width=50%> size=2>::__''نجن ریای''__::
    
 منو
 کاربر Online
565 کاربر online
تاریخچه ی: خانه ریاضیات

تفاوت با نگارش: 68

Lines: 1-16Lines: 1-119
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=24160}::r />{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی ریاضی''__::
~cs:3 ~h:45 ~
|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
::__''ماا برگیه''__::
~cs:3
~|~ r></table>~|~ ~|~
~cbgc:#ccffff
__((ریاضیاتاخه‌بنی ریاضیات))__

__
((ته ریاضی|گرایشی ریاضی))__
<br> __((بق ندی یگر ریاضیات))__

__((واژگا ر))__

__
((ه))__

td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ >

>::{picture=animation-magate-makhroti.gif}:: border=0 width=100%> <tr>
><font size=1>


~cbgc:#ccffff
border=0 width=100%> </tr> </table>
~|~ <table border=0 width=100% height=100%> r>
size=1>
__((معادلات دیفرانیل))__ >
__((اتگال می))__
r> __((تگاهای استنتا رای لمی))__

__((مشتق))__
>~cbgc:#ffffcc
</td> </tr> </table>~|~ ~|~
:: {picture=math-1.gif}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
idth=50%>ont size=2>::__''ریایا و سای وم''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
lign=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''زی رگری''__:: </td> r> </table> ~cs:3
~|~ able border=0 width=100%> r>
height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((
ریاضی فیزیک))__

__((اح
تمال و ژیک|ریایات و ژنتیک)) __

__((ریایت و صنعت)) __

__((
ریاضیات و شیمی)) __

</td> </tr> able> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%>
<br> >~cbgc:#ccffff ::
{picture=scaleintro.jpg}
<br>><
/td>
~|~ ~|~ border=0width=100%> > >
__((وتاه و واندی ریاضی))__

__((
ی یی ب ریایا))__

__[mavara-view_forum.php?comments=111987|
وهای ریضی]__

__((
مخوارا و تاوانها |بی دمخارها و کتاوانها)) __

~cbgc:#ffffcc
</tr> able>~|~ ~|~ r>>

::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18327}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> > ont size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
/>~|~ border=0 width=100% height=100%>
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ات دید''__:: td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__[mavara-view_forum
.php?comments=112106|لالاس که ود؟]__

__[mavara-view_forum.php?comments=111926|
نده=همه چی]__

[mavara-view_forum.php?comments=111784|
اتادهای ی معروف]

__[ mavara-view_forum.php?comments=103873|
فی ایتی ا دیی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=112004|مسا م بری شکلهای مش]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|
اامه ...]__::

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>

::
{picture=calculus_block1.jpg}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ border=0 width=100%>
__((
ان تا))__

__((
کترم))__

__((میای گیری))__

__((
ابت))__

__((ا دی ریای|ده . . .))__


~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%>
::{img
src=img/daneshnameh_up/8/8e/hyperbolic_paraboloid_animation.gif}:: size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc />~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%> size=2>::__''صفحات اب''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>__::''ابا عمی''::__ </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr> height=1
00%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((ی فوریه))__

__
((ن فای))__

__((ری تیل)) __

__((ای)) __

::__((صات ا|ااه ...))__:: >
>
</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr>

:: {picture=cycl-animation.gif height=200 width=200}::
>

~cbgc:#ccffff </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%>
__[mavara-view_forum.php?comments=107033|دیا بر امید ریاضی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=102306#ref102306|
دستا فراکال یک نق] __

__[mavara-view_forum.php?comments=104364|
یکی ا ه ابه آمریکا یک خان ریاضیان یرانی ات!!] __

__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc able
>~|~ ~|~ bl
e border=0 width=100% height=100%> <tr> <font size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
<br>>::
{picture=mathematics1.gif}::
{FANCYTABLE} +<marquee align=center direction=right>
@#20:__~~#C7DB33:خداوند دائم به کار هندسه مشغول است.~~__#@ (~~FF00FF:افلاطون~~) /> />::{img src=img/daneshnameh_up/e/ea/mathimatics_com_logo.jpg}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((ریاضی|طبقه بندی ریاضی))
/
>*((دانشمدا ریای|برندگن جایه نوبل ریاضی))
*((کتابهای ریاضیات))
*((و
اژه‌نمه ریاضیات)) /
>*((مقلت جدید ریاضی))
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29
من ریاضی] /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گی صاویر ریاضی] /
>
/>*__~~brown:ریاضیات یر علوم~~__ />**((ه موعی I)) /
>**((ریاضی فیزیک)) /
>**((ریاضیات و شیمی))<br />**((ریاضیات و صنعت))<br />**((احتمال و ژنتیک|ریاضیات و ژنتیک)) /
>::{picture=2mathgr.gif height=200 width=200}::<br />::~~fuchsia:''ریاضی''~~:: /
>

<br />*__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ /
>**((مقالات جدید ریای|مقاله))
/>**
((ل لوم پی)) /
>**[mavara-view_forum.php?comments=87780|می سای] />**ر زار موزشی />


<br>r
> />

/
>

/>r>r> /><br>
r /><br><br> /><br>

<br> /><br />d>
r><
br />::{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/hyperbolic_paraboloid_animation.gif}:: />::~~fuchsia:''هیپربولیک''~~::
---
>::*__~~brown:آخرین پیامهی اسالی ه جمن~~__::<br />diralign=center><br />>
>> />__[mavara-view_forum.php?comments=115979|فی چهر رگ چیست؟]__<br>r>
__[mavara-view_forum.php?comments=116284|فراکتال وجی انان]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116114|یاگیی ریاضی]__

<br />[mavara-view_forum.php?comments=116025|فیبوناتچی]<br /></td> /><td>
/>@@{picture=mathworld_front_image.jpg height=200 width=200}@@ /></td> /> />

---
::*__
~~brown:بیشتر بدانیم:~~__:: />ir align =center> /> /> />
></table><br />---<br />*__~~brown:سخنبزرگان:~~__

اویلر: نظریه‌هاوقاعده‌هایریاضیباکشفخود"هستی"پیدامی‌کنند،آنهانها وجد دارند واغلب بدون کاربرد هستند. دیر یا ود و گاهی بعدازصدهاویاهزارهاسالاینموجودهایریاضیبه"صفت"تبدیلمی‌شوندوکاربردخودرار زگی و عمل و سایر دانشها در صنعت و هن پیدا می‌کنند. <br />---<br />::*__معرفیدانشمند__::
__~~brown:رنهدکارت:~~__
<br />اودر31 مارسسال 1596بدنیا آمد. دکارت علم را قط معلوماتی می دانست که ملم و یینی باشد و ه همین علت همریضیات ا نمونه کامل علوم می نت. وی روش ففه ای ا که متله فق الهقلیمی شوند یک سو نهاهبا بر ینگذاشت که باید درهمه چیز شک کن (کعام) ا مطمئن شود که علمشتقلیدینیست.آنگاهچنینمتذکرمیشود: `یکچیزهستکهدرآنشکنتوانکردوآناینکهشکمیکنم.چون شکمیکنمفکردارمو می اندیش پکسی هستم که می انیم.`مه تری خدمتعلمی ا ر ریاضیات است بزرگترینکف و ار این بستراجا داد. وفت هنامی که رقدر تماشای پروا مگسی ود چین به خاطررسیدکهاگرسهصفحهمتقاطععمودبرهمداشتهباشیم،درهرلحظهمیتوانوضعمگسرامشخصنمود.مااینکهبرسطحیدوبعدی،مثلاروی صفحه کاغذ ، نیز می توانو نقه را باتقاطعدوخطعمودبرهممشخصساخت.بهاینترتیببااستفادهازدستگاهمختصاتخود،هر نقطه ا سطح را هم با مموعه دو عدد شخص ساخت. مثلا(2و5).<br />
r><br />d><br />> />::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: />*((مقلت جدید ریاضی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) />*((راخوان مارکت در حتوای گروه ریاضی|فراوان تولید محتوای ریاضی)) />**مشارکت اولیاء />**مارکت معلن و محققان />**مشارکت دانش آموزان />*رفهای اش آموزی />** />** />*ابقات و مونها
**م
اه
/>**آزمون
*بازیهای ریاضی<br />*دستگاههای مختصاتr />__~~brown:عکس هفته~~__
/><br>
/>::{picture=T044094A.jpg height=170 width=170}:: />__::((ماشین حساب قدیمی~چرتکه))::__
/>
<br><br />__~~brown:خلاقیت~~__
/>*بازیها و سرگرمیهای علمی />**((آدما کتابونها))
روژه‌‌های داش آمزی
*مو
یقی و ریاضیات />*معرفی دستاردهای لی ید />**((اخبار علمی ریای|ازهای اخبر ریاضی))
**((
کوتاه و خواندی ریاضی|واننیهای ریای)) />


/>r>r>
/><br><br> />

<br /> /><br /><tr> />d>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: td><br />
/></tr>
/>
/>__پوهش در ریاضیات چگونه ممکن است؟__ راهی خوب رای تولید مسأله این است که پدید‌ای ریاضی ا بگیید تحلیل دقیقش بیا پیچیده با، و زاره‌هایی تقریی مورد آ بیان کنید. روشی دیر ، این است: مفهوم ریای شواری ، ماند منیفلد هار بی ا انتخاب کنید؛ می‌بینید که پاسخ داد به ساده‌ترین پرسشها در مورد آن ممکن است بسیا شوار باشد. />
</td>
::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 مرداد 1386 [13:30 ]   89   آیدا سلیم نژاد      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:10 ]   88   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:08 ]   87   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:35 ]   86   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [17:24 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [20:27 ]   84   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [13:54 ]   83   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 22 اردیبهشت 1386 [10:02 ]   82   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [12:48 ]   81   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [12:45 ]   80   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [13:58 ]   79   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:17 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [11:00 ]   77   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [10:41 ]   76   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [07:51 ]   75   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [16:11 ]   74   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:56 ]   73   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:14 ]   72   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 اسفند 1385 [09:25 ]   71   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 اسفند 1385 [18:02 ]   70   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [13:24 ]   69   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 بهمن 1385 [08:30 ]   68   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 دی 1385 [11:03 ]   67   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:52 ]   66   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:46 ]   65   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:39 ]   64   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 آذر 1385 [15:17 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [11:55 ]   62   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:28 ]   61   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:26 ]   60   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:17 ]   59   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:10 ]   58   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [16:21 ]   57   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:14 ]   56   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:08 ]   55   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   54   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   53   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:30 ]   52   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:19 ]   51   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [11:59 ]   50   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [13:40 ]   49   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   48   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:44 ]   47   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:38 ]   46   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:28 ]   45   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:15 ]   44   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:04 ]   43   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   42   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:12 ]   41   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:05 ]   40   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:00 ]   39   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [07:09 ]   38   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [06:44 ]   37   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [08:55 ]   36   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:55 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:36 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [10:32 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 19 فروردین 1385 [12:05 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:37 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:28 ]   30   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:54 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:29 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:27 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:21 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:52 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:33 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:06 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:15 ]   22   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:38 ]   21   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [08:24 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [07:48 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:04 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [10:12 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:30 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:23 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:26 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:24 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:13 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [10:40 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:17 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [11:02 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [10:25 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:39 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:28 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:20 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:02 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [08:47 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:16 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..