width=50%> size=2>::__''نجن ریای''__::
    
 منو
 صفحه های تصادفی
کاربر:سعید جعفرزاده
دیادوکیت
فرضیه کوانتومی پلانک
فرهنگسرای جوان
بیوشیمی
خواص فلزات
بین النهرین
تجمع مواد آلی جهت تشکیل نفت
آسیب نرساندن آتش به امام باقر علیه السلام
دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
 کاربر Online
516 کاربر online
تاریخچه ی: خانه ریاضیات

تفاوت با نگارش: 58

Lines: 1-15Lines: 1-119
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی ریاضی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
::__''ماا برگیه''__::
~cs:3
~|~ r></table>~|~ ~|~
~cbgc:#ccffff
__((ریاضیاتاخه‌بنی ریاضیات))__

__
((ته ریاضی|گرایشی ریاضی))__
<br> __((به ندی یگر ریاضیات))__

__((واژگا ر))__.
_((کاهای آالیز))__
> </td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ >

>:: {picture=200px-Dodecahedron.jpg}:: border=0 width=100%> <tr>
><font size=1>


~cbgc:#ccffff
border=0 width=100%> </tr> </table>
~|~ <table border=0 width=100% height=100%> r>
nt size=1>
__((
معاا یفرنیل معولی|معادلات دیفرانیل))__

__((گرا))__
r> __((تگاهای استنتا رای لمی))__

__((مشتق))__

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~
:: {picture=213816.jpg}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
idth=50%>ont size=2>::__''ریایا و سای وم''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
lign=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''زی رگری''__:: </td> r> </table> ~cs:3
~|~ able border=0 width=100%> r>
height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((
ریاضی فیزیک))__

__((اح
تمال و ژیک|ریایات و ژنتیک)) __

__((ریایت و صنعت)) __

__((
ریاضیات و شیمی)) __

</td> </tr> able> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%>
<br> >~cbgc:#ccffff ::
{picture=scaleintro.jpg}
<br>><
/td>
~|~ ~|~ border=0width=100%> > >
__((وتاه و واندی ریاضی))__

__((
ی یی با ریاات))__

__((ک
نکوی در ریاضی))__

__((آ
دموارا تابنها |ای دورها و کتاوانها )) __

~cbgc:#ffffcc
</tr> able>~|~ ~|~ r>>

::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18327}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> > ont size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
/>~|~ border=0 width=100% height=100%>
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ات دید''__:: td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > ~cbgc:#ccffff 1>
__[
mavara-view_forum.php?comments=107739|یای کارری یا م]__

__[mavara-view_forum.php?comments=107161|
های نادست]__

__[ mavara-view_forum.php?comments=103873|رفی سایت های ا و دیدنی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=106778|دیوار ا]__

::__[http://daneshnameh.roshd
.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|دام ...]__::

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>

:: {picture=calculus_block1.jpg}::~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ border=0 width=100%> size=1>
__((
تا و و رد))__

__((ام بری ری تواع))__

__((میانین گیری))__

__((
تا ابت))__

__((مات ید ریای|ادامه . . .))__


~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%> >:: {img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18328}::>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </tr> </table>
~|~ border=0 width=100% height=100%> <tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
> size=2>::__''صفحات جذاب''__::
rder=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > __::''اا لمی''::__ </td> r> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%>
height=100%> size=1>

:: {img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18329}::


~cbgc:#ccffff r> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%>
able>~|~ ~|~ ble border=0 width=100% height=100%> <tr>
<br>>:: {picture=mathematics1.gif}::
~cbgc:#ccffff >
__((
اویه))__

__((منق زی))__

__((
سی یر)) __

__((بیی)) __>
>::__((فا ا|مه ...))__::

</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%>

__[mavara-view_forum.php?comments=107033|داویان رر امید ریاضی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=102306#ref102306|
دستا فراکال یک نق] __

__[mavara-view_forum.php?comments=104364|
یکی از ده نابه آمریکا یک خان ریاضیان یرانی ات!!] __

__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
<font size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

{FANCYTABLE} +rquee align=center direction=right>
@#20:__~~#C7DB33:خداوند دائم به کار هندسه مشغول است.~~__#@ (~~FF00FF:افلاطون~~) /> />::{img src=img/daneshnameh_up/e/ea/mathimatics_com_logo.jpg}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((ریاضی|طبقه بندی ریاضی))
/
>*((دانشمدا ریای|برندگن جایه نوبل ریاضی))
*((کتابهای ریاضیات))
*((و
اژه‌نمه ریاضیات)) /
>*((مقلت جدید ریاضی))
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29
من ریاضی] /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گی صاویر ریاضی] /
>
/>*__~~brown:ریاضیات یر علوم~~__ />**((هوش مصنوعی I)) /
>**((یای یزیک)) /
>**((ریاضیات و شیمی))
**((ریاضیات و صنعت))<br />**((احتمال و ژنتیک|ریاضیات و ژنتیک)) /
>::{picture=2mathgr.gif height=200 width=200}::<br />::~~fuchsia:''ریاضی''~~:: /
>

<br />*__~~brown:معرفی مناع آثا ر~~__ />**((مالات جدید ریای|مقاله)) />**((مه لوم پای)) /
>**[mavara-view_forum.php?comments=87780|می سای] />**ر زار موزشی />

/
>
<
br> /><br>r> />

/
>

/>r>r><br /><br><br><br />
<br>
<br> /><br />d>
r><
br />::{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/hyperbolic_paraboloid_animation.gif}:: />::~~fuchsia:''هیپربولیک''~~::
---
>::*__~~brown:آخرین پیامهی اسالی ه جمن~~__::<br />diralign=center><br />>
>> />__[mavara-view_forum.php?comments=115979|فیه چر رگ چیست؟]__<br>r>
__[mavara-view_forum.php?comments=116284|فراکتال وجی انان]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116114|یاگیی ریاضی]__

<br />[mavara-view_forum.php?comments=116025|فیبوناتچی]<br /></td> /><td>
/>@@{picture=mathworld_front_image.jpg height=200 width=200}@@ /></td> /> />

---
::*__
~~brown:بیشتر بدانیم:~~__:: />ir align =center> /> /> />
></table><br />---<br />*__~~brown:سخنبزرگان:~~__

اویلر: نظریه‌هاوقاعده‌هایریاضیباکشفخود"هستی"پیدامی‌کنند،آنهانها وجد دارند واغلب بدون کاربرد هستند. دیر یا ود و گاهی بعدازصدهاویاهزارهاسالاینموجودهایریاضیبه"صفت"تبدیلمی‌شوندوکاربردخودرار زگی و عمل و سایر دانشها در صنعت و هن پیدا می‌کنند. <br />---<br />::*__معرفیدانشمند__::
__~~brown:رنهدکارت:~~__
<br />اودر31 مارسسال 1596 دنیا مد.دکار علم ر فقط معلوماتی می دانست که ملم و یقینی اشد ه همین لت هم ریاضیات را نمونه کامل علوم می دنست.ویر فلاسفه ای را که متوسل به فقط ادله نقلی می شوند به یک سو نهاده، بنا را بر این گذاشت که باید همه چیز شک کند (شک عام) امطمئن شود کهعلمش تقلیدی نیت. آناه چنینمتذکر می شود: `یک چیز هست که در آن شک نتوان کرد ون ایکهشک می کنم. چون ک می کنم فکر دارم میاندیشم،پسکسیهستمکهمیاندیشم.`عمدهترینخدمتعلمیاودرریاضیاتاستوبزرگترینکشفخودرادراینبسترانجامداد.معروفاستهنگامیکهغرقدر تایپوزمگسی بود،چین به خاطر رسید که اگ سه صفحه ماطعمود بر هم داشته باشمدر ر لحظه می توان وع مگس را مشخص نمو. ما اینه بر سطحی دو بعی ، مثلا روی صفحه کاغذ ، نیز می توان و نقها با تقاطعدو خط عم بر م مشخص ساخت.ه ینترتیب با ستفاه از دستاه مختصات خود ، هرنقطهازسطحراهمبامجموعهدوعددمشخصساخت.مثلا(2و5).
>r />

/>d>
::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::<br />*((مقالات جدید ریاضی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
/>*((فراخوان مشارکت در محتوای گروه ریای|فاوان ولید محتوای ریاضی))<br />**مشارکت اولیاء
**مشارکت معلمان و محققان
/>**مشارکت دانش آموزان<br />*حرفهای انش آموزی />** />**
*
مابقات زمونها />**مس />**آزمون />*بازیهی ریاضی
/>*تگاههی مصا
__~~brown:
ک هفه~~__ />
<br><br />::{picture=T044094A.jpg height=170 width=170}:: />__::((ماشین حساب قدیمی~چرتکه))::__ />

<br />__~~brown:خلاقیت~~__
/>*بازیها و سرگرمیهای علمی />**((آدمخوار و کابخوانه))
روژه‌‌هی داش آمزی
*مو
یقی و ریاضیات />*معرفی دستاردهای لی ید />**((اخبار علمی ریاضی|تازه‌های اخبر ریاضی))
**((
کوتاه و خواندی ریاضی|واننیهای ریای)) />


/>r>r>
/><br><br>
/>

<br /> /><br /><tr> />d>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: td><br />
/></tr>
/>
/>__پوهش در ریاضیات چگونه ممکن است؟__ راهی خوب رای تولید مسأله این است که پدید‌ای ریاضی ا بگیید تحلیل دقیقش بسیار پیچیده باد و گزاره‌هایی تقریبی در مورد آن یان کنی. روشی یر ، این است: مفهوم ریاضی دواری ، انند نیفلد هار بعدی را انتخاب کنی؛ ی‌ینید که پاسخ ان ه سادین پرسشها در مورد آن ممکن است بسیا دوار باشد. />
</td>
::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 مرداد 1386 [13:30 ]   89   آیدا سلیم نژاد      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:10 ]   88   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:08 ]   87   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:35 ]   86   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [17:24 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [20:27 ]   84   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [13:54 ]   83   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 22 اردیبهشت 1386 [10:02 ]   82   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [12:48 ]   81   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [12:45 ]   80   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [13:58 ]   79   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:17 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [11:00 ]   77   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [10:41 ]   76   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [07:51 ]   75   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [16:11 ]   74   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:56 ]   73   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:14 ]   72   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 اسفند 1385 [09:25 ]   71   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 اسفند 1385 [18:02 ]   70   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [13:24 ]   69   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 بهمن 1385 [08:30 ]   68   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 دی 1385 [11:03 ]   67   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:52 ]   66   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:46 ]   65   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:39 ]   64   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 آذر 1385 [15:17 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [11:55 ]   62   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:28 ]   61   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:26 ]   60   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:17 ]   59   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:10 ]   58   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [16:21 ]   57   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:14 ]   56   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:08 ]   55   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   54   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   53   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:30 ]   52   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:19 ]   51   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [11:59 ]   50   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [13:40 ]   49   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   48   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:44 ]   47   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:38 ]   46   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:28 ]   45   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:15 ]   44   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:04 ]   43   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   42   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:12 ]   41   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:05 ]   40   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:00 ]   39   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [07:09 ]   38   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [06:44 ]   37   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [08:55 ]   36   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:55 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:36 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [10:32 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 19 فروردین 1385 [12:05 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:37 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:28 ]   30   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:54 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:29 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:27 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:21 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:52 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:33 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:06 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:15 ]   22   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:38 ]   21   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [08:24 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [07:48 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:04 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [10:12 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:30 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:23 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:26 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:24 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:13 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [10:40 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:17 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [11:02 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [10:25 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:39 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:28 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:20 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:02 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [08:47 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:16 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..