height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__[...|
سوال ی ریاضیت]__

__[...|
د مای ریع]__

__[...|یا دو]__

__[...|پیام س]__

::__[انجمن ریاضی|ادام ...]__:: >

<
/td>
    
 منو
 صفحه های تصادفی
دیدار با امام حسن عسگری در رویا
بیکس بایئیت
Rubidium
مهدی باکری
اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی
سرپرست دبیرخانه
اهمیت دین
امور غریبه امام باقر علیه السلام
اندیشه اقتصادی در تولید تلویزیونی
جعبه ابزار چشم پزشکی
 کاربر Online
842 کاربر online
تاریخچه ی: خانه ریاضیات

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-17Lines: 1-119
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی ریاضی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
::__''ماا برگیه''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__((ریاضیاتاخه‌بنی ریاضیات))__

__((ش ریاضی|گرایهای ریاضی))__

__((ه نی یگ ریاضیات))__
> __((ل ریاضیات))__ >
</td>
~h:110 ~|~ ~|~


>::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}:: border=0 width=100%> <tr>
><font size=1>


~cbgc:#ccffff </td> r> </table>~|~ ~|~ border=0 width=100%>
size=1>
__((معادلات دیفرانیل معوی|معدات یفایل))__

__((انتگرال))__

__((هندسه))__

__((مشتق))__

~cbgc:#ffffcc </td> t
r> table>~|~ ~|~
::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}::able border=0 width=100% height=100%>
ont size=1>
~cbgc
:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td> r> </table>
~|~ border=0 width=100% height=100%> </tr></table> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%><fontsize=1> <br>> >~cbgc:#ccffff :: {picture=ssssargarmi1234.jpg}
<br>><
/td>
nt size=2>::__''ریایا و سای وم''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ able border=0 width=100% >
lign=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''زی رگری''__:: </td> r> </table> ~cs:3
~|~ able border=0 width=100%> r>
height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((
ریاضی فیزیک))__

__((اح
تمال و ژیک|ریایات و ژنتیک)) __

__((ریایت و صنعت)) __

__((
ریاضیات و شیمی)) __

~|~ ~|~ border=0width=100%> > >
__((وتاه و واندی ریاضی))__

__((
ی یی با ریاات))__

__((ک
نکوی در ریاضی))__

__((آ
دموارا تابنها |ای دارها و کتاوانها )) __

~cbgc:#ffffcc
</tr> able>~|~ ~|~ r>
<br>
::{picture file=}::<
table border=0 width=100% height=100%> <tr>
>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr>
>::__''ان ریاضی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''حات جدید''__::
~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%>
~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%>
nt size=1>

::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}::
>
~cbgc:#ccffff <
/td>
~|~
~|~ border=0 width=100%>
__((
دایر))__

__((ی تیلور))__

__((آنایز عی))__

__((
تاع اکتوری))__

::__((
مل دید|امه ...))__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%>
::{picture
file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}:: size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc />~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%> size=2>::__''ص ا''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ار علمی''__:: ~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff
__((
مت))__

__((م
نق ای))__

__((
اسب ی)) __

__((
هندسه مط)) __

::__((
ات ذا|ده ...))__::

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>

::{picture
file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ border=0 width=100%>
__((
خا می ریاضی))__

__((
رفی ایتهای می ییات))__

__[...|
خر م] __

__[....|
ر سم] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|
دامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%>
~cbgc:#ccffff
~h:
5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc


::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp
.JPG}::
{FANCYTABLE}
+rquee align=center direction=right>
@#20:__~~#C7DB33:خداوند دائم به کار هندسه مشغول است.~~__#@ (~~FF00FF:افلاطون~~) /> />::{img src=img/daneshnameh_up/e/ea/mathimatics_com_logo.jpg}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((ریاضی|طبقه بندی ریاضی))
/
>*((دانشمدا ریای|برندگن جایه نوبل ریاضی))
*((کتابهای ریاضیات))
*((و
اژه‌نمه ریاضیات)) /
>*((مقالات جدید ریاضی)) /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|نن ریاضی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39
|گالری صاویر ریاضی] /
>
/>*__~~brown:یضیات سایر علوم~~__
**((
هوش منوی I))
**((
یضی فیزیک))
**((
ریاضیات و شیمی)) /
>**((ریاضیات و صنعت))
/>**
((حتمال ژنتیک|ریاضیات و ژنتیک))
::{picture=2mathgr.gif height=200 width=200}::<br />::~~fuchsia:''ریاضی''~~:: /
>

<br />*__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ /
>**((مقالات جدید ریای|مقاله)) />**((مجله عو پایه))
**[mavara-view_forum.php?comments=87780
|معی سایت] />**نم افار آوشی />

/>

/>

/>

/
><br><br><br />r>
/><br>

/><br>
/>
/>
> />> /
>>
>::{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/hyperbolic_paraboloid_animation.gif}::
::~~fuchsia:''هیپربولیک''~~::<br />---
::*__~~brown:آخرین پیامهی اسالی ه جمن~~__::<br />dir align =center><br />>
>> />__[mavara-view_forum.php?comments=115979|فیه چر رگ چیست؟]__<br>r>
__[mavara-view_forum.php?comments=116284|فراکتال وجی انان]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116114|یاگیی ریاضی]__

<br />[mavara-view_forum.php?comments=116025|فیبوناتچی]<br /></td><br /><td>
/>@@{picture=mathworld_front_image.jpg height=200 width=200}@@ /></td> /> />

---
::*__
~~brown:بیشتر بدانیم:~~__:: />ir align =center> /> /> /> /></table><br />---
*__~~brown:سخن بزرگان:~~__
<br /ویلر: نریا و قاعده‌های ریاضی با کشف خود " هستی " پیدا می‌کنند، ها تنها وجود دارند و اغلب بدون کاربرد هستند. دیر یا زود و گاهی بعد از صدها و یا هزارها سال ای وجودهای ریاضی ه "صفت " تبدی می‌ند و کاربرد ود را در زندگی و عمل سایر داشها در صنعت و نر پیدا می‌کد. />--- />::*__معرفی دانشمد__::
__~~brown:رنه دکارت :~~__

او در 31 مارس سال 1596 بدنیا آمد. دکارت عم را فق ملوماتی می دانست که مسلم و یقینی باشد به همین عل هم یاضیات را نمونه کمل علوم ی دانست. وی روش فلاسفه ای را ک متل ه فق دله نقلی می شوند ه یک و نهاده، بنا را بر این گذاشت که باید در همه چیز شک کند (شک عام) تا مطمئن شود که علمش تقلیدی نیست. آنگاه چنین متذکر می شود: `یک چیز هست ک ن ک نوان کد و آن اینکه شک می کنم. چون شک می کنم فکر دارم و می اندیشم، پس کسی هستم که می انیم.` مده ترین خدمت علمی او در ریاضیات است و بزرگترین کشف خود را در این بستر انجام داد. مروف است نگمی که غرق در تاای واز مگسی بو چنین ه طر رسید که ر سه صفحه مقاط عود ر م اشته ایم د ر لحظه می توان وضع مگس را مشخص نمود. ما اینکه بر سطحی دو بعدی ، مثلا روی صفحه کاغذ ، نیز می توان دو نقطه را با تقاطع دو خط عمود بر هم مخ سات. ای رتیب ا استفاده از ستگا مات خو ، هر نق از ح را م ا مجموعه دو عدد مشخص ساخت. مثلا (2 و5).
/>__پوهش در ریاضیات چگونه ممکن است؟__ راهی خوب رای تولید مسأله این است که پدید‌ای ریاضی ا بگیید تحلیل دقیقش بسیار پیچیده باد و گزاره‌هایی تقریبی در مورد آن یان کنی. روشی یر ، این است: مفهوم ریاضی دواری ، انند نیفلد هار بعدی را انتخاب کنی؛ ی‌ینید که پاسخ ان ه سادری پرسشها در مورد آن ممکن است بسیا شوار باشد. />
 +
 +
 +
 +::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 +*((مقالات جدید ریاضی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 +*((فراخوان مشارکت در محتوای گروه ریاضی|فراخوان تولید محتوای ریاضی))
 +**مشارکت اولیاء
 +**مشارکت معلمان و محققان
 +**مشارکت دانش آموزان
 +*حرفهای دانش آموزی
 +**
 +**
 +*مسابقات و آزمونها
 +**مسابقه
 +**آزمون
 +*بازیهای ریاضی
 +*دستگاههای مختصات
 +__~~brown:عکس هفته~~__
 +

 +::{picture=T044094A.jpg height=170 width=170}::
 +__::((ماشین حساب قدیمی~چرتکه))::__
 +

 +__~~brown:خلاقیت~~__
 +*بازیها و سرگرمیهای علمی
 +**((آدمخوارها و کتابخوانها))
 +*پروژه‌‌های دانش آموزی
 +*موسیقی و ریاضیات
 +*معرفی دستاوردهای علمی جدید
 +**((اخبار علمی ریاضی|تازه‌های اخبار ریاضی))
 +**((کوتاه و خواندنی ریاضی|خواندنیهای ریاضی))
 +

 +

 +

 +

 +
 +
 +
 +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
 +
 +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 +
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 مرداد 1386 [13:30 ]   89   آیدا سلیم نژاد      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:10 ]   88   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:08 ]   87   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:35 ]   86   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [17:24 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [20:27 ]   84   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [13:54 ]   83   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 22 اردیبهشت 1386 [10:02 ]   82   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [12:48 ]   81   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [12:45 ]   80   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [13:58 ]   79   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:17 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [11:00 ]   77   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [10:41 ]   76   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [07:51 ]   75   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [16:11 ]   74   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:56 ]   73   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:14 ]   72   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 اسفند 1385 [09:25 ]   71   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 اسفند 1385 [18:02 ]   70   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [13:24 ]   69   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 بهمن 1385 [08:30 ]   68   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 دی 1385 [11:03 ]   67   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:52 ]   66   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:46 ]   65   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:39 ]   64   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 آذر 1385 [15:17 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [11:55 ]   62   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:28 ]   61   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:26 ]   60   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:17 ]   59   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:10 ]   58   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [16:21 ]   57   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:14 ]   56   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:08 ]   55   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   54   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   53   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:30 ]   52   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:19 ]   51   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [11:59 ]   50   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [13:40 ]   49   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   48   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:44 ]   47   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:38 ]   46   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:28 ]   45   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:15 ]   44   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:04 ]   43   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   42   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:12 ]   41   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:05 ]   40   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:00 ]   39   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [07:09 ]   38   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [06:44 ]   37   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [08:55 ]   36   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:55 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:36 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [10:32 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 19 فروردین 1385 [12:05 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:37 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:28 ]   30   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:54 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:29 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:27 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:21 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:52 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:33 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:06 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:15 ]   22   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:38 ]   21   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [08:24 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [07:48 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:04 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [10:12 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:30 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:23 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:26 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:24 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:13 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [10:40 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:17 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [11:02 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [10:25 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:39 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:28 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:20 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:02 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [08:47 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:16 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..