>~|~ ~|~ border=0 width=100% height=100%>
</tr></table>~|~ ~|~ <br>


::
{picture=charlie_fishing_with_grandson.gif}::
    
 منو
 صفحه های تصادفی
اشیا مختلف در ظرف های یکسان
نقش والدين در پيشگيري از سيگار کشيدن فرزندان
شهید اول
میکروسکوپ فاز کنتراست
البائیت
تثبیت ازت به روش همیاری
فهرست اصطلاحات فلسفی
مقدار مصرف ویتامین
انواع نیروگاههای برق
مولد موج ایستاده
 کاربر Online
447 کاربر online
تاریخچه ی: خانه روانشناسی

تفاوت با نگارش: 11

Lines: 1-16Lines: 1-128
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ width=100% height=100%> width=50%><font size=2>::__''صفحات اصلی روانشناسی''__:: </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''مقالات زیده''__::
~cs:3
~|~ >~|~ ~|~
~cbgc:#ccffff
__((روانشناسی))__

__
((روانشناسی اجتماعی))__

__
((روانشناسی تریی))__

__((اش روانی))__

</td> r> </table> ~h:110 ~|~ ~|~::{picture=symbol.jpg}:: border=0 width=100%> <tr>
><font size=1>

>~cbgc:#ccffff </td>
border=0 width=100%> width=50%><font size=2>::__''رک شاوه''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
nt size=1>
__((چنه ووا و ا درمان کنی))__
> __((رش آموش اقیت))__>
__((اتاا اای))__

__((ربا ترس ا هدشت روانی))__

~cbgc:#ffffcc td> tr> </table>~|~ ~|~
::{picture=circus_girl_standing_horse.gif}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>
~|~ <table border=0 width=100% height=100%>
align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''ا دید''__::
~cs:3
~|~ border=0width=100%> <tr> d height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((اوره یلی))__

__((
ر انود)) __

__((
نیه ر یون را بیید)) __

__((
گونه ن بگویم)) __

::__[http://daneshnameh
.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90277&topics_threshold=0&topics_offset=1&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=45|ادامه ...]__::

</table> ~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%>
height=100%> size=1>


~cbgc:#ccffff
::{picture=sibe.JPG}::>

</tr>
~|~ ~|~ border=0 width=100%>

__((مکلا مره وانی))__

__((
در م انواده))__

__((
نظریه شا درمانی)) __

__((ا
گوهای پراگری در کا)) __

::__((ماا جدید د|ادامه ...))__::
>~cbgc:#ffffcc
height=100%>d> t size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </tr> able
>
~|~ border=0 width=100% height=100%> <tr>
</tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0width=100%> height=100%> size=1>
<br>::{picture=hypno.jpg}::
<br> >~cbgc:#ccffff
</td>
>ont size=2>::__''انجمن روانشناسی''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''صفحات جذاب''__:: r>
~cs:3

~|~ able bo
rder=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90071&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=45|یرویی ف نگیز بح]__

__
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=95235&topics_threshold=0&topics_offset=4&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=45|ن]__

__
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=96311&topics_threshold=0&topics_offset=12&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=45ور کید
]__

__
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=96160&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=45|نگی ادمانه]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|
اه ...]__:: > >
~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > ont size=1>
__((عا یری))__

__((چگونه باید مالعه کنیم))__

__((فرهنگ و ی))__

__((یگی ارد شکا))__

::__((
ا اب|ادامه ...))__::>
~cbgc:#ffffcc
</td>

::{picture=motafacer.JPG}:: size=1>
~cbgc:#ccffff />~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
/>~|~ border=0 width=100% height=100%> width=50%> size=2>::__''وهای واننی''__:: ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''ابار می''__:: </tr> </table> ~cs:3
~|~ border=0 width=100%> r> <br>
<br>::{picture file=img/daneshnameh_up/bm.JPG}::
~cbgc:#ccffff
__((آزمایا ا برای نجش هو وکان|ش هو))__

__((
زمایشهای ده بای نجش بایی کدان|ن بینایی))__

__((زمایشهایی برای س نایی کوکان|سن وایی)) __

__((
ایشات ساده رای سنش اراک کودکان|ن ادراک))__

::__((او نج و ادازه گیری|اامه ...))__::

td> </tr> table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td height=100%><font size=1>

::{picture=englishman_clock_md_clr.gif}::


~cbgc:#ccffff td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td> size=1>


~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr>
<font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

{FANCYTABLE} +rquee align=center direction=right>
@#18:__~~FF99cc:انسان هرگز به هیچ فرشته‌ای حتی به فرشته مرگ هم تسلیم نمی‌شود مگر وقتی که اراده‌اش ضعیف باشد. ~~__#@ (ادگار آلن پ)
align=center
border=2 bgcolor=#EEFFFA> /> /><br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((روانشناسی|جدول طبقه‌بندی روانشناسی))<br />*((کتابهای روانشناسی))
/
>*((واژه‌نامه روانشناسی)) <br />*((مقالات دید روانشناسی)) /
>*((روانشناسی اجتماعی)) /
>*((روانشناسی ر))

/>*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|من روانشنسی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|گالری
روانشناسی]

<br />*__~~brown:عکس هفته~~__

/
>::{picture=200.JPG height=200 width=200}::<br />~~fuchsia:::''زندگی چقدر زیباست.''::~~


*__~~brown:تستهای روانشناسی~~__ /
>**((آزمایشات سا برای سنجش هو کودکان|زمون نجش هو)) />**((زمایشهای ساده برای سنجش بینایی کودکان|آزمون سنجش بییی))
/>**
((آزمایشهایی برای سجش شنوایی کودکان|آزمون نجش وایی))
/>**
((آزمایات ساد برای سجش اراک کودکان|مون نجش اراک))


*
__~~brown:مرفی منبع و آثا تر~~__ />**((مقلات دی روانشناسی|مقاله)) />**کتاب /
>**[mavara-view_forum.php?comments=106831|سایتهای روانشناسی]<br />**نرم افزار آموزشی<br />r>r> /
>

/
>
r>r />r>r><br /><br><br><br />
<br>
<br>
/><br>r
>
r><
br>r /></td>r /><br />::@#22:~~brown:خان روشنای~~#@:: /><br> />::(({picture=ariansoft-pic-005.jpg height=150 width=180})):: />---<br />::*__~~brown:یا ی‌واهی نی آرام و دلپذیری داشته باشید؟__::
ir align =center> />r><br/>d> />گی و هر مسئله کوچکی نقدر جدی تلقی کنی ر چد وق یک بار زندگی را شوی یرید با سرزندگی سبکبالی با رخدادها برخرد کید و ینید که روز شما چقر زیبا و شادی آرین خواهد بود . />*از رج نهراسید ، شادی را جایگزین غ کنید. برای زندگی خو هدف و مقصودی تعیین نمیید . شما به دنیا نیامده اید تا فضایی را اشغال کنید . r />*دامنه توقعات و انتظارات خود را کوتاه و کوتاه تر کنید تا زندگی آرام و دلپذیری داشته باشید.
*در تمام مراحل زندگی مئولیت کامل امالتان ر برعده گیرید . ازای که یران ا مقر بداید هانه آورید دست بردارید. />*نگران نباشید که مردم درباره شا چه فک می کنن. در واقع آنها اصلاً راجع به شما فکر نمی کنند. />*نگامی آرامش و اعتماد به نفس را تجربه خواهید کر که بدانی ار رست را انجام می دهید، صرف نظر از این ک ه ه قیمتی تما می شود. />*مرد گفته های شا ا فراموش می کنند . آنها فقط به آنچه انجام می دهید وه دارد. [mavara-view_forum.php?comments=116339|ادامه] />
/><br /><td> />@@{picture=tabiat.jpg height=150 width=120}@@
/>
r>
</table><br />---<br />::*~~brown:__آخرین ارسالهای انجمن روانشناسی__~~::<br />
center>
<br /> />d>
/>@@{picture=3198874-sm.jpg height=150 width=150}@@ /></td> /></tr>
/>*[mavara-view_forum.php?comments=116013|بحث در مرد تاثیر موسیقی د ندگی نن] />*[mavara-view_forum.php?comments=116037|حث در مورد روانناسی اسامی] />*[mavara-view_forum.php?comments=116036ث در مورد رشهای صحیح تربیت کودکان ]
*[mavara-view_forum.php?comments=116347|ثیر نگها رحیه]
/>

/
>---<br />::*~~brown:__تست روانشناسی__~~:: /
>*~~navy: مربع‌هی رنگی نگا کی و رنگی را که بیشتر از سایرین دوست دارید انتخاب نید. در انتخاب رگ دلخواه سعی نکنید که آنرا با رنگ چیز دیگری نظیر پارچه ، ملمان ، اتومبیل سواری ، تیم مورد علاقه فوتبال و غیره مقایسه کنی بلکه فقط آنرا به عنوان یک رنگ مورد لقه‌ان برگزینی. ~~ /
>س به رنگ‌های باقی‌مانده ناه کنید و رنگی را ک بیشتر مود قه شماست انتخاب کید این ل ا ر مو سایر رنگهای باقیمانده نیز ادامه دهید.
*~~navy:بعد از انتخاب اول باید یک بار دیگر رنگهای مورد علاقه خود را انتخاب کنید . عملا سعی نکنید که انتخاب اول رنگ‌ها را به طر بیارید و یا ب همان ترتیب ول انخاب کنی ر عین حال عمدا تلاش نکنید تا آنها را فراموش نمائید ، بلکه در انتخاب رنگها طوری رفتار کنید که گوئی آنها ا برای اولین بار می‌ید. توصیه می‌شود بین دو انتخاب یک دقیقه فاصله اندازید.~~<br />---
::*~~brown:__معرفی دانشمند: زیگموند فروید__~~:: /
یگموند فروید به عنوان بنین‌گذا وانکی بیش از هر کس دیگری در تاریخچه وانشناسی هم مود تحسین قرار رفته است و هم ه خاطر نری‌هیش به ز بی‌رحمانه‌ای از او انتقاد شده است. به عنوان یک ص هم تکریم و هم محکوم شده است و به نوان یک انشمند بزرگ بدعتگذار کلاه‌بردار معرفی گردیده است. تحسین کندان و منقدان فوی قبول دارند که تاثیر او بر روان شناسی ، روان درمانی بسیار زیاد بوده است.

فوید در ششم ماه مه 1856 در شهر فریبرگ متولد شد. فروید یک سال زودتر از معمول وارد دبیرستان شد و اغلب شاگرد اول بود. فروید که زبان آلمانی و عبری را به راحتی صحبت می‌کرد در مدرس بانای لاتین ، یوننی، فرانسوی و انگلیی سلط یت و ایتالیایی و انیایی را خودش یاد گرفت. در ۱۸۸۵ یک بورس پژوهشی به فروید امکان داد تا چهر ماه و نیم در فرانسه زیر نر شارکو به مطاله بپردازد. او استفاده شارکو ا هیپنویم را در درمان بیماران هیستریکی مشاهده کرد. /
>
/> />
>::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
*
((مقالت جدید رواناسی|صفحات جاب و مقاات برگزیده))
/>*((فراخوان مشارت ر محتوای گروه روان شناسی|فراوان تولید محتوای گروه روانشناسی)) /
>**مشارکت اولیاء /
>**مشارکت معلمان و محققان<br />**مشارکت دانش آموزان<br />*حرفهای دانش آموزی<br />**[mavara-view_forum.php?comments=104953|برداشت آزاد مخاطبان]r
/>**<br />*مسابقات و آزمونهاr />**مسابقه
**آزمون


__~~bro
wn:مرکز مشاوره~~__
>*((مشاوره شغلی))<br />*((مشاوره تحصیلی))<br />*((مشاوره قبل از ازدواج))<br />*((مشاوره خانواده))
>
>::{picture=rainbow2.gif height=180 width=180}:: />

/
>__~~brown:خلاقیت~~__<br />*((دانش آموز خلاق))<br />*بازیها و سرگرمیهای علمی
/
>*داستانهای تخیلی<br />*پروژه‌‌های دانش آموزی<br />*معرفی دستاوردهای علمی جدید<br />**[mavara-view_forum.php?comments=112084|کاوش مغز در جستجوی علائم خوشبختی]
>

/
>

/
>

/
>

<br /><br>r
>r /><br>r><br /></td><br />>r />r>
::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: <br /><td></td> /
><td>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:28 ]   38   نیر فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:22 ]   37   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [16:05 ]   36   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:46 ]   35   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:14 ]   34   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [08:22 ]   33   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [08:11 ]   32   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [09:29 ]   31   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:38 ]   30   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 فروردین 1386 [00:15 ]   29   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [13:16 ]   28   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [07:51 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [07:08 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [07:00 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [06:56 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [05:09 ]   23   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [05:07 ]   22   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 10 آذر 1385 [19:41 ]   21   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [11:32 ]   20   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [20:36 ]   19   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [20:56 ]   18   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [15:40 ]   17   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [15:28 ]   16   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [03:18 ]   15   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [07:14 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [19:08 ]   13   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [16:30 ]   12   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [14:37 ]   11   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [18:32 ]   10   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [18:14 ]   9   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [18:09 ]   8   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [18:05 ]   7   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [02:01 ]   6   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 شهریور 1384 [02:13 ]   5   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 شهریور 1384 [04:08 ]   4   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [07:06 ]   3   نیر فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [06:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [10:02 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..