align=left width=50% height=100% > size=2>::__''اب لمی''__::
    
 منو
 صفحه های تصادفی
آثار زمین لرزه
اصل تقدیم هدیه
گذردهی عایق
عصمت پیامبران
ژنوم در موجودات مختلف
ویژه نامه درسی ریاضی
درخت زیتون
مکافات تهمت به امام جواد علیه السلام
رسیدگی به مستمندان در ادیان
تیره سینوموریاسه
 کاربر Online
493 کاربر online
تاریخچه ی: خانه ریاضیات

تفاوت با نگارش: 39

Lines: 1-18Lines: 1-119
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}r /> ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%r /> ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> >2>::__''فا ای یای''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr><td align=left width=50% height=100% > ::__''مقالات برگزیده''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((ریاضیات|خهبندی ریاضیات))__

__
((ش ریاضی|گایهی ریاضی))__

__((بقه ندی دیگر ریاضیات))__

__
((م ریاضیات))__ >

<
/td>
~h:110 ~|~ ~|~



:: {img src=img/daneshnameh_up/c/c2/06_animation.gif}::



~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ r>

__((معادلات دیفرانسیل معمولی|معادلات یفرانیل))__
r> __((انگرال))__

__((هن
سه))__>
>__((مشتق))__

~cbgc
:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ r><br>


:: {img
src=img/daneshnameh_up/b/b4/BigPrime.jpg}::able border= width=100% height=100%> <tr>
>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ order=0 width=100% height=100%> width=50%>::__''حات جا''__::
nt size=2>::__''ریاضیات و سایر علوم''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''ازی و رگرمی''__::
~cs:3

~|~
~cbgc:#ccffff
__((ریاضی فیزیک))__

__
((احتمال و ژنتیک|ریاضیات و ژنیک)) __

__
((ریاضیات و صنعت)) __

__
((ریاضیات و یمی)) __ >
<
/td>
~h
:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> r> height=100%> size=1> >
>~cbgc:#ccffff :: {picture=scaleintro.jpg}


</td>
r> </table>~|~ ~|~ border=0 width=100%>
nt size=1>
__((ک
و واننی ریی))__

__
((ی ویی ا ریاضیات))__

__
((کجکوی در ریاضی))__
r>__((آدموارا و کااهای آدمخوها و کتابخوانها )) __

~cbgc:#ffffcc </td> t
r> table>~|~ ~|~



::{img src=img/daneshnameh_up/1/14/20060120171642soduko.gif}::able border=0 width=100% height=100%>
ont size=1>
~cbgc
:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td> r> </table>
~|~ border=0 width=100% height=100%> </tr></table>~|~~|~able border=0 width=100%> > >
__((یه یک ه وامل ا))__

__((ماله تیی داده‌ها))__

__((د یری))__

__((
ارد ملات کری))__

__((ما دید ادم|دم . . .))__
<br>>~cbgc:#ffffcc </td>
nt size=2>::__''نم ریای''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''صفحات جدید''__:: r>
~cs:3

~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=102597#ref102597|جبر هنسه]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=102244|ا گ ]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=102855#ref0|حل مساله هی خت ریاضی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=102597#ref102597ک رو کوچک]__
<br>::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|ادامه ...]__:: > > </td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> height=100%><font size=1> <br>
:: {picture=calculus_block1.jpg}::
> >~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%>
>:: {img src=img/daneshnameh_up/c/cf/Parallel.gif}::ont size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
/>~|~ border=0 width=100% height=100%>
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >
~cs:3 />~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((م))__>>__((منط فای))__

__((ری تیلر)) __

__((
دسه مسه)) __

::__((
ات ا|ااه ...))__::

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%> height=100%> size=1>

::
{img src=img/daneshnameh_up/d/d5/Pyramid_of_35_spheres_animation.gif}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ border=0 width=100%> size=1>
__[mavara-view_forum
.php?comments=104364|یکی ز ه نا آیک یک انم یایدن یرانی است!!]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=102306#ref102306|
دستان راکتاى یک نقاش] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29&comments_offset=0&comments_sort_mode=lastPost_desc&comments_maxComments=20|
مهار رد تمورهای می ا عادا ریای ] __

__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|
ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%> size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc


::{picture=bargozide
.png}:: />{FANCYTABLE} /> +rquee align=center direction=right><br />@#2:__~~#C7DB33:اون دا ه کا هندسه مشغول است.~~__#@ (~~FF00FF:افلاطون~~)
/
></marquee><br />::{img src=img/daneshnameh_up/e/ea/mathimatics_com_logo.jpg}::
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((ریاضی|قه بندی ریاضی)) />*((انشمنا ریاضی|برندگن جایه نول ریاضی)) /
>*((کابهی ریاضیات)) /
>*((وژ‌نامه ریاضیات))
*((مقالات جدید یای)) /
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|انمن ریای]
/
>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری تصاویر ریاضی]<br />

*__~~brown:ریاضیات و سایر علوم~~__<br />**((هوش منوی I))
**((ریاضی فیزیک)) /
>**((ریاضیات و یمی)) /
>**((ریاضیات و صنعت)) /
>**((احتمال و ژنتیک|ریاضیات و ژنیک))
::{picture=2mathgr.gif height=200 width=200}::
/
>::~~fuchsia:''ریاضی''~~:: /
>

<br />*__~~brown:ی منابع و ثا بر~~__ /
>**((مقلت جی ریاضی|مقاله)) /
>**((جله لوم پایه)) /
>**[mavara-view_forum.php?comments=87780|مری ای]
**ن
اا آموی />

/>

/>

/>

<br />

/><br>

/>r>
/><br>

/><br> /> />> />
/
>::{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/hyperbolic_paraboloid_animation.gif}::
::~~fuchsia:''هیپربولیک''~~::<br />---
::*__~~brown:خرین پیمای ارسالی به انمن~~__::<br />center>
<br /> /> />
/>__[mavara-view_forum.php?comments=115979|فرضی چهار رن چیست؟]__
>
>__[mavara-view_forum.php?comments=116284|فاکل وی سن]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=116114|یاگیی ریاضی]__

/>[mavara-view_forum.php?comments=116025|فیونتچی] /></td>
/
>
<br />@@{picture=mathworld_front_image.jpg height=200 width=200}@@<br /></td><br /></tr> />table> />---
/>::*__~~brown:بیشتر بدانیم:~~__::<br /><table dir align =center><br />
/>__پژوه ریاضیات چگونه ممکن ؟__ اهی وب برای تولید مسأله ای است ک پدیده‌ای یای را بگیرید که تحیل قیش بسیار پیچیده باشد، و گزاره‌هایی تریبی در ورد ی کنید. روشی دیر ، این ت: مفهوم ریاضی دشواری ، منند منیفل چهار بعدی را انتخاب کید؛ می‌بیی ک پاخ ادن به ساده‌ترین پسشها در مود ن مکن است بسیار دشوار باشد. /></td>

/
>---
>*
__~~brown:سخن بزرگان:~~__

اویلر: نظریه‌ها و قاعده‌های ریاضی با کشف خود " هستی " پیدا می‌کنند، ها تنها وجو داند و اغلب بدون کاربرد هستند. دیر یا زود و گاهی بعد از صدها و یا هزارها سال این موجودهای ریای به "ف " بدیل می‌شوند و کاربرد خود را در زندگی و عمل و سایر دانشها در صنعت و هنر پیدا می‌کنند. <br />--- /
>::*__می دانشمند__:: /
>__~~brown:رن دکات :~~__
/
>و در 31 مارس سال 1596 بدنیا آمد. دکارت عل را فقط عوماتی می دانست که مسلم و یقینی شد و به همین هم ریاضیات نمونه کامل لوم می دانت. وی روش فلاسه ای را که متوسل به فقط ادله نقلی می شوند به یک سو نهاده، بنا را بر این گذاشت که باید در همه چیز شک کند (شک عام) تا مطمئن شود که علمش تقلیدی نیست. آنگاه چنین متذکر می ود: `یک چیز هت که در آن شک نتوان ک آ ینکه ک می کنم. چون ک می کنم فکر دارم و می اندیشم، پ کسی هستم که می انیشم.` عمده رین دمت علمی او در ریاضیات است و زرترین کشف خود را در این بستر انجام داد. عروف است هنگای که غرق در تماشای پرواز مگسی بود، چنین به خاطر رید که اگر سه صفحه متاطع عمود بر هم داشته باشیم ر هر لحظه می وان ضع مگس را مشخص نمود. ا ینکه بر سطحی دو بعدی ، مثلا وی صفحه کاغذ ، نیز می توان دو نقطه را با تقاطع دو خط عمود بر هم مشخص ساخت. به این ترتیب با استفاده از دستگاه مختصات خود ، هر نقطه از سطح را هم با مجموعه دو عدد مشخص ساخت. مثلا (2 و5).  +
 +  +  +::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::  +*((مقالات جدید ریاضی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))  +*((فراخوان مشارکت در محتوای گروه ریاضی|فراخوان تولید محتوای ریاضی))  +**مشارکت اولیاء  +**مشارکت معلمان و محققان  +**مشارکت دانش آموزان  +*حرفهای دانش آموزی  +**  +**  +*مسابقات و آزمونها  +**مسابقه  +**آزمون  +*بازیهای ریاضی  +*دستگاههای مختصات  +__~~brown:عکس هفته~~__  +

 +::{picture=T044094A.jpg height=170 width=170}::  +__::((ماشین حساب قدیمی~چرتکه))::__  +

 +__~~brown:خلاقیت~~__  +*بازیها و سرگرمیهای علمی  +**((آدمخوارها و کتابخوانها))  +*پروژه‌‌های دانش آموزی  +*موسیقی و ریاضیات  +*معرفی دستاوردهای علمی جدید  +**((اخبار علمی ریاضی|تازه‌های اخبار ریاضی))  +**((کوتاه و خواندنی ریاضی|خواندنیهای ریاضی))  +

 +

 +

 +

 +  +  +  +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::  +  +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::  +  +
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 مرداد 1386 [13:30 ]   89   آیدا سلیم نژاد      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:10 ]   88   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [13:08 ]   87   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:35 ]   86   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [17:24 ]   85   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [20:27 ]   84   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [13:54 ]   83   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 شنبه 22 اردیبهشت 1386 [10:02 ]   82   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [12:48 ]   81   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [12:45 ]   80   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [13:58 ]   79   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:17 ]   78   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [11:00 ]   77   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 01 اردیبهشت 1386 [10:41 ]   76   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 فروردین 1386 [07:51 ]   75   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [16:11 ]   74   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [11:56 ]   73   سمیه فرشباف      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:14 ]   72   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 اسفند 1385 [09:25 ]   71   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 اسفند 1385 [18:02 ]   70   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [13:24 ]   69   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 بهمن 1385 [08:30 ]   68   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 دی 1385 [11:03 ]   67   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:52 ]   66   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:46 ]   65   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [09:39 ]   64   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 آذر 1385 [15:17 ]   63   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [11:55 ]   62   آیدا سلیم نژاد      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:28 ]   61   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [12:26 ]   60   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:17 ]   59   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:10 ]   58   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [16:21 ]   57   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:14 ]   56   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [17:08 ]   55   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   54   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:29 ]   53   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:30 ]   52   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:19 ]   51   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [11:59 ]   50   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [13:40 ]   49   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   48   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:44 ]   47   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:38 ]   46   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:28 ]   45   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:15 ]   44   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [13:04 ]   43   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [12:42 ]   42   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:12 ]   41   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:05 ]   40   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [12:00 ]   39   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [07:09 ]   38   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 اردیبهشت 1385 [06:44 ]   37   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [08:55 ]   36   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:55 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [12:36 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [10:32 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 19 فروردین 1385 [12:05 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:37 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:28 ]   30   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:54 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:29 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:27 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:21 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:52 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [09:33 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:06 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:15 ]   22   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:38 ]   21   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [08:24 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [07:48 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:04 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [10:12 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:30 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:23 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:26 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:24 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [11:13 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [10:40 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:17 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [11:02 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [10:25 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:39 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:28 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:20 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [09:02 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [08:47 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:16 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..