r>
    
 منو
 صفحه های تصادفی
افراط در عشق
رابطه علم ودین از نظر علامه طبا طبایی
زندگینامه ادموند هالی
رشته مهندسی پزشکی
پرسش امام حسین علیه السلام درباره صلح امام حسن علیه السلام با معاویه
فرهنگسرای بانو
فلاسفه غربی
دانشنامه:فلش
عدد شیطان
دم اسبیان
 کاربر Online
708 کاربر online
تاریخچه ی: خانه ریاضیات

تفاوت با نگارش: 52

Lines: 1-20Lines: 1-119
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}r /> ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%r /> ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> >2>::__''فا ای یای''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr><td align=left width=50% height=100% > ::__''مقالات برگزیده''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((ریاضیات|خهبندی ریاضیات))__

__
((ش ریاضی|گایهی ریاضی))__

__((بقه ندی دیگر ریاضیات))__

__
((م ریاضیات))__ >
> </td> r> </table> ~h:110 ~|~ ~|~:: {img src=
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18325}::able border=0 width=100%>
<font size=1> r>

~cbgc:#cc
ffff
~|~ ~|~ order=0 width=100%>

__((معادلات دیفرانیل معولی|معادلات یفرانیل))__ >
__((انتگرال))__

__((هندسه))__

__((مشتق))__

~cbgc:#ffffcc <
/td>
~|~ ~|~
:: {img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18326}::able border= width=100% height=100%> <tr>
>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ order=0 width=100% height=100%> align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ابار علمی''__:: td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__((
اویه))__

__((
من ای))__

__((
ری تیلر)) __

__((
بیی)) __

::__((
ا ذاب|ادمه ...))__::

nt size=2>::__''ریاضیات و سایر علوم''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''ازی و رگرمی''__::
~cs:3

~|~
~cbgc:#ccffff
__((ریاضی فیزیک))__

__
((احتمال و ژنتیک|ریاضیات و ژنیک)) __

__
((ریاضیات و صنعت)) __

__
((ریاضیات و یمی)) __ >
<
/td>
~h
:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> r> height=100%> size=1> >
>~cbgc:#ccffff :: {picture=scaleintro.jpg}


</td>
r> </table>~|~ ~|~ border=0 width=100%> </tr> </table>
~|~ <table border=0 width=100% height=100%> r> width=50%>::__''حات جاب''__::
nt size=1>
__((ک
و واننی ریی))__

__
((ی ویی ا ریاضیات))__

__
((کجکوی در ریاضی))__
r>__((آدموارا و کااهای آدمخوها و کتابخوانها )) __

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18327}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
idth=50%>ont size=2>::__''اجن ریضی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > <tdheight=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__[mavara-view_forum.php?comments=1798|بقه ال]__

__[mavara-view_forum.php?comments=107161|فر هایدس]__

__[ mavara-view_forum.php?comments=103873|مفی ایتهی جذا و دیدنی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=16778|دیوا صاف]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|ادامه ...]__:: > >
n=left width=50% height=100% > ::__''حا ی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3r />~|~ able border=0 width=100%>
~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> r>
ight=100%>nt size=1>

:: {pi
cture=calculus_block1.jpg}:: r>>
~cbgc:#ccffff <
/td> </tr> </table>~|~ ~|~ rder=0width=100%> > >
__((توا و و رد))__

__((تاب های))__

__((میانی یری))__

__((
تاع ا))__

__((مقالا دی خادم|اداه . . .))__
<br>>~cbgc:#ffffcc </td>
~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> > <br>:: {img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18328}::
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
/>~|~ border=0 width=100% height=100%>
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >
~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>

::
{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18329}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ border=0 width=100%> size=1>
__[mavara-view_forum.php?comments=107033|
دانشیان تر لمپیاد ریاضی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=102306#ref102306|
ستن فراکتا یک قاش] __

__[mavara-view_forum.php?comments=104364|
یی ا ده ابه مریکا ی انم ییدا یرانی ا!!] __

__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|
اامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%> size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc


::
{picture=mathematics1.gif}:: />{FANCYTABLE} /> />
+rquee align=center direction=right><br />@#2:__~~#C7DB33:اون دا ه کا هندسه مشغول است.~~__#@ (~~FF00FF:افلاطون~~)
/
></marquee><br />::{img src=img/daneshnameh_up/e/ea/mathimatics_com_logo.jpg}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((ریاضی|قه بندی ریاضی)) />*((انشمنا ریاضی|برندگن جایه نول ریاضی)) /
>*((کابهی ریاضیات)) /
>*((وژ‌نامه ریاضیات))
/
>*((مقالات جدید ریاضی))<br />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|انم یای]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری تصاویر ریاضی]<br />

*__~~brown:ریاضیات و سایر علوم~~__<br />**((هو مصنوی I))
**((ریاضی فیزیک)) /
>**((ریاضیات و یمی)) /
>**((ریاضیات و صنعت)) /
>**((احتمال و ژنتیک|ریاضیات و ژنیک))
::{picture=2mathgr.gif height=200 width=200}::
/
>::~~fuchsia:''ریاضی''~~:: /
>

<br />*__~~brown:ی منابع و ثا بر~~__ /
>**((مقلت جی ریاضی|مقاله)) /
>**((جله لوم پایه)) />**[mavara-view_forum.php?comments=87780|مری ای]
**ن
اا آموی />

<br /><br>r
> />

/
>

/>r>r>r />r><br>r /><br><br><br />
<br>
<br> /> />d>
r><
br />::{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/hyperbolic_paraboloid_animation.gif}::
>::~~fuchsia:''یرولیک''~~:: />---<br />::*__~~brown:خری پیامهی سالی به انمن~~__::<br />dir align =center><br /><br/>d> />__[mavara-view_forum.php?comments=115979|یه چا گ چیت؟]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116284|فرکتال ودی نسن]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116114|یگیی یای]__

/>[mavara-view_forum.php?comments=116025|فیبوناچی] />> /><td>r />@@{picture=mathworld_front_image.jpg height=200 width=200}@@
/
> />
/>
/>--- />::*__~~brown:بیشتر بدانیم:~~__:: />align =center>

/> />
/>__پژوهش در ریاضیات چگونه ممکن ا؟__ اهی خو برای تولید سأله این است که پدیده‌ای ریاضی را بگیرید که تحلیل دقیقش بسیار پیچیده بشد، و گزارهایی تریبی در مورد آن بیان نید. رشی یگر ، این است: مفهوم ریای شوای مانند منیفلد چها عدی ا انتخاب کنید؛ می‌بینید که پاسخ داد به ساده‌ترین پرسشها در مورد آن ممکن است بسیار دشوار باشد. /></td>

/
>---<br />*__~~brown:سخن بزرگان:~~__

اویلر: نظریه‌ها و قاعده‌های ریاضی با کشف خود " هستی " پیدا می‌کنند، ها تنها وجو دارند و اغلب بدون کاربرد هستند. دیر یا زود و گاهی بعد از صدها و یا هزارها سال این موجودهای ریاضی به "صفت " تبدیل می‌شوند و کابرد خود را در زندگی و عمل و سایر دانشها در صنعت و هنر پیدا می‌کنند. <br />---<br />::*__معرفی دانشمند__::
__~~brown:رنه دکارت :~~__
<br />او در 31 مارس سال 1596 دنیا آمد. دکارت علم را فقط معلوماتی می دانست که مسلم و یقینی اشد ب همین علت هم ریایت را نمونه کامل علوم می دانست. وی روش فلاسه ای را که متوسل به فقط ادله نقلی می وند به یک سو نهد بنا ا ر این گذاشت که باید ر همه چیز شک کند (شک عام) تا مطمئن شود که علمش تقلیدی نیست. آنگاه چنین متذکر می شود: `یک چیز هست که در آن شک نتوان کرد و آن اینکه شک می کنم. چون شک می کنم فکر دارم و می اندیشم س کسی هستم که می اندیشم.` مه ترین دمت علمی او در ریاضیت است و زرگترین کشف خود را در این بستر اجا داد. معروف است هنگامی ک غرق در تماشای پرواز مگسی بود، نین به خار رسید که اگر س صفحه متقاطع عمود ب هم اشته باشیم، در هر لحظه می توان وضع مس ا مشخص نمود. م اینکه سطحی د عدی ، مثلا روی صفحه کاغذ ، نیز می توان و نقه را با قاطع دو خط عمود بر هم مشخص ساخت. به این ترتیب با استفاده از دستگاه مختصات خود ، هر نقطه از سطح را هم با مجموعه دو عدد مشخص ساخت. مثلا (2 و5).  +
 +  +  +::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::  +*((مقالات جدید ریاضی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))  +*((فراخوان مشارکت در محتوای گروه ریاضی|فراخوان تولید محتوای ریاضی))  +**مشارکت اولیاء  +**مشارکت معلمان و محققان  +**مشارکت دانش آموزان  +*حرفهای دانش آموزی  +**  +**  +*مسابقات و آزمونها  +**مسابقه  +**آزمون  +*بازیهای ریاضی  +*دستگاههای مختصات  +__~~brown:عکس هفته~~__  +

 +::{picture=T044094A.jpg height=170 width=170}::  +__::((ماشین حساب قدیمی~چرتکه))::__  +

 +__~~brown:خلاقیت~~__  +*بازیها و سرگرمیهای علمی  +**((آدمخوارها و کتابخوانها))  +*پروژه‌‌های دانش آموزی  +*موسیقی و ریاضیات  +*معرفی دستاوردهای علمی جدید  +**((اخبار علمی ریاضی|تازه‌های اخبار ریاضی))  +**((کوتاه و خواندنی ریاضی|خواندنیهای ریاضی))  +

 +

 +

 +

 +  +  +  +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::  +  +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::  +  +
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 مرداد 1386 [13:30 ]   89   آیدا سلیم نژاد      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:10 ]   88   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:08 ]   87   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:35 ]   86   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [17:24 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [20:27 ]   84   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [13:54 ]   83   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 22 اردیبهشت 1386 [10:02 ]   82   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [12:48 ]   81   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [12:45 ]   80   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [13:58 ]   79   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:17 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [11:00 ]   77   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [10:41 ]   76   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [07:51 ]   75   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [16:11 ]   74   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:56 ]   73   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:14 ]   72   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 اسفند 1385 [09:25 ]   71   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 اسفند 1385 [18:02 ]   70   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [13:24 ]   69   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 بهمن 1385 [08:30 ]   68   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 دی 1385 [11:03 ]   67   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:52 ]   66   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:46 ]   65   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:39 ]   64   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 آذر 1385 [15:17 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [11:55 ]   62   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:28 ]   61   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:26 ]   60   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:17 ]   59   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:10 ]   58   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [16:21 ]   57   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:14 ]   56   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:08 ]   55   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   54   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   53   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:30 ]   52   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:19 ]   51   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [11:59 ]   50   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [13:40 ]   49   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   48   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:44 ]   47   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:38 ]   46   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:28 ]   45   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:15 ]   44   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:04 ]   43   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   42   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:12 ]   41   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:05 ]   40   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:00 ]   39   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [07:09 ]   38   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [06:44 ]   37   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [08:55 ]   36   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:55 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:36 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [10:32 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 19 فروردین 1385 [12:05 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:37 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:28 ]   30   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:54 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:29 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:27 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:21 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:52 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:33 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:06 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:15 ]   22   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:38 ]   21   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [08:24 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [07:48 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:04 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [10:12 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:30 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:23 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:26 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:24 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:13 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [10:40 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:17 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [11:02 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [10:25 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:39 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:28 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:20 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:02 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [08:47 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:16 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..