی|فراخوان تولید محتوای ریاضی))
 +**مشارکت اولیاء
 +**مشارکت معلمان و محققان
 +**مشارکت دانش آموزان
 +*حرفهای دانش آموزی
 +**
 +**
 +*مسابقات و آزمونها
 +**مسابقه
 +**آزمون
 +*بازیهای ریاضی
 +*دستگاههای مختصات
 +__~~brown:عکس هفته~~__
 +

 +::{picture=T044094A.jpg height=170 width=170}::
 +__::((ماشین حساب قدیمی~چرتکه))::__
 +

 +__~~brown:خلاقیت~~__
 +*بازیها و سرگرمیهای علمی
 +**((آدمخوارها و کتابخوانها))
 +*پروژه‌‌های دانش آموزی
 +*موسیقی و ریاضیات
 +*معرفی دستاوردهای علمی جدید
 +**((اخبار علمی ریاضی|تازه‌های اخبار ریاضی))
 +**((کوتاه و خواندنی ریاضی|خواندنیهای ریاضی))
 +

 +

 +

 +

 +
 +
 +
 +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
 +
 +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 +
 +
-  
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 مرداد 1386 [13:30 ]   89   آیدا سلیم نژاد      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:10 ]   88   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:08 ]   87   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:35 ]   86   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [17:24 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [20:27 ]   84   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [13:54 ]   83   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 22 اردیبهشت 1386 [10:02 ]   82   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [12:48 ]   81   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [12:45 ]   80   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [13:58 ]   79   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:17 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [11:00 ]   77   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [10:41 ]   76   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [07:51 ]   75   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [16:11 ]   74   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:56 ]   73   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:14 ]   72   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 اسفند 1385 [09:25 ]   71   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 اسفند 1385 [18:02 ]   70   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [13:24 ]   69   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 بهمن 1385 [08:30 ]   68   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 دی 1385 [11:03 ]   67   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:52 ]   66   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:46 ]   65   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:39 ]   64   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 آذر 1385 [15:17 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [11:55 ]   62   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:28 ]   61   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:26 ]   60   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:17 ]   59   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:10 ]   58   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [16:21 ]   57   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:14 ]   56   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:08 ]   55   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   54   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   53   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:30 ]   52   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:19 ]   51   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [11:59 ]   50   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [13:40 ]   49   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   48   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:44 ]   47   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:38 ]   46   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:28 ]   45   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:15 ]   44   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:04 ]   43   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   42   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:12 ]   41   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:05 ]   40   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:00 ]   39   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [07:09 ]   38   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [06:44 ]   37   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [08:55 ]   36   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:55 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:36 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [10:32 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 19 فروردین 1385 [12:05 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:37 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:28 ]   30   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:54 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:29 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:27 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:21 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:52 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:33 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:06 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:15 ]   22   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:38 ]   21   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [08:24 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [07:48 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:04 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [10:12 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:30 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:23 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:26 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:24 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:13 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [10:40 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:17 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [11:02 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [10:25 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:39 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:28 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:20 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:02 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [08:47 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:16 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..