r>
    
 منو
 کاربر Online
752 کاربر online
تاریخچه ی: خانه ریاضیات

تفاوت با نگارش: 54

Lines: 1-20Lines: 1-119
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}r /> ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%r /> ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> >2>::__''فا ای یای''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr><td align=left width=50% height=100% > ::__''مقالات برگزیده''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((ریاضیات|خهبندی ریاضیات))__

__
((ش ریاضی|گایهی ریاضی))__

__((بقه ندی دیگر ریاضیات))__

__
((م ریاضیات))__ >
> </td> r> </table> ~h:110 ~|~ ~|~:: {img src=
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18325}::able border=0 width=100%>
<font size=1> r>

~cbgc:#cc
ffff
~|~ ~|~ order=0 width=100%>

__((معادلات دیفرانیل معولی|معادلات یفرانیل))__ >
__((انتگرال))__

__((هندسه))__

__((مشتق))__

~cbgc:#ffffcc <
/td>
~|~ ~|~
:: {img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18326}::able border= width=100% height=100%> <tr>
>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ order=0 width=100% height=100%> align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ابار علمی''__:: td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
اویه))__

__((
من ای))__

__((
ری تیلر)) __

__((
بیی)) __

::__((
ا ذاب|ادمه ...))__::

nt size=2>::__''ریاضیات و سایر علوم''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''ازی و رگرمی''__::
~cs:3

~|~
~cbgc:#ccffff
__((ریاضی فیزیک))__

__
((احتمال و ژنتیک|ریاضیات و ژنیک)) __

__
((ریاضیات و صنعت)) __

__
((ریاضیات و یمی)) __ >
<
/td>
~h
:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> r> height=100%> size=1> >
>~cbgc:#ccffff :: {picture=scaleintro.jpg}


</td>
r> </table>~|~ ~|~ border=0 width=100%> </tr> </table>
~|~ <table border=0 width=100% height=100%> r> width=50%>::__''حات جاب''__::
nt size=1>
__((ک
و واننی ریی))__

__
((ی ویی ا ریاضیات))__

__
((کجکوی در ریاضی))__
r>__((آدموارا و کااهای آدمخوها و کتابخوانها )) __

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18327}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
idth=50%>ont size=2>::__''اجن ریضی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > <tdheight=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__[ mavara-view_forum.php?comments=17739|ریاضی اربری ی م]__

__[mavara-view_forum.php?comments=107161|فر هایدس]__

__[ mavara-view_forum.php?comments=103873|مفی ایتهی جذا و دیدنی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=16778|دیوا صاف]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|ادامه ...]__:: > >
n=left width=50% height=100% > ::__''حا ی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3r />~|~ able border=0 width=100%>
~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> r>
ight=100%>nt size=1>

:: {pi
cture=calculus_block1.jpg}:: r>>
~cbgc:#ccffff <
/td> </tr> </table>~|~ ~|~ rder=0width=100%> > >
__((توا و و رد))__

__((تاب های))__

__((میانی یری))__

__((
تاع ا))__

__((مقالا دی خادم|اداه . . .))__
<br>>~cbgc:#ffffcc </td>
~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> > <br>:: {img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18328}::
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
/>~|~ border=0 width=100% height=100%>
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >
~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>

::
{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18329}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ border=0 width=100%> size=1>
__[mavara-view_forum.php?comments=107033|
دانشیان تر لمپیاد ریاضی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=102306#ref102306|
ستن فراکتا یک قاش] __

__[mavara-view_forum.php?comments=104364|
یی ا ده ابه مریکا ی انم ییدا یرانی ا!!] __

__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|
اامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%> size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc


::
{picture=mathematics1.gif}:: />{FANCYTABLE} /> />
+rquee align=center direction=right><br />@#2:__~~#C7DB33:اون دا ه کا هندسه مشغول است.~~__#@ (~~FF00FF:افلاطون~~)
/
></marquee><br />::{img src=img/daneshnameh_up/e/ea/mathimatics_com_logo.jpg}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((ریاضی|قه بندی ریاضی)) />*((انشمنا ریاضی|برندگن جایه نول ریاضی)) /
>*((کابهی ریاضیات)) /
>*((وژ‌نامه ریاضیات))
/
>*((مقالات جدید ریاضی))<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|انم یای]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری تصاویر ریاضی]<br />

*__~~brown:ریاضیات و سایر علوم~~__<br />**((هو مصنوی I))
**((ریاضی فیزیک)) /
>**((ریاضیات و یمی)) /
>**((ریاضیات و صنعت)) /
>**((احتمال و ژنتیک|ریاضیات و ژنیک))
::{picture=2mathgr.gif height=200 width=200}::
/
>::~~fuchsia:''ریاضی''~~:: /
>

<br />*__~~brown:ی منابع و ثا بر~~__ /
>**((مقلت جی ریاضی|مقاله)) /
>**((جله لوم پایه)) />**[mavara-view_forum.php?comments=87780|مری ای]
**ن
اا آموی />

<br /><br>r
> />

/
>

/>r>r>r />r><br>r /><br><br><br />
<br>
<br> /> />d>
r><
br />::{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/hyperbolic_paraboloid_animation.gif}::
>::~~fuchsia:''یرولیک''~~:: />---<br />::*__~~brown:خری پیامهی سالی به انمن~~__::<br />dir align =center><br /><br/>d> />__[mavara-view_forum.php?comments=115979|فرضیه هار رن چی]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116284|فرکتال ودی نسن]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116114|یگیی یای]__

/>[mavara-view_forum.php?comments=116025|فیبوناچی] />> /><td>r />@@{picture=mathworld_front_image.jpg height=200 width=200}@@
/
> />
/>
/>--- />::*__~~brown:بیشتر بدانیم:~~__:: />align =center>

/> />
/>__پژوهش در ریاضیات چگونه ممکن ا؟__ اهی خو برای تولید سأله این است که پدیده‌ای ریاضی را بگیرید که تحلیل دقیقش بسیار پیچیده بشد، و گزارهایی تریبی در مورد آن بیان نید. رشی یگر ، این است: مفهوم ریای شوای مانند منیفلد چها عدی ا انتخاب کنید؛ می‌بینید که پاسخ داد به ساده‌ترین پرسشها در مورد آن ممکن است بسیار دشوار باشد. /></td>

/
>---<br />*__~~brown:سخن بزرگان:~~__

اویلر: نظریه‌ها و قاعده‌های ریاضی با کشف خود " هستی " پیدا می‌کنند، ها تنها وجو دارند و اغلب بدون کاربرد هستند. دیر یا زود و گاهی بعد از صدها و یا هزارها سال این موجودهای ریاضی به "صفت " تبدیل می‌شوند و کابرد خود را در زندگی و عمل و سایر دانشها در صنعت و هنر پیدا می‌کنند. <br />---<br />::*__معرفی دانشمند__::
__~~brown:رنه دکارت :~~__
<br />او در 31 مارس سال 1596 دنیا آمد. دکارت علم را فقط معلوماتی می دانست که مسلم و یقینی اشد ب همین علت هم ریایت را نمونه کامل علوم می دانست. وی روش فلاسه ای را که متوسل به فقط ادله نقلی می وند به یک سو نهد بنا ا ر این گذاشت که باید ر همه چیز شک کند (شک عام) تا مطمئن شود که علمش تقلیدی نیست. آنگاه چنین متذکر می شود: `یک چیز هست که در آن شک نتوان کرد و آن اینکه شک می کنم. چون شک می کنم فکر دارم و می اندیشم س کسی هستم که می اندیشم.` مه ترین دمت علمی او در ریاضیت است و زرگترین کشف خود را در این بستر اجا داد. معروف است هنگامی ک غرق در تماشای پرواز مگسی بود، نین به خار رسید که اگر س صفحه متقاطع عمود ب هم اشته باشیم، در هر لحظه می توان وضع مس ا مشخص نمود. م اینکه سطحی د عدی ، مثلا روی صفحه کاغذ ، نیز می توان و نقه را با قاطع دو خط عمود بر هم مشخص ساخت. به این ترتیب با استفاده از دستگاه مختصات خود ، هر نقطه از سطح را هم با مجموعه دو عدد مشخص ساخت. مثلا (2 و5).  +
 +  +  +::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::  +*((مقالات جدید ریاضی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))  +*((فراخوان مشارکت در محتوای گروه ریاضی|فراخوان تولید محتوای ریاضی))  +**مشارکت اولیاء  +**مشارکت معلمان و محققان  +**مشارکت دانش آموزان  +*حرفهای دانش آموزی  +**  +**  +*مسابقات و آزمونها  +**مسابقه  +**آزمون  +*بازیهای ریاضی  +*دستگاههای مختصات  +__~~brown:عکس هفته~~__  +

 +::{picture=T044094A.jpg height=170 width=170}::  +__::((ماشین حساب قدیمی~چرتکه))::__  +

 +__~~brown:خلاقیت~~__  +*بازیها و سرگرمیهای علمی  +**((آدمخوارها و کتابخوانها))  +*پروژه‌‌های دانش آموزی  +*موسیقی و ریاضیات  +*معرفی دستاوردهای علمی جدید  +**((اخبار علمی ریاضی|تازه‌های اخبار ریاضی))  +**((کوتاه و خواندنی ریاضی|خواندنیهای ریاضی))  +

 +

 +

 +

 +  +  +  +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::  +  +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::  +  +
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 مرداد 1386 [13:30 ]   89   آیدا سلیم نژاد      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:10 ]   88   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:08 ]   87   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:35 ]   86   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [17:24 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [20:27 ]   84   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [13:54 ]   83   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 22 اردیبهشت 1386 [10:02 ]   82   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [12:48 ]   81   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [12:45 ]   80   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [13:58 ]   79   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:17 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [11:00 ]   77   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [10:41 ]   76   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [07:51 ]   75   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [16:11 ]   74   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:56 ]   73   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:14 ]   72   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 اسفند 1385 [09:25 ]   71   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 اسفند 1385 [18:02 ]   70   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [13:24 ]   69   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 بهمن 1385 [08:30 ]   68   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 دی 1385 [11:03 ]   67   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:52 ]   66   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:46 ]   65   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:39 ]   64   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 آذر 1385 [15:17 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [11:55 ]   62   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:28 ]   61   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:26 ]   60   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:17 ]   59   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:10 ]   58   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [16:21 ]   57   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:14 ]   56   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:08 ]   55   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   54   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   53   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:30 ]   52   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:19 ]   51   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [11:59 ]   50   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [13:40 ]   49   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   48   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:44 ]   47   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:38 ]   46   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:28 ]   45   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:15 ]   44   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:04 ]   43   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   42   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:12 ]   41   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:05 ]   40   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:00 ]   39   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [07:09 ]   38   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [06:44 ]   37   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [08:55 ]   36   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:55 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:36 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [10:32 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 19 فروردین 1385 [12:05 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:37 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:28 ]   30   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:54 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:29 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:27 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:21 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:52 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:33 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:06 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:15 ]   22   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:38 ]   21   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [08:24 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [07:48 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:04 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [10:12 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:30 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:23 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:26 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:24 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:13 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [10:40 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:17 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [11:02 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [10:25 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:39 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:28 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:20 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:02 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [08:47 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:16 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..