منو
 کاربر Online
612 کاربر online
تاریخچه ی: خانه ریاضیات

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-16Lines: 1-119
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی ریاضی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
::__''ماا برگیه''__::
~cs:3
~|~ </table> ~h:110 ~|~ ~|~


>::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}:: border=0 width=100%> <tr>
height=100%> size=1>

::{picture
file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}::


~cbgc:#ccffff
~cbgc:#ccffff
__((ریاضیاتاخه‌بنی ریاضیات))__

__((ت ریاضی|گرایهای ریاضی))__

__((ه نی یگ ریاضیات))__
> __((ل ریاضیات))__ >
><font size=1>


~cbgc:#ccffff </td> r> </table>~|~ ~|~ border=0 width=100%> align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ات دید''__:: td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__[
...|ال تگی ریاضیات]__

__[...|
و معمای سی]__

__[...|یام د]__

__[...|یام و]__

::__[
نن ریای|دمه ...]__::


__((معادلات دیفرانیل معوی|معدات یفایل))__

__((انتگرال))__

__((هندسه))__

__((مشتق))__

~cbgc:#ffffcc </td> tr> table>~|~ ~|~
::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}::able border=0 width=100% height=100%>
ont size=1>
~cbgc
:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td> r> </table>
~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%> size=2>::__''انن ریای''__::
nt size=2>::__''ریایا و سای ''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''بازی و سرگرمی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ able border=0 width=100%> r>
height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((
ریاضی یزیک))__

__((ک
اربرد رایانه ر رییت)) __

__((ریایات و ن)) __

__((ریایت و یمی)) __

</td> r> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%>
<br> >~cbgc:#ccffff
::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::
<br>><
/td>
~|~ ~|~ border=0width=100%> > >
__((وتاه و واندی ریاضی))__

__((
یب گویی با ریاضیا))__

__((
ای با اداد))__

__((
هر اداد)) __

~cbgc:#ffffcc
</tr> able>~|~ ~|~ r>>

::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> > ont size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
/> ~|~ border=0 width=100% height=100%>
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >
~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%>
~|~
~|~ border=0 width=100%>
size=1>
__((
دایر))__

__((سی تی))__

__((نلی عدی))__

__((
تا توری))__

::__((
الات جدید|اامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%>
::{picture
file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}:: size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc />~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%>::__''صفحات اب''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ابا عمی''__:: </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr> height=100%
> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((مشت))__

__
((م فای))__

__((
حابات دی)) __

__
((نده ح)) __

::__((صات ا|ادامه ...))__:: >
>
</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td height=100%>ont size=1>

::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::
>

~cbgc:#ccffff </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%>
__((خبار می ریاضی))__

__((
معرفی سایهای علمی ریاضیا))__

__[...|
خ و] __

__[....|خبر سوم] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ه ...]__::<br>>~cbgc:#ffffcc
</td> </tr> able
>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> r
> <td> ont size=1>
~
cbgc:#ccffff
~
h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </tr> ><br>>::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::
{FANCYTABLE}
+rquee align=center direction=right>
@#20:__~~#C7DB33:خداوند دائم به کار هندسه مشغول است.~~__#@ (~~FF00FF:افلاطون~~) /> />::{img src=img/daneshnameh_up/e/ea/mathimatics_com_logo.jpg}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((ریاضی|طبقه بندی ریاضی))
/
>*((دانشمدا ریای|برندگن جایه نوبل ریاضی))
*((کتابهای ریاضیات))
*((و
اژه‌نمه ریاضیات)) /
>*((مقالات جدید ریاضی)) /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|نن ریاضی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39
|گالری صاویر ریاضی] /
>
/>*__~~brown:یضیات سایر علوم~~__
**((
هوش منوی I))
**((
یضی فیزیک))
**((
ریاضیات و شیمی)) /
>**((ریاضیات و صنعت))
/>**
((حتمال ژنتیک|ریاضیات و ژنتیک))
::{picture=2mathgr.gif height=200 width=200}::<br />::~~fuchsia:''ریاضی''~~:: /
>

<br />*__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ /
>**((مقالات جدید ریای|مقاله)) />**((مجله عو پایه))
**[mavara-view_forum.php?comments=87780
|معی سایت] />**نم افار آوشی />

/>

/>

/
>
<br> /><br>

/>r>
/><br>

/><br>
/>
/>> />> /
>>
>::{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/hyperbolic_paraboloid_animation.gif}::
::~~fuchsia:''هیپربولیک''~~::<br />---
::*__~~brown:آخرین پیامهی اسالی ه ج~~__::<br />center> /> /><td>
__[mavara-view_forum.php?comments=115979|فرضیه چار رن چی]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116284|فراکال وجودی نن]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116114|یاگیی یاضی]__

<br />[mavara-view_forum.php?comments=116025|فیبوناتچی]<br /></td> /
><td>
/>@@{picture=mathworld_front_image.jpg height=200 width=200}@@ /></td> /> />

---
::*__
~~brown:بیشتر بدانیم:~~__:: />ir align =center> /> /> />
></table><br />---<br />*__~~brown:سخنبزرگان:~~__

اویلر: نظریه‌هاوقاعده‌هایریاضیباکشفخود"هستی"پیدامی‌کنند،آنهاتنهاوجود دارن اغلب بدون کاربرد هستند. دیر یا ود و گاهی بعدازصدهاویاهزارهاسالاینموجودهایریاضیبه"صفت"تبدیلمی‌شوندوکاربردخودرار زگی و عمل و سایر دانشها در صنعت و هن پیدا می‌کنند. <br />---<br />::*__معرفیدانشمند__::
__~~brown:رنهدکارت:~~__
<br />اودر31 مارسسال 1596بدنیا آمد. کارت عم را فقط معلوماتیی داست ه مسلم و یقینی باش و به همین علت هم ریاضیات ا نمونهکامل علوم می دانس. وی وشلاسفه ای را که متوسلبه فقط ادقلی میوده یک سو نهد، بنا را بر این گذات که بای د همه چیزشککند(شکعام)تامطمئنشودکهعلمشتقلیدینیست.آنگاهچنینمتذکرمیشود:`یکچیزهستکهدرآنشکنتوانکردوآناینکهشکمیکنم.چون شک می کنم فکر دارو میاندیشم، پس کی هستم که می ادیش.` مدهرین دمت علمی و د ریاضیات ا زرتریکش خد را در این بسترانجام داد. معروف است هنگامی که غرق در تماای پرواز مگسی بود، چنین به خاطررسیدکهاگرسهصفحهمتقاطععمودبرهمداشتهباشیم،درهرلحظهمیتوانوضعمگسرامشخصنمود.مااینکهبرسطحیدوبعدی ، مثلا روی صفحه کاغذ ، نیز می توانو نقه را باتقاطعدوخطعمودبرهممشخصساخت.بهاینترتیببااستفادهازدستگاهمختصاتخود،هر نقطه ا سطح را هم با مموعه دو عدد شخص ساخت. مثلا(2و5).<br />

<br /></td><br/>d> />::@#20:~~brown:جذب مشارکتا~~#@:: />*((مات جدید ریایحا جذاب و مقالات یده)) />*((راخوان مشارکت د محتوای گروه ریاضی|خوان تولید محتای ریاضی)) />**مشارکت اولیاء />**ارکت ملمن و محققان
**م
ارکت دانش آموزان
*حرف
های دانش آموزی
/>**
**<br />*مسابقات و آزمونها />**مسابقهr />**آزمون<br />*بازیهای ریاضی<br />*دستگاههای مختصات<br />__~~brown:عکس هفته~~__ />
>
>::{picture=T044094A.jpg height=170 width=170}:: /
>__::((ماشین حساب قدیمی~چرتکه))::__
/>
<br><br />__~~brown:خلاقیت~~__
/>*بازیها و سرگرمیهای علمی />**((دمخوارها و کتابخوانها))
روژه‌‌های اش آموزی
*موسیقی و
ریاضیات />*معرفی دستاودهای علمی جدید
**((اخبار
علمی ریاضیاه‌های اخبار ریاضی)) />**((کوتاه و خوننی یاضی|خوادنیهای ریاضی)) />

/>

/>

/>>
>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|ن جی]__:: </td>
d>d>
/>d>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: <br /></tr>
>
/>__پوهش در ریاضیات چگونه ممکن است؟__ راهی خوب رای تولید مسأله این است که پدید‌ای ریاضی ا بگیرید که تحلیل دقیقش بسیار پییه باشد، و گزاره‌هایی تقریبی در مورد آن بیان کنید. روشی دیگر ، این است: مفهوم ریاضی دشوای مانن منیفلد چهار بعدی را انخاب کنید؛ می‌بینید که پاسخ دادن به ساده‌تری پرسشها ر مورد آن ممکن است بسیار دشوار باشد. />

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 مرداد 1386 [13:30 ]   89   آیدا سلیم نژاد      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:10 ]   88   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:08 ]   87   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:35 ]   86   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [17:24 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [20:27 ]   84   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [13:54 ]   83   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 22 اردیبهشت 1386 [10:02 ]   82   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [12:48 ]   81   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [12:45 ]   80   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [13:58 ]   79   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:17 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [11:00 ]   77   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [10:41 ]   76   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [07:51 ]   75   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [16:11 ]   74   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:56 ]   73   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:14 ]   72   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 اسفند 1385 [09:25 ]   71   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 اسفند 1385 [18:02 ]   70   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [13:24 ]   69   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 بهمن 1385 [08:30 ]   68   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 دی 1385 [11:03 ]   67   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:52 ]   66   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:46 ]   65   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:39 ]   64   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 آذر 1385 [15:17 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [11:55 ]   62   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:28 ]   61   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:26 ]   60   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:17 ]   59   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:10 ]   58   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [16:21 ]   57   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:14 ]   56   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:08 ]   55   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   54   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   53   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:30 ]   52   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:19 ]   51   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [11:59 ]   50   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [13:40 ]   49   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   48   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:44 ]   47   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:38 ]   46   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:28 ]   45   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:15 ]   44   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:04 ]   43   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   42   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:12 ]   41   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:05 ]   40   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:00 ]   39   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [07:09 ]   38   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [06:44 ]   37   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [08:55 ]   36   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:55 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:36 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [10:32 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 19 فروردین 1385 [12:05 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:37 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:28 ]   30   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:54 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:29 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:27 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:21 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:52 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:33 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:06 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:15 ]   22   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:38 ]   21   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [08:24 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [07:48 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:04 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [10:12 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:30 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:23 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:26 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:24 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:13 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [10:40 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:17 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [11:02 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [10:25 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:39 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:28 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:20 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:02 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [08:47 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:16 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..